18 март 2014

Президентът на ПАСЕ Г-жа Ан Брасьор категорично осъжда признаването на независимостта на Крим от Русия


-->

Anne Brasseur strongly condemns Russia’s recognition of the independence of Crimea

  • 18/03/2014
  • President

Strasbourg, 18.03.2014 - “I condemn, in the strongest possible terms, Russia’s decision to recognise the independence of Crimea, and annex it into the Russian Federation, which is in violation of the Statute and basic principles of the Council of Europe, as well as with Russia’s commitments to the Organisation.
All member states of the Council of Europe must respect the sovereignty and territorial integrity of other states”, the President of the Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE) Anne Brasseur said today.
The President of the Assembly and the leaders of its political groups, together with the co-rapporteurs on Ukraine of the Assembly’s Monitoring Committee, will visit Ukraine from 22 to 24 March 2014 to discuss the ongoing crisis.

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=4937&lang=2&cat=15

Страсбург, 18.03.2014г.

" Осъждам по най-силния възможен начин решението на Русия да признае независимостта на Крим и да го анексира към Руската Федерация, което е нарушение на Статута и основните принципи на Съвета на Европа, както и на руските ангажименти към организацията. Всички страни-членки на Съвета на Европа , трябва да зачитат суверинитета и териториалната цялост на другите страни!", каза днес Президентът наПарламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) г-жа Ан Брасьор. Президентът на ПАСЕ и лидерите на политическите групи, заедно със съдокладчиците за Украйна на Комисията по Мониторинг на Асамблеята, ще посетят Украйна от 22 до 24 март 2014г. за да дискутират настоящата криза.

(от сайта на ПАСЕ : http://assembly.coe.int)


-->