27 март 2014

И Генералната Асамблея на ООН подкрепи Украйна !

Със 100 гласа "за" Генералната Асамблея на ООН прие Резолюция подкрепяща териориалната цялост на Украйна! 

Руските представители агресивно са лобирали срещу приемането на резолюцията, но "успехът" е бил скромен.

Само 11 държави са били "против"!
Това са били Руската Федерация, Армения, Беларус, Боливия, Венецуела, Куба, Северна Корея, Мавритания, Никарагуа, Сирия и Судан.

При гласуването е имало 58 "въздържали се" (предимно африкански и тихоокеански държави), а 24 държави от 193-членната Генерална Асамблея на ООН не са участвали в гласуването.Заседателната зала на Генералната Асамблея на ООН

Ето текста на приетата Резолюция :

 
-->

Териториалната цялост на Украйна


Генералната Асамблея,

Препотвърждавайки първостепенното значение на Хартата на Организацията на обединените нации за установавянето на върховенството на закона между народите,

Припомняйки задълженията на всички държави, в съответствие с член 2 от Хартата на Организацията на обединените нации да се въздържат в международните си отношения от заплаха или използване на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава, както и да уреждат своите международни спорове с мирни средства,

Припомняйки своята Резолюция 2625 (XXV) от 24-ти Октомври 1970 за одобряване на Декларацията за принципите на международното право относно приятелските отношения и сътрудничеството между държавите в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации, и препотвърждавайки отново принципите в нея, че територия на държава, не трябва да бъде обект на присвояване от друга държава, в резултат от заплахата или използването на сила, и че всеки опит, насочени към частично или пълно разрушаване на националното единство и териториалната цялост на една държава или страна или на нейната политическа независимост,е несъвместимо с целите и принципите на Устава на Организацията на Обединените Нации,

Припомняйки Хелзинкия Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа от 1975г. , Будапещенския меморандум от 1994 г., Договора от 1997 г. за приятелство, сътрудничество и партньорство между Украйна и Руската федерация,
както и Декларацията от Алма Ата приета през 1991 г.,

Подчертавайки важността на поддържането на широк политически диалог в Украйна, отразяващ разнообразието на украинското общество и включващ представители на всички части на Украйна,

Приветствайки продължаващите усилията на Генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други международни и регионални организации, за подпомагане на де-ескалация на ситуацията по отношение на Украйна,

Отбелязвайки, че референдумът в Автономната република Крим и на град Севастопол от 16 март 2014 г., не е бил разрешен от Украйна :

1.Потвърждава своя ангажимент към суверенитета, политическата независимост, единството и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници,  


2.Призовава всички държави да преустановят и да се въздържат от действия, насочени към частично или цялостно разрушаване на националното единство и териториалната цялост на Украйна, включително каквито и да било опити да се променят границите на Украйна чрез заплаха или използване на сила или други незаконни средства, 

3. Настоява всички страни да се заемат с незабавното мирно уреждане на ситуацията по отношение на Украйна чрез пряк политически диалог, да проявяват сдържаност, да се въздържат от едностранни действия и взривоопасна реторика, която може да повиши напрежението и да се ангажират напълно с международните посреднически усилия,


4. Приветства усилията на Организацията на обединените нации, Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа и други международни и регионални организации, да помогнат на Украйна в защитата на правата на всички хора в Украйна, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, 


5. Подчертава, че референдумът в Автономната република Крим и град Севастопол от 16 март 2014 г., няма валидност и не може да създаде основа за никаква промяна на статута на Автономната република Крим или на град Севастопол, 


6. Призовава всички държави, международни организации и специализирани агенции, да не признават каквато и да е промяна в статута на Автономната република Крим и град Севастопол на основа на този референдум и да се въздържат от каквито и да е действия, или споразумения, които биха могли да се тълкуват като признаване на промяна в този статут.


   TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE


  The General Assembly,

  Reaffirming the paramount importance of the Charter of the United Nations
  in the promotion of the rule of law among nations,

  Recalling the obligations of all States under Article 2 of the Charter of the
  United Nations to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, and to settle their international disputes by peaceful means,

  Recalling its resolution 2625(XXV) of 24 October 1970 approving the
  Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations,

  and reaffirming the principles therein that the territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force, and that any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of a State or country or at its political independence is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

  Recalling the 1975 Helsinki Final Act of the Conference on Security and Co-
  operation in Europe, the 1994 Budapest Memorandum, the 1997 Treaty on
  Friendship, Cooperation and Partnership between Ukraine and the Russian
  Federation, and the 1991 Alma Ata Declaration,

  Stressing the importance of maintaining the inclusive political dialogue in
  Ukraine that reflects the diversity of its society and includes representation from all parts of Ukraine,

  Welcoming the continued efforts by the Secretary-General, the Organisation
  for Security and Cooperation in Europe, and other international and regional
  organisations, to support de-escalation of the situation with respect to Ukraine,

  Noting that the referendum in the Autonomous Republic of Crimea and the
  City of Sevastopol of 16 March 2014 was not authorised by Ukraine,

  1. Affirms its commitment to the sovereignty, political independence, unity
  and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognised
  borders,

  2. Calls upon all States to desist and refrain from actions aimed at the
  partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of
  Ukraine, including any attempts to modify Ukraine’s borders through the
  threat or use of force or other unlawful means,

  3. Urges all parties to pursue immediately the peaceful resolution of the
  situation with respect to Ukraine through direct political dialogue, to
  exercise restraint, to refrain from unilateral actions and inflammatory
  rhetoric that may increase tensions, and to engage fully with international
  mediation efforts,

  4. Welcomes the efforts of the United Nations, the Organisation for Security
  and Cooperation in Europe and other international and regional
  organizations to assist Ukraine in protecting the rights of all persons in
  Ukraine, including the rights of persons belonging to minorities,

  5. Underscores that the referendum in the Autonomous Republic of Crimea
  and the City of Sevastopol of 16 March 2014, having no validity, cannot
  form the basis for any alteration of the status of the Autonomous
  Republic of Crimea or of the City of Sevastopol,

  6. Calls upon all States, international organisations and specialised
  agencies not to recognise any alteration of the status of the Autonomous
  Republic of Crimea and the City of Sevastopol on the basis of this
  referendum and to refrain from any action or dealing that might be
  interpreted as recognising any such altered status.


  Гласуване в Генералната Асамблея


  Постоянният представител на
  Руската Федерация в Съвета за сигурност на ООН
   Виталий Чуркин заяви, че от гласуването е видно,
  че Русия не е в изолация.