18 май 2018

Изявление на докладчиците на ПАСЕ за Украйна

От сайта на ПАСЕ :


18/05/2018     Monitoring
Monitors deplore opening of bridge between Russia and illegally-annexed Crimea


The co-rapporteurs for the monitoring of Ukraine by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), Eerik-Niiles Kross (Estonia, ALDE) and Dzhema Grozdanova (Bulgaria, EPP/CD), have today expressed their deep concern at the opening of a bridge over the Kerch Strait between Russia and illegally-annexed Crimea.

“The construction of this bridge, without the consent of Ukraine, violates its territorial integrity and sovereignty and only further isolates the residents of Crimea from those in the rest of Ukraine,” said the co-rapporteurs.
 “Instead of building bridges between people, this action by the Russian Federation drives them further apart. We can therefore only deplore the opening of this bridge and reiterate the Assembly’s steadfast support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.”

18/05/2018     Suivi
Les rapporteurs de suivi déplorent l'ouverture d'un pont entre la Russie et la Crimée annexée illégalement.
FR: http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7072&lang=1&cat=3


Les co-rapporteurs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) pour le suivi de l'Ukraine, Eerik-Niiles Kross (Estonie, ADLE) et Dzhema Grozdanova (Bulgarie, PPE/DC), ont exprimé aujourd'hui leur profonde inquiétude suite à l'ouverture d'un pont sur le détroit de Kerch entre la Russie et la Crimée annexée illégalement.
« La construction de ce pont, sans le consentement de l'Ukraine, viole son intégrité territoriale et sa souveraineté et ne fait qu'isoler davantage les habitants de Crimée de ceux du reste de l'Ukraine », ont déclaré les co-rapporteurs.
« Au lieu de construire des ponts entre les peuples, cette action de la Fédération de Russie les éloigne encore plus. Nous ne pouvons donc que déplorer l'ouverture de ce pont et réitérer le soutien indéfectible de l'Assemblée à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine ».

 


Неофициален превод :
Докладчиците осъждат откриването на моста между Русия и незаконно анексирания Крим.


18 май 2018г.  Мониторинг
Съдокладчиците по мониторинга над Украйна на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Ерик Нийлс Крос (Естония, Алианс на либералите и демократите в Европа) и Джема Грозданова (България, Група на Европейската Народна Партия/Християндемократи) днес изразиха силната си загриженост по повод откриването на моста през Керченския проток между Русия и незаконно анексирания Крим.
"Построяването на моста, без съгласието на Украйна, нарушава нейната  териториална цялост и суверенитет и само допълнително изолира  жителите на Крим от тези в останалата част от Украйна"- заявиха съдокладчиците.
"Вместо да строи мостове между хората, тази акция на Руската федерация води до още по-голямо разделение.
Ние можем само да осъдим откриването на този мост и да потвърдим твърдата подкрепа на Асамблеята за украинския суверенитет и териториална цялост. "