24 юни 2017

БЕЛЕНЕАДА Проф. Бойко Рангелов : Силната зависимост от енергийни лобита не позволява обективна оценка на сеизмичния рискЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2014

СЕИЗМИЧНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ БЕЛЕНЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
Бойко Рангелов

SEISMIC SAFETY OF THE NPP BELENE SITE – PROBLEMS AND SOLUTIONS
Boyko Ranguelov

Abstract: All investigations, expertise and performed methodologies for the seismic risk assessment of NPP Belene are under discussion. Facts related to all topics about the seismic safety of the site selection are discovered. The results in approximate percentage of the PRO and ANTI suggestions are revealed. It is proved that the solutions of some topics are impossible to be enough accurate for the recent science. Lack of data, incompleteness, incorrect and unstable mathematical equations used for modeling and their solutions also supports such conclusion. The political influence to the researchers and impossibility to do objective analysis are also among the factors which made insolubility of all these problems.

Систематизирани са всички изследвания свързани с оценката на сеизмичния риск за площадката на АЕЦ Белене. Сравнени са всички доводи „за” и „против” от гледна точка на сеизмичността на площадката. Анализирани са методите и средствата за изследване, изискванията според МААЕ и тяхното спазване. Показано е къде са възможни манипулации в изходните данни, методиките на изследване, получаваните резултати и основните параметри използвани при проектирането. Разгледани са еволюциите във времето на всички въпроси, поставяни от специалисти и неспециалисти. Демонстрирано е сравнение между привържениците и противниците на различните тези за сеизмична безопасност на площадката. Обърнато е особено внимание на методите за качествен контрол при изпълнението на задачите по оценка на сеизмичния риск. Дискутирани са проблемите свързани с появата на нови данни, включването на международни експерти в колектива за оценка и други въпроси. Обсъдено е осигуряването на сеизмичната безопасност на хранилище за радиоактивни отпадъци. Разгледани са възможните решения и търсенето на консенсус по разкритите противоречия.
Извършена е систематизация на основните изследвания и резултати свързани с научни екпертизи, извършени от български и чуждестранни експерти по сеизмичната безопасност на АЕЦ Белене.
Разгледани са няколко групи въпроси по тематиката:
 • въпроси за набавяне на данни и резултати от предишни изследвания
 • класифицирани са всички теми по специалности на Науки за Земята и свързаните с тях ефекти върху сеизмичната безопасност
 • оценена е надежност на научните подходи
 • разпределени са ЗА и ПРОТИВ – т.е. позициите на привържениците и противниците на АЕЦ от гледна точка на сеизмичната безопасност
 • рагледана е фактологията по всяка тема
 • предложени са методите за решение, като е показано, че те не винаги съществуват
 • оценена е резултатноста по всяка тема на сеизмичната безопасност на площадката на АЕЦ Белене
 • цялата систематика е нанесена в Таблица 1.


Таблица 1.

Въпрос
ПРО
АНТИ
Фактология
Метод за решение
Резултат
Политически
+
-
конфликт
Референдум
няма
Сеизмична безопасност:

Земетресения

Близка зона –
30 км, локална мрежа
+
+
Изградена преди 2-3 г.
Събира данни за локалната сеизмична активност
Очаква се
Далечна – 300 км
+
- VІІІ СНиП
СНиП, МААЕ, Eurocode8
Приет класически (Вероят./Детерм.)
Становище на БАН, НЕК
Вранча
(Черна вода- ЧВ)
+ (ЧВ)
- СНиП
СНиП, МААЕ, Eurocode8
Външни независими експерти
50/50%
Дулово
-
+
М7, Н50
Външни експерти
няма
Pазломи:
-?
+
еволюция
Външни експерти
50/50%
Геоморфоложки
-
+
еволюция
Външни експерти
70/30%
Базалтови могили
-
+
стари
Решен
Не влияят
геодезически
-
-
Стари данни
Нови данни
Не влияят
геофизически
+?
-?
Стари данни
Нови данни
50/50%
активност
+?
-?
Стари данни
Нови данни
50/50%
Чакълена възглавница
+
-
Укрепва основата, прозрачна на дългите вълни
По-добра от льоса
50/50%


Данни:
Възможна манипулируемост
-
+
Възможна е (!) поради опр. М , дълги интервали от време и оскъдност на данните
Външни експерти
50/50%
Неточности в данните:
+
+
Има ги!
Максимална консервативност
30/70%
Геоложки
+
+
Манипулират се
сондажни
50/50%
Сеизмологични
+
+
Манипулират се
Максимална консервативност
30/70
Геодезически
+
+
Трудно се манипулират
Нови данни
50/50%
Слаба основа
+
-
Манипулират се
Полеви/Лабораторн
50/50%
Методи за оценка на сеизм риск:

Детерминистичен
+
-
Огнище/затихване
Има нееднозначност
Няма – липса на данни
Вероятностен
+
+
Огнище/модел
Липсва верификация
Многовар. верификация
ПЗ (100г-СниП)
+
+
СНиП, МААЕ, Eurocode8
Конфликт-трансформация
Проблемен-неразбиране
МРЗ(1000г-СниП)
+
+
СНиП, МААЕ, Eurocode8
Конфликт-трансформация
Проблемен
неразбиране
Нови данни
-
+
Зем. от 29.08.2013
М4-30 км.
Чака обяснение
няма
Гарантиране на качеството
+
+
Плащане от ЕПро
независимост
50/50%
Хранилище
+
+
Труден въпрос по причини:
Трудно избираема площадка, висока цена, не се спазват изискванията на МААЕ
Гарантиране на качеството, независимост,
50/50%
Изисквания на МААЕ
+
+
Както за АЕЦ
Гарантиране на качеството, независимост,
Няма-МААЕ- (заинтересована)
Нови изследвания
-
+
Не се финансират целенасочено
Независими институции
70/30 – демагогия?
Нови резултати
?
?
?
?
няма
Фукушима
+
+
Промени в правилниците
Приемане на унифицирани критерии
няма


Легенда към таблицата:
+ положително становище
- отрицание
? – неяснота
ПРО – привърженици за строеж на ядрена централа
АНТИ – противници на ядрена централа Белене

Основните изводи и заключения показват:
 • не е възможно да се избегне политическият елемент при разглеждането на въпросите за сеизмичната безопасност на АЕЦ Белене
 • съществуват компоненти в дискусионните въпроси на които съвременната наука за безопасност на АЕЦ не може да отговори. Това са въпросите свързани с непълнота на данните, чувствителност на мeтодиките за моделиране на очакваните сеизмични въздеиствия, точната оценка на влиянието на подложката (т.н чакълена възглавница), сеизмичната активност на съвременните разломи и др.
 • независимо от международния опит на експертите разработващи елементите на сeизмичния риск на площаката и оборудването, не се допускат външни експерти при оценката му. Съществува заинтересованост на МААЕ при инсталирането на нови ядрени мощности.
 • съществува много силна зависимост от енергийните лобита, която не позволява обективна оценка на сеизмичния риск на площадката. Това води до конфликти и практическа невъзможност за вярна количествена оценка на сеизмичния риск.


Проф. д-р Бойко Рангелов
Минно-Геоложки Университет, София
Тел: 80 60 353
e-mail: branguelov@gmail.com
Пострадалата при земетресдението на 4 март 1977г. Търговска гимназия в Свищов


СВЪРЗАНА ТЕМА :
Статия от доц.Георги Панов

ГЕОЛОЖКИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕЛЕНСКИТЕ ОКОЛНОСТИ
СВЪРЗАНА ТЕМА :
 От сайта на Народното събрание :

СЕИЗМИЧНИТЕ ВЪЛНИ ОТ ВРАНЧА НЕ СПИРАТ НА ДУНАВА


ЧЕТИРИСТОТИН И ДВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 7 декември 2012 г.
Открито в 9,02 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Изявление от името на Парламентарната група на Синята коалиция.
След тях – изявление от Парламентарната група на Коалиция за България.


ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): 
Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, господин министър-председателю! 
От името на нашата парламентарна група бих искал да направя следното изявление:
„На 29 октомври тази година румънски сеизмолози предупредиха, че се очаква земетресение от епицентър Вранча, без да се ангажират с прогноза за неговата степен. 
Техен български колега заяви пред българските медии, че в непосредствено бъдеще не се очаква земетресение. 
“Няма реална опасност в непосредствено близко време да стане земетресение във Вранча”- заяви той.
На 12 ноември 2012 г. във Вранча е регистрирано земетресение с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер, а на 1 декември 2012 г. в 20,52 ч. се регистрира ново, по-силно земетресение във Вранча, с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер.
Вранчанските земетресения са най-сериозният фактор за високата сеизмичност на площадката, на която се искаше да се изгради нова АЕЦ до Белене.
На парламентарен въпрос на 25 март 2011 г. бившият министър Трайчо Трайков, очевидно подведен, определи че сеизмичността на площадката до Белене е от четвърта степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник, което е далеч от реалността. 
Такава сезмичност би могла да се предизвика от местен епицентър (местно огнище), ако не се взема предвид ефектът от епицентъра Вранча в Румъния, но сеизмичните вълни не спират на Дунава. 
Ако се вземе предвид сеизмичното огнище с епицентър във Вранча сеизмичността на площадката е двойно по-висока – от осма степен, и дори по-висока. Такова земетресение беше регистрирано през 1977 г., а след това имаше няколко силни земетресения от същия епицентър, като например това през 1990 г. 

Църквата "Св.Троица" в Свищов, след земетресението на 4 март 1977г.
Въпреки че този епицентър се намира на територията на Румъния, разрушенията в България бяха големи, а през 1977 г. имаше 120 и няколко жертви в град Свищов. Те загинаха след срутване на сгради, причинено от това земетресение. 
Едва през тази година са поискани площи за изграждане на бъдещи сеизмологични станции в района на Белене и Свищов.
На поставения въпрос дали в близост до площадката има разлом, с оглед лицензирането на тази площадка за строеж на АЕЦ, експертите геолози отговарят така:
 „На 5 километра от площадката няма разлом”. 
Забележете, че те не казват, че няма разлом изобщо, защото е известно, че такъв разлом има. 
Това се потвърждава от горещия минерален извор, който се намира между Белене и Свищов. 
Минералният извор между Свищов и Белене, сочещ местонахождението на Беленския разлом
Интересно защо такова съществено разминаване в прогнозите и оценките не прави впечатление в България.
Докога ще продължава тази практика?
Очевидно някои учени у нас са готови да дават отговори, които да се харесат на тези, които искат да ги получат.
Ще припомним още веднъж, че в писмо от 6 ноември 1984 г. руските учени сеизмолози, които тогава са изследвали площадката, заявяват че тази площадка е с неприемливо висока сеизмичност и предлагат тя да бъде изоставена.


Тези случаи ни карат да потърсим отговор на въпроса защо в България се случват такива неща.
Ние смятаме, че причината се крие в изключително лошото заплащане на българските учени, които поради тази причина често са склонни да обслужват желанията на вземащите решения, вместо да дават обективна преценка, на базата на която да се вземат обосновани решения.
За сравнение, през 2011г. – седем италиански сеизмолози бяха изправени пред съда. 
Обвинението е, че са давали неточна, непълна и противоречива информация относно това, дали леките земни трусове, усетени в Акуила през месеците преди 6 април 2009 г. дават основание за опасност от голямо земетресение. 
Спасителни операции върху руините на срутилия се 8-етажен блок при земетресението  в Свищов, на 4 март 1977г.
На 23 октомври тази година те бяха осъдени на по шест години затвор, защото „с подценяването на опасността от земетресение са поставили на риск живота и здравето на много хора”.
В България не се търси отговорност от никой експерт за погрешни прогнози. 
Колко по-важно за нас е да не се поема риск за строеж на АЕЦ в зоната с неприемливо висока сеизмичност, като тази, която някои искат да се строи в района между Белене и Свищов.
Ето защо Парламентарната група на Синята коалиция призовава правителството да преразгледа политиката си спрямо учените в България, като им осигури нормален жизнен стандарт и защита, така че те да могат да дават обективни експертни становища, когато това е необходимо за вземане на важни държавни решения.
Ние призоваваме правителството да предприеме необходимите стъпки за анулиране на лиценза на площадката на АЕЦ „Белене”, предвид високата сеизмичност от огнище на земетресения с епицентър Вранча в Румъния и наличието на дълбокия Беленски разлом, намиращ се в непосредствена близост до нея – в района между Белене и Свищов. 

Там, където има висока сеизмичност не може да се строи атомна централа. 
Благодаря Ви!


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Тошев.