15 октомври 2015

Рубрика: Българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа 10 ноември 2015 - 18 май 2016г.


 На 27 ноември 2015г. Постоянната Комисия на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) ще заседава в София, тъй като България поема председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа.  

Постоянната Комисия е орган на ПАСЕ, който взема решения от името на Асамблеята, когато тя не е в сесия.   
Състои се от Президента и Вице-президентите на Асамблеята, председателите на политическите фракции, ръководителите на националните делегации и председателите на комисиите - общо около 60 депутати.
Това е второто българско председателство на организацията. 
Първото беше през 1994г. 
  
Председателството на България ще продължи от 10 ноември 2015г. до 18 май 2016г. 

Очаква се в София, ПАСЕ да приеме и Декларация за препотвърждаване на принципите на Европейското единство и сътрудничество и спазване на международното право, по повод 40г. от подписването на Заключителния акт от Хелзинки.

Тази декларация беше инициирана от ръководителя на българската делегация в Асамблеята д-р Джема Грозданова, покрепена от лидерите на всички политически фракции в Асамблеята и председателката на Комисията по политически въпроси и демокрация и внесена в ПАСЕ официално на 29 септември 2015г.  

(Текстът на проекта може да се види тук:http://toshev.blogspot.bg/2015/10/blog-post.html

 


На сайта на Парламентарната Асамблея вече се появи съобщение за заседанието :Standing Committee meets in Sofia as Bulgaria takes over CoE ChairmanshipStanding Committee meets in Sofia as Bulgaria takes over CoE Chairmanship

Standing Committee meets in Sofia as Bulgaria takes over CoE Chairmanship

The Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) will meet in Sofia on Friday 27 November, in the context of the Bulgarian Chairmanship of the Committee of Ministers (November 2015-May 2016).

After the opening of the meeting by PACE President Anne Brasseur, the Speaker of the National Assembly Tsetska Tsacheva will welcome participants (tbc).

The parliamentarians will then hold an exchange of views (tbc) with the Bulgarian Minister for Foreign Affairs, Daniel Mitov, who will chair the Council of Europe Committee of Ministers for a six-month period.

The discussions will focus on Bulgaria's priorities during its Chairmanship and other issues in the framework of the Assembly's ongoing political dialogue with the Committee of Ministers.

The members of the Standing Committee will then discuss the other issues on the agenda, including:
 • Election observation in Kyrgyzstan (4 October 2015), Belarus (11 October 2015), Azerbaijan (1 November 2015) and Turkey (1 November 2015)
 • Access to justice and the Internet: potential and challenge
 • The fate of critically ill detainees in Europe
 • Chinese migration to Europe: challenges and opportunities
 • Draft Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events
 • Promoting best practices in tackling violence against women
The Standing Committee, which acts on the Assembly's behalf between plenary sessions, is made up of the President and Vice-Presidents of the Assembly, the chairpersons of political groups, the chairpersons of national delegations and the committee chairpersons, totalling some 60 parliamentarians.

 

П Р И О Р И Т Е Т И

на Република България като председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа

Република България ще председателства Комитета на министрите (КМ) на Съвета на Европа (СЕ) от 10 ноември 2015 г. до май 2016 г. (конкретната дата подлежи на уточняване от КМ).

Член на Съвета на Европа от 1992 г., Република България отдава първостепенно значение на основните ценности на организацията в областта на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията, чиято защита и утвърждаване ще бъде главна стратегическа цел на нейното второ председателство на Комитета на министрите. 

Осъществяването на приоритетите на българското председателство ще бъде съобразено с развитията на основите политически процеси от интерес за демократичната сигурност в Европа каквито са ситуацията в Украйна, заплахата от радикализация, водеща до терористични действия, динамичните миграционните процеси и спазване правата на човека.

Като председател на КМ, Република България ще работи в тясно взаимодействие с Генералния секретар и всички органи от системата на Съвета на Европа, в частност с ПАСЕ, Конгреса за местни и регионални власти, ЕСПЧ, Венецианската комисия и т.н. 

Председателството на Република България ще продължи да отдава първостепенно значение на сътрудничеството с Комисаря по правата на човека, като продължи да оказва пълноценна помощ в осъществяването на функциите от неговия мандат.

Страната ни ще положи допълнителни усилия за по-нататъшното решаване на някои важни въпроси в областта на сътрудничеството си със СЕ, отнасящи се до приключването на пост-мониторинговия диалог с Парламентарната асамблея на СЕ (ПАСЕ), мониторинговия процес по приложението на Европейската социална харта (ревизирана), изпълнението на препоръките по приложението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (РКЗНМ) и на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), извънредната процедура по изпълнение на препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, засилената процедура по изпълнението на решенията на някои дела и приложението на пилотните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по отношение на Република България.

Българското председателство ще насърчава връзките на СЕ със страните партньори и съвместното сътрудничество с другите международните организации в името на мира и стабилността в Европа.

Потвърждаване на ценностите и принципите на европейското обединение и сътрудничество – права на човека, демокрация и върховенство на закона

На основата на двата доклада на Генералния секретар „Състояние на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона”, в тясно сътрудничество със страните-членки и в продължение на усилията на председателствата на Белгия и Босна и Херцеговина, Република България ще работи за осигуряване на приложението на препоръките по реформата на организацията, в съответствие с приоритетите на КМ. 
 
Председателството на Република България ще окаже пълно съдействие за реализиране политиката на демократична сигурност, следвана от СЕ, с цел адекватна и пълноценна реакция в рамките на правомощията на Организацията по отношение на основните актуални политически въпроси. 
 
Утвърждаването на ценностите на стабилна и демократична Европа, насърчаването и осъществяването на правата и основните свободи за всички хора на континента представляват основна цел на СЕ, чиято реализация е свързана с нови предизвикателства, резултат от развитието на политическите и социално-икономически процеси в Европа. 

В рамките на своето председателство, Република България ще продължи консултациите за задълбочаването на сътрудничеството с другите международни организации, предимно с ООН, ОССЕ и Европейския съюз и ще насърчава взаимодействието с тях.

На 26 - 27 ноември 2015 г. в София ще се проведе заседание на Бюрото и на Постоянната комисия на ПАСЕ. София ще бъде домакин и на заседанието на Бюрото на местните и регионални власти – 10 - 11 декември 2015 г. 

 Със съдействието на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет на Република България, в периода 26 - 29 април 2016 г. в София ще се проведе Заседание на Експертния комитет по въпросите на ромите (CAHROM).

Във връзка с потвърждаването на ценностите и принципите на европейското
обединение в трите основни стълба на организацията – права на човека, върховенство на закона и демокрация, българското председателство предвижда да организира следните инициативи: 

 • Конференция на тема „Демократичната сигурност – наша споделена отговорност за бъдещето на Европа”,
 • Международна кръгла маса на тема " Нормите на Съвета на Европа в практиката и дейността на органите за равнопоставеност на държавите- членки на Съвета на Европа - към социално и справедливо общество ",
 •  Заключителна конференция „Нов подход в интеграцията“ по проект „Изграждане на капацитет“, изпълняван съвместно със Съвета на Европа
 • Експертна среща на групата на СЕ на националните координатори по образование в демократично гражданство и по права на човека под патронажа на българското председателство на КМ на СЕ, 
 • Международна конференция „Добро управление на местно ниво – предизвикателства и перспективи“ и 
 • Международна конференция на високо равнище, посветена на независимостта и ефективността на съдебната система, като основен фактор за върховенството на закона.

За изпълнението на своята основна стратегическа цел - потвърждаване на ценностите и принципите на европейското обединение и сътрудничество, българското председателство се фокусира върху следните приоритети:

І. Защита правата на детето и разширяване на достъпа до култура на младите хора

Защитата и осъществяването на правата на детето са сред водещите приоритети на Република България, утвърдени от Националния координационен механизъм по правата на човека. 
 
Периодът на българското председателство съвпада с приемането на новата Стратегия на СЕ за правата на детето за 2016-2021 г., поради което ще бъде организирана Конференция на високо равнище за лансиране на Стратегията на СЕ за правата на детето 2016 – 2021 г.

През м. декември т.г. се предвижда да се състои и Международна конференция на тема „Изграждане на култура за превенция чрез подобряване на осведомеността и познанията за риска при бедствия сред децата и подрастващите”, която да популяризира Споразумението на СЕ за големите бедствия EUR-OPA.

Ще бъде проведена също Международна конференция „Нашето общо бъдеще – Our future together по програма „Деца и младежи в риск“, изпълнявана в сътрудничество със Съвета на Европа.
Българското председателство ще отдели специално внимание на въпросите, свързани с достъпа до култура като условие за себеизразяване и самоусъвършенстване, за подпомагане процеса на социална интеграция и намаляване на рисковете от прояви на расизъм и ксенофобия.
В рамките на българското председателство ще бъдат организирани: Национална конференция на тема: „Разширяване на достъпа до култура на младите хора” и Регионална конференция за страните от Югоизточна Европа на тема „Рамковата конвенция на Съвета на Европа (Фаро) за стойността на културното наследство за обществото – към демократично, споделено управление на културното наследство и разширен достъп на младите хора”.

II. Защита на медиите от външно влияние

Гарантирането на обществения интерес и свободата на словото, на плурализма, конкурентоспособността и равнопоставеността във високотехнологична медийна среда е изправено пред качествено нови предизвикателства, които изискват допълнителни правни инструменти и активиране на гражданския контрол. Това е основанието темата за защита на медиите от външно влияние да се определи като един от приоритетите на българското председателство. 

Съществуващата медийна регулация, доколкото не се отнася до интернет-пространството, е недостатъчен инструмент за справяне с предизвикателствата на новите информационни технологии и услуги. Адекватни мерки биха могли да бъдат набелязани в институционално легитимен дебат между страните-членки на СЕ.

Отчитайки темата за свободата на словото като приоритетна за дневния ред на Организацията, по време на своето председателство Република България ще организира Международна конференция: 

„Защита на медиите от външно влияние - словото на омразата като обект на регулация и саморегулация в медиите” и Международна конференция „Как да живеем заедно през 21 век в толерантно и интегрирано общество – ролята на независимите медии и свободата на словото”.

III. Защита на уязвими групи
България поставя специален акцент върху подобряване на качеството на живот на хората с увреждания. По време на българското председателство ще бъде организирана международна експертна конференция за обмяна на добри практики на тема „Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики“.

В допълнение председателството на Република България разглежда доброто функциониране на демократичните институции като необходима предпоставка за ефективно управление на миграционните процеси и ще съдейства активно за своевременната реакция на Организацията по въпросите за пълното съблюдаване от страните-членки на правата на мигрантите и бежанците, съгласно международните стандарти. В рамките на българското председателство ще бъдат организирани Международна конференция “Нашата Европа : Как да живеем заедно в 21 век - проблемът с миграцията” с участието на младежките организации на европейските политически партии и в сътрудничество със Съвета на Европа и Международна конференция на тема „Защита на правата на децата бежанци” в сътрудничество с представителството на УНИЦЕФ в България.IV. Други приоритети

В рамките на председателството Република България ще продължи усилията за подписване и ратифициране на Протокол 15 и Протокол 16 към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, както и на Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).

След приемането на Допълнителния протокол към Конвенцията за предотвратяване на тероризма, България ще улесни сътрудничеството между държавите-членки на Съвета на Европа в борбата срещу насилствения екстремизъм и радикализацията, водеща до тероризъм. 
 
Ще продължи работата по приложението на приетия през м. януари т.г. от КМ План за действие 2015 -2017 г. за подкрепа на реформите в областта на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията в Украйна. Съветът на Европа ще продължи да оказва съдействие и принос за мирното разрешаване на конфликта в Украйна на основата на Минските договорености.

В тясно сътрудничество с всички компетентни органи, председателството на Република България ще положи усилия за приобщаването на Беларус към Съвета на Европа, чрез постепенното приемане и приложение от белоруска страна на основните принципи и ценности на организацията, особено по отношение премахване на смъртното наказание.

Република България ще окаже пълно съдействие в процеса на присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

P R I O R I T I E S

of the Republic of Bulgaria as Chair of the Committee of Ministers of the Council of Europe

The Republic of Bulgaria will assume the chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe from 10 November 2015 to May 2016.

Member of the Council of Europe since 1992, the Republic of Bulgaria attaches paramount importance to the fundamental values of the Organisation – democracy,   human rights and the rule of law. Promoting and protecting further these common European values is the primary strategic goal of the second Bulgarian Chairmanship of the Committee of Ministers. The priorities of the chairmanship will be carried out taking into consideration the developments of the main political processes with an impact on the democratic security in Europe such as the situation in Ukraine, the danger of radicalisation which may lead to terrorist acts, the dynamic migration processes and human rights.

As Chair of the Committee of Ministers, the Republic of Bulgaria will work in close co-operation with the Secretary General and the Council of Europe bodies, in particular with the Parliamentary Assembly, the Congress of Local and Regional Authorities, the European Court of Human Rights, the Venice Commission, etc. Bulgaria will continue to give utmost importance to the activities of the Commissioner for Human Rights and will support him in the fulfilment of his duties.
Our country is fully committed to further implementing, in close co-operation with the Council of Europe, the recommendations on: closing the post-monitoring dialogue with the Parliamentary Assembly; the monitoring process in line with the European Social Charter (revised); the fulfilment of the recommendations for the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities; the recommendations from the European Commission against Racism and Intolerance; the extraordinary procedure of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; the execution of the pilot judgments of the European Court of Human Rights against the Republic of Bulgaria.
The Bulgarian Chairmanship will encourage the Council of Europe’s relations with its partner states and the joint co-operation with other international organisations for the sake of peace and stability in Europe.


Promoting the values and standards of European unity and co-operation – Human rights, democracy and the rule of law


On the basis of the two reports provided by the Secretary General on the “State of democracy, human rights and the rule of law”, and following the efforts of the Chairmanships of Belgium and Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria will work in order to achieve the reform of the Organisation in conformity with the priorities of the Committee of Ministers. The Bulgarian Chairmanship will pay special attention to the policy of democratic stability followed by the Council of Europe, thus aiming to provide an adequate reaction to the imminent political challenges.
The values of democratic Europe and the promotion and fulfilment of the fundamental rights and freedoms represent the main priority of the Organisation. The realisation of those rights and freedoms requires further efforts in order to face the current economic and social challenges in Europe. In this context, the Republic of Bulgaria will contribute to strengthening interaction with other international organisations, especially with the United Nations, the Organisation for Security and Co-operation in Europe, and the European Union.
The Bureau and the Standing Committee of the Parliamentary Assembly will meet in Sofia on 26 and 27 November 2015. The capital will also host the meeting of the Bureau of the Congress of Local and Regional Authorities (10 - 11 December 2015). The Council of Europe’s Ad hoc Committee of Experts on Roma Issues will meet in Sofia in April 2016. This event is organised jointly with the Secretariat of the National Council for Co-operation on Ethnic and Integration Issues to the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria.
Complying with the three pillars of the Organisation – human rights, rule of law and democracy - the Bulgarian Chairmanship envisages to organise the following initiatives: High-level Conference “Democratic stability – Our shared responsibility for the future of Europe”; International Round Table “The Council of Europe’s norms in the practices and the activities of the authorities for equality of all member States – Towards the creation of a social and just community; Outcome Conference “A new approach to integration” under the “Capacity building” project implemented jointly with the Council of Europe; Meeting of the Committee of Experts on the Council of Europe strategy on education for democratic citizenship and human rights, under the auspices of the Committee of Ministers; High-level International Conference on “The independence and efficiency of the judiciary as a premise for the rule of law”.

In implementing its overall strategic objective of promoting the values and standards of European unity and co-operation, the Bulgarian Chairmanship will pursue the following priorities:


I. Strengthening the rights of the child and facilitating young people’s access to culture 


The protection and implementation of the rights of the child are among the key priorities of the Republic of Bulgaria and have been confirmed by the National Co-ordinating Mechanism of Human Rights.
During the Bulgarian Chairmanship, the new Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2016-2021 will be adopted. Thus, a high-level conference for the promotion of the Strategy will be organised.
An International Conference “Building a prevention culture among children and adolescents through raising awareness and improving knowledge of risks in times of disaster”, which aims at popularising the Council of Europe’s Major Disaster Agreement EUR-OPA, will take place in December 2015.
In addition, an International Conference “Our future together” will be held under project “Children and youth at risk” implemented in co-operation with the Council of Europe.
Special attention will be paid to the problems related to access to culture as “conditio sine qua non” for self-expression and self-improvement to facilitate the social integration and to decrease the risk of racist and xenophobic acts.
During its chairmanship, Bulgaria will organise a national event “Facilitating young people’s access to culture” and a Regional Conference for the South-East European countries “Council of Europe Framework Convention on the value of cultural heritage for society – Towards democracy, transparency and widening of youth’s access to cultural heritage governance”.
II.                Protecting media from external influence


The protection of the public interest and freedom of speech, of pluralism and equality in the media environment is facing new challenges and may require additional legal instruments with the full involvement of the civil society. Therefore, the issue of media protection from external influence has been placed among the priorities of the Bulgarian Chairmanship. The existing media regulation does not fully cover the internet area and therefore is an insufficient tool to meet the challenges raised by the new information technologies and services. Adequate remedies could be discussed at institutional level between the Council of Europe’s member States.
Having in mind that freedom of speech is a core issue on the agenda of the Organisation, the Republic of Bulgaria, during its chairmanship, will organise an international forum devoted to hate speech as a subject of regulation and self-regulation. Another conference entitled “Learning to live together in the 21st Century in a tolerant and integrated society – The role of independent media and freedom of speech” will take place in Sofia in May 2016.


III.             Protecting vulnerable groups


Bulgaria attaches particular importance to improving the quality of life of people with disabilities. It will organise an international expert conference for the exchange of good practices “Equal enjoyment of human rights and freedoms by persons with disabilities: achievements and practices”. 
Bulgaria also considers the proper functioning of democratic institutions a necessary prerequisite for the effective management of the migration processes. 
It will contribute actively to the Organisation’s efforts aimed to support member States in complying with the international standards on the rights of migrants and refugees.

 During its chairmanship, Bulgaria will organise an International Conference “Our Europe: Learning to live together in the 21st century – Migration issues” with the participation of youth wings of pan-European parties, in co-operation with the Council of Europe; an International Conference “Protecting the rights and facilitating the social inclusion of the refugee children” in partnership with UNICEF Bulgaria. 
IV.              Other priorities As Committee of Ministers’ Chair, our country will encourage the process of signature and ratification of Protocols No. 15 and 16 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention).
Alongside the adoption of the Additional Protocol to the Convention on the Prevention of Terrorism, Bulgaria will facilitate the co-operation between member States in the fight against violent extremism and the radicalisation leading to terrorism.
Our country will contribute to the implementation of the Action Plan for Ukraine (2015-2017) on the reform agenda in the areas of human rights, the rule of law and democracy. Based on the Minsk Agreements, the Council of Europe will continue to support the peaceful resolution of the conflict in Ukraine.
In close co-operation with all responsible bodies, the Chairmanship of the Republic of Bulgaria will strive to associate Belarus to the Council of Europe, if the country confirms its readiness to comply with the main principles and values of the Organisation, in particular regarding the abolition of the death penalty.
Bulgaria will deploy efforts to accelerate the process of the EU’s accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.


P R I O R I T E Sde la Présidence bulgare du Comité des Ministres du Conseil de l’EuropeLa République de Bulgarie va assumer la présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 10 novembre 2015 jusqu’au mois de mai 2016.Membre du Conseil de l'Europe depuis 1992, la République de Bulgarie accorde une importance primordiale aux valeurs fondamentales de l'Organisation – la démocratie, les  droits de l'homme et l’Etat de droit. La promotion et la protection de ces valeurs communes européennes représentent l’objectif stratégique majeur de la deuxième Présidence bulgare du Comité des Ministres. Les priorités de la Présidence seront réalisées en tenant compte de l'évolution des principaux processus politiques qui influencent la sécurité démocratique en Europe comme  la situation en Ukraine, le danger de radicalisation qui peut mener à des actes terroristes, les processus migratoires dynamiques et les droits de l'homme.En tant que président du Comité des ministres, la République de Bulgarie travaillera en étroite coopération avec le Secrétaire Général et les organes du Conseil de l'Europe, notamment avec l'Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, la Cour européenne des droits de l’homme, la Commission de Venise, etc. La Bulgarie continuera à accorder la plus grande importance aux activités du Commissaire aux droits de l'homme tout en lui assurant un plein soutien pour l’accomplissement de ses tâches.


Notre pays est pleinement engagé à mettre en œuvre, en étroite coopération avec le Conseil de l'Europe, les recommandations sur: la clôture du dialogue post-suivi avec l'Assemblée parlementaire; le processus de suivi de l’application de la Charte sociale européenne (révisée) ; la mise en œuvre des recommandations sur l’application de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ; les recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance ; la procédure extraordinaire du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; l’exécution des arrêts pilotes de la Cour européenne des droits de l'homme contre la Bulgarie.La Présidence bulgare encouragera les relations du Conseil de l’Europe avec ses pays partenaires et la coopération avec d'autres organisations internationales dans l’intérêt de la paix et de la stabilité en Europe.Promouvoir les valeurs et les principes de l’unité et de la coopération européennes – Droits de l’homme, Démocratie et Etat de droitSur la base des deux rapports du Secrétaire Général sur la  « Situation de la Démocratie, des Droits de l`homme et de l’Etat de droit », en poursuivant les efforts des Présidences de la Belgique et de la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie œuvrera à accomplir la réforme de l'Organisation conformément aux priorités du Comité des Ministres. La Présidence bulgare accordera une attention particulière à la politique de stabilité démocratique menée par le Conseil de l’Europe, afin d’assurer une réaction adéquate aux défis politiques imminents.L'affirmation des valeurs d'une Europe démocratique et la promotion et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales représentent l’objectif principal de l’Organisation. La réalisation de ces droits et libertés demande des efforts supplémentaires pour faire face aux défis économiques et sociaux actuels en Europe. Dans ce contexte, la République de Bulgarie contribuera au renforcement de l’interaction avec d’autres organisations internationales, principalement avec l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe et l'Union européenne.
Dans le respect des trois piliers de l’Organisation – droits de l’homme, état de droit et démocratie - la Présidence bulgare prévoit d’organiser les initiatives suivantes: Conférence de haut niveau  « La stabilité démocratique – notre responsabilité partagée pour l’avenir de l’Europe »; Table ronde internationale  « Les normes du Conseil de l’Europe dans les pratiques et les activités des autorités responsables de l’égalité dans les Etats membres du Conseil de l’Europe – vers la création d’une société équitable et sociale »; Conférence de clôture  « Nouvelle approche dans l’intégration », dans le cadre du projet  « Renforcement des capacités » mis en œuvre conjointement avec le Conseil de l’Europe; Réunion du Comité d’experts sur la stratégie du Conseil de l’Europe pour l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme, sous l’égide du Comité des Ministres; Conférence internationale de haut niveau sur « L’indépendance et l’efficacité du système judiciaire en tant qu’élément principal de l’Etat de droit ».Dans l'exécution de son objectif stratégique global de promouvoir les valeurs et les principes de l’unité et de la coopération européennes, la présidence bulgare poursuivra les priorités suivantes:І.  Renforcer la protection des droits de l’enfant et faciliter l'accès des jeunes à la cultureLa protection et la mise en œuvre des droits de l’enfant sont parmi les principales priorités de la République de Bulgarie qui ont été confirmées par le Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme.Durant la Présidence bulgare, la nouvelle Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant 2016-2021 sera adoptée. Par conséquent une Conférence de haut niveau sur le lancement de la Stratégie sera organisée.En décembre 2015 se tiendra une Conférence internationale sur le thème  « Construire une culture de prévention chez les enfants et les adolescents par l’amélioration de l’information et des connaissances sur les risques en cas de catastrophes naturelles », qui aura pour but de populariser l’Accord du Conseil de l’Europe sur les risques majeurs EUR-OPA.Une Conférence internationale « Notre avenir commun » sera organisée également dans le cadre du projet  « Enfants et jeunes en risque », mis en œuvre en coopération avec le Conseil de l’Europe.Une attention particulière sera accordée aux problèmes liés à l'accès à la culture comme condition « sine qua non » pour l’expression de soi et l’enrichissement individuel dans le but de faciliter l’intégration sociale et de diminuer les risques d’actes racistes et xénophobes.Durant sa présidence, la Bulgarie organisera: une Conférence nationale « Améliorer l’accès des jeunes à la culture » et une Conférence régionale des pays de l’Europe du Sud-Est « La Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société – vers une gouvernance démocratique et partagée du patrimoine culturel et un élargissement de l’accès à la culture pour les jeunes ».II. Protéger les medias de l’influence externeLa protection de l’intérêt public et la liberté d’expression, du pluralisme et de l’égalité dans l’environnement des médias est confrontée à de nouveaux défis et pourrait exiger des instruments juridiques supplémentaires avec la pleine participation de la société civile. Par conséquent, la question de la protection des medias contre l’influence externe est parmi les priorités de la Présidence bulgare. La régulation des médias qui existe actuellement ne couvre pas entièrement la zone Internet et est donc un outil insuffisant pour répondre aux défis posés par les nouvelles technologies et services d'information. Des mesures adéquates pourraient être discutées au niveau institutionnel entre les Etats membres du Conseil de l'Europe.Etant donné que la liberté d’expression est une question prioritaire dans l’ordre du jour de l’Organisation, la République de Bulgarie, durant sa Présidence, organisera un Forum international consacré au discours de la haine en tant que sujet de régulation et d’autorégulation. Une autre Conférence intitulée « Apprendre à vivre ensemble au 21ème siècle dans une société tolérante et intégrée – le rôle des médias indépendants et la liberté d’expression » aura lieu à Sofia en mois de mai 2016.III. Protéger les groupes vulnérablesLa Bulgarie attache une importance particulière à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. Elle organisera une conférence internationale d'experts pour  l'échange de bonnes pratiques "La jouissance pleine et égale des droits de l’homme et  des libertés par les personnes handicapées : réalisations et pratiques".La Bulgarie considère également que le bon fonctionnement des institutions démocratiques est une condition préalable nécessaire à la gestion efficace des processus de migration. Elle contribuera activement aux efforts de l'Organisation visant à aider les États membres à se conformer aux normes internationales sur les droits des migrants et des réfugiés. Pendant sa Présidence, la Bulgarie organisera : une Conférence internationale « Notre Europe : Apprendre à vivre ensemble au 21e siècle – les questions de la migration » avec la participation  des organisations de jeunesse des partis politiques européens, en coopération avec le Conseil de l’Europe ; une Conférence internationale « Protéger les droits des enfants réfugiés » en partenariat avec UNICEF Bulgarie.      IV. Autres prioritésEn tant que président du Comité des ministres, notre pays encouragera le processus de signature et de ratification des Protocoles 15 et 16 à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul).Parallèlement à l’adoption du Protocole additionnel à la Convention sur la prévention du terrorisme, la Bulgarie facilitera la coopération entre les Etats membres dans la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation conduisant au terrorisme.Notre pays contribuera à la mise en œuvre du Plan d’action pour l'Ukraine (2015 -2017) concernant le programme de réforme dans les domaines des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie.  Sur la base des Accords de Minsk, le Conseil de l’Europe continuera à apporter son soutien à la résolution pacifique du conflit en Ukraine.En coopération étroite avec les organes compétents, la Présidence bulgare déploiera des efforts pour associer le Bélarus au Conseil de l’Europe à condition que ce pays confirme sa volonté de se conformer aux principes et aux valeurs fondamentaux de l’Organisation, en particulier en ce qui concerne l’abolition de la peine de mort.La Bulgarie s’investira pleinement pour accélérer le processus d’adhésion de l’Union Européenne à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
 
ПАСЕ : 5май 1992 Дебатите по приемане на България в Съвета на Европа. От дясно на ляво : Аспарух Панов, Лъчезар Тошев, Юнал Лютфи

Церемонията по издигането на българското знаме пред Двореца на Европа - 7 май 1992г. От дясно на ляво - Мигел Анхел Мартинес - Президент на ПАСЕ, Председателят на Комитета на Министрите Рене Фелбер, Стоян Ганев - българският Министър на външните работи тогава, Генералният секретар на Съвета на Европа Катрин Лалюмиер, Стефан Савов -Председател на Нардоното събрание, Александър Йорданов - Председател на Комисията по външна политика в НС, Лъчезар Тошев-член на българската делегация в ПАСЕ, Гуидо де Марко (по-късно Президент на Малта) и  др.

 
Ръководители на българската делегация в ПАСЕ :


Аспарух Панов 1992-1994 (СДС)
Филип Боков 1995-1996 (БСП)
Лъчезар Тошев 1997-2001 (СДС)
Юнал Лютфи 2001-2009 (ДПС)
Живко Тодоров 2009-2011 (ГЕРБ)
Джема Грозданова 2011-2013 (ГЕРБ)
Янаки Стоилов 2013-2014 (БСП)
Джема Грозданова 2014 - (ГЕРБ)


Докладчици на ПАСЕпо азбучен ред на имената :
NB (Доклад в ПАСЕ е проект за решение – резолюция и/или препоръка и мотиви или становище по доклад на друга комисия – т.е. втори доклад. Становище е и доклад по искане на Комитета на Министрите за приемане на страна за член на организацията. Информационен доклад е обзор по даден въпрос, без предложен документ за решение)


Alexander ARABADJIEV
 • Human rights of members of the armed forces, Report, 2006 - Second part-session
 • Role of the public prosecutor in a democratic society governed by the rule of law, Report, 2003 - Spring meeting
Ivan Nikolaev IVANOV
 • Environmentally induced migration and displacement: a 21st-century challenge, Committee Opinion , 2009 - First part-session
 • Peril of using energy supply as an instrument of political pressure, Committee Opinion, 2007 - First part-session
 • Technological strategies for the reconstruction and economic development of south-eastern Europe, Report, 2001 - First part-session
 • Economic reconstruction and renewal in South-Eastern Europe following the Kosovo conflict, Committee Opinion, 1999 - Fourth part-session
 • Sustainable development in the Mediterranean and Black Sea basins, Committee Opinion , 1998 - First part-session


Evguenia JIVKOVA
 • The functioning of democratic institutions in Azerbaijan, Report , Evguenia Jivkova- Andres HERKEL, 2008 - Third part-session
Evgeni KIRILOV
 • The Third Summit, Committee Opinion , 2005 - First part-session
 • Honouring of obligations and commitments by Georgia, Report , Mátyás EÖRSI- Evgeni KIRILOV,2005 - First part-session
 • Strengthening of democratic institutions in Bosnia and Herzegovina, Report , 2004 - Third part-session
 • Functioning of democratic institutions in Georgia, Report, Mátyás EÖRSI- Evgeni KIRILOV, 2004 - First part-session
 • Implementation of the economic aspects of the Stability Pact for South-eastern Europe, Report, 2001 - First part-session
 • Economic reconstruction and renewal in south-eastern Europe following the Kosovo conflict, Report , Nikola OBULJEN- Evgeni KIRILOV, 1999 - Fourth part-session,
 • Need for intensified economic co-operation among the countries of South-Eastern Europe, Report, Michael LIAPIS - Evgeni KIRILOV, 1999 - Second part-session
Milena MILOTINOVA
 • Challenges facing the European audiovisual sector, Report , 2004 - September Standing Committee
 • Family mediation and equality of the sexes, Committee Opinion , 2003 - November Standing Committee
Asparoukh PANOV
 • Vietnamese migrants and asylum-seekers in Hong Kong ("boat people"), Committee Opinion, 1993 - 44th Session - Fifth part
Gueorgui PIRINSKI
 • Economic consequences and problems for neighbouring countries arising from the implementation of United Nations sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), Report , 1994 - First part-session
Elena POPTODOROVA
 • Cultural situation in Kosovo, Report, 2001 - Second part-session


 • Cultural situation in Kosovo, Information report, 2001 - First part-session
 • Action plan for the children of Kosovo, Report, 2000 - Second part-session
Maria STOYANOVA
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the state of transition in central and eastern Europe, Report, 2001 - Third part-session
 • Honouring of obligations and commitments by Croatia, Report , 2000 - Fourth part-session
 • Honouring of obligations and commitments by Croatia, Report , 1999 - Second part-session
Latchezar TOSHEV
 • A new parliamentary effort to create a stability pact in the South Caucasus, Information report, 18-02-2013
 • Living together in 21st-century Europe: follow-up to the report of the Group of Eminent Persons of the Council of Europe, Report , 2011 - Third part-session
 • The religious dimension of intercultural dialogue, Committee Opinion, 2011 - Second part-session
 • Military waste and the environment, Report , 2010 - November Standing Committee
 • Parliamentary contribution to the implementation of the Stability Pact in South-East Europe, Report, 2004 - November Standing Committee
 • Transboundary water basins in Europe, Report , 2004 - Third part-session
 • Bio-terrorism: a serious threat for citizens’ health, Committee Opinion , 2004 - March Standing Committee
 • Preferential treatment of national minorities by the kin-state: the case of the Hungarian law of 19 June 2001 on Hungarians living in neighbouring countries ("Magyars"), Committee Opinion , 2003 - Third part-session
 • Parliamentary scrutiny of international institutions, Report , 2002 - Third part-session
 • Interparliamentary co-operation in the Mediterranean and Black Sea basins (6th Conference on Mediterranean and Black Sea basins – Varna, Bulgaria, 19-21 October 2000), Report, 2001 - First part-session
 • Amelioration of disadvantaged urban areas, Report, 2000 - Fourth part-session


 • Application by Latvia for membership of the Council of Europe, Opinion on the request by the Committee of Ministers, 1995 - First part-session


Borislav VELIKOV
 • Management of water resources in Europe, Report, 2004 - Third part-session

  ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО В СНИМКИ:


  Залата на Комитета на Министрите  Посланик Светлозар Раев председателства Комитета на Министрите


  Д-р Светлозар Раев - реч при последното му участие в Комитета на Министрите, 1999г.

  Pro Domo Sua: