22 май 2018

ПРЕДИ 24 ГОДИНИ: Ние не бихме протестирали, ако Скопие беше избрало името “Западна България”
СЪВЕТ НА ЕВРОПА
ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ
ААСR 21.94                                                            AS(1994) CR 21
1403-30/6/94-1-E
СЕСИЯ 1994г.
(Част трета)
Официален протокол
Двадесет и първо заседание
Четвъртък, 30 юни 1994г. - 10:00 часа

Лорд Финсберг, Вицепрезидент на Асамблеята
пое председателството в 10 часа преди обед
  1. Дебат по текущи въпроси
ГРЪЦКОТО ЕМБАРГО СРЕЩУ БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ


Председателят :
Първа точка от дневния ред тази сутрин е дебатът по текущи въпроси за ембаргото наложено от Гърция върху Бившата Югославска Република Македония.
Съгласно правило 48-а (5) дебатите са ограничени в рамките на час и половина. 
Времето за изказване е ограничено до 5 минути и аз ще бъда особено строг в това отношение - към всички говорещи, с изключение на първия, на когото са позволени 10 минути.
(…)
Г-н Тошев (България) :
Г-н Президент,
Дами и господа,
Ние говорим за нещо твърде странно за Съвета на Европа – търговското ембарго на Гърция срещу Македония – един редовен член на Съвета на Европа, срещу един специално поканен гост и потенциален член в близко бъдеще. 
 
В същото време сръбски войници са навлезли на 250 метра в територията на Македония – близо до пътя за България и започват да се укрепяват на позиции там.
Точно в този момент ембаргото поставя Македония в много трудно положение.
Защо е това ембарго?
Очевидно просръбските кръгове в Македония биха искали започването на някакви конфликти, но заплашва ли Македония със своите 12 000 войници Гърция? 
Разбира се, не!
Аз искам да задам друг въпрос.
Защо Русия се обяви против предложението на Комитета на Постоянните представители на Европейската Общност при Съвещанието за Сигурност и Сътрудничество в Европа, апелиращо към Сърбия да демилитаризира окупираната македонска територия?
Дами и господа,
Аз смятам, че всички тези събития имат отношение към съществуването на държавата Македония, която е всичко на всичко на три години. 
 
Чрез запазването на независимостта на Македония, ние ще дадем шанс за стабилността на Балканите.
Право на всяка независима страна е да избере името си. 
Ако името Македония е част от гръцката култура, аз бих посочил, че и в България съществува област със същото име. 

Ние не бихме протестирали, ако Скопие беше избрало името “Западна България”. 
 

Днес името Македония има само географски смисъл. 
Народът на Александър Велики отдавна не съществува.
 
Днес в Македонската държава живеят славяни, които говорят славянски език.
Ние наричаме този език български, а те македонски. 

Това не е важно! 
 
Произходът на македонските славяни и сръбските фалшификации могат да бъдат обсъждани пред публика, на семинари, с помоща на учени и експерти, но действия като гръцкото ембарго за нас са напълно неприемливи.
Ето защо, аз се надявам Г-н Президент, че в съответствие с принципите на Съвета на Европа, Асамблеята ще подкрепи Резолюция 1027!
Аз апелирам към колегите да подкрепят тази резолюция!

А към Гърция апелирам да прекрати това срамно ембарго!COUNCIL OF EUROPE                               CONSEIL DE L’EUROPE

PARLIAMENTARY ASESEMBLY

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE

AACR21.94

1403-30/6/94-1-E                                                                                                                    AS (1994) CR 21

 

1994 SESSION

(Third part)

OFFICIAL REPORT

Twenty-first sitting

Thursday   30 June  1994 at 10 am

 

Lord Finsberg, Vice-President of the Assembly, took the Chair at 10 am.

The PRESIDENT.- The sitting is open.

1.       ADOPTION OF THE MINUTES

 
The PRESIDENT.- The minutes of proceedings of the previous two sittings have been distributed.
Are the minutes agreed?
The minutes are agreed to.

2.       CURRENT AFFAIRS DEBATE – GREEK EMBARGO ON THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

The PRESIDENT.- The first item of business this morning is a current affairs debate on the embargo imposed by Greece on the Former Yugoslav Republic of Macedonia.

In accordance with rule 48a(5), the debate is limited to one and a half hours, and speaking time is limited to five minutes – and I shall be exceptionally fierce on that – for all members except the first speaker who is allowed to speak 10 minutes. The debate will therefore end 90 minutes after it has commenced. As I have said, the first speaker has 10 minutes and I therefore call upon Mr Atkinson to commence.

(…)

The PRESIDENT.- Thank you Mr Galanos. The next speaker is Mr Toshev of Bulgaria.

Mr TOSHEV (Bulgaria).-Thank you, Mr President,

Ladies and Gentlemen,

Now we are talking about a very strange thing for the Council of Europe – the trade embargo of Greece against Macedonia; one full member of the Council of Europe against one special invited guest and a possible member in the near future.

At the same time, some Serbian troops were 250 meters into the territory of Macedonia, near the road to Bulgaria and started to make their fortifications there.
The embargo - at this very moment, has put Macedonia in a very difficult situation.
Why is this embargo?
Of course, the pro-Serbian circles in Macedonia wish to initiate some conflicts, but does Macedonia endangered Greece with its 12,000 soldiers? Of course not!
Now I would like to ask another question.
Why is Russia against the proposal for the decision of the EC Committee of Permanent Representatives on CSCE concerning the appeal to Serbia to demilitarize occupied Macedonian territory?

Ladies and Gentlemen,

I think that all those events concern the existence of the Macedonian state, which is only three years old.

By keeping the independence of Macedonia, we will give a chance for stability in the Balkans. The right of each independent country is to choose its own name. In the name “Macedonia” is a part of the Greek culture, I point out that there exists in Bulgaria a region with the same name, but we will not protest, even if Skopje chooses the name “Western Bulgaria”. The name “Macedonia” now has only a geographical sense. The people of Alexander the Great no longer exist. Now in the Macedonian state Slavs live and speak a Slavic Language.

We call this language “Bulgarian” and the people “Macedonian”. But that is not important. The origin of the Macedonian Slavs and the Serbian falsification of Macedonian history can be discussed at public hearings or seminars with the help of scientists and experts, but actions such as Greek embargo are totally unacceptable to us.

That is why I hope very much, Mr President , that in accordance with the principles of the Council of Europe, the Assembly will support its Resolution 1027. I appeal to our colleagues to back that Resolution. And I appeal to Greece to stop the shameful embargo. Thank you very much!

 
The PRESIDENT.- Thank you Mr Toshev. The next speaker is Mr Hardy from the United Kingdom.

(…)