06 април 2018

РАЗПЕТИ ПЕТЪК

РАЗПЯТИЕ, ОПЕЛО И 
ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТОВО

След това Иосиф, от Ариматея (ученик Иисусов, но таен, поради страх от иудеите), помоли Пилата да снеме тялото Иисусово, и Пилат позволи. 
Той дойде и сне тялото Иисусово. 
Дойде също и Никодим (който беше ходил изпреди при Иисуса нощя) и донесе около сто литри смес от смирна и алой. 
Тогава взеха тялото Иисусово и Го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си иудеите погребват. 
На онова място, дето беше разпнат, имаше градина, и в градината - нов гроб, в който още никой не бе полаган. 
Там положиха Иисуса, поради петъка иудейски, понеже гробът беше наблизо."


                                           Йоан 19 : 38-42Торинската плащаница. Образът е отпечатан върху платното не с боя или оцветяващо вещество а с излъчване на невероятно силна светлина.


Надпис на Торинската плащаница открит наскоро с модерна техника гласящ "Исос"Плащаницата подарена от император Андроник II (1282 - 1328)   
на Българската Охридска Архиепископия с надпис гласящ :
"Пастирю на българите, споменавай при жертвоприношения владетеля Андроник Палеолог"

ГРОБЪТ ГОСПОДЕН

 
Йоан 16:33

В света скърби ще имате; но дерзайте:
Аз победих света!Откровение 1:18

Не бой се; Аз съм първият и последният и живият;
Бях мъртъв, и ето, жив съм вовеки веков, амин;
и имам ключовете на ада и смъртта.
05 април 2018

Ecce Homo

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪКПилат Понтийски извежда Иисус пред юдеите : Ето Човека!               Худ. МунхашиАнтифон 12, глас 8
Това казва Господ на юдеите: Люде Мои, какво ви сторих?
 Или с какво ви досадих? 
Слепците ви направих да прогледнат; прокажените очистих; 
мъж, който лежеше на одър дигнах. 
Люде Мои, какво ви направих и какво Ми въздавате? 
За маната - жлъчка; за водата- оцет; 
вместо да Ме обичате - на кръст Ме приковахте. 
Няма повече да търпя, ще повикам Моите народи
 и те ще Ме прославят с Отца и Духа и Аз ще им дарувам живот вечен.Табелата прикована на Кръста с надпис на три езика "Цар Юдейски".

 Интересно е, че надписът, независимо от езика, следва древногръцката традиция да тръгва от дясно наляво, а след това се обръща в обратната посока.

Ели, Ели, лама савахтани
  

Псалом 21Боже мой, Боже мой! Защо си ме оставил? 
 
Далеч са от спасението ми думите на моя вик.

Боже мой! викам денем - и Ти не чуваш, и нощем - и няма за мене мира.

Но Ти, Светий, живееш посред славословията на Израиля.
На Тебе се уповаваха отците ни; уповаваха се, и Ти ги избавяше;
Към Тебе викаха, и биваха спасявани; на Тебе се уповаваха,
и се не посрамяха.

Аз пък съм червей, а не човек,
гавра за човеците и презрение у народа.

Всички, които ме виждат, ругаят ми се; клатейки глава, 
думат с уста:
"Той се уповаваше на Господа, 

нека Го избави, нека Го спаси, ако Му е угоден".

Но Ти ме извади из утробата, вложи в мене упование
още в майчините ми гърди.

Още от утроба на Тебе съм оставен;
от утроба майчина ми Ти си мой Бог.
Не се отдалечавай от мене, защото скръбта е близо,
а помощник няма.

Множество телци ме обиколиха;
тлъсти бикове васански ме окръжиха,
Разтвориха уста против мене като лъв,
който е гладен за плячка и рика.

Аз се разлях като вода; всичките ми кости се разглобиха;
сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност.
Силата ми изсъхна като чиреп;
езикът ми прилепна о небцето,
и Ти ме сведе до смъртна пръст.

Защото псета ме окръжиха, сбирщина злосторници
ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе. 

Можеше да се изброят всичките ми кости,
а те гледат и си правят зрелище от мене;

Делят помежду си дрехите ми 
и за одеждата ми хвърлят жребие.


Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мене;
Сило моя! побързай ми на помощ;

Избави от меч живота ми,
и от псета - самотната ми душа;
Спаси ме от устата на лъва, и от рогата на еднорогите,
като чуеш, избави ме.

Ще възвестявам Твоето име на братята си,
сред събранието ще Те хваля.

Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го.
Цяло семе Иаковово, прослави Го.

Да благоговее пред Него цяло семе Израилево,
Защото Той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащия,
не скри от него лицето Си, а го чу,
когато тоя викна към Него.

За Тебе е хвалата ми във великото събрание;
ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от Него.

Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господа ония,
 които Го търсят; да живеят сърцата ви навеки!

Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа
всички земни краища, и ще се поклонят пред Тебе
всички езически племена,

Защото царството е на Господа
и Той е Владетел над народите.

Ще ядат и ще се поклонят всички тлъсти на земята;
пред Него ще се преклонят всички,
които слизат в пръстта и не могат да опазят живота си.

Потомството ще Му служи и ще се нарича Господне навеки;
Ще дойдат и ще възвестяват на човеците,
които ще се родят,
правдата Му, ще разказват това, що Господ е сторил.


Пилат Понтийски
Мат. 27 : 24-26

Пилат като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече : Невинен съм за кръвта на Тоя Праведник.Вие му мислете.
И целият народ отговории рече: Кръвта Му нека бъде върху нас и върху чадата ни.
Тогава им пусна Варавао, а Иисуса бичува и Го предаде на разпятие.

(Сравни Второзаконие, 21: 6-9 
И всички стареи от оня град, най-близките до убития, нека умият ръцете си над главата на закланата в дола телица, да обявят и да кажат :
Наши ръце не проляха тази кръв и наши очи не видяха.

Очисти народа си Израила, който Ти Господи, освободи из Египетската земя и не вменявай на народа си Израила, невинна кръв. И те ще се очистят от кръвта.
Тъй трябва да измиваш от себе си кръвта на невинния, ако искаш да вършиш доброи право  пред Господа, твоя Бог. )

Мозайка  - карта на Йерусалим


А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час; а около деветия час Иисус извика с висок глас: 
Ели! Ели! Лама савахтани!
  Сиреч, Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил? 
Някои от стоещите там, като чуха, казваха: Той вика Илия. 
И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие; другите пък думаха: чакай, да видим, дали ще дойде Илия да Го избави. 
А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух.
(Мат. 27: 45-50)
 
А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А на деветия час Иисус извика с висок глас: 
Елои, Елои, лама савахтани? Което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 
Някои от стоещите там, като чуха, казваха: ето, вика Илия. А един се затече, натопи гъба в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие, думайки: почакайте да видим, дали ще дойде Илия да Го снеме. А Иисус, като издаде висок глас, издъхна.
(Марк. 15:33-37)
При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. А Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти! После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си. След това Иисус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, казва: жаден съм. Там имаше съсъд, пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет, надянаха я на исопова тръст и поднесоха на устата Му. А когато Иисус вкуси от оцета, рече: свърши се! И като наведе глава, предаде дух.
(Иоан. 19:25-30).

Войниците пък, като разпнаха Иисуса, взеха дрехите Му и хитона. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял от горе до долу. Тогава рекоха си един другиму: да не го раздираме, а да хвърлим за него жребие, чий да бъде; за да се сбъдне реченото в Писанието:

 „разделиха дрехите Ми помежду си и за одеждата Ми хвърлиха жребие.” 

Тъй направиха войниците.”

                                                                               Йоан (19:23-24)01 април 2018

ЧЕСТИТ ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМБлагословен, който иде в име Господне !Псалм 117 : 26Benedictus qui venit in nomine Domini !Св. Евангелие

Според Св. Евангелист и Апостол Йоан Богослов 12 : 12-15На другия ден тълпи народ, дошли на празника,

като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат,като викаха: 
 

                                         Осана! 

Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев.

А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано:

                         "Не бой се, дъще Сионова! 
                     Ето, твоят Цар иде, възседнал осле".ЧЕСТИТА ЦВЕТНИЦА


Худ. Блага Петрова Халачева - Ценова (1896-1971), Свищов, 1917г. нотна тетрадка
ТРОПАР

Съпогребали се с Тебе чрез Кръщението,Христе Боже наш,
сподобихме се чрез Твоето Възкресение с вечен живот
и като пеем, викаме :

Осанна във висините,
благословен Идещият в име Господне.