27 май 2018

ПЕТДЕСЕТНИЦА - СЛИЗАНЕТО НА СВЕТИЯ ДУХ


СЛИЗАНЕТО НА СВЕТИЯ ДУХ НАД АПОСТОЛИТЕ
НАЧАЛО НА ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА НА ЗЕМЯТА
Тропар на Петдесетница

Благословен си, Христе, Боже наш, 
Който показа рибарите премъдри,
като като им прати Светия Дух
 и чрез тях улови света.

Човеколюбче, слава на Теб.
 
Кондак

Когато Всевишния слезе и смеси езиците, раздели народите,
а когато раздаваше огнените езици, към единство призова,
затова и единогласно славим Всесветия Дух.


ИЗ ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ
Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно.
И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха.
И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях.
И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.
А в Иерусалим се намираха иудеи, човеци набожни, от всеки народ под небето.
Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор.
И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си: тия, които говорят, не са ли всички галилейци?
А как слушаме всички своя си роден говор?
Ние - партяни и мидяни, еламити и жители на Месопотамия, Иудея и Кападокия, на Понт и Асия,
 на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кириния, и дошлите от Рим, както иудеи, тъй и прозелити, критяни и араби, - как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела?
Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един другиму: какво ли ще е това?
А други се присмиваха и думаха: със сладко вино са се напили.
Тогава Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори: мъже иудеи и вие всички, които живеете в Иерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми:
тия не са пияни, както вие мислите, защото е трети час през деня;
но това е реченото чрез пророк Иоиля:

"И ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища;
и в ония дни върху рабите Ми и рабините Ми ще излея от Моя Дух, и ще пророчествуват.
И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек.
Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен.
И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси".
Мъже израилтяни! Изслушайте тия думи:
 Иисуса Назорея,
Мъж, засвидетелствуван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете,
Него, по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници, Го убихте;

но Бог Го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи.
Защото Давид казва за Него:
 "винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя.
Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда.
Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тление.
Ти ми си дал да позная пътищата на живота; Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето Си".
Мъже братя! Нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той и умря и биде погребан, и гробът му е у нас и доднес.

А бидейки пророк и знаейки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да Го постави на престола му,
предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата Му не бе оставена в ада, и плътта Му не видя тление.
Тогова Иисуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели.
И така, Той, след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Светаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате.
Защото Давид не възлезе на небесата; но сам говори:
 "Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна,
докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти".

И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тогова Иисуса, Когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос!