26 юни 2018

НОВА БЪЛГАРСКА ИНИЦИАТИВА В ПАСЕЛЯТНАТА СЕСИЯ НА АСАМБЛЕЯТА 

25-29 ЮНИ 2018г.
РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАСЕ
Д-Р ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
 ЗАЕДНО С  ДРУГИ ДЕПУТАТИ ОТ АСАМБЛЕЯТА
 ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ПРЕПОРЪКА КЪМ КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ
 Под предложението са се подписали  30 депутати от 15 евроепйски държави, вкл. български депутати - членове на делегацията  - както от управляващото мнозинство, така и от опозицията.

Док. 14588
26 юни 2018г.

ПРЕУТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА
Предложение за препоръка
Внесено от Джема Грозданова (Група на ЕНП, България) и други членове на Асамблеята

Асамблеята,

Вземайки предвид необходимостта от  укрепване на многостранните средства за ефективен отговор и своевременна реакция на тежките проблеми пред човечеството като промяната на климата, миграционните вълни, влошаването на морската околна среда, икономическите сътресения предизвикани от повишаването на световната цена на петрола и на лихвените проценти, разпространяването на фалшиви новини, нарушаването на международното право, създаването на паралелни общества и паралелни системи на доверие,
Подчертавайки, че подобни проблеми не могат да бъдат решени чрез едностранно или двустранно предприемани мерки,
Признавайки, че настоящите многостранни договори целящи да отговорят на тези проблеми, могат да доведат до резултати бавно и недостатъчно ефективно,
Препотвърждавайки позицията изразена в своята Резолюция 1289/2002 за парламентарния контрол над международните организации и по-специално призивът за реформа на Световната Търговска Организация, както и за предприемане  на стъпки за по-голяма отговорност на националните и международните организации и за възвръщане на общественото доверие и подкрепа за предлаганите реформи,
Приветствайки позицията по този въпрос изразена от Форума за 2018г. на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD) , а също и на срещата на Г7,
Изразявайки удовлетворението си по отношение на парламентарния контрол и сътрудничество между Асамблеята и Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD), продължаващо от 1962г. досега като механизъм за дискутиране на такива важни въпроси ,чрез парламентарно включване,
Призовава Комитета на Министрите,
Да инициира, след съвместни консултации с Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD) подходящи мерки целящи засилване на системата на мултилатерализма, годни да постигат незабавни и ефективни отговори на глобалните проблеми.
Да включи такава точка в дневния ред на Четвъртата среща на Държавните глави и Ръководителите на правителства на страните членки на Съвета на Европа и да държи редовно Асамблеята информирана за напредъка на консултациите по тази тема, като взема предвид нейната позиция когато се дискутират свързани с това въпроси.

Подписали :

Джема Грозданова, ЕНП, България
Боряна Оберг, ЕНП/ХД, Швеция

Николай Александров, ЕК, България

Моника Бартош, ЕНП/ХД, Унгария

Оливие Бешт, АЛДЕ, Франция

Красимир Богданов, ЕНП/ХД, България

Паоло Корсини, СОЦ, Италия

Милена Дамянова, ЕНП/ХД, България

Лорд Александър, Ърл на Дънди, ЕК, Обединено Кралство

Валериу Гилечи, ЕНП/ХД, Молдова

Анджей Халицки, ЕНП/ХД, Полша

Хамид Хамид, АЛДЕ, България

Андрес Херкел, ЕНП/ХД, Естония

Джейхан Ибрямов, АЛДЕ, България

Валери Жаблянов, СОЦ, България

Хайналка Юхас, ЕНП/ХД, Унгария

Гиорги Канделаки, ЕНП/ХД, Грузия

Данаил Кирилов, ЕНП/ХД, България

Франтишек Коприва, АЛДЕ, Чехия

Ронан Мълен, ЕНП/ХД, Ирландия

Жолт Немет, ЕНП/ХД, Унгария

Александър Почи, ЕНП/ХД, Полша

Михаел Свенсон, ЕНП/ХД, Швеция

Еджидиус Варейкис, ЕНП/ХД, Литва

Милтиадис Варвициотис, ЕНП/ХД, Гърция

Петър Витанов, СОЦ, България

Сергий Власенко, ЕНП/ХД, Украйна

Леонид Емец, ЕНП/ХД, Украйна

Емануелис Зингерис, ЕНП/ХД, ЛитваEНП/ХД: Група на Европейската Народна Партия – Християндемократи
СОЦ : Група на социалистите, демократите и зелените
АЛДЕ : Алианс на либералите и демократите за Европа
ЕК : Група на Европейските консерваториNB. При обнародването на документа от службата на Съвета на Европа (Table office) са нанесени малки редакции за да придобие стантартната форма на документ на ПАСЕ.

Motion for a recommendation

Reshaping the foundations of multilateralism

Reshaping the Foundations of Multilateralism


Motion for Recommendation


Tabled by Dzhema Grozdanova and other members of the Assembly

 The Assembly,

Taking into account the need for reinforcement of multilateral means for efficient response and prompt reaction to severe problems before the mankind, such as climate change, migration waves, marine environment deterioration, economic turbulences caused by the increase of world oil prices and interest rates, the spread fake news, disrespect for international law, formation of parallel societies and parallel systems of trust,

Pointing out that such problems cannot be solved through unilateral or bi-laterally taken measures,


Recognizing that the current multilateral agreements aimed to address such problems, are able to produce results rather slowly and not efficient enough,
Reaffirming the position expressed in its Resolution 1289/2002 on parliamentary scrutiny of international institutions and especially the call for reform of the World Trade Organization, as well as to take steps for greater accountability of the national and international institutions, and to regain public trust and support for the suggested reforms,
Commending the position in this respect expressed by the OECD Forum 2018 and the OECD Ministerial Council, as well as the G7 meeting,

Expressing satisfaction with regard to parliamentary scrutiny and cooperation between the Assembly and the OECD, lasting since 1962 as a mechanism to discuss such important issues with parliamentary involvement,
Call Upon the Committee of Ministers,
To initiate, after joint consultations with the OECD, the appropriate measures aimed to strengthen the system of multilateralism, able to achieve prompt and efficient response to global problems.
To include such item in the Agenda of the Fourth Council of Europe’s Summit, to keep the Assembly regularly informed about the progress of the consultations on this theme, and to take into account its position when discussing pertinent issues.


Signed,


Dzhema Grozdanova, EPP/CD Group, Bulgaria

Boriana Aberg, EPP/CD Group, Sweden

Nikolay Alexandrov, EC, Bulgaria

Monika Bartos, EPP/CD Group, Hungary

Olivier Becht, ALDE, France

Krasimir Bogdanov, EC, Bulgaria

Paolo Corsini, SOC, Italy

Milena Damyanova, EPP/CD Group, Bulgaria

Alexander (The Earl of) Dundee, EC, UK

Valeriu Ghiletchi, EPP/CD Group, Moldova

Andrzej Halicki, EPP/CD Group, Poland

Hamid Hamid, ALDE, Bulgaria

Andres Herkel, EPP/CD Group, Estonia 

Dzheyhan Ibryamov, ALDE. Bulgaria

Valeri Jablianov, SOC, Bulgaria

Hajnalka Juhasz, EPP/CD Group, Hungary

Giorgi Kandelaki, EPP/CD Group, Georgia

Danail Kirilov, EPP/CD Group, Bulgaria

Frantisek Kopriva, ALDE, Czech Republic

Ronan Mullen, EPP/CD Group, Ireland

Zsolt Nemeth, EPP/CD, Hungary


Aleksander Pociej, EPP/CD, Poland

Michael Svensson, EPP/CD Group, Sweden

Egidijus Vareikis, EPP/CD Group, Lithuania

Miltiadis Varvitsiotis, EPP/CD Group, Greece

Petar Vitanov, SOC, Bulgaria

Sergiy Vlasenko, EPP/CD Group, Ukraine

Leonid Yemets, EPP/CD Group, Ukraine

Emanuelis Zingeris, EPP/CD Group, Lithuania

ALDE: Alliance of Liberals and Democrats for Europe
EC: European Conservatives Group
EPP/CD: Group of the European People's Party/Christian democrats
SOC: Socialists, Democrats and Greens Group
UEL: Group of the Unified European Left
NR: Representatives not belonging to a Political Group

  
Proposition de recommandation

Repenser les fondements du multilatéralisme

Отзвук :


27 юни 2018г.

2018 ORDINARY SESSION
 (Third part)
REPORT
Twenty-third sitting
Wednesday 27 June at 10 a.m.

(…)
2. Address by Mr Peter Pellegrini, Prime Minister of the Slovak Republic
(…)
Effective multilateralism has been much debated lately – alas, from both an enthusiastic and a sceptical point of view. Promoting effective multilateralism is one of the main pillars of Slovakia’s foreign policy. We apply all aspects of it to the Council of Europe. But let me point out one aspect of effective multilateralism which is so simple that it is often forgotten. The Council of Europe is a type of international organisation that cannot be equally useful for all of its members at the same time. Sometimes a particular State needs it more, and sometimes less. Put differently, the Council of Europe can sometimes offer the State more, and sometimes less. 
(…)

Ефективният мултилатерализъм се дебатира напоследък -уви, както от ентусиазирана, така и от скептична гледна точка. Да подпомагаме ефективния мултилатерализъм е един от основните стълбове на външната политика на Словакия. Ние включваме всичките и аспекти спрямо Съвета на Европа. 
Но разрешете ми да посоча един от аспектите на ефективния мултилатерализъм, който е толкова прост, че често се забравя. 
Съветът на Европа е такъв тип международна  организация, която не може да бъде използвана по еднакъв начин и едновременно от своите страни-членки. Понякога една отделна страна има по-голяма нужда, а понякога по-малка. Казано по друг начин Съветът на Европа може понякога да предлага повече, а понякога по-малко.


28 юни 2018г.

2018 ORDINARY SESSION
(Third part)
REPORT
Twenty-fifth sitting
Wednesday 28 June at 10.30 a.m.

(…)
2. Address by Mr Jean Asselborn, Minister for Foreign and European Affairs of Luxembourg

(…)

Effective multilateralism has to be more than just a slogan; it is a vital prerequisite to preserving peace on our continent. Ensuring the survival of this institution means respecting effective multilateralism, which involves rights – in particular, the right to participate in the elections to key posts of the Organisation – and collective duties. Paying your subscription, respecting and implementing the judgments of the Court, and co-o-operating in good faith with the bodies of the Council of Europe are a part of those duties. Effective multilateralism implies that every international organisation should respect its mandate and its Statute.

(…)


Ефективният мултилатерализъм трябва да е нещо повече от един девиз. Той е жизненоважно условие за запазване на мира на нашия континент. Да запазим съществуването на тази организация означава да зачитаме ефективния мултилатерализъм,  който включва права – в т.ч. правото да се участва в избора на висши длъжности  в Организацията – и колективни задължения. Да се плаща членския внос, да се зачитат и прилагат решенията на Съда и да се сътрудничи добронамерено с органите на Съвета на Европа - са част от тези задължения. Ефективният мултилатерализъм означаваа, че всяка междунарродна организация трябва да зачита своя мандат и своя статут.

(…)