10 февруари 2018

СЕВЛИЕВСКИЯТ ДЕПУТАТ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕЧорбаджи ГАТЮ КЪНЧЕВ


Гатю Кънчев(1832-1912)

Гатю Кънчев - Халачев е един от севлиевските първенци в годините преди Освобождението и депутат в Учредителното събрание през 1879г.

(Името Гатю е "сленк" от името Игнат, Игнатий, и се използва често в селищата по северните склонове на Балкана. А името "Халачев"  е прозвище на занимаващите се с търговия на памук и памучни изделия.)

В ДА "Архиви" името на Гатю Кънчев фигурира погрешно като Гатко Кънчев, а в електронните енциклопедии дори като Кунчев.

На общата снимка на депутатите от Учредителното събрание името му е записано като Кънчов.

Ето известна информация за него :

Видният севлиевец, министър Петър Пешев (брат на загиналия поборник Стефан Пешев) пише за Гатю Кънчев в спомените си за времето след разгрома на четата на Бачо Киро в Дряновския манастир през 1876г.
(Вж. Петър Пешев, Историческите събития и деятели от навечерието на освобождението ни до днес - с бележки за живота ми. Издателство на БАН, София, 1993г. - фототипно издание от второто издание на книгата, София 1929г. Печатница "Либерален клуб")  :

"Баща ми чак до руско-турската война продължаваше да ходи на Минювото кафене (по после Първановото и хотел Газда, а сега бирария Ст. Цачев).
В това прочуто кафене се събираха чорбаджиите (Хр.Даноолу, Ив.Цачоолу, Х.Колю, Ил.Денчев, Ханчо Ботев, Хр.Генев, Ст.Богданов, Ив. Манеоолу, Хр.Генкоолу, Гатю Кънчев, И.х.Ангелов, Ив. Илеоолу, Г.Дандолов, Недко Спиридонов, Първан Недев и др.) начело с дядо Миню Радков челебия, насядали по миндерите, решаваха споровете на българите и пиеха ракия." (стр.15)
"На другия ден след идването на Фазлъ Паша, мисля че беше 11 мая - Кирил и Методий след пладне няколко заптиета придружени от войници, започнаха да арестуват видните Севлиевски граждани и до вечерта напълниха целия затвор.

 Арестувани бяха в тоя ден : братя Гатю, Иван, Спиридон и Стефан Кънчеви. " (стр. 52-53)
 
 "Когато бяхме  в Хастането (в Търново-б.м.Л.Т.) Севлиевските търговци мои другари по затвор, като узнаха, че брат ми и другарите му в каменния затвор се нуждаят от средства за прехрана, събраха помежду си една сума и им я изпратиха.

След като престояхме в Търновския затвор четири недели, нас - мене и първенците ни осбободиха."( стр.61)

"Севлиевският летописец Петко Златев, абаджия бележи в тефтеря си : На 1876г. юни 25 какво обесиха Стефан Пешев и Йонку Карагьозчето. Беше петък. Сутрината събота пуснаха арестуваните". (стр.64)

"Трябва да съм бил 6-7 годишен вече, когато третята ми сестра Наска се сгоди и венча за Спиридон Кънчев Халачев, от видно семейство, член на фирмата "Братя Кънчеви", която фирма вършеше разни занаятчийски работи и търговия (тютюнджилък, халачество, манифактура, интизапчилък, скотовъдство  и пр.)" (стр.5)

От тази информация която представя Петър Пешев, може да се създаде извества представа за общественото положение на Гатю Кънчев.
 Не е изненадващо, че при изборите за Учредително събрание севлиевските граждани са го посочили за депутат.

Той освен, че е бил от видно семейство и един от севлиевските първенци е участвал и в "народните дела". 

Арестуването му, както и това на братята му от Фазлъ паша, след разгрома на четата на Бачо Киро и поп Харитон показва ,че османската власт е подозирала семейството в съучастие с въстаниците.  

На общата фотография на депутатите в Учредителното събрание направена на 10 февруари 1879г. Гатю Кънчев (изписан като Г.Кънчов от Севлиево) е на най-лявата колона, най-долу.

 
От семейните спомени и предания знам, че Гатю Кънчев се е срещал с Левски, но той не му е направил особено впечатление. 

Изглежда, че не е  очаквал да срещне някой, който  изглежда като съвсем обикновен човек пътуващ из страната.
Очевидно Васил Левски не е имал вид на Крали Марко.

Баба Иванка - съпругата на Гатю КънчевПогребението на Гатю Кънчев. В центъра на снимката, младото момиче между жените в траур е баба ми Марийка Кънчева (дъщеря на х. Кънчо Гатев Кънчев)
През 1881г. Гатю Кънчев е бил избран за кмет на Севлиево. Той е вторият кмет на града, но първи, който е бил избран на избори.

Умира на 29.09.1912г.


Синът на Гатю Кънчев - х.Кънчо Гатев Кънчев е женен за х.Радка Хино Семерджиева.

Той е баща на моята баба Марийка Кънчева, съпруга на съдията Стефан Тошев.


Чорбаджи Хино Семерджиев и съпругата му Велика И двамата са били хаджии.


Братята на чорбаджи Гатю Кънчев - Спиридон и Иван  имат синове, които стават известни офицери в армията :
 
Синове на Спиридон Кънчев от брака си с Наска Пешева са :

Полковник  Гатю Спиридонов Кънчев
Полковник  Митю Спиридонов Кънчев
Майор Спиридон Спиридонов Кънчев
и
Д-р Иван Спиридонов Кънчев

Иван Кънчев, също брат на чорбаджи Гатю има син, който става офицер : 

Капитан Христо Иванов Кънчев