10 април 2014

ЛУСТРАЦИЯ: ПАСЕ ПРИЕ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В АСАМБЛЕЯТАНа 10 април 2014г. Със 145 гласа - “за”, 21 - “против” и 22-”въздържали се”,  Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) прие Резолюция 1990/2014 с която лиши делегацията на Руската федерация в Асамблеята от право на глас и  от участие в най-важните органи на ПАСЕ.
Резултатите от гласуването може да намерите тук:

http://assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-VotesResults-EN.asp?VoteID=35016&DocID=15085&MemberID=

 
Резолюция 1990 (2014)

Преразглеждане по същество на ратифицираните пълномощия на руската делегация

Парламентарната Асамблея,

1.На 21 март 2014, в Парламентарната Асамблея бяха внесени два проекта свързани с вече ратифицираните пълномощия на руската делегация. Първото подписано от 74 членове, призовава преразглеждането, на основа на чл.9.1 от Правилника за процедурите на Асамблеята, на ратифицираните пълномощия на руската делегация на съществени основания (Док. 13457). Осъждайки “без колебание нарушението на териториалната цялост и суверенитета на Украйна от въоръжените сили на Руската федерация в началото на март 2014г.” и изразявайки своята “най-сериозна тревога, че членовете на Горната Камара на Руския парламент единодушно предварително са разрешили провеждането на такава акция”, подписалите са изразили своето убеждение, че е имало “сериозно нарушение на принципите на Съвета на Европа залегнали в чл.3 и в преамбюла на неговия статут.

2. Вторият проект за суспендиране на правото на глас на руската делегация (Чл.9 от Правилника на Асамблеята), (Док. 13459) е подписан от 53-ма членове. По-специално, подписалите изразяват сериозна тревога относно “постоянния отказ на Руската федерация да спазва своите задължения и поети ангажименти”, демонстрирани чрез “действията на руските военни сили на Кримския полуостров, както и експлицитната заплаха с военни действия на останалата територия на Украйна.” Освен това те подчертават, че “използването на въоръжени сили на територията на Украйна беше разрешено от Федералния Съвет на Русия на 1 март 2014г.”

3. Асамблеята разглежда действията на Руската федерация водещи до анексирането на Крим и в частност военната окупация на украински територии и заплахата с използване на военна сила, признаването на резултатите от незаконния т.нар. референдум и последващото анексиране на Крим към Руската Федерация, като представляващи- извън всяко съмнение, тежко нарушение на международното право, включително на Хартата на ООН и Заключителния акт от Хелзинки на Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа (ОССЕ). Провеждането на военна операция от Русия беше в нарушение на меморандума подписан между Русия, САЩ и Обединеното Кралство, и Украйна, Беларус и Казахстан през 1994г. ,което подрива доверието и в другите международни инструменти, в частност споразуменията за разоръжаване и за неразпространение на ядрени оръжия.

4. Тези действия са също така в ярко противоречие със Статута на Съвета на Европа, в частност с неговия преамбюл и задълженията произтичащи от чл.3, както и с ангажиментите поети от Руската Федерация при приемането и, които се съдържат в Становището на Асамблеята №193 (1996)

5. Асамблеята изразява съжаление, че Руската Федерация упорито отхвърля дипломатическите усилия на международната общност имащи за цел деескалация на ситуацията, чрез отхвърляне на предложенията за международно посредничество и за създаване на международна наблюдателна мисия в Крим, отхвърляйки влизането в пряк диалог с властите в Украйна, избирайки да не се възползва от международните механизми, включително тези с които разполага Съветът на Европа, за мирно разрешаване на конфликта.

6. Асамблеята е убедена, че чрез нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, Русия създаде заплаха за стабилността и мира в Европа. Анексирането на Крим и стъпките довели до това, създаде тенденция, която сега се следва и от други части на Украйна, демонстрирано от развитието в Донецк, Харков и Луганск, от началото на седмицата.

7. Асамблеята е особено разтревожена от позицията заета от членовете на двете камари на Руския Парламент - на различни фази на процеса на анексиране, включително единодушието в Съвета на Федерацията за разрешаване на използването на военна сила в Украйна, одобряването на конституционните поправки позволяващи анексирането на Крим и ратифицирането на незаконния договор за обединение.

8. Асамблеята изразява съжаление, че доклади за твърдения и недоказани нарушения срещу руско-говорящото малцинство и безпочвените обвинения за крайнодесния характер на властите в Киев, бяха използвани за политически цели от много висши служители и членове ва парламента в Руската Федерация, при техни публични изказвания.

9. Асамблеята е дълбоко загрижена от състоянието на свободата на медиите и свободата на изразяване в Русия и по-специално от пристрастното отразяване на събитията в Украйна и дори манипулации, които много допринесоха за междуетническата нестабилност в страната, както и до подтискането на обществените дебати и на всяка критика. Смачкването на независимите медии, включително он-лайн медиите и на журналистите е твърде тревожно.

10.Асамблеята е дълбоко загрижена от продължаващия отказ на Руската Федерация да приложи Резолюции 1633(2008), 1647(2009) и 1683(2009) за последствията от войната между Грузия и Русия, окупацията на грузинските провинции Абхазия и Южна Осетия от руски войски и отказът на Руската Федерация да разреши наблюдатели на Европейския съюз и да преустанови етническото прочистване.

11. Настоящата ситуация на малцинтствата в Крим и по точно на кримските татари и украинци, предизвиква най-голяма тревога. Асамблеята призовава Русия, която незаконно контролира тези територии, да осигури ненарушаването на техните права.

12. Асамблеята изразява своята тревога по отношение на намеренията на руските власти в светлината на постоянното и забележимо струпване на руските военни части по протежение на границата с Украйна. Освен това тя огласява своята тревога от публичните изявления правени от руски представители по отношение на ситуацията с руските малцинства в редица страни-членки на Съвета на Европа, което в настоящия контекст поражда разбираеми страхове в засегнатите страни.

13. Асамблеята категорично осъжда нарушението на украинския суверенитет и териториална цялост от Руската Федерация и разглежда това флагрантно нарушение от една страна-членка на нейните задължения и ангажименти като изискващо даването на силен сигнал на неодобрение.

14. Независимо от това, Асамблеята вярва, че политическият диалог трябва да остане най-предпочитаният път за намиране на компромис и не трябва да има връщане към практиките от Студената война. Анулирането на пълномощията на руската делегация би направило този диалог невъзможен, докато Асамблеята представлява добра платформа за запазване на руската делегация отговорна спрямо ценностите и принципите на Съвета на Европа. Парламентарната Асамблея има силата и възможността в тази истинска криза за се изправи лице в лице с една от своите страни-членки – Руската Федерация – с въпроси и с факти и да изисква отговори и отговорност.

15. В заключение, за да отбележи осъждането и неодобрението си на действията на Руската Федерация по отношение на Украйна, Асамблеята реши за прекъсне упражняването на следните права на делегацията на Руската Федерация до края на годишната сесията 2014г.

15.1. Право на глас
15.2.Право на представителство в Бюрото на Асамблеята, Президентската комисия и Постоянната комисия
15.3. Право на участие в мисии за наблюдение на избори

16. Асамблеята си запазва правото да анулира пълномощията на руската делегация ако Руската Федерация не деескалира ситуацията и не отмени анексирането на Крим.

17.Асамблеята призовава Комисията по мониторинг, да обсъди създаването на разследваща под-комисия имаща за цел проучване и мониторинг на развитията свързани с конфликта от август 2013г.

Асамблеята дебатира на 10 април 2014г.(16-то заседание) , (вж.Док.13483, Доклад на Комисията по мониторинг, докладчик г-н Щефан Шенах и Док. 13488, становище на Комисията по правилата и процедурите, имунитетите и институционалните въпроси, докладчик г-н Ханс Франкен ). Текстът е приет от Асамблеята на 10 април 2014г.(16-то заседание)

Resolution 1990 (2014)

Reconsideration on substantive grounds of the previously
ratified credentials of the Russian delegation


Parliamentary Assembly,

1. On 21 March 2014, two motions for a resolution with regard to the previously ratified credentials of the Russian Federation were submitted to the Parliamentary Assembly. The first one, signed by 74 members, called for the reconsideration, on the basis of Rule 9.1.a of the Rules of Procedure of the Assembly, of the ratified credentials of the Russian delegation on substantive grounds (Doc. 13457). Condemning “without reservation the violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine by the armed forces of the Russian Federation in early March 2014”, and expressing their “gravest concern that members of the Upper House of the Russian Parliament unanimously authorised such action in advance”, the signatories expressed their conviction that there had been a “serious violation of the basic principles of the Council of Europe mentioned in Article 3 of, and the preamble to, the Statute”.

2. The second motion on the suspension of the voting rights of the Russian delegation (Rule 9 of the Rules of Procedure of the Assembly) (Doc. 13459 corr.) was signed by 53 members. In particular, the signatories expressed their serious concern about “the persistent failure by the Russian Federation to honour its obligations and commitments” as demonstrated by the “actions of Russian military forces in the Crimean peninsula, as well as explicit threats of military actions in the rest of Ukraine’s territory”. Furthermore, they stressed that “the use of armed forces on the territory of Ukraine was authorised by the Federation Council of Russia on 1 March 2014”.

3. The Assembly considers that the actions of the Russian Federation leading up to the annexation of
Crimea, and in particular the military occupation of the Ukrainian territory and the threat of the use of military force, the recognition of the results of the illegal so-called referendum and subsequent annexation of Crimea into the Russian Federation constitute, beyond any doubt, a grave violation of international law, including of the United Nations Charter and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Helsinki Final Act. The launch of military action by Russia was in violation of a memorandum signed between Russia, the United States and the United Kingdom, and Ukraine, Belarus and Kazakhstan in 1994, which undermines the trust in other international instruments, in particular the agreements on disarmament and on non-proliferation of nuclear weapons.

4.These actions are also in clear contradiction with the Statute of the Council of Europe, in particular its Preamble, and the obligations resulting from Article 3, as well as with the commitments undertaken by the Russian Federation upon accession and contained in Assembly Opinion 193 (1996).

5. The Assembly regrets that the Russian Federation has persistently rejected the diplomatic efforts of the international community aimed at the de-escalation of the situation, by turning down proposals for international mediation and the establishment of an international observer mission in Crimea, by refusing to enter into direct
dialogue with the authorities of Ukraine, and by choosing not to avail itself of international mechanisms,
including those available in the Council of Europe, to peacefully resolve the conflict.

6. The Assembly believes that by violating the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, Russia has created a threat to stability and peace in Europe. The annexation of Crimea and the steps leading to it, have set a pattern which is now being followed by other parts of Ukraine, as demonstrated by the developments in Donetsk, Kharkiv and Lugansk since the beginning of the week.

7. The Assembly is particularly concerned by the position taken by the members of both Chambers of the Russian Parliament at different stages of the process of annexation, including the unanimous vote in the Council of the Federation authorising the use of military force in Ukraine, the approval of constitutional amendments allowing for the annexation of Crimea and the ratification of the illegal treaty on unification.

8. The Assembly regrets that reports of alleged and not confirmed violations against the Russian-speaking
minority and groundless accusations about the extreme-right nature of the authorities in Kyiv have been used
for political purposes by many top officials and members of parliament in the Russian Federation in their public statements.

9. The Assembly is deeply concerned by the state of media freedom and freedom of expression in Russia, and in particular by the biased coverage of the events in Ukraine, and even manipulations which have largely contributed to the inter-ethnic instability in the country, as well as by suppression of the public debate and any criticism. The crackdown on the independent media, including online media and journalists is most worrying.

10. The Assembly is deeply concerned by the continuous failure of the Russian Federation to implement Resolutions 1633 (2008), 1647 (2009) and 1683 (2009) on the consequences of the war between Georgia and Russia, the occupation of the Georgian provinces of Abkhazia and South Ossetia by Russian troops and the refusal of the Russian Federation to allow European Union monitors and to reverse ethnic cleansing.

11.The present situation of minorities in Crimea, in particular of Crimean Tartars and Ukrainians, raises the utmost concern. The Assembly urges Russia, which is in illegal control of this territory, to ensure that their rights are not violated.

12. The Assembly expresses its anxiety with regard to the intentions of the Russian authorities in the light of the steady and noticeable build-up of Russian military forces along its border with Ukraine. Furthermore, it voices its concern about public statements made by Russian officials with respect to the situation of Russian minorities in a number of Council of Europe member States, which, in the present context, raise comprehensible fears in the countries concerned.

13. The Assembly strongly condemns the violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity by the Russian Federation, and considers that such a flagrant violation by a Council of Europe member State of its obligations and commitments requires a strong signal of disapproval.

14. However, the Assembly believes that political dialogue should remain the most privileged way to find compromise, and there should be no return to the pattern of the Cold War. Suspension of the credentials of the Russian Delegation would make such a dialogue impossible, while the Assembly constitutes a good platform for keeping the Russian delegation accountable on the basis of Council of Europe’s values and principles. The Parliamentary Assembly has the power and the possibility in this veritable crisis to confront face-to-face one of its member States – the Russian Federation – with questions and facts and to demand answers and accountability.

15. In consequence, in order to mark its condemnation and disapproval of the Russian Federation's actions with regard to Ukraine, the Assembly resolves to suspend the following rights of the delegation of the Russian Federation until the end of the 2014 session: 

15.1.voting rights;
15.2. right to be represented in the Bureau of the Assembly, the Presidential Committee and the Standing Committee;
15.3 right to participate in election observation missions.

16. The Assembly reserves the right to annul the credentials of the Russian delegation, if the
Russian Federation does not deescalate the situation and reverse the annexation of Crimea.

17. The Assembly invites the Monitoring Committee to consider setting up an investigative sub-committee tasked with examining and following the developments relating to the conflict since August 2013.


Assembly debate on 10 April 2014 (16th Sitting) (see Doc. 13483, report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), rapporteur: Mr Stefan Schennach; and Doc.13488, opinion of the Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs, rapporteur: Mr Hans Franken). Text adopted by the Assembly on 10 April 2014 (16th Sitting).


 

Résolution 1990 (2014)1

Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà
ratifiés de la délégation russe


Assemblée parlementaire,

1. Le 21 mars 2014, deux propositions de résolutions sur les pouvoirs déjà ratifiés de la délégation de la
Fédération de Russie ont été soumises à l’Assemblée parlementaire. La première, signée par 74 membres, appelle au réexamen, en vertu de l’article 9.1.a du Règlement de l’Assemblée, des pouvoirs ratifiés de la délégation russe pour des raisons substantielles (Doc. 13457). Condamnant «sans réserve la violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie au début du mois de mars 2014», et se déclarant «extrêmement préoccupé[s] par le fait que les membres de la Chambre haute du Parlement russe ont autorisé par avance à l’unanimité une telle action», les signataires expriment leur conviction qu’il y a eu «une grave violation des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés à l’article 3 et dans le préambule du Statut».

2. La deuxième proposition, sur la suspension des droits de vote de la délégation russe (article 9 duRèglement de l’Assemblée) (Doc. 13459 corr.), a été signée par 53 membres. En particulier, les signataires s’y disent «très préoccupés par le manque de respect persistant, par la Fédération de Russie, de ses obligations et engagements», comme le prouvent «les actions menées par les forces militaires russes dans la péninsule de Crimée, ainsi que les menaces explicites d’actions militaires dans le reste du territoire ukrainien». Ils soulignent de plus que «l’intervention des forces armées sur le territoire de l’Ukraine a été autorisée par le Conseil de la Fédération de Russie le 1er mars 2014».

3. L’Assemblée considère que les actions de la Fédération de Russie ayant abouti à l’annexion de laCrimée et en particulier l’occupation militaire du territoire ukrainien et la menace d’une intervention des forces militaires, la reconnaissance des résultats du prétendu référendum illégal et le rattachement, consécutif à cette consultation, de la Crimée à la Fédération de Russie constituent incontestablement une grave violation du droit international et notamment de la Charte des Nations Unies et de l’Acte final d’Helsinki de l’OSCE. Le lancement d’une action militaire par la Russie a constitué une violation d’un mémorandum signé d’une part par la Russie, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et, d’autre part par l’Ukraine, le Bélarus et le Kazakhstan en 1994, qui sape la confiance dans d’autres instruments internationaux, en particulier les accords sur le désarmement et la non-prolifération d’armes nucléaires.

4. Ces actions sont aussi clairement contraires au Statut du Conseil de l’Europe, en particulier à sonPréambule, et aux obligations découlant de l’article 3 ainsi qu’aux engagements pris par la Fédération de Russie lors de son adhésion, énoncés dans l’Avis 193 (1996) de l’Assemblée.

5. L’Assemblée regrette que la Fédération de Russie ait constamment rejeté les efforts diplomatiques de la communauté internationale pour décrisper la situation, en déclinant les propositions de médiation
internationale et la mise en place d’une mission d’observation internationale en Crimée, en refusant d’engager un dialogue direct avec les autorités ukrainiennes et en choisissant de ne pas avoir recours aux mécanismes internationaux – dont ceux du Conseil de l’Europe – pour un règlement pacifique du conflit.

6. L’Assemblée considère qu’en violant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, la Russie a fait naître une menace pour la stabilité et la paix en Europe. L’annexion de la Crimée et les mesures qui l’ont précédée ont ouvert une brèche dans laquelle s’engouffrent désormais d’autres régions de l’Ukraine, comme le montrent les développements intervenus depuis le début de la semaine à Donetsk, Charkow et Lugansk.

7. L’Assemblée s’inquiète en particulier de la position adoptée par les membres des deux Chambres du Parlement russe à différents stades du processus d’annexion, y compris le vote à l’unanimité du Conseil de la Fédération autorisant le recours à la force militaire en Ukraine, l’approbation des amendements constitutionnels permettant l’annexion de la Crimée et la ratification du traité illégal de rattachement.

8. L’Assemblée regrette que de nombreux hauts responsables et parlementaires de la Fédération de Russie aient utilisé à des fins politiques, dans leurs déclarations publiques, des informations d’allégations non confirmées de violations contre la minorité russophone et des accusations infondées sur le caractère d’extrême-droite des autorités de Kiev.

9. L’Assemblée s’inquiète vivement de la situation de la liberté des médias et de la liberté d’expression en Russie – en particulier de la partialité avec laquelle les événements d’Ukraine ont été présentés – et même des manipulations qui ont largement contribué à l’instabilité inter-ethnique du pays, ainsi que des efforts visant à étouffer le débat public et toute forme de critique. La répression contre les médias indépendants, y compris les médias en ligne, et les journalistes est extrêmement préoccupante.

10. L’Assemblée est vivement préoccupée par l’absence de mise en œuvre par la Fédération de Russie des Résolutions 1633 (2008), 1647 (2009) et 1683 (2009) sur les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie, par l’occupation des provinces géorgiennes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par des troupes russes et par le refus de la Fédération de Russie d’autoriser des observateurs de l’Union européenne et de revenir sur le nettoyage ethnique.

11. La situation actuelle des minorités en Crimée, en particulier des Tatars et des Ukrainiens, suscite une vive inquiétude. L’Assemblée appelle instamment la Russie, qui contrôle illégalement ce territoire, à veiller à ce que leurs droits ne soient pas violés.

12. L’Assemblée exprime son anxiété quant aux intentions des autorités russes, compte tenu du regroupement constant et observable de forces militaires russes le long de leur frontière avec l’Ukraine. En outre, elle s’inquiète des déclarations publiques de responsables russes au sujet de la situation des minorités russes dans un certain nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe. Dans le contexte actuel, ces déclarations font naître des craintes compréhensibles dans les pays concernés.

13. L’Assemblée condamne fermement l’atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine par la Fédération de Russie et considère qu’une violation aussi manifeste, par un Etat membre du Conseil de l’Europe, de ses obligations et engagements appelle un message fort de désapprobation.

14. Cependant, l’Assemblée est convaincue que le dialogue politique doit rester la voie privilégiée pour trouver un compromis et qu’il ne faut pas revenir à l’exemple de la guerre froide. La suspension des pouvoirs de la délégation russe rendrait ce dialogue impossible, alors que l’Assemblée constitue une enceinte adéquate pour continuer à obliger la délégation russe à rendre des comptes sur la base des valeurs et des principes du Conseil de l’Europe. Dans cette crise réelle, l’Assemblée parlementaire a le pouvoir et la possibilité de confronter l’un de ses Etats membres – la Fédération de Russie – aux questions et aux faits, et d’exiger des réponses et des comptes.

15. En conséquence, afin de marquer sa condamnation et sa désapprobation face aux agissements de la Fédération de Russie à l’égard de l’Ukraine, l’Assemblée décide de suspendre les droits suivants de la délégation de la Fédération de Russie jusqu’à la fin de la session de 2014:

15.1. droit de vote;
15.2. droit d’être représenté au Bureau de l’Assemblée, au Comité des présidents, à la Commission
permanente;
15.3. droit de participer à des missions d’observation des élections.

16. L’Assemblée se réserve le droit d'annuler les pouvoirs de la délégation russe, si la Fédération de Russie n’amorce pas une désescalade de la situation et ne fait pas marche arrière sur l’annexion de la Crimée.

17. L’Assemblée invite la commission de suivi à envisager la création d’une sous-commission d’enquête chargée d’examiner et de suivre les développements liés au conflit depuis août 2013.

1. Discussion par l’Assemblée le 10 avril 2014 (16e séance) (voir Doc. 13483, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi), rapporteur: M. Stefan Schennach; et Doc. 13488, avis de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Hans Franken). Texte adopté par l’Assemblée le 10 avril 2014.

F - 67075 Strasbourg Cedex|
assembly@coe.int|
Tel: +33 3 88 41 2000|
Fax: +33 3 88 41 2733