25 март 2017

НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ ДОБРА ВЕСТ ЗА ЕВРОПАВ Рим Папа Франциск I прие европейските лидери и ги призова към единство на целите
Декларация от Рим
25 март 2017г.

Декларация на лидерите на 27 страни-членки и на Европейския Съвет, Европейския Парламент и Европейската Комисия


Ние, лидерите на 27 страни членки и на институциите на ЕС, се гордеем с постиженията на Европейския съюз: изграждането на европейското единство е смело и далновидно начинание.
 Преди 60 години, възстановявайки се от две световни войни, ние решихме да се сплотим и да изградим отново континента си от пепелищата.
Ние изградихме уникален съюз с общи институции и силни ценности, една общност на мир, свобода, демокрация, човешки права и върховенство на закона, голяма икономическа сила с безпрецедентно ниво на социална защита и благосъстояние.
Европейското единство започна като мечта на малцина и се превърна в надежда на мнозина. 
Тогава Европа отново се обедини. Днес ние сме обединени и силни: стотици милиони в Европа се ползват от това да живеят в разширен Съюз, преодоял старите разделения.
Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни предизвикателства - както глобални, така и вътрешни: регионални конфликти, тероризъм, растящ миграционен натиск, протекционизъм и социално и икономическо неравенство.
Заедно ние сме решени да се справим с предизвикателствата на бързо променящият се свят и да предложим на гражданите си сигурност и нови възможности.
Ще направим Европейския съюз по-силен и по-стабилен чрез още повече единство и солидарност помежду ни и чрез спазване на общите правила.
Единството е едновременно необходимост и наш свободен избор.

Ако действаме отделно, ще бъдем изтласкани от глобалната динамика. Оставайки заедно запазваме най-добрия си шанс да влияем на световните събития и да защитаваме общите си интереси и ценности.
Ще действаме заедно, на различни места и с различна интензивност - където това е необходимо - докато в същото време се движим в същата посока, както сме правили в миналото и в съответствие с Договорите и ще държим вратата отворена за всички, които искат да се присъединят по-късно.
Нашият съюз е неразделен и неделим.
В следващите 10 години искаме
Съюз, който е защитен и сигурен, проспериращ, конкурентен, устойчив и социално отговорен, както и с волята и капацитета да играе ключова роля в света и в оформянето на глобализацията.
Съюз, където гражданите имат нови възможности за културно и обществено развитие и икономически растеж.
Съюз, оставащ отворен към онези европейски държави, които уважават нашите ценности и са отданени на разпространяването им.
В тези дни на промени и като имаме предвид тревогите на нашите граждани, ние се ангажираме с Дневния ред от Рим и обещаваме да работим за:


1. Сигурна и защитена Европа -

Съюз, в който всички граждани се чувстват защитени и могат да се придвижват свободно; където външните ни граници за сигурни, с ефективна, отговорна и устойчива миграционна политика, уважаваща международните норми; една Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност.


2. Просперираща и устойчива Европа -

Съюз, който създава растеж и работни места;
Съюз, където силен, обвързан и развиващ се единен пазар, възприемащ технологичната промяна, както и стабилната и подсилвана още повече единна валута отварят възможности да растеж, намаляване на различията между отделните страни, конкуренция, иновации и обмяна - особено за малките и средни фирми;
Съюз, развиващ устойчив растеж, подпомаган чрез иневстиции, структурни реформи и работа за завършване на Икономическия и монетарен съюз;
Съюз, в който икономиките се сближават;  
Съюз, в който енергията е сигурна и достъпна, а околната среда е чиста и безопасна.


3. Социална Европа -

Съюз, основан на устойчив растиж, подпомагащ икономическия и социалния прогрес, както и изравняването и сближаването на икономиките и в същото време поддържащ интегритета на вътрешния пазар;
Съюз, който се съобразява с разнообразието на национални системи и ключовата роля на социалните партньори;
Съюз, който развива равенопоставеноста между жените и мъжете, както и права и равни възможности за всички;
Съюз, който се бори с безработицата, дискриминацията, социалното изключване и бедността;
Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да търсят работа по целия континент;
Съюз, който съхранява своето културно наследство и подкрепя културното разнообразие.


4. Силна Европа на глобалната сцена -

Съюз, който ще доразвива съществуващите партньорства, ще изгражда нови и ще подпомага стабилността и просперитета сред непосредствените си съседи на изток и юг, но също така и в Близкия изток, Африка и по света;
Съюз, който е готов да поеме повече отговорности и да помага за създаването на повече конкурентна и по-интегрирана отбранителна индустрия;
Съюз, отдаден на подсилването на общата сигурност и отбрана в сътрудничество и като допълнение на НАТО, взимащ предвид националните особености и правни ангажименти;
Съюз, ангажиран с ООН и стоящ зад система на многостранни отношения, основана на ясни правила, горд от ценностите си и защитаващ народите си, развиващ свободната и честна търговия и позитивна политика за глобалния климат.
Ще преследваме тези цели с твърдата вяра, че бъдещето на Европа е в собствените ни ръце и че Европейският съюз е най-добрият инструмент за постигането на целите ни.
Обещаваме да изслушваме и да отговаряме на тревогите, изразявани от нашите граждани, както и да се ангажираме с националните ни парламенти.
Ще работим заедно на ниво, което постига реална промяна -
Европейски съюз, национално ниво, регионално ниво или местно ниво, и в дух на доверие и лоялно сътрудничество, както сред страните членки, така и между тях и институциите на ЕС в съответствие с принципа на субсидиарността.


Ще осигурим необходимото пространство за маневриране на различни нива за подсилване на европейската иновативност и потенциал за растеж.
Искаме Съюзът да бъде голям по големите въпроси и малък по малките.

Ще развиваме демократичен, ефективен и прозрачен процес за взимане на решения и постигане на по-добри резултати.
Ние, като лидери, работещи заедно в Европейския съвет и институциите си, ще гарантираме, че днешният ни дневен ред ще бъде приложен така, че да стане утрешна реалност.

Ние се обединихме за по-добро.
Европа е нашето общо бъдеще!

Сн.Ройтерс


 
Декларацията беше подписана на Капитолийския хълм в Рим в Palazzo dei Conservatori, където преди 60 години са подписани Римските договори за Европийската Икономическа Общност и за Европейската Общност за Атомна енергия . На снимката европейските лидери до останки от статуята на Св. Император Константин Велики на Капитолия.Declaration of the leaders of 27 member states and of the European Council, the European Parliament and the European Commission

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/We, the Leaders of 27 Member States and of EU institutions, take pride in the achievements of the European Union: the construction of European unity is a bold, far-sighted endeavour. Sixty years ago, recovering from the tragedy of two world wars, we decided to bond together and rebuild our continent from its ashes. We have built a unique Union with common institutions and strong values, a community of peace, freedom, democracy, human rights and the rule of law, a major economic power with unparalleled levels of social protection and welfare.
European unity started as the dream of a few, it became the hope of the many. Then Europe became one again. Today, we are united and stronger: hundreds of millions of people across Europe benefit from living in an enlarged Union that has overcome the old divides.
The European Union is facing unprecedented challenges, both global and domestic: regional conflicts, terrorism, growing migratory pressures, protectionism and social and economic inequalities. Together, we are determined to address the challenges of a rapidly changing world and to offer to our citizens both security and new opportunities.
We will make the European Union stronger and more resilient, through even greater unity and solidarity amongst us and the respect of common rules. Unity is both a necessity and our free choice. Taken individually, we would be side-lined by global dynamics. Standing together is our best chance to influence them, and to defend our common interests and values. We will act together, at different paces and intensity where necessary, while moving in the same direction, as we have done in the past, in line with the Treaties and keeping the door open to those who want to join later. Our Union is undivided and indivisible.
In the ten years to come we want a Union that is safe and secure, prosperous, competitive, sustainable and socially responsible, and with the will and capacity of playing a key role in the world and of shaping globalisation. We want a Union where citizens have new opportunities for cultural and social development and economic growth. We want a Union which remains open to those European countries that respect our values and are committed to promoting them.
In these times of change, and aware of the concerns of our citizens, we commit to the Rome Agenda, and pledge to work towards:
 1. A safe and secure Europe: a Union where all citizens feel safe and can move freely, where our external borders are secured, with an efficient, responsible and sustainable migration policy, respecting international norms; a Europe determined to fight terrorism and organised crime.
 2. A prosperous and sustainable Europe:  

  a Union which creates growth and jobs;
  a Union where a strong, connected and developing Single Market, embracing technological transformation, and a stable and further strengthened single currency open avenues for growth, cohesion, competitiveness, innovation and exchange, especially for small and medium-sized enterprises;
  a Union promoting sustained and sustainable growth, through investment, structural reforms and working towards completing the Economic and Monetary Union;
  a Union where economies converge;
  a Union where energy is secure and affordable and the environment clean and safe.
 3. A social Europe:

  a Union which, based on sustainable growth, promotes economic and social progress as well as cohesion and convergence, while upholding the integrity of the internal market;
  a Union taking into account the diversity of national systems and the key role of social partners;  
  a Union which promotes equality between women and men as well as rights and equal opportunities for all;
  a Union which fights unemployment, discrimination, social exclusion and poverty;  
  a Union where young people receive the best education and training and can study and find jobs across the continent;
  a Union which preserves our cultural heritage and promotes cultural diversity.

 4. A stronger Europe on the global scene:                                                 a Union further developing existing partnerships, building new ones and promoting stability and prosperity in its immediate neighbourhood to the east and south, but also in the Middle East and across Africa and globally; a Union ready to take more responsibilities and to assist in creating a more competitive and integrated defence industry;                                   a Union committed to strengthening its common security and defence, also in cooperation and complementarity with the North Atlantic Treaty Organisation, taking into account national circumstances and legal commitments;                                                                                              a Union engaged in the United Nations and standing for a rules-based multilateral system, proud of its values and protective of its people, promoting free and fair trade and a positive global climate policy.
We will pursue these objectives, firm in the belief that Europe's future lies in our own hands and that the European Union is the best instrument to achieve our objectives.

We pledge to listen and respond to the concerns expressed by our citizens and will engage with our national parliaments.

We will work together at the level that makes a real difference, be it the European Union, national, regional, or local, and in a spirit of trust and loyal cooperation, both among Members States and between them and the EU institutions, in line with the principle of subsidiarity.
We will allow for the necessary room for manoeuvre at the various levels to strengthen Europe's innovation and growth potential.

We want the Union to be big on big issues and small on small ones.

We will promote a democratic, effective and transparent decision-making process and better delivery.

We as Leaders, working together within the European Council and among our institutions, will ensure that today's agenda is implemented, so as to become tomorrow's reality.

We have united for the better. 

Europe is our common future.В събота, 25 март, Европейският съюз чества 60-годишнината от подписването на Римските договори, с които се поставя основата на организацията. Договорите от Рим са два договора на Европейския съюз, подписани на 25 март 1957 г. в Рим. И 2-та договора са подписани от 6 държави: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), а с втория – Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Това са първите международни организации, основани на принципа за наднационалност, след създаването на Европейската общност за въглища и стомана няколко години по-рано.

Прочети повече в Blitz.bg: http://www.blitz.bg/svyat/na-tozi-den-predi-60-godini-e-podpisan-nay-vazhniyat-dokument-za-es_news498805.html
В събота, 25 март, Европейският съюз чества 60-годишнината от подписването на Римските договори, с които се поставя основата на организацията. Договорите от Рим са два договора на Европейския съюз, подписани на 25 март 1957 г. в Рим. И 2-та договора са подписани от 6 държави: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), а с втория – Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Това са първите международни организации, основани на принципа за наднационалност, след създаването на Европейската общност за въглища и стомана няколко години по-рано.

Прочети повече в Blitz.bg: http://www.blitz.bg/svyat/na-tozi-den-predi-60-godini-e-podpisan-nay-vazhniyat-dokument-za-es_news498805.html
В събота, 25 март, Европейският съюз чества 60-годишнината от подписването на Римските договори, с които се поставя основата на организацията. Договорите от Рим са два договора на Европейския съюз, подписани на 25 март 1957 г. в Рим. И 2-та договора са подписани от 6 държави: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), а с втория – Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Това са първите международни организации, основани на принципа за наднационалност, след създаването на Европейската общност за въглища и стомана няколко години по-рано.

Прочети повече в Blitz.bg: http://www.blitz.bg/svyat/na-tozi-den-predi-60-godini-e-podpisan-nay-vazhniyat-dokument-za-es_news498805.html