23 януари 2013

България в ПАСЕ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Лъчезар Тошев
                                народен представител

София 1169, пл. “Княз Александър I   №1                                тел. 988 33 47,  GSM 0898 65 86 32

                                                                                                    
                                                                         София, 28 януари 2013г.

  ДО:       Г-н Бойко Василев
                „Панорама”
                 Българска Национална ТелевизияУважаеми Г-н Василев, 

В интервю за Вашето предаване „Панорама” на 25 януари т.г. Министър Цветан Цветанов, по повод дебатите по пост-мониторинговия диалог и гласуването на поправка в приетата резолюция за България ме „обвини”, че в ПАСЕ съм сред тези които „не работят за интересите и приоритетите на България”.
Бих искал да ми дадете право на отговор във Вашето предаване!

В своето изказване пред Асамблеята подчертах, че не виждам смисъл от продължаване на този диалог по цялата скала от теми, както това беше препоръчано от Комисията, а би трябвало той да се ограничи до най-важните въпроси, а дори и те биха могли да се поемат от другите компетентни комисии на ПАСЕ или органи на Съвета на Европа. 
Решението на групата на ЕНП в ПАСЕ, на която съм Заместник Председател беше да се подкрепи предложението на докладчика г-н Лука Волонте - Председател на групата на ЕНП, за приключване на процедурата на диалог с България.
Аз гласувах за това в залата, което може да се види от разпечатките на гласуването, които са публично достояние на електронната страница на ПАСЕ!
Едва, след като тази поправка не успя да се приеме, се гласува и се прие моето предложение за намаляване на обхвата на диалога до три теми, което не беше подкрепено от представителите на БСП и ДПС.
Благодарение на тази моя поправка „падна” пост-мониторингът по 8 от темите - с което се хвали   г-н Цветанов. Без това мое предложение темите за диалог щяха да си останат 11!   Бяха приети и други мои предложения, важни за България, поради което не приемам направените от г-н Министъра оценки. Не съм съгласен и с това,че целта на България е да се „изчисти негативния доклад”.Трябва да се борим не с доклада, а с проблемите, които са поставени в него и така пост-мониторинговия диалог да приключи окончателно.          

       
                                                                             С уважение :  
                                                                  Лъчезар ТошевЛъчезар Тошев: От доклада за България в ПАСЕ са отпаднали текстовете за помашко и македонско малцинство

„Имаше предложение, с което България се призоваваше - да признае помашко и македонско  малцинство, но аз внесох предложение - за отпадането му в проекта за Резолюция 1915”, каза Тошев.
Той е внесъл две предложения, които са се приели, а предложението за отпадането на двете категории се е приело с 88 гласа „за”.
„Моят основен аргумент беше това, че в България няма система за признаване или непризнаване на малцинства, защото през 2000 година ратифицирахме Рамковата конвенция за националните малцинства,  дискутирахме и се отказахме от този вариант.
Тошев обясни, че целта е - да не се получи така, че асамблеята да призове България да мине към германския модел, неподходящ за България. 
23 януари 2013 

 
Дебати в ПАСЕ по Постомониторингов диалог с България(Док.13085)
22 януари 2013г.

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПАСЕ :
“Ще разгледаме Поправка №13 внесена от г-н Лъчезар Тошев, г-н Кирчо Димитров, г-н Ханс Франкен, г-н Петър Петров, г-н Гебхард Негеле, г-жа Джема Грозданова, г-н Пьотр Вах, г-н Вацлав Кубата, г-н Еджидиус Варейкис, която гласи : В чл.17.5.2 на проекто-резолюцията да отпаднат думите “предвид на непризнаването на съществуването в България на помашко и македонско малцинство”.
Обяснителна бележка:
В България няма система за признаване на етнически малцинства от държавата.Всеки има свободата на етническа самоидентификация и правото да реши сам,дали принадлежи или не принадлежи към едно или друго малцинство. В България има няколко регистрирани юридически лица – НПОта на хора които се идентифицират като македонци.”

Призовавам г-н Тошев да защити Поправка № 13.

Г-н ТОШЕВ (България) – Аз предлагам да махнем тази специална препоръка, за специално споменаване на малцинства, тъй като в България през 2000г.,когато ратифицирахме Рамковата Конвенция решихме да не следваме германския модел -да имаме списък на признатите малцинства и да отхвърлим другите, но да признаем правото на самоидентификация на всяка група без намеса от страна на парламента, така че те директно да се възползват от правата и свободите записани в рамковата конвенция. Това е различна система и тя беше одобрена от Съвета на Европа. За нас е тя е по-добра, отколкото да отворим кутията на Пандора искайки парламента за гласува “за” или “против” дадено малцинство.

ПРЕЗИДЕНТЪТ : Желае ли някой да се изкаже против поправката?
Призовавам г-н Чилевич!
Г-н ЧИЛЕВИЧ (Латвия)
Аз съм против предложението, защото това което г-н Тошев каза, не е съвсем така.Не е записано в законодателството, кои малцинства са признати и кои не са,но ние знаем каква е практиката.
Тези две малцинства не са представени в съветите на малцинствата и ние сме напълно запознати с няколкото решения на Европейския съд по правата на човека относно откази да се признаят официални организации представляващи малцинствата.

ПРЕЗИДЕНТЪТ :
Какво е становището на Комисията ?

Г-н ХЕРКЕЛ (Естония) :
Комисията е “за”!

ПРЕЗИДЕНТЪТ:
Моля гласувайте!

Поправка № 13 е приета!

Резулати от гласуването
Постомониторингов диалог с България(Док.13085)
22 януари 2013г.
Поправка № 13
Членове участващи
в гласуването :

за …...................................................88
против …..........................................29
въздържали се …............................. 8Post-monitoring dialogue with Bulgaria (Doc. 13085)
22.01.2013
(…)

"We come to Amendment 13, tabled by Mr Latchezar Toshev, Mr Kirtcho
Dimitrov, Mr Hans Franken, Mr Petar Petrov, Mr Gebhard Negele, Ms
Dzhema Grozdanova, Mr Piotr Wach, Mr Václav Kubata, Mr Egidijus
Vareikis, which is, in the draft resolution, paragraph 17.5.2, delete
the words “, in view of the non-recognition of the existence in
Bulgaria of the Pomak and Macedonian minorities,”.

Explanatory note: In Bulgaria there is no system of recognition of the
ethnic minorities by the state. Everyone has the liberty of ethnic
self-identification and the right to decide alone whether or not they
belong to one or another minority. In Bulgaria there are several
registered legal entities - NGOs of people who identify themselves as
Macedonians.

I call Mr Toshev to support Amendment 13.

Mr TOSHEV (Bulgaria)* - I suggest that we delete this special
recommendation to give special mention to minorities because in
Bulgaria in 2000, when we ratified the framework convention, we
decided not to follow the German example to have a list of recognised
minorities and to reject the others, but to recognise the right of
self-identification of each group without the intervention of
parliament, so that they could directly enjoy the rights and freedoms
described in the framework convention. That is a different system, and
it was approved by the Council of Europe. For us, it is better than
opening Pandora’s box and asking parliament to vote in favour of or
against one particular minority.

THE PRESIDENT* - Does anyone wish to speak against the amendment?

I call Mr Cilevičs.

Mr CILEVIČS (Latvia) – I am against this proposal because what Mr
Toshev said is not completely fair. It is not written in legislation
which minorities are recognised and which are not, but we know what
the practice is. These two minorities are not represented in the
minority councils and we are well aware of several judgments of the
European Court of Human Rights about refusal to recognise official
organisations representing the minorities.

THE PRESIDENT* - What is the opinion of the committee?

Mr HERKEL (Estonia) – The committee is in favour.

THE PRESIDENT* - The vote is open.

Amendment 13 is adopted."

(...)


22/01/2013
Members participating in the vote on :
Post-monitoring dialogue with Bulgaria (Doc. 13085)
Amendment  13
In favour
88
Against
29
Abstention
8