15 април 2007

Разговори за Европа с Лъчезар ТОШЕВ

политиките на ЕС за образование и наука

публикувани във в-к "ВЕСТНИКЪТ"

(със съкращения; пълен текст: http://www.sds.bg/full-story-27.php)

Образование

Съгласно Лисабонската стратегия на ЕС, от 2000 до 2010 г. Европа трябва да стане най-конкурентноспособното и най-динамично място в света, за което е необходимо да се потърси помощта на науката и образованието. Така образованието в ЕС е основен фактор за икономическия растеж. Европейската комисия има свой комисар, отговарящ за образованието, обучението и културата. Това е Ян Фигел от Словакия - член на Европейската народна партия и дългогодишен депутат в ПАСЕ, преди да заеме този пост. Към Комисията като помощен орган функционира Дирекция (Директорат) по образование и култура и Изпълнителна агенция по образование, аудиовизия и култура. Реалната дейност по европейската политика в тези области се осъществява чрез различни програми.

Европейските програми за образование

Програмите на ЕС за образование са отворени за участие на български граждани, институции и организации при условията, валидни и за другите европейски държави. Те обаче допълват, а не заместват националните образователни политики. Принципът на субсидиарност - т.е. вземане на решения, провеждане на политика и отговорност за това - на съответното ниво в случая се спазва.

Сократес

Програмата "Сократес" е за общо образование. Тя има свои подпрограми. Комениус представлява подпрограма, подпомагаща училищното образование. Тя предвижда включване на 3 милиона ученици до 2012 г. Еразмус Мундус е подпрограма за висше образование. Грундвиг е подпрограма за образование на възрастни хора. Лингва е подпрограма за езиково образование. Леонардо да Винчи е подпрограма за професионално образование, продължаващо през целия живот. Темпус е подпрограма за общоевропейско сътрудничество в областта на висшето образование. По нея могат да кандидатстват и държавите от Средиземноморието. Неразделна част от Сократес е и Информационната Мрежа Евридика (EURYDICE), която е програма за действие на Европейската общност в областта на образованието. Тя осигурява сътрудничество между страните в областта на образованието, което се състои в организиране на срещи, мониторинг, създаване и разпространение на информации за образователните системи и пр.

Проектът Минерва

Този проект стартира от октомври 2006г. и има за цел създаване на Европейска дигитална библиотека, както координиране на националните политики, програми и институции в културния сектор за осъществяването на тази цел.

Наука

Подкрепа за изследователски проекти може да се получи чрез кандидатстване (виж приложения сайт):

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en
http://ec.europa.eu/grants/index_en