16 март 2022

РУСИЯ ИЗКЛЮЧЕНА ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА ОТ ДНЕС

  

 

 


 

Днес Комитетът на Министрите на Съвета на Европа взе решение да изключи Русия от Съвета на Европа. Решението е взето след вчерашното единодушно решение на Парламентарнтата Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). 

Изключването на Русия влиза в сила от днес! 

От днес страните-членки на Съвета на Европа от 47 вече са 46.

 


 

Снощното заявление на Руската Федерация, че напуска Съвета на Европа е прието от Комитета на Министрите само за сведение.

Съгласно правилата на организацията след такова заявление следва дълга процедура, за която Русия вече е закъсняла. 

Напускането на Съвета на Европа не става автоматично само с едно заявление.

Ето защо Русия не е напуснала Съвета на Европа по свое желание, а е била изключена!

Страни-агресори не могат да членуват в Съвета на Европа, където участват само държави, които желаят вместо войни да има сътрудничество между страните и споровете да се решават само по мирен начин.

След днешното решение на Комитета на Министрите знамето на Руската Федерация беше смъкнато от пилона пред Двореца на Европа в Страсбург.

 


 

 

Resolution CM/Res(2022)2 on the
cessation of the membership of the Russian Federation to the Council of Europe

(Adopted by the Committee of Ministers on 16 March 2022
at the 1428ter meeting of the Ministers' Deputies)

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5da51

 

The Committee of Ministers,

Reaffirming that the aggression of the Russian Federation against Ukraine constitutes a serious violation by the Russian Federation of its obligations under Article 3 of the Statute of the Council of Europe;

Recalling its decision of 25 February 2022 (CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3) by which, following an exchange of views with the Parliamentary Assembly in the Joint Committee, it decided to launch the procedure provided by Article 8 of the Statute of the Council of Europe and agreed to suspend the Russian Federation from its rights of representation in the Council of Europe, in accordance with its relevant Resolution CM/Res(2022)1 on legal and financial consequences of the suspension;

Recalling also its decision on 10 March 2022 (CM/Del/Dec(2022)1428bis/2.3) to consult the Parliamentary Assembly on potential further use of Article 8 of the Statute of the Council of Europe, and Opinion No. 300 of the Parliamentary Assembly, unanimously adopted on 15 March 2022, which considered that the Russian Federation can no longer be a member State of the Organisation;

Noting that by a communication dated 15 March 2022, the Government of the Russian Federation informed the Secretary General of its withdrawal from the Council of Europe in accordance with the Statute of the Council of Europe and of its intention to denounce the European Convention on Human Rights,

Decides, in the context of the procedure launched under Article 8 of the Statute of the Council of Europe, that the Russian Federation ceases to be a member of the Council of Europe as from 16 March 2022.

 

Résolution CM/Res(2022)2 sur
la cessation de la qualité de membre de la Fédération de Russie du Conseil de l'Europe

(adoptée par le Comité des Ministres le 16 mars 2022,
lors de la 1428ter réunion des Délégués des Ministres)

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5da52

 

Le Comité des Ministres,

Réaffirmant que l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine constitue une violation grave par la Fédération de Russie de ses obligations au titre de l'Article 3 du Statut du Conseil de l'Europe ;

Rappelant sa décision du 25 février 2022 (CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3) par laquelle, à la suite d'un échange de vues avec l'Assemblée parlementaire au sein du Comité mixte, il a décidé d’engager la procédure prévue à l’Article 8 du Statut du Conseil de l’Europe et est convenu de suspendre la Fédération de Russie de ses droits de représentation au Conseil de l'Europe, conformément à sa Résolution pertinente CM/Res(2022)1 sur les conséquences juridiques et financières de la suspension ;

Rappelant également sa décision du 10 mars 2022 (CM/Del/Dec(2022)1428bis/2.3) de consulter l'Assemblée parlementaire sur une potentielle future utilisation de l'Article 8 du Statut du Conseil de l'Europe, et l'Avis n° 300 de l'Assemblée parlementaire, adopté à l’unanimité le 15 mars 2022, qui considère que la Fédération de Russie ne peut plus être un État membre de l’Organisation  ;

Notant que par une communication en date du 15 mars 2022, le Gouvernement de la Fédération de Russie a informé la Secrétaire Générale de son retrait du Conseil de l'Europe conformément au Statut du Conseil de l'Europe et de son intention de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme,

Décide, dans le cadre de la procédure lancée en vertu de l'Article 8 du Statut du Conseil de l'Europe, que la Fédération de Russie cesse d'être membre du Conseil de l'Europe à compter du 16 mars 2022.

 

НЕОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД!

Комитетът на Министрите,

Препотвърждавайки, че агресията на Руската Федерация срещу Украйна представлява сериозно нарушение от Руската Федерация на нейните задължение съгласно чл.3 от Статута на Съвета на Европа

Позовавайки се на своето решение от 25 февруари 2022г. (CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3) чрез което, след обмяна на мнения с Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа в Смесения комитет, реши да стартира процедурата посочена в чл. 8 от Статута на Съвета на Европа и прие решение да суспендира Руската Федерация от нейните права за представителство в Съвета на Европа в съответствие със своята резолюция CM/Res(2022)1 за правните и финансовите последици от суспендирането.

Позовавайки се на своето решение от 10 март 2022г. (CM/Del/Dec(2022)1428bis/2.3) да консултира Парламентарната Асамблея за възможно бъдещо прилагане на чл.8 от Статута на Съвета на Европа и Становище № 300 на Парламентарната Асамблея единодушно прието на 15 март 2022г. според което Руската Федерация не може да продължи да бъде страна-членка на Организацията

Отбелязвайки, че чрез кореспонденция от 15 март 2022г. Правителството на Руската Федерация информира Генералния секретар за своето оттегляне от Съвета на Европа съгласно Статута на Съвета на Европа и намерението си да денонсира Европейската Конвенция за защита правата на човека

РЕШИ в съответствие със започналата процедура по чл.8 от Статута на Съвета на Европа, че Руската Федерация представа да бъде член на Съвета на Европа от 16 март 2022г.

  

 

15 март 2022

ПАСЕ ГЛАСУВА ЕДИНОДУШНО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РУСИЯ ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА

 

 С 216 гласа "за" , 0 - "против" и 3 -"въздържали се"(които в ПАСЕ се приемат само за сведение, но не влияят на резултата от гласуването) тази  вечер Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) единодушно прие позиция до Комитета на Министрите с която заяви, че Русия трябва да напусне Съвета на Европа.

Един от тримата въздържали се е българският социалист Илиян Йончев. 

Вторият" въздържал се" е германският депутат от левицата Андрей Хунко.

Депутатката от Полша, която е гласувала "въздържала се" декларира, че е допуснала грешка и е искала да гласува "за".

Ето нейната декларация включена в протокола на заседанието :

Ms Iwona ARENT

Poland, EC/DA

21:00:28

For the record, I would like to mention that during the voting for the report on the Consequences of the Russian Federation's aggression against Ukraine, I abstained by mistake. My intention was to vote in favour of the draft opinion.

 

 

 Поименно гласуване :

 

Vote on Opinion - Doc. 15477

https://pace.coe.int/en/votes/38846


 

 Приетото решение :

Consequences of the Russian Federation's aggression against Ukraine

Opinion 300 (2022) | Provisional version

Author(s):
Parliamentary Assembly
Origin
Assembly debate on 15 March 2022 (3rd and 4th sittings) (see Doc. 15477, report of the Committee on Political Affairs and Democracy, rapporteur: Ms Ingjerd Schou). Text adopted by the Assembly on 15 March 2022 (4th sitting).
1. In continuation of the war of aggression waged by the Russian Federation against Ukraine since 20 February 2014, as of 24 February 2022, Russia has escalated its military activities against Ukraine to unprecedented levels, causing thousands of civilian casualties, displacing millions of people and devastating the country. In launching this further military aggression, the Russian Federation has chosen recourse to force over dialogue and diplomacy to achieve its foreign policy objectives, in violation of the legal and moral norms that govern the peaceful coexistence of States. This conduct shows disregard for the very essence of the Council of Europe as enshrined in its Statute (ETS No. 1), which is the conviction that the pursuit of peace based upon justice and international co-operation is vital for the preservation of human society and civilisation.
2. The Parliamentary Assembly condemns, in the strongest terms, the Russian Federation’s aggression against Ukraine and stands in solidarity with Ukraine and the Ukrainian people, reaffirming its unwavering support for the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognised borders. The Assembly stands in solidarity with its Ukrainian members in these dark hours.
3. The Assembly considers that the Russian Federation’s armed attack on Ukraine is in breach of the Charter of the United Nations, qualifies as crime against peace under Nuremberg Charter and qualifies as “aggression” under the terms of Resolution 3314 (XXIX) of the United Nations General Assembly adopted in 1974. It is a violation of the Helsinki Final Act and the Charter of Paris for a New Europe.
4. It is also a serious breach of Article 3 of the Statute of the Council of Europe and a violation of the obligations and commitments that the Russian Federation accepted upon becoming a member of the Organisation, including the commitments to settle international and internal disputes by peaceful means, rejecting resolutely any threats of force against its neighbours, and to denounce the concept of treating neighbouring States as a zone of special influence called the “near abroad”.
5. The Assembly deplores that, despite the many appeals to cease the hostilities and to comply with international law, the Russian leadership has persisted in its aggression, escalating the violence in Ukraine and making threats should other States interfere. Through its attitude and actions, the leadership of the Russian Federation poses an open menace to security in Europe, following a path which also includes the act of military aggression against the Republic of Moldova and respectively the occupation of its Transnistrian region, the act of military aggression against Georgia and subsequent occupations of its two regions in 2008, the illegal annexation of Crimea, and its role in eastern Ukraine, which culminated in the illegal recognition of the self-proclaimed republics of Donetsk and Luhansk as “independent States”.
6. The Assembly is deeply disturbed by evidence of serious violations of human rights and international humanitarian law by the Russian Federation, including attacks against civilian targets, indiscriminate use of artillery, missiles, and bombing – including cluster bombs –, attacks on humanitarian corridors intended to allow civilians to escape from besieged towns and cities and hostage taking. It notes with shock the reckless attacks by Russian armed forces on nuclear facilities in Ukraine.
7. The Assembly supports all efforts aimed at ensuring accountability, including the decision by the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) to investigate the situation in Ukraine and the establishment of a special investigation commission by the United Nations Human Rights Council, and will evaluate the proposals to establish a special international criminal tribunal for war crimes committed during the war in Ukraine started by the Russian military aggression. It also welcomes other efforts to document possible crimes under international law committed in Ukraine, including through the publication of commercial satellite imagery, the analysis of this imagery and other forms of open-source intelligence by private actors. Similarly, it takes note of the application filed by Ukraine before the International Court of Justice instituting proceedings against the Russian Federation concerning a dispute relating to the interpretation, application and fulfilment of the United Nations Genocide Convention.
8. The Assembly regrets that the Russian Federation has failed to implement numerous decisions of the European Court of Human Rights, including its interim measures, asking the Russian Federation to refrain from military attacks against civilians and civilian objects, including residential premises, emergency vehicles and other specially protected civilian objects such as schools and hospitals, and to immediately ensure the safety of the medical establishments, personnel and emergency vehicles within the territory under attack or siege by Russian troops.
9. The Assembly is deeply concerned at the situation of Ukrainians who have been forced to flee their country for fear of their lives, in the biggest refugee exodus seen in Europe since the Second World War. The Assembly applauds the generosity and solidarity shown by neighbouring countries, who continue to take in hundreds of thousands of refugees, most of them women and children: Poland has so far welcomed 1 700 000 refugees, Hungary 250 000, the Republic of Moldova 330 000, Romania 415 000, and the Slovak Republic 200 000. In this context, the Assembly welcomes the decision by the European Union to implement the temporary protection directive while calling for further support in response to this unprecedented humanitarian crisis, including through resettlement programmes.
10. The Assembly notes that the unfolding Russian aggression on Ukraine has been very widely condemned by the international community, in particular by States and international organisations. A strong critical stance has also been taken by other actors, from international sports administration bodies to private companies to prominent cultural figures and sports personalities.
11. In the Russian Federation, however, anti-war protests are stifled. The Assembly condemns the actions taken by the Russian authorities to further curtail freedom of expression and freedom of assembly, through the closure of almost all remaining independent news organisations, the intensifying crackdown on civil society, the harsh repression of peaceful protests, and severe restrictions on access to social media. It deplores the fact that, as a result, the Russian population is deprived of information from independent sources, instead being exposed only to State-controlled media that amplify a distorted narrative of the war.
 
12. These tragic events confirm the relevance and continuous necessity of the Council of Europe as a value-based intergovernmental organisation working to promote democracy, human rights and the rule of law. Through its numerous bodies and institutions, and in the respect of its remit and mission, the Council of Europe should be on the frontline in providing assistance and expertise to support Ukraine and Ukrainians.
 
13. In light of the above, the Assembly calls on the Russian Federation to:
 
13.1 cease hostilities against Ukraine and immediately, completely and unconditionally withdraw its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognised borders;
13.2 comply strictly with its obligations under human rights and international humanitarian law;
13.3 refrain, in all circumstances, from attacks against civilians and ensure the opening of and respect for humanitarian corridors to allow the evacuation of civilians to safe regions within Ukraine or safe countries outside Ukraine;
13.4 comply with the interim measures indicated by the European Court of Human Rights;
13.5 not to hinder the prompt delivery of humanitarian assistance to the Ukrainian population, or the effective access of humanitarian agencies to Ukraine and within Ukraine;
13.6 co-operate with the investigations and proceedings that have been set up by the International Criminal Court, the International Court of Justice and the special commission to be constituted by the Human Rights Council;
13.7 ensure the safety and security of Ukraine’s nuclear facilities, including by refraining from making them the target of any military activity, and co-operate fully with the International Atomic Energy Agency;
13.8 immediately release and reinstate all kidnapped mayors and local representatives, as well as release activists;
13.9 ensure full respect for freedom of expression and association, media freedoms and access to the internet, in accordance with international legal obligations.
 
14. The Assembly calls on Council of Europe member States to:
14.1 further increase their assistance to Ukraine and to ensure the safe and effective functioning of the humanitarian corridors;
14.2 consider increasing their assistance to Ukraine in its efforts to strengthen the protection of its territory, including its airspace, in order to reduce the severe human cost and the tragic humanitarian consequences of the ongoing Russia's war of aggression;
14.3 step up support for Council of Europe States which have received large numbers of Ukrainian refugees;
14.4 contribute to the Ukraine Flash Appeal launched by the United Nations as well as by other organisations such as the International Red Cross;
14.5 establish schemes to facilitate access to their territories and grant protection status to persons fleeing the war in Ukraine including, when applicable, by applying the European Union’s temporary protection directive;
14.6 avoid discrimination against refugees on any basis, in particular ethnicity and national origin, while taking into account the needs of vulnerable refugees fleeing Ukraine, including children, victims of gender-based violence or trauma, persons with disabilities and the elderly;
14.7 devise strategies and measures aimed at the integration refugees, in a long-term perspective;
14.8 develop and implement programmes to resettle from neighbouring countries persons who fled the war in Ukraine;
14.9 consider further strengthening the resources of the Council of Europe Development Bank, with a view to improving its capacity to address emergency needs through targeted grant support and to reinforce its long-term ability to finance social infrastructure investments in countries hosting large numbers of Ukrainian refugees;
14.10 step up voluntary contributions to ensure that the Council of Europe can offer a package of priority measures for Ukraine, to be implemented as soon as conditions allow;
14.11 show their continued trust in the Organisation by ensuring its financial sustainability, should the Russian Federation fail to meet its financial commitments to the Council of Europe or cease to be a member of the Organisation.
 
15. As regards the role of the Council of Europe, the Assembly:
15.1 invites the Commissioner for Human Rights to continue her efforts aimed at raising awareness about the situation of those fleeing Ukraine and those who remain in Ukraine, and to support initiatives aimed at documenting human rights violations and breaches of international humanitarian law in Ukraine, including through regular contact with her network of human rights defenders and civil society;
15.2 invites the Secretary General of the Council of Europe to ask her Special Representative on Migration and Refugees to give priority, in her activities, to the situation of refugees and displaced persons fleeing the war in Ukraine, also relying on the Network of Focal Points on Migration and in the framework of the Action Plan on Protecting Vulnerable Persons in the Context of Migration and Asylum in Europe (2021-2025);
15.3 encourages the European Court of Human Rights to consider giving priority to applications brought by Ukrainian citizens against the Russian Federation for acts committed in the temporarily occupied areas of Ukraine, taking into account the fact that they have no access to effective remedies against such acts at national level.
16. In the event that the Russian Federation ceases to be a member of the Organisation, the Council of Europe should envisage initiatives to be able to continue to support and engage with human rights defenders, democratic forces, free media and independent civil society in the Russian Federation.
17. In light of the broader impact of the Russian Federation’s aggression against Ukraine on European co-operation and security, the Assembly invites the Committee of Ministers to open an in-depth reflection on the means to strengthen the indispensable role of the Council of Europe in the European institutional architecture as the guardian of democracy, human rights and the rule of law and a forum for co-operation and dialogue between peaceful, independent democratic States. In this context, the Assembly reiterates its support for the organisation of a Fourth Summit of Heads of State and Government of Council of Europe member States, which would chart the way forward for the Organisation, to better equip it to promote democratic security and tackle the challenges ahead.
18. As regards its own work, the Assembly:
18.1 should continue to follow closely the consequences of the Russian Federation’s aggression against Ukraine;
18.2 in view of the participation of Belarus in the Russian Federation’s aggression against Ukraine, recommends that its Bureau suspend relations between the Assembly and the Belarusian authorities in all its activities.
19. As regards the request to provide an Opinion to the Committee of Ministers pursuant to Statutory Resolution (51) 30, the Assembly is convinced that the gravity of the actions committed by the Russian Federation and the profound breach of trust caused by them fully justify the further recourse to Article 8 of the Statute. Taking into account all of the above and that the Russian Federation committed grave violations of the Council of Europe Statute, incompatible with the status of a Council of Europe member State, does not bear its undertakings before the Council of Europe and does not comply with the commitments before it, the Assembly considers that the Russian Federation can therefore no longer be a member State of the Organisation.
 
20. The Assembly, therefore, is of the opinion that the Committee of Ministers should request the Russian Federation to immediately withdraw from the Council of Europe. If the Russian Federation does not comply with the request, the Assembly suggests that the Committee of Ministers determines the immediate possible date from which the Russian Federation would cease to be a member of the Council of Europe.
;


 

 

Последствия от агресията на Руската федерация срещу Украйна

Парламентарна асамблея

1.         В продължение на военната агресия, започната от Руската федерация срещу Украйна на 20 февруари 2014 г., от 24 февруари 2022 г. Русия ескалира военните си действия срещу Украйна до безпрецедентни нива, като причини хиляди цивилни жертви, накара милиони хора да избягат и опустоши страната. При започването на тази последваща военна агресия Руската федерация избра да използва сила вместо диалог и дипломация, за да постигне целите на външната си политика, в нарушение на правните и моралните норми, които са в основата на мирното съвместно съществуване на държавите. Подобно поведение показва незачитане на самата същност на Съвета на Европа, залегнала в неговия устав (ETS № 1), а именно убеждението, че стремежът към мир, основан на справедливост и международно сътрудничество, е от жизненоважно значение за опазването на човешкото общество и цивилизация.

2.         Парламентарната асамблея най-категорично осъжда агресията на Руската федерация срещу Украйна и изразява солидарност с Украйна и украинския народ, като потвърждава непоколебимата си подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници. Асамблеята изразява солидарност с украинските си членове в тези мрачни часове.

3.         Асамблеята счита, че въоръженото нападение на Руската федерация срещу Украйна е в нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, квалифицира се като престъпление срещу мира съгласно Нюрнбергската харта и се квалифицира като „агресия“ съгласно Резолюция 3314 (XXIX) на Общото събрание на Организацията на обединените нации, приета през 1974 г. Това е нарушение на Заключителния акт от Хелзинки и на Парижката харта за нова Европа.

4.         Това е също така сериозно нарушение на член 3 от Устава на Съвета на Европа и нарушение на задълженията и ангажиментите, които Руската федерация пое поради членството си в Организацията, включително ангажиментите за уреждане на международни и вътрешни спорове с мирни средства, решително отхвърляне на всякакви заплахи със сила срещу нейните съседи и осъждане на концепцията за третирането на съседните държави като зона на специално влияние, наричана „близката чужбина“.

5.         Асамблеята изразява съжаление, че въпреки многобройните призиви за прекратяване на военните действия и за спазване на международното право руското ръководство продължава да проявява агресия, да ескалира насилието в Украйна и да отправя заплахи срещу намесата на други държави. Чрез своето отношение и действия ръководството на Руската федерация представлява открита заплаха за сигурността в Европа, следвайки път, който включва също така акта на военна агресия срещу Република Молдова и съответно окупацията на нейния Приднестровски регион, акта на военна агресия срещу Грузия и последвалите окупации на двата ѝ региона през 2008 г., незаконното анексиране на Крим и ролята ѝ в Източна Украйна, която достигна кулминация с незаконното признаване на самопровъзгласилите се републики Донецк и Луганск за „независими държави“.

6.         Асамблеята е дълбоко обезпокоена от доказателствата за сериозни нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право от страна на Руската федерация, включително атаки срещу цивилни цели, безразборно използване на артилерия, ракети и бомбардировки - включително касетъчни бомби - нападения срещу хуманитарни коридори, предназначени да дадат възможност на цивилни граждани да избягат от обсадените градове и села, и вземане на заложници. С шок се отбелязват безразсъдните атаки на руските въоръжени сили срещу ядрени съоръжения в Украйна.

7.         Асамблеята подкрепя всички усилия, насочени към подвеждане под отговорност, включително решението на прокурора на Международния наказателен съд (МНС) да разследва ситуацията в Украйна и създаването на специална комисия за разследване от Съвета на ООН по правата на човека, и ще направи оценка на предложенията за създаване на специален международен наказателен трибунал за военни престъпления, извършени по време на войната в Украйна, започната от руската военна агресия. Тя също така приветства другите усилия за документиране на евентуални престъпления съгласно международното право, извършени в Украйна, включително чрез публикуване на търговски спътникови изображения, анализ на тези изображения и други форми на разузнаване с отворен код от частни лица. Също така тя взема под внимание молбата, подадена от Украйна пред Международния съд, за образуване на производство срещу Руската федерация във връзка със спор, свързан с тълкуването, прилагането и изпълнението на Конвенцията на ООН за геноцида.

8.         Асамблеята изразява съжаление, че Руската федерация не е изпълнила многобройните решения на Европейския съд по правата на човека, включително неговите временни мерки, иска от Руската федерация да се въздържа от военни нападения срещу цивилни и граждански обекти, включително жилищни помещения, превозни средства за спешна помощ и други специално защитени граждански обекти, като например училища и болници, и незабавно да осигури безопасността на лечебните заведения, персонала и превозните средства за спешна помощ на територията, която е атакувана или обсадена от руски войски.

9.         Асамблеята е дълбоко обезпокоена от ситуацията за украинците, които са принудени да напуснат страната си поради страх за живота си, от най-голямата бежанска вълна в Европа след Втората световна война. Асамблеята приветства щедростта и солидарността, проявени от съседните държави, които продължават да приемат стотици хиляди бежанци, повечето от които жени и деца: досега Полша е приела 1 700 000 бежанци, Унгария - 250 000, Република Молдова - 330 000, Румъния - 415 000 и Словашката република - 200 000. В този смисъл Асамблеята приветства решението на Европейския съюз да приложи директивата за временна закрила, като същевременно призовава за допълнителна подкрепа в отговор на тази безпрецедентна хуманитарна криза, включително чрез програми за презаселване.

10.       Асамблеята отбелязва, че разгръщащата се руска агресия срещу Украйна е широко осъждана от международната общност, по-специално от държавите и международните организации. Критична позиция заеха и други участници - от международни спортни административни органи до частни компании, изтъкнати културни дейци и спортни личности.

11.       В Руската федерация обаче антивоенните протести се задушават. Асамблеята осъжда действията, предприети от руските власти за допълнително ограничаване на свободата на изразяване и свободата на събиране чрез закриването на почти всички останали независими новинарски организации, засилващите се репресии срещу гражданското общество, суровите репресии срещу мирните протести и строгите ограничения на достъпа до социални мрежи. Тя изразява съжаление, че в резултат на това руското население е лишено от информация от независими източници, а вместо това получава данни само от контролирани от държавата медии, които подсилват изкривената представа за войната.

12.       Тези трагични събития потвърждават значимостта и постоянната необходимост Съветът на Европа, като базирана на ценности междуправителствена организация, да работи за утвърждаване на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава. Чрез многобройните си органи и институции и във връзка със своите правомощия и мисия Съветът на Европа следва да бъде на първа линия при предоставянето на помощ и експертен опит в подкрепа на Украйна и украинците.

13.       С оглед на гореизложеното Асамблеята призовава Руската федерация:

13.1.    да прекрати военните действия срещу Украйна и незабавно, напълно и безусловно да изтегли военните си сили от територията на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници;

13.2.    да спазва стриктно задълженията си във връзка с правата на човека и международното хуманитарно право;

13.3.    да се въздържа при всички обстоятелства от нападения срещу цивилни лица и да гарантира отварянето и зачитането на хуманитарните коридори, за да позволи евакуацията на цивилни лица към безопасни региони в Украйна или към безопасни държави извън Украйна;

13.4.    да спазва временните мерки, посочени от Европейския съд по правата на човека;

13.5.    да не възпрепятства бързото предоставяне на хуманитарна помощ на украинското население или ефективния достъп на хуманитарните агенции до Украйна и в рамките на Украйна;

13.6.    да сътрудничи на разследванията и производствата, инициирани от Международния наказателен съд, Международния съд и специалната комисия, която ще бъде създадена от Съвета по правата на човека;

13.7.    да гарантира безопасността и сигурността на ядрените съоръжения на Украйна, включително чрез въздържане от превръщането им в цел на военна действия, и да сътрудничи изцяло на Международната агенция за атомна енергия;

13.8.    незабавно да освободи и да върне на длъжност всички отвлечени кметове и местни представители, както и да освободи активистите;

13.9.    да гарантира пълно зачитане на свободата на изразяване и сдружаване, медийните свободи и достъпа до интернет в съответствие с международните си законови задължения.

14.       Асамблеята призовава държавите членки на Съвета на Европа:

14.1.    допълнително да увеличат помощите си за Украйна и да гарантират безопасното и ефективно функциониране на хуманитарните коридори;

14.2.    да обмислят увеличаване на помощта си за Украйна в усилията ѝ да укрепи защитата на своята територия, включително въздушното си пространство, с цел да се намалят тежките загуби на човешки животи и трагичните хуманитарни последици от продължаващата руска военна агресия;

14.3.    да засилят подкрепата за държавите от Съвета на Европа, които са приели голям брой украински бежанци;

14.4.    да подкрепят извънредния призив за Украйна, отправен от Организацията на обединените нации, както и от други организации като Международния Червен кръст;

14.5.    да създадат схеми за улесняване на достъпа до техните територии и да предоставят статут на закрила на лица, бягащи от войната в Украйна, включително, когато е приложимо, чрез прилагане на директивата на Европейския съюз за временна закрила;

14.6.    да избягват дискриминацията срещу бежанците поради каквото и да е основание, по-специално поради етническа принадлежност и национален произход, като същевременно вземат предвид нуждите на уязвимите бежанци, които бягат от Украйна, включително децата, жертвите на насилие или травма, основани на пола, лицата с увреждания и възрастните хора;

14.7.    да разработят стратегии и мерки, насочени към интеграцията на бежанците в дългосрочен план;

14.8.    да разработят и прилагат програми за презаселване от съседни държави на лица, избягали от войната в Украйна;

14.9.    да обмислят допълнителното укрепване на ресурсите на Банката за развитие на Съвета на Европа с оглед подобряване на капацитета ѝ за посрещане на спешни нужди чрез целенасочена подкрепа с безвъзмездни средства и засилване на способността ѝ в дългосрочен план да финансира инвестиции в социална инфраструктура в държави, в които има голям брой украински бежанци;

14.10.    да увеличат доброволните си вноски, за да се гарантира, че Съветът на Европа може да предложи пакет от приоритетни мерки за Украйна, които да бъдат приложени веднага щом условията позволяват това;

14.11.    да демонстрират доверието си в Организацията, като гарантират нейната финансова устойчивост, в случай че Руската федерация не изпълни финансовите си ангажименти към Съвета на Европа или престане да бъде член на Организацията.

15.       Що се отнася до ролята на Съвета на Европа, Асамблеята:

15.1.    приканва комисаря по правата на човека да продължи усилията си, насочени към повишаване на осведомеността относно положението на лицата, които бягат от Украйна, и на лицата, които остават в Украйна, и да подкрепя инициативи, насочени към документиране на нарушенията на правата на човека и нарушенията на международното хуманитарно право в Украйна, включително чрез редовен контакт с нейната мрежа от застъпници за правата на човека и гражданското общество;

15.2.    приканва генералния секретар на Съвета на Европа да поиска от специалния си представител по въпросите на миграцията и бежанците да даде приоритет в своята дейност на ситуацията с бежанците и разселените лица, бягащи от войната в Украйна, като разчита също така на мрежата от координационни центрове по въпросите на миграцията и в рамките на плана за действие за защита на уязвимите лица в контекста на миграцията и убежището в Европа (2021 -2025 г.);

15.3.    насърчава Европейския съд по правата на човека да разгледа възможността за даване на приоритет на молбите, подадени от украински граждани срещу Руската федерация, за действия, извършени във временно окупираните райони на Украйна, като се вземе предвид фактът, че те нямат достъп до ефективни средства за правна защита срещу такива действия на национално равнище.

16.       В случай че Руската федерация престане да бъде член на Организацията, Съветът на Европа следва да предвиди инициативи, за да може да продължи да подкрепя защитниците на правата на човека, демократичните сили, свободните медии и независимото гражданско общество в Руската федерация.

17.       С оглед на по-широкото въздействие на агресията на Руската федерация срещу Украйна върху европейското сътрудничество и сигурност Асамблеята приканва Комитета на министрите да разгледа подробно средствата за укрепване на незаменимата роля на Съвета на Европа в европейската институционална архитектура като пазител на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава и като форум за сътрудничество и диалог между мирни, независими, демократични държави. Във връзка с това Асамблеята отново заявява подкрепата си за организирането на Четвърта среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на държавите членки на Съвета на Европа, на която да се очертае пътят напред за Организацията, за да бъде тя по-подготвена за насърчаване на демократичната сигурност и за справяне с предстоящите предизвикателства.

18.       Що се отнася до собствената ѝ работа, Асамблеята:

18.1. ще продължи да следи отблизо последиците от агресията на Руската федерация срещу Украйна;

18.2. с оглед участието на Беларус в агресията на Руската федерация срещу Украйна препоръчва Бюрото да преустанови отношенията между Асамблеята и белоруските органи във всички свои дейности.

19.       Що се отнася до искането за предоставяне на становище до Комитета на министрите съгласно Уставна резолюция 51 (30), Асамблеята е убедена, че сериозността на действията, извършени от Руската федерация, и дълбокото нарушаване на доверието, причинено от нея, напълно оправдават последващото използване на член 8 от Устава. Като се има предвид всичко посочено по-горе и че Руската федерация е извършила тежки нарушения на Устава на Съвета на Европа, несъвместими със статута на държава членка на Съвета на Европа, че не изпълнява задълженията и ангажиментите си пред Съвета на Европа, Асамблеята счита, че Руската федерация не може да продължи да бъде държава членка на Организацията.

20.       Ето защо Асамблеята е на мнение, че Комитетът на министрите следва да поиска от Руската федерация незабавно да оттегли членството си в Съвета на Европа. Ако Руската федерация не изпълни искането, Асамблеята предлага Комитетът на министрите да определи възможно най-близката дата, от която Руската федерация ще престане да бъде член на Съвета на Европа.


[1] Разисквания на Асамблеята на 15 март 2022 г. (3-то и 4-то заседание) (вижте док. 15477, доклад на Комисията по политически въпроси и демокрация, докладчик: г-жа Ингерд Шу Скау). Текстът е приет от Асамблеята на 15 март 2022 г. (4-о заседание).


 


 

 


 

 

Стенограма от дебатите - сутрешно заседание ,15 март 2022г.

Английски език

https://pace.coe.int/en/verbatim/2022-03-15/am/enСтенограма от дебатите – Следобедно заседание, 15 март 2022г.

Английски език

https://pace.coe.int/en/verbatim/2022-03-15/pm/en


 

Утре сутринта е свикано извънредно заседание на Комитета на Министрите, който ще вземе решение за това след гласуването на ПАСЕ. От своя страна Русия с писмо адресирано до Генералния секретар на организацията заяви, че ще напусне Съвета на Европа.В безпрецедентно дългия списък на желаещите да се изкажат по темата се записаха 167 депутати от които почти всички успяха да вземат думата. 

От България в дебатите взеха участие народните представители Христо Иванов (ДБ), Екатерина Димитрушева (ПП) и Екатерина Захариева (ГЕРБ-СДС, Група на ЕНП), които пледираха за изключване на Русия от Съвета на Европа, заради агресията и срещу Украйна с което са погазени основните принципи и ценности на организацията.

Ето приятелски превод на изказването на Ръководителя на българската делегация в ПАСЕ Христо Иванов.
ИЗКАЗВАНЕ

Христо Иванов пред ПАСЕ, 15 март 2022г.

 

Mr Hristo IVANOV

Bulgaria, NR

11:49:57 Video EN | OV

Print intervention

Скъпи колеги,

Мисля, че всички си даваме сметка, че решението, което обсъждаме днес, е ключово. Решение, което ще определи тази организация не като някое от множеството други международни организации, а като уникална общност, споделяща общи ценности. Решение, което определя Европа не като географско понятие, а като общност, която е основана на надеждата за справедлив мир, човешко достойнство, свобода и  върховенство на закона.

Днес ние дискутираме да дадем сигнал на Комитета на министрите на Съвета на Европа какво да предприеме по-нататък. И е много важно да бъдем ясни. Аз съм щастлив, че не само в лично качество, но и като лидер на българската делегация, да кажа, че ние и аз ще гласуваме за резолюцията за изгонване на Русия от тази организация, колкото е възможно по-скоро. 

Този вот се основава на декларацията на българския парламент, в която заклеймихме по възможно най-силен начин руската криминална агресия срещу Украйна.

Ние дължим това решение преди всичко на нашите европейски приятели, украинските граждани, които са жертви на ужасяващи престъпления в резултат от войната, която се води срещу тях. Трябва да разберем, че нашата най-голяма надежда за мир е Украйна да издържи.

 Ако Украйна бъде превзета със сила, ще живеем в свят, в който ще се питаме кой е следващият. И списъкът е очевиден. Трябва да разберем това и да изпратим много ясен сигнал не само към Комитета на министрите, но и към нашите правителства и национални парламенти, че подкрепата за Украйна е подкрепа за нашите надежди за свобода и за международен модел, основан на закона и правилата.

Тази война не е просто война срещу Украйна, това е война срещу нашия начин на живот, основан на свободата и човешкото достойнство и на гаранциите за тях. Затова трябва да бъдем обединени и много ясни отсега нататък.

Тези престъпления са не само срещу украинците или международната общност, но и срещу Русия. 

Изключването на Путиновия режим изпраща ясно съобщение, че няма да толерираме изграждането на нов сталинистки деспотизъм, че няма да толерираме лъжите, пропагандата и промиването на мозъци. 

Ние трябва да изпратим послание, че сме заедно с тези руснаци, които се противопоставят на Путин. Това е много важно да се подчертае. Тази организация трябва да разработи нов комплект инструменти да помогне на тези руснаци и да бъде заедно с тях, за да не остават сами.

 

 Изказвания на другите български депутати в ПАСЕ:

 


Ms Ekaterina DIMITRUSHEVA

Bulgaria, NR

13:00:43

Video EN | OV

Print intervention

Dear Madam President,

Dear colleagues,

This is my first time participating in PACE in person. I am probably one of the youngest delegates today.

For our generation, war in Europe used to be impossible to imagine 3 weeks ago.

First and foremost, I would like to express my deep solidarity and respect to Ukraine, its government, its citizens and all of the people suffering from the war, no matter their location. Slava Ukraini!

What we have gathered to discuss today is not merely the consequences of the Russian aggression in Ukraine, but also the identity of the Council of Europe, its message, and its heritage to the future generations.

We regret that, as a result of the Russian withdrawal from the Council of Europe, millions of people on Russian territory may no longer be able to seek protection of their rights under the ECHR. However, we observe a flagrant disregard of human rights by the Russian Federation, one that has been indeed systematic.

How much longer should the Council of Europe tolerate this? Isn‘t this tolerance a threat to our identity, especially since it brings absolutely no progress towards human rights protection on the planet?

Unfortunately, the gravity of the situation is asking for the measures proposed in the opinion. This is one of our last resorts for preserving the Council of Europe as an organisation standing firmly for human rights protection, democracy, and rule of law.

One thing is sure: the best way forward is the path of unity, efficiency, and action. Fast.

Therefore, I support the proposed opinion, including, but not only in paragraph 16, namely that the Council of Europe will continue its support and engagement with human rights protection in Russia.

Today, not tomorrow, is the right time for the Council of Europe to show its main mission and purpose: peace. There is nothing without peace: no economy, no culture, no tourism, no education, no healthcare, no future. Just death. Let’s fight for life! This is the main human right. We are called to protect it today, not tomorrow.

Thank you for your attention.

Ms Ekaterina ZAHARIEVA

Bulgaria, EPP/CD

16:10:52

Video EN | OV

Print intervention

Thank you Chair, Ekaterina is enough.

Dear colleagues,

I believe we all have seen on the news the consequences of the Russian war on Ukraine. In my country Bulgaria we can see and feel the war because thousands of people already came to seek shelter. These mothers and children running from their homes tell us stories of horror and inhuman atrocities.

I am proud that the Bulgarian people all over the country offered their hospitality and showed that they are dignified descendants of these ordinary Bulgarians who saved our Jewish population during the Second World War.

We also commend the people of Ukraine for their enormous courage in defending their country and our shared values of freedom and democracy. We must not leave them alone. We must act now and provide them all possible assistance. I repeat: all possible assistance. Humanitarian, medical, military one.

Even before the military aggression, Moscow already had a long track record of breaching international law and human rights. Now we also see how Russia commits war crimes – they fire cluster bombs at civilian population. We see their missiles hit civilian homes, schools, hospitals, maternity wards, kindergartens, etc.

Putin’s regime also crushed all people who oppose this bloody aggression in his own country.

Russia’s unprovoked and unjustified war of aggression against Ukraine grossly violates international law. Putin’s war can be stopped only by stepping up pressure on the Kremlin by all possible means: by severe economical and political sanctions.

That's why today we should explicitly demand the Russian Federation be expelled immediately from the Council of Europe, as provided by Article 8.

Slava Ukraini!


 

Руската Федерация беше приета в Съвета на Европа след гласуване в ПАСЕ на 25 януари  1996г. Решението не беше единодушно.
Днес обаче, ПАСЕ единодушно гласува за изключване на Русия от Съвета на Европа като страна-агресор.
 Ето как Русия беше приета в Съвета на Европа
 
По време на гласуването в ПАСЕ за приемането на Руската Федерация за член на Съвета на Европа - 25 януари 1996г. беше оказан натиск върху депутатите, да гласуват положително.
По това време аз бях заместващ-член в делегацията и нямах възможност да отида на сесията с делегацията.
Не бях командирован от Председателя на Народното събрание Благовест Сендов. А и нямах право на глас в присъствието на титулярите.
 В уикенда преди сесията, обаче в един курорт в планината Шварцвалд, която се намира срещу Страсбург - отсреща през река Рейн, се проведе общ семинар за изработване на позиция по искането на Русия за членство, в който участваха групите на Европейската Народна Партия  и на Европейските демократи - т.е. на европейската десница.
Като Вицепрезидент (тогава) на групата на Европейските демократи в ПАСЕ, разходите ми за участието в семинара бяха поети от групата.
Генерален секретар на групата тогава беше г-жа Барбара Норд, а Президент Халгрим Берг от Норвегия.
Аз си позволих да остана в Страсбург и в понеделник, за собствена сметка. Отседнах в най-евтиния възможен хотел - до гарата.
Нямах средства за повече. Така можах да присъствам на началото на сесията.
Общото решение на двете групи беше, че Русия не е изпълнила минималните изисквания за членство в Съвета на Европа и не би могла да бъде приета в този момент.
Реши се, че ще се направят редица конкретни препоръки, които когато се изпълнят, въпросът ще бъде подложен на разглеждане.
Вечерта преди откриването на сесията в неделя обаче, делегациите на Германия, Франция и Великобритания са били подложени на силен натиск  от премиерите на своите страни Хелмут Кол и Джон Мейджър (а в случая с Франция - от Президента на Републиката Франсоа Митеран) да гласуват "за" по приемането на Русия за член на Съвета на Европа още на тази сесия.
Така при гласуването редица от членовете на двете групи при поименното гласуване на становището на ПАСЕ гласуваха "за".
При гласуването на решението на ПАСЕ за Русия, по искане на естонската депутатка, а по-късно Министър на външните работи на Естония от либералната група, Кристина Оюланд и група депутати се проведе поименно гласуване със ставане прав и заявяване на вота.
Покойният лорд Джефри Финсберг, консерватор, Вицепрезидент и бивш Президент на ПАСЕ, тогава при извикването на името му за гласуване станал и дори отговорил на руски език - "Да!".  
Резултатите от това гласуване не можеха да се намерят в интернет до днес.
Това е така, защото през 1996г. вече макар вече да съществуваше интернет, повечето от институциите нямаха още свои сайтове.
Ето защо, публикувам на моя блог,  разпечатката гласуването по приемането на Русия в Съвета на Европа, която съм намерил в архивите на Съвета на Европа.
При гласуването българската делегация тогава нямаше единно становище.
Филип Боков и Иван Генов (БСП), Елена Поптодорова(тогава - ЕЛ) и Яшо Минков (БББ) са гласували "за", г-н Васил Гоцев(СДС) и г-н Юнал Лютфи(ДПС)  са се въздържали, а г-жа Надежда Михайлова, която тогава присъстваше на сесията, не е взела участие в гласуването, защото като заместващ-член не е имала право да гласува в присъствието на титуляра.
(Тогава СДС имаше трима представители в ПАСЕ - Васил Гоцев - титуляр и двама заместващи членове Надежда Михайлова и Лъчезар Тошев. Делегацията на Народното събрание в ПАСЕ се състои от 12 членове - 6 титуляри и 6 заместващи членове.)
От 6 възможни гласа от България, за приемането на Русия в Съвета на Европа са били дадени 4.
СДС и ДПС не са подкрепили приемането на Русия в Съвета на Европа.
(По време на членството ми в групата на консерваторите (EDG) 1992-1997г. аз бях неин Вицепрезидент от 1994г. (От юни 1997г. станах член на групата на ЕНП, а СДС пое курс към членство в ЕНП, което стана факт през 1998г.).

Ето протокола от гласуването  тук:


AAPV7.96 AS (1996) PV 7
1403-25/1/96-10-E
1996 SESSION
 
(First Part)
 
SEVENTH SITTING
 
Thursday 25 January, 1996 at 3 pm
 
MINUTES OF PROCEEDINGS
 
Mr van der Linden, Vice-President of the Assembly, took the Chair at 3.03 pm.
 
1. MINUTES
 
The minutes of proceedings of the previous sitting not having been distributed, their adoption was deferred.
 
2. ATTENDANCE REGISTER
 
The names of the Representatives and Substitutes who signed the attendance register are given in the Appendix.
 
3. RUSSIA'S REQUEST FOR MEMBERSHIP OF THE COUNCIL OF EUROPE
 
The debate was resumed.
 
Speakers: MM Masseret, Gricius, Lord Finsberg, MM Büchel, Bergquist.
 
Mrs Lentz-Cornette, Vice-President of the Assembly, took the Chair
in place of Mr Van der Linden.
 
Speakers: MM Szalay, Moeller (on a point of order), Lipkowski, Caputo, Marmazov, Zhirinovsky, Thoresen, About, Guenov, Bühler, Andulatipor, Jurgens, Mrs Jäätteenmäki, MM Pozzo, Briane, Dionisi, Bauer, Elo.
 
Mrs Fischer, President of the Assembly, took the Chair
in place of Mrs Lentz-Cornette.
 
Speaker: Mr Árnason.
 
The list of speakers was interrupted.
 
Mr Seitlinger, Chairman of the Committee on Relations with European Non-Member Countries, Mr Bindig, Rapporteur for an opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights and Mr Muehlemann, Rapporteur, and Mr Bársony, Chairman of the Political Affairs Committee, replied to the debate.
The debate was closed.
 
Mr Columberg moved to refer the report back to the Political Affairs Committee under Rule 33 of the Rules of Procedure.
 
Speaker: Lord Finsberg.
 
The motion was defeated.
 
The Assembly considered the draft opinion contained in Doc. 7443.
The President announced that the amendments would be taken in the following order:
 
19, 17, 32, 2, 3, 4, 5, 6 (and sub-amendment), 20, 7, 8, 9, 14, 21, 22, 26, 33, 1, 16, 27, 23, 10, 24, 25, 28, 34, 29, 11, 12 (and sub-amendment), 13, 31, 30, 18.
 
The President announced that Amendment No. 15 had been withdrawn. 
 Its terms were the same as those of the motion for an order to be moved following the vote on the draft opinion.
 
An amendment (No. 19) was proposed by Mr Landsbergis, in the draft opinion, in paragraph 3, to replace the words "conflict in Chechnya" by the words "colonial war in Chechnya".
 
Speakers: MM Martínez, Muehlemann (Rapporteur of the Political Affairs Committee).
 
The amendment was not agreed to.
 
An amendment (No. 17) was proposed by Mr Speroni, in the draft opinion, at the end of paragraph 3, to add a new sentence worded as follows:
 
"However, due to the obstinate refusal of the Russian Government to recognise the right of the Chechnyan people to self-determination, this search for a solution has so far failed to bring the armed conflict to an end;".
Speakers: MM Galanos, Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was not agreed to.
 
Another amendment (No. 32) was proposed by Mrs Err, in the draft opinion, after paragraph 3, to insert a new paragraph worded as follows:
 
"The Assembly has followed the events in December 1995 in Gudermes and the recent events in Pervomayskoye with deep concern. 
 
It firmly condemns the taking of hostages as an act of terrorism and a flagrant violation of human rights, which no cause can justify. 
 
At the same time, it considers that the Russian authorities did not show sufficient concern for the safety of the hostages.
 
 The apparent indiscriminate use of force cost the lives of many innocent people and violated international humanitarian law. 
 
The Chechnyan conflict cannot be resolved by the use of force. There will be no peace in the region, nor an end to terrorist attacks, without a political solution, based on negotiation and on European democratic values".
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 2) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, in paragraph 6, to delete the words "able and willing" and to insert the words:
 
"clearly willing and will be able in the near future".
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 3) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, in paragraph 6.v, before the word "functioning" to insert the word "role".
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
An amendment (No. 4) was, with the leave of the Assembly, withdrawn.
 
Another amendment (No. 5) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, at the end of paragraph 6.ix, to add the following words:
 
"in particular, the practically inhuman conditions in many pre-trial detention centres will be ameliorated without delay;".
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 6) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, after paragraph 6.ix, to add a new sub-paragraph worded as follows:
 
"the responsibility for the prison administration and the execution of judgments will be transferred to the Ministry of Justice before the end of 1998;".
A sub-amendment was proposed by Mr Bloetzer, to leave out the words "before the end of 1998".
 
Lord Finsberg proposed an oral sub-amendment in place of the sub-amendment, to leave out the words "before the end of 1998" and replace them with the words "as soon as possible".
 
Speakers: MM Muehlemann (Rapporteur), Bársony, Novák (on points of order).
 
The oral sub-amendment proposed by Lord Finsberg was agreed to.
Speakers: Mrs Ojuland, Mr Galanos.
 
The amendment, as amended, was agreed to.
 
Another amendment (No. 20) was proposed by Mr Landsbergis, in the draft opinion, in paragraph 6, after sub-paragraph x, to insert a new sub-paragraph, worded as follows:
 
"the Russian Federation will assist persons formerly deported from the occupied Baltic States or those belonging to the descendants of deportees, to return home according to special repatriation and compensation programmes which must be worked out;".
 
Speakers: MM Muehlemann (Rapporteur), Blaauw (on a point of order).
 
The Assembly voted by sitting and standing.
 
The amendment was agreed to.
 
Speakers: MM Špaček, Speroni (on points of order).
 
Another amendment (No. 7) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, in paragraph 7, to delete the words "and control".
 
Speakers: Lord Finsberg, Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was not agreed to.
 
Another amendment (No. 8) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, at the end of paragraph 8, to add the following new sentence:
 
"In the context of this joint programme, particular attention should also be paid to support for and the strengthening of non-governmental organisations in the field of human rights and to the establishment of a civil society."
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Speaker: Sir Andrew Bowden (on a point of order).
 
Another amendment (No. 9) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, in paragraph 9.ii, to delete the words "in the meantime" and to insert the words:
 
"with effect from the day of accession".
 
Speakers: MM Špaček, Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Amendment No. 14 fell.
 
Another amendment (No. 21) was proposed by Mr Landsbergis, in the draft opinion, in paragraph 9, sub-paragraph vii, to leave out the words "to seek".
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 22) was proposed by Mr Landsbergis, in the draft opinion, in paragraph 9, sub-paragraph vii, at the end, to insert the words "rejecting resolutely any forms of threat to use force against its neighbours".
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 26) was proposed by Mrs Veidemann, in the draft opinion, in paragraph 9, after sub-paragraph viii, at the end, to insert the words "abiding by the existing international treaties".
 
Speakers: MM Galanos, Muehlemann (Rapporteur).
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 33) was proposed by Mr Speroni, in the draft opinion, after paragraph 9.viii, to insert a new sub-paragraph worded as follows:
"to settle internal disputes, honouring the principle of peoples' right to self-determination".
 
Speakers: Lord Finsberg, Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was not agreed to.
 
Another amendment (No. 1) was proposed by Mr Diacov, in the draft opinion, in paragraph 9.ix, after the words "to ratify" to insert the following words:
 
"in a period of six months after the accession of Russia to the Council of Europe".
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Speaker: Lord Finsberg (on a point of order).
 
Another amendment (No. 16) was proposed by Mr Atkinson, on behalf of the Committee on Relations with European Non-Member Countries, in the draft opinion, after paragraph 9.x, to add a new sub-paragraph worded as follows:
 
"to continue to negotiate with the religious communities on the return of property confiscated since the 1917 Revolution".
 
Speakers: MM Schwimmer, Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was not agreed to.
 
Another amendment (No. 27) was proposed by Mr Van der Maelen, in the draft opinion, in paragraph 9, sub-paragraph xi, to delete the word "archives".
 
Speakers: Sir Russell Johnston, Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was not agreed to.
 
Another amendment (No. 23) was proposed by Mr Landsbergis, in the draft opinion, in paragraph 9, sub-paragraph xi, at the end, to insert the words "in respective areas including Caucasus".
 
Speakers: MM Galanos, Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was not agreed to.
 
Another amendment (No. 10) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, after paragraph 9.xi, to insert a new paragraph worded as follows:
 
"to return without delay the property of the churches".
 
Mr Bársony proposed an oral sub-amendment, to leave out the word "churches" and insert the words "religious institutions".
 
Speakers: MM Galanos, Gricius, Muehlemann (Rapporteur), Kovakas.
The sub-amendment was agreed to.
 
The amendment, as amended, was agreed to.
 
Another amendment (No. 24) was proposed by Mr Landsbergis, in the draft opinion, in paragraph 9, after sub-paragraph xi, to insert a new sub-paragraph, worded as follows:
 
"to denounce as wrong the concept of two different species of foreign countries, treating some of them as a zone of special influence called 'near abroad'".
 
Speakers: MM Solonari, Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 25) was proposed by Mr Landsbergis, in the draft opinion, in paragraph 9, sub-paragraph xii, to delete the words "to seek".
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 28) was proposed by Mr Van der Maelen, in the draft opinion, at the end of paragraph 9, sub-paragraph xii., to add the following words:
", in particular the archives transferred to Moscow in 1945;".
Speaker: Sir Russell Johnston, Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 34) was proposed by Mr Severin, in the draft opinion, after paragraph 9.xii, to insert a new sub-paragraph worded as follows:
 
"to implement the necessary measures in order to facilitate the repatriation of all those inhabitants of the territories occupied as a result of the Molotov-Ribbentrop Pact, who were deported after 1940, and to reimburse them for the damages suffered in connection with the said deportation;".
 
Speaker: Mr Bársony (Chairman of the Political Affairs Committee).
 
The amendment was not agreed to.
 
Another amendment (No. 29) was proposed by Mr Valkeniers, in the draft opinion, in paragraph 9, sub-paragraph xiii, to insert the following words after the words "state secrets":
 
"and to facilitate the consultation of archives kept in the Russian Federation".
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 11) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, at the end of paragraph 9.xv, to add the following words:
 
"in particular, the right of the Federal Security Service (FSB) to possess and run pre-trial detention centres should be withdrawn.".
 
Speaker: Mr Prokes.
 
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 12) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, after paragraph 9.xvi, to insert a new sub-paragraph worded as follows:
 
"to reduce, if not eliminate, incidents of ill-treatment and deaths in the armed forces;".
A sub-amendment was proposed by Mr Bloetzer, at the end, to add the words:
"outside military conflicts".
 
Speakers: MM Speroni, Muehlemann (Rapporteur).
The sub-amendment was agreed to.
 
Speakers: MM Kovalos, Muehlemann (Rapporteur).
The amendment, as amended, was agreed to.
 
Another amendment (No. 13) was proposed by Mr Bindig, on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, in the draft opinion, at the end of paragraph 9.xvii, to add the following words:
 
"amongst other legislation, presidential decree no. 1226 should be revised without delay;".
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 31) was proposed by Mrs Aguiar, in the draft opinion, at the end of paragraph 9, to insert a new sub-paragraph worded as follows:
 
"to strictly respect the provisions of international humanitarian law, including in cases of armed conflict on its territory".
 
Speakers: MM Bársony (Chairman), Mr Muehlemann (Rapporteur).
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 30) was proposed by Mrs Aguiar, in the draft opinion, at the end of paragraph 9, to insert a new sub-paragraph worded as follows:
 
"to co-operate in good faith with international humanitarian organisations and to enable them to carry on their activities on its territory in conformity with their mandate".
 
Speaker: Mr Muehlemann (Rapporteur).
 
The amendment was agreed to.
 
An oral amendment (oral Amendment A) was proposed by Mr Schwimmer, in the draft opinion, after paragraph 9.xx, to add a new sub-paragraph as follows:
"xxi. to confirm the commitments indicated in paragraphs 6 and 9 in a written form signed by the Russian authorities.".
 
Speakers: MM Bársony, Schwimmer (on points of order).
 
Objection being taken, this was not permitted.
 
Speaker: Mr Muehlemann (on a point of order).
 
Objection being taken to another oral amendment (oral Amendment B), in the draft opinion, in paragraph 10, to leave out the words: "indicated above: i. invite the Russian Federation" and to insert the words:
 
"indicated above, and as soon as a process to peaceful solution in Chechnya is achieved:
 
i. invite the Russian Federation in due course",
 
it was not permitted.
 
Speaker: Mr Bársony (on a point of order).
 
Another oral amendment (oral Amendment C) was proposed by Mr Berg, in the draft opinion, in paragraph 10, to replace sub-paragraph iii with the following words:
 
"guarantee that the Organisation's means and capabilities, in particular those of the Assembly and of the Human Rights Institutions, are increased to meet the consequences of these decisions".
 
Speakers: MM Schieder, Bársony, Schwimmer (on points of order).
The amendment was agreed to.
 
Another amendment (No. 18) was proposed by Mr Schieder, in the draft opinion, at the end of paragraph 10.iii, to add the following words:
"and refrain from using the Russian Federation's accession to reduce the contributions of states which are already members.".
 
The amendment was agreed to.
 
At the request of Mrs Ojuland and at least nine other members, the Assembly proceeded to vote by roll-call on the draft opinion.
 
Votes cast: 214
 
In favour: 164
Against: 35
Abstentions:15
 
The draft opinion, as amended, was accordingly adopted (Opinion No. 193).
The President congratulated the Russian delegation.
 
Speaker: Mr Lukin.
 
Mr Pahor, Vice-President of the Assembly, took the Chair in place of Mrs Fischer
The Assembly considered the motion for an order on the creation of an Ad hoc Committee on Chechnya (Doc. 7475).
 
The President informed the Assembly that a small change should be made to the printed version of the motion for an order. In the last line, the words "to the Assembly" should be replaced by the word "back".
 
The motion was agreed to (Order No. 516).


4. DATE, TIME AND ORDERS OF THE DAY OF THE NEXT SITTING
 
The next public sitting was fixed for Friday 26 January at 11 am with the following orders of the day:
 
1. Economic situation in Belarus, Russia and Ukraine
- Presentation of the report from the Committee on Economic Affairs and Development on the economic situation in Belarus, Russia and Ukraine (Doc. 7453) by Mr Blaauw and Mr Novák, Rapporteurs.
- Debate and vote on the draft resolution contained in Doc. 7453.
 
2. Animal welfare and transport of livestock in Europe
 
- Presentation of the report from the Committee on Agriculture and Rural Development on animal welfare and transport of livestock in Europe (Doc. 7427) by Mr Michels, Rapporteur.
 
- Debate and votes on the draft recommendation contained in Doc. 7427 and amendments.
 
3. Appointment of members of the Standing Committee
 
The sitting was closed at 7.46 pm.


 
 
 
ПЪРВАТА РУСКА ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАСЕ  
ОРИГИНАЛНИЯТ СПИСЪК,
ТАКА КАКТО Е ИЗПРАТЕН НА Г-ЖА ЛЕНИ ФИШЕР
 
 
 


 
КАРИКАТУРА ОТ ЕСТОНСКИ КАРИКАТУРИСТ, РАЗПРОСТРАНЕНА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕМОКРАТИ