22 януари 2016

СПОМЕН ЗА НАЧАЛОТО : 160 години от създаването на Първото Българско Читалище, Свищов - 30 януари 1856г.


 

Къщата на Димитър Начович в Свищов

На празника Три Светители - 30 януари 1856г. един ученик произнася слово в църквата Св. Преображение в Свищов. 


Икона на Тримата Светители и Вселенски учители - Св. Василий Велики, Св. Йоан Златоуст и Св. Григорий Богослов, на чийто празник се основава Първото Българско Читалище


Църквата Св.Преображение, днес.   През 1856г. тя е била съборната свищовска църква.
 
Под впечатлението от това слово някои първенци се събрали в къщата на настоятеля Димитър Начович и обмислили начина по който да се засили просветата в града.

Вестник “Турция” бр.49/1856г. описва събитието така :

Разпали се негасимата наша искра, която в свищовските сърца винаги е пламениста и разноспособна. 

Бивший в сущий ден прочее ради посещения в дом попечителя сего училище Господина Димитрия Начовича, учителя Емануила Васкидовича, учителя Георги Владикин, Господин Христаки Филипов, помежду други разговори ся случи и за нравственото народно просвещение. 

Движими убо от разпаленото нихно родолюбие ся согласиха и четворица единодушно да покажат длъжността си и любовта си къмто Отечеството си, определиха и рекоха единогласно сякой да жертва според силите си за народното образование ...определиха думам да съставят едно читалище музеум, в което ще бъде книгохранилница съставена от разни язици и стари останки и ръкописи.”


Димитър НачовичПротокол

1859, януария 30, Свищов

(Написан на стр.55 във Всеобщий Кондик Славяноболгарскаго училища Божественаго Преображения.Состави се во врема любороднаго настоятеля Христакя Денковича и прочи сограждани.)Во има Светия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа, Амин.

Просвещаемии от родолюбието си, като послушахме в той день, да воспомянувать приснопамятние наши праотци в когото обично правят и парастас за покойните и торжествено да го празнувами, велик пламен се запали в нашето сърдечно средоточие.

Определихме и ми да поставиме себе подражатели на нашите праотци.

Бивши убо в дом попечителя училища Святаго Преображение Господина Димитрия Начовича посещение ради, учитель Господин Еманоил Васкидович, учитель Господин Георги Владикин, Господин Христаки Филчов – тия четири лица воспалени от родолюбието си определиха по възможности да пожертва всякой от онаго дара, от когото Бог им подарил , за да поставят едно Българско читалище, гдето ще бъди библиотека и музеум и така да поканят и другите младежи, искрени чада Отечества на това душеполезно и похвално дело за вечнонихно воспоменание.
Господин учитель Еманоил Васкидович, бивши учитель в училището от 1815г.даже до сего дня, посвещава библиотеката си, составлена от разни класически списатели Елински, Гръцки, Славянски, Сръбски и на разни други язици до осемстотин тома.
Господин учитель Георги (Владикин), бивши учитель в то сущо училище от 1832 даже до днес, посвещава за вечно воспоминание 300гр.
Любородний попечитель сего училища Господин Димитрий Начович посвещава за вечно воспоменание – 3000 гр. Г-н Христаки Филчов жертвува 1500 грошаГ-н Йоан Д. Станчов …................3000 гроша

“ Йоан Божинов …....................4000 “
“ Георгий Аврамович …...........1000 “
“ Костаки Г.Аврамович …........1200 “
“ Христаки Иванович Соколов...600 “
“ Милио Милиович, касиер ….. 210 “
(Камор.)
“ Цвятко Радославович ….........3000 “
“ Димитрий Н.Х.Вачов …...........500 “
“ Алексий Генович …................1000 “
“ Илия Йоанович чарчи …..........600 “
“ Кирик Атанасиевич …............1650 “
“ Костаки Николович, певец …..300 “
“ Григорий Н. Ценович................600 “
“ Гавриил Х. Денкович …...........601 “
“ Филип Виволович …................200 “
“ Сотир Економов …...................600 “
“ Илийчо Генович Стойкан.........500 “
“ Никола Теодоров …..................500 “
“ Петър Георгиевич, терзи ….....800 “
“ Димитраки Х. Йоанов.............1000 “
“ Иордаки Филчов …...................500 “
“ Илия Копчович, кожухарин......500 “
“ Ангел Славчович …..................500 “
“ Христо Панайотов Бейолу...... .240 “
“ Апостол Лазаров …..................200 “
“ Илия Панович ….......................500 “
“ Петър Пелтеков …....................990 “
“ Димитрий Костов от Чуката …101 “
“ Васил Георгиевич, кереметчи...200 “
“ Динко Георгиев ….....................104 “
“ Пени Станов, цигуларин …......105 “
“ Димитрий Дащов ....................1000 “

От лихва..Госп. Ангела Славовича..50 “

------------------------------------

32 361 гроша

Г-нъ Георги Н. Пазарицу …....... 720 гроша

-------------------------------------

33 081 гроша

Г-нъ Атанас Економ …................3000 гроша

От Брашов Христаки Секирата …728 гроша

Г-нъ Костаки Ангелов терзи ….....600 гроша


-----------------------------------------

37 409 гроша

И пословом, тридесят седмь хиляди четири стотин и девят гроша
1857, Иануария 24, Свищов
Д.Начовичъ

Днес предавам хесапът срещний на председателя и членовете на народното ни читалище Свищовско Господина Александра Шишманова, председателя и членовете Иоанн Д.Станчова, Апостола Конковича, Сотира Економова, Цвятка Радославова, Иоанча Божинова и Костака Г. Аврамова :

Един запис ог Г. Григория Н. Ценович, от 1856г. Април 23, за гроша …............. 1000

Един запис от Г. Кирика Атанасиева от 1856г. Април 23, за гроша ….................2000

Един запис от Иоанна Божинова от 1856г., Април 23, за гроша …........................6000

Един запис от Цвятко Раядославович от 1856г., Април 23, за гроша …................4000

Един запис от Димитри Н. Хад.Вачова от 1856г., Април 23, за гроша …..............1000

Един запис от Димитрий К. Иоаннова …................................................................2000

Един запис от Петър Георгий Немски терзи ….......................................................1000


Един запис от Костаки Г.Аврамов …......................................................................2500

Един запис от Димитраки Дашова...........................................................................2000

Един запис от Христаки Соколов …........................................................................ 672

Един запис от Димитра Начов и Ив. Станчов от 1856 Април 23, за гроша …...11246

Предавам днес готови грошове …..............................................................................1322

-------------------------------------------

34 730

Колкото съм похарчил за поправа на читалището според белянца щото пред.днес – 2669

--------------------------------------------------
37 409

И по словом тридесет седем хиляди четири стотин и девет гроша

1857, Иануария 24, Свищов


Д. Начовичъ
Източник :

Свищов (Принос за историята му) прот.Стефан Ганчев, Свищов, 1929г. Стр.206-208


От този исторически документ е видно, че ролята на председател на читалището при учредяването е поел Димитър Начович, а на следващата година за председател е избран Александър Шишманов.Александър Шишманов със семейството си. Той е чичо на проф.Иван Шишманов

Част от дарените книгиЦърковен Служебник от 1639г. - ръкопис от сбирката на Читалището


Уставът на читалището е напечатан няколко години
 по-късноЧиталището се занимава и с училищата в с. Козловец и с. Стежерово


През 1904г. търговецът Кирил Д. Аврамов дарява 200 000 златни лева за построяване на сграда на читалището с театрална сцена. 

От тогава Първото Българско Читалище носи името на дарителя и неговата съпруга от рода Караначеви  и се нарича "Еленка и Кирил Д. Аврамови"

Еленка и Кирил Д. Аврамови


Кирил Аврамов - на двора в родната си къща в Свищов


Къщата на дарителя днесНадпис за построяването на къщата от Димитър Аврамов - бащата на дарителя

  Новата сграда на читалището е построена в градската градина - на мястото където се е намирала временната сграда на Второто Велико Народно събрание, заседавало в Свищов през 1881г.

Над сцената от двете страни се виждат портретите на дарителите. Завесата изобразява Парнас и музите.