13 април 2019

Идеята за мост при Свищов - отпреди 100 години, намира реализация днес

СБОРНИК ТРАКИЯ 
том II

ПРОЕКТЪТ ЗА МОСТ НАД РЕКА ДУНАВ И ЗА РОДОПСКАТА ЖЕЛЕЗНИЦА 
1909-1915 г.
доц. д-р Д. Саздов, ст. ас. П. Пенчев
 

ЧЕТИРИСТОТИН И СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 30 ноември 2012 г.
Открито в 9,03 ч.
Видео :

(...)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика, господин министър? Не желаете.

Преминаваме към въпрос от народния представител Лъчезар Тошев относно изграждане на трети мост над река Дунав между България и Румъния.
Господин Тошев, имате думата да развиете въпроса в рамките на две минути.

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК):
Благодаря, господин Председателю.
Уважаеми господин Министре, досега Вие отговаряхте на въпроси за Дунав мост 2.
Спомням си, че навремето с колегата Иван Иванов и с кмета на Видин – д-р Иван Ценов, през 2000 г. бяхме казали, че тук ще има мост. Дванадесет години по-късно вече има мост.
Моят въпрос днес е свързан със следващия мост, който трябва да бъде изграден между България и Румъния. Видяхме, че на сайта на румънската Агенция по управление на Оперативна програма „Транспорт” е представен одобрен от правителството Проект на Генерален план за развитието на транспортната мрежа на Румъния.
 В него се предвижда изграждането на още четири моста над река Дунав, с което мостовете между България и Румъния до 2030 г. да станат общо шест.
Важно е къде ще се изгради третият мост между двете страни, на което е посветен моят въпрос.
От значение за регионалното развитие е това да бъде мост, свързващ инфраструктурите на двете страни в участъка между мостовете при Русе и Видин. Съществуват редица аргументи в полза на свързването на пътната жп инфраструктура на двете страни в района на Свищов и Белене. 
Това би дало допълнителен стимул за икономическото развитие на този регион.
Тази идея е много стара. 
Още навремето свищовските търговци в София изпращат апел до д-р Борис Вазов – тогава депутат, братът на Иван Вазов, с предложение при Свищов да бъде изграден мост над Дунава.
С този въпрос аз подновявам тази идея - впрочем за пореден път, тъй като съм внасял въпроса и към министри в предишни народни събрания.
Моля да ми отговорите – обсъжда ли правителството на Република България строежа на трети мост между България и Румъния в района на град Свищов? В какви срокове се предвижда такъв проект, за да бъде той реализиран?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.

МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ:
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! 
Уважаеми господин Тошев, река Дунав е по-голямата част от нашата граница с Румъния и е основен транспортен коридор, свързващ страните от Централна Европа, разположени по нейното течение. 
Изграждането на мостове над река Дунав ще допринесе за пълното интегриране на крайречните региони в двете държави и ускореното им икономическо и социално развитие. 

От българска страна има желание и готовност за определяне на местата, подходящи за изграждане на нови мостове, свързващи българския и румънския бряг, както и възлагането на проучване на възможностите за строеж на нови съоръжения.
 Програмите за изграждане на нови мостове винаги са били съобразявани с програмите за развитие на пътната и железопътната инфраструктура на двете държави. 
Към момента решение на Парламента на Румъния определяше за предстоящо строителство на седем нови места над река Дунав при градовете Калафат, Бекет, Турну Мъгуреле, Гюргево, Калараш – по общата ни граница, и Браила и Галац на румънска територия в долното течение на реката.
По тази причина съгласувано с румънската страна за следващо реализиране бяха заложени пътни мостове при Оряхово-Бекет и Силистра-Калараш. 
До момента в румънските програми за развитие на пътната и железопътна инфраструктура не е било залагано за бъдеща реализация мостово съоръжение над река Дунав в района на Свищов-Зимнич.
 Във всички наши проучвания такава възможност е била разглеждана. Мястото е подходящо за изграждане на мост, тъй като тук българският бряг е висок, Свищов се намира в средата на граничното разстояние на реката и в центъра на Северния централен район за планиране, чиято пътна мрежа е на второ място по гъстота в страната, а в централната му част е съсредоточена една четвърт от железопътната мрежа в района.

Тук са застъпени всички видове транспорт.
Свищов е едно от най-големите речни пристанища, а също и жп гара.

Това е добра предпоставка за развитие на модерен интермодален комплекс.

В Регионалния план за развитие на района за периода 2007 -2013 г. се предвижда изграждане на фериботна връзка Свищов-Зимнич, реконструкция на прилежащата инфраструктура и модернизация на пристанищния комплекс.

В по-далечна перспектива и при осигурено инвестиране е подходящо изграждането на комбиниран пътен и железопътен мост.

До момента не е правено експертно проучване за възможностите за построяване на мостово съоръжение.
Считаме, че могат да се възложат прединвестиционни проучвания, които ще преценят технико-икономическите изгоди от неговата реализация. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за реплика, господин Тошев.

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК):
Благодаря, господин председател.
Благодаря за отговора, господин министре. Бих искал да Ви кажа, че ферибот при Свищов вече е изграден. 
Той обаче е румънски проект. 
Затова бих искал чрез този въпрос да мотивирам правителството на Република България да разгледа тази идея за свързване на инфраструктурите на България и Румъния при Свищов, като имам предвид, че от другата страна на румънска територия има железопътна линия, която е по линията Зимнич-Александрия, след това се пресичат Карпатите и се излиза в Трансилвания. 
Това някога е бил пътят за Европа, наричан в Румъния, във Влашко „Свищовският път”.
От друга страна, ако бъде изграден тунелът при Троян, тогава железопътната инфраструктура на Южна България ще може през този тунел да стига директно до Дунава, тъй като Свищов е най-южната точка и оттам е най-късо разстоянието между Балкана и Дунава.
По този начин връзката от Южна България за Румъния и Трансилвания от другата страна на Карпатите ще бъде най-изгодна и най-къса. 
Тъй като това нещо е от интерес както за България, така и за Румъния, смятам, че при разговорите с румънските власти Вие би следвало да поставите и тази идея, тъй като освен техните предложения ние имаме възможност и право да правим и наши предложения – къде да бъдат направени тези връзки. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ:
Желаете ли думата за дуплика? Не.

(...)


 От Сайта : Mediapool.bg 

Изненадващо: 

Борисов обяви първа копка на Дунав мост ІІІ при Свищов

https://www.mediapool.bg/iznenadvashto-borisov-obyavi-parva-kopka-na-dunav-most-pri-svishtov-news292133.html