22 юни 2019

ЛЯТНАТА СЕСИЯ НА ПАСЕ 24-28 ЮНИ 2019


На 24 юни се открива трета част на сесията на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за 2019 година.


Тя е юбилейна за организацията. 


По време на сесията ще се отбележи
 70-тата годишнина 
от създаването на Съвета на Европа.На преден план "Дворецът на Европа"- седалище на ПАСЕ. Зад него е сградата на Европейския парламент.

Сесията попада в периода на председателството на Франция на Комитета на Министрите - върховният орган на Съвета на Европа.


Тази сесия е белязана от вземането на решение относно видовете санкции, които ПАСЕ може да налага на националните делегации.
Въпросът засяга пряко участието на Русия в Съвета на Европа. В случай, че санкциите не отпаднат е възможно Руската Федерация да напусне организацията.

Ако от правилника отпадне възможността за лишаване от глас и ограничение за участие в някои от органите на ПАСЕ и пр. делегацията на Руската Федерация ще се върне в Асамблеята.

 Санкциите и бяха наложени през 2014г. и подновени през 2015г. поради анексията на Крим и конфликта в Донбас.

От 2016г. Русия бойкотира Асамблеята и не изпраща делегация в ПАСЕ. Също така, от две години Русия не плаща своя членски внос в Съвета на Европа.

Франция и Германия настояват за завръщането на Русия в ПАСЕ, като за целта  се премахнат възможностите за санкции от правилника.
 Украйна, Полша, Балтийските страни, Швеция и др. се противопоставят, като заявяват,че това може да стане само ако Руската Федерация изпълни резолюциите на ПАСЕ по отношение на Крим и отношенията с Украйна.

По този въпрос, преди гласуването е организирана дискусия по инициатива на депутатите Еджидиус Варейкис (Литва, ЕНП) и Боряна Оберг (Швеция, ЕНП), които са против отпадането на възможностите за санкции от Правилника на Асамблеята. Дискусията не е организирана официално от ПАСЕ, а от споменатите членове на ПАСЕ.

Шведската депутатка Боряна Оберг, която е Вицепрезидент на ПАСЕ от януари, както и навоизбрана за ръководител на делегацията на Швеция в ПАСЕ, е българка.

 У нас Боряна Оберг е известна с това, че през 2017г. и тя - като шведски депутат, номинира Българската Православна Църква за Нобелова награда за мир.
Гласуването на резолюцията за промяна на правилника на ПАСЕ ще се проведе на 24 юни.

 От резултата на това гласуване ще зависи, дали руската делегация ще пристигне в Страсбург на следващия ден.

Съгласно процедурата, обаче, пълномощията на делегацията ще трябва да се приемат с гласуване в ПАСЕ, а това едва ли ще бъде единодушно.

Възможно е, да се оспорват на индивидуална основа пълномощията на (някои или дори  на всички) членове на една делегация.

 Тогава оспорването се разглежда в Комисията по процедурите и правилата, а ако Асамблеята реши становище се дава и от Комисията по Мониторинг. На базата на тяхното становище Асамблеята взема решение.

Поради противопоставянето на депутатите по този доклад, той привлича най-голямо внимание на тази сесия.

Другата "гореща" тема на лятната сесия на ПАСЕ е изборът на Генерален Секретар на Съвета на Европа.

Съгласно статута, той се избира от ПАСЕ с тайно гласуване.

От първоначалните кандидатури Комитетът на Министрите определи двама, които ще се състезават за подкрепата на депутатите.Това са :


Дидие Рейндерс, Белгияи


Мария Пейчинович Бурич, ХърватияГласуването на депутатите в ПАСЕ ще определи един от тях за Генерален Секретар на Съвета на Европа за следващите 5 години.


За нас третата важна тема на сесията са дебатите и гласуването на резолюция по продължаващия вече 19 години пост-мониторингов диалог на ПАСЕ с България. Те ще се състоят на 27 юни, следобед.

 Самият мониторинг на ПАСЕ над България продължи 3 години и завърши през януари 2000г.

  По останалите въпроси, на които ПАСЕ обръща внимание, продължава т.нар. постмониторингов диалог.18 юни 2019

ЛИСТОВКА ОТ ПЪРВИТЕ ПРОТЕСТИ НА ЕКОГЛАСНОСТ25 октоМВРи 1989г., Кристал

 

СВЪРЗАНА ТЕМА :

Когато бях студент по молекулярна биология в Софийския Университет, по предмета "Цитогенетика", доц. Росица Белчева ни показваше различните хромозомни аберации под микроскоп.
 
Биологичният материал за това, беше вземан от работещи в АЕЦ-Козлодуй.
 
В тези материали имаше всички възможни известни хромозомни увреждания - делеции, дупликации, ринг-хромозоми и пр.
Мисля, че това беше в годините 1983-1984.
 
Затова, когато по-късно станах народен представител, два пъти поставях въпроса, дали се изследват работещите в АЕЦ-Козлодуй - не само за получените дози радиация, но и за хромозомни аберации - т.е. за уврежданията настъпили в носителите на наследствеността на клетката, в резултат от радиационното въздействие.
 
 
Ето тук тези две питания - зададени в различни легислатури на Народното събрание, към различни правителства :
 

 Два въпроса относно : Изследване на хромозомни аберации на работещите в "АЕЦ-Козлодуй"
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 10 март 2000 г.
Открито в 9,02 ч.

10/03/2000

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Има думата господин Тошев.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: И имате думата да развиете следващото си питане относно продължаване изследванията за хромозомни аберации на работниците от АЕЦ "Козлодуй".ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.

Господин министър-председател, аз се сблъсках с проблема за хромозомните аберации на работещите в АЕЦ "Козлодуй" още когато бях студент, преди 20 години, по дисциплината "Цитогенетика".


И тогава имахме възможност в Софийския университет да разглеждаме препарати, на които имаше всички видове хромозомни промени.

Хромозомите впрочем са пакетирана ДНК, носители на наследствена информация, така че повредите в този апарат имат влияние върху състоянието на клетките и в крайна сметка животът и здравето на хората, които са подложени на определени вредни въздействия.

Едни от тях са йонизиращите лъчения или, казано на обикновен език, радиация. Така че моят въпрос към Вас е свързан с известен скептицизъм и на ръководството на АЕЦ "Козлодуй" да продължи тези дългогодишни изследвания на хромозомни аберации на работещите в АЕЦ "Козлодуй", които през миналата година не бяха проведени и които следва да бъдат провеждани, както е редно и занапред.

Аз съм убеден, че Министерският съвет смята, както е и в съответствие и със Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, че животът и здравето на работещите в АЕЦ "Козлодуй" е над всички други приоритети.


 И затова моят въпрос към Вас е:

Смятате ли да инструктирате ръководството на АЕЦ "Козлодуй" да организира продължаване на изследванията за хромозомни аберации на работещите там под ръководството на Националния център за радиобиология и радиационна защита ?

И очаквам, господин министър-председател, отговорът да е "да"!
Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тошев.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тошев!

Първите изследвания за честота на хромозомните аберации на работниците в АЕЦ "Козлодуй" са започнати в секретна обстановка през 80-те години в Научния институт по радиационна хигиена, сега Национален център по радиобилогия и радиационна защита към Министерство на здравеопазването.


През периода 1992 - 1993 г. в рамките на договор между този Национален център и АЕЦ под ръководството на проф. Донка Бенова са извършени цитогенетични изследвания на ограничена група работници.

Резултатите са посрещнати негативно от тогавашното ръководство на АЕЦ "Козлодуй".


Отчитайки обществената значимост на проблема през 1994 г. Комитетът за използване на атомна енергия за мирни цели сключва Договор № 116 с Националния център по радиобиология и радиационна защита за цитогенетичен мониторинг при работниците от АЕЦ "Козлодуй" за оценка на евентуалната опасност от появяване на късни радиационни ефекти. Това е цитат.

Не е дадена гласност на резултатите и изследванията не са продължени.

Всъщност темата е разработена през 1996 г., крайният отчет е приет, но не е дадена гласност и в резултат изследванията не са продължени.

От двата посочени по-горе договора в края на 1996 г. са изследвани общо 116 работници от реакторните цехове на АЕЦ "Козлодуй", някои от които по 4 - 5 пъти.

Подбрани са лица с по-високо акумулирано облъчване. Изследванията показват, че за около 60 на сто от тях статистически е регистрирана повишена честота на хромозомните аберации в сравнение с избраната контролна група от 63 лица от административния персонал на централата.
Към края на 1999 г. при трима от работниците с повишена честота на хромозомните аберации са констатирани злокачествени заболявания.

В края на 1997 и през 1998 г. проф. Донка Бенова, като директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита, неколкократно е провела разговори с ръководството на АЕЦ "Козлодуй" за продължаване на цитогенетичните изследвания с използване на нов научен метод и евентуално участие на западни лаборатории.

През март 1999 г. от Националния център по радиобиология и радиационна защита са представени няколко проекта на договори за различни изследвания. Всички са одобрени и подписани, с изключение на този за цитогенетичен мониторинг на стойност около 40 хил. деноминирани лева.

За продължаване на тази дейност през 1999 г. Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели е възложил на Националния център по радиобиология и радиационна защита Договор № 240 "Оценка на радиационния риск при работници от зона със строг режим в АЕЦ "Козлодуй" въз основа на системен цитогенетичен мониторинг", който е в процес на изпълнение. Предвижда се да се направи статистическа обработка на наличните данни с цел установяване на определени зависимости, например доза-ефект.

Освен това през 1998 г. Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели е възложил на Националния център по радиобиология и радиационна защита и на Военно-медицинската академия с договори № 218 и № 222 провеждане и на други специализирани радиационни изследвания на работещи в АЕЦ "Козлодуй".

Трябва да се изтъкне, че получените резултати за работещите в АЕЦ "Козлодуй" са близки до тези, публикувани за работещи в западни АЕЦ. Доказването на повишена честота на хромозомни аберации не означава увреждане на организма на работещите. Това обаче е критерий, показващ повишаване на риска за получаване на по-късни ефекти, например злокачествени заболявания.

Провеждането на цитогенетични изследвания е отдавна възприета в света практика при определени физични, химични и радиационни фактори. Необходимо е да се продължи извършването на повишен медицински контрол и дълготрайна целенасочена профилактика на работниците с повишена честота на хромозомни аберации, което значително намалява риска от появата на късни ефекти.

Правителството на Република България още веднъж заявява, че при използването на атомна енергия смята за свой висш приоритет опазването на живота и здравето на населението и на околната среда, както се изисква от националното законодателство и международните договори. Дадени са указания на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси да организира продължаване на изследванията за хромозомни аберации на работещите в АЕЦ "Козлодуй".

Така че отговорът е "да", господин Тошев.
Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на Министър-председателя.
Има думата господин Лъчезар Тошев.


ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин Председателю.

Господин Министър-председател, аз Ви благодаря изключително за този отговор и за инструкцията, която е дадена от правителството.

Смятам, че това е моралната позиция - да се продължават изследванията за въздействието върху здравето на работещите в среди, свързани с различни видове вредности и специално с йонизираща радиация.

Благодаря Ви много.

СЪЩИЯТ ВЪПРОС - 13 ГОДИНИ ПО-КЪСНО :

ЧЕТИРИСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 18 януари 2013 г.
Открито в 9,02 ч.

Стенограма на дебатите


Видео на цялото заседание:ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Лъчезар Тошев относно изследвания на работещите в АЕЦ „Козлодуй” за хромозомни аберации.


ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.

Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е носителят на информацията, на генетичната информация на човека. В човека има над 50 хил. гени и други участници от ДНК, ето защо тя е твърде дълга и за да може да се вмести в ядрото на клетката, е нагъната и пакетирана, така да се каже, в компактни структури, наречени хромозоми.


Когато човек пребивава в среда с йонизиращи лъчения, тези лъчения, към които той няма рецептор, за да ги усети и се предпази, увреждат ДНК и в хромозомите на хромозомно ниво се наблюдават промени – мутации, които се наричат хромозомни аберации.

 Те могат да бъдат далеции, дупликации, липса – дефишънси на участъци от хромозомата, инверсия – обръщане на някои участъци, транслокация и така наречените ринг-хромозоми – кръгови хромозоми, при които отпадат центромерата и тази хромозома не може да участва по-нататък в делението на клетката. Това са сериозни проблеми.

Тъй като в България има работещи в йонизиращи среди, се извършваха четири пъти годишно изследвания на техните хромозомни аберации.

Затова през 2000 г. зададох на тогавашния Премиер питане по повод предложение да се преустанови изследването за хромозомни аберации на работещите в АЕЦ „Козлодуй”.

Сега се обръщам към Вас, да Ви попитам: продължава ли периодичното изследване на хромозомни аберации на работещите в АЕЦ „Козлодуй”?

Ако продължава, на какъв срок от време се правят тези изследвания – дали четири пъти годишно, по-рядко, или по-често?

Какви са намеренията на правителството за продължаване на тези изследвания в бъдеще? Този въпрос, госпожо министър, е важен, тъй като засяга здравето и живота на хората, работещи в среда с йонизиращи лъчения.

Ако в момента, когато се извършват такива хромозомни мутации, това не води директно до увреждане на съответния човек, но на по-късен етап може да увреди неговото здраве, да предизвика ракови и други заболявания.

Ето защо е важно да се следи дали тези хора са увредени от йонизиращите лъчения, или не.

Още самите откриватели на радиацията – семейство Кюри, повечето от тях загинаха именно защото бяха облъчени от тази радиация. Тогава човечеството разбра, че радиацията може да бъде смъртоносна в големи дози.

Следи се дозовото натоварване, но също така трябва да се следят и генетичните промени.

Мерси.


ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Атанасова, заповядайте за отговор.

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми господин Тошев, цитогенетичните методи с доказана чувствителност се препоръчват от Международната агенция за атомна енергия за мониторинг и дозиметрия на радиационно въздействие при човека.


Отчитаните чрез тях хромозомни увреждания са едновременно достоверен биологичен дозиметър при аварийно облъчване и също така служат за оценка на риска от появата на късни инфекции, за появата на които и Вие говорихте.

Системен цитогенетичен мониторинг на работещите в АЕЦ „Козлодуй” се провежда от 1980 г. до днес от Националния център по радиобиология и радиационна защита, лаборатория „Радиационна генетика”.


Прилагат се международно признати методи за оценка на радиационното въздействие в професионални условия, анализ на хромозомни аберации, микроядрен тест, както и анализ на стабилни хромозомни аберации чрез ин сито хибридизация.

В своите оценки лабораторията използва данни за спонтанната честота на хромозомните увреждания сред българското население, които периодично се актуализират.

От 1990 г. в Националния център се поддържа регистър на данните от провеждания цитогенетичен скрининг на работещите в АЕЦ „Козлодуй”. Понастоящем се провежда хромозомен анализ за оценка на въздействието на професионалното облъчване на работещите в рамките на тригодишен двустранен договор между Националния център за радиационна защита и АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.
 Резултатите от дългогодишния мониторинг на хромозомните аберации при работниците от АЕЦ „Козлодуй” са сравними с публикуваните данни за персонала от други атомни електроцентрали в света.

В заключение, изследванията на хромозомния апарат на работниците от АЕЦ „Козлодуй” никога не са преустановявани, продължават и в момента. Декларирам, че ще продължат и в бъдеще. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
За реплика – господин Тошев.


ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо министър, благодаря за отговора, благодаря за това, че продължават тези изследвания. 


Единствено не успях да разбера от Вашия отговор на какъв период от време се извършват в периода на годината – четири пъти годишно, по-малко или повече? 

Това е допълнителен въпрос. Ако желаете, можете да ми отговорите с дуплика.

Благодаря Ви за отговора и за това, което той съдържаше – че изследванията на хромозомни аберации на работещите в АЕЦ „Козлодуй” продължават.ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: С това приключихме въпросите към министър Десислава Атанасова.


Благодаря Ви за участието.

17 юни 2019

ПРОПАГАНДАТА НА СТАЛИН ПРЕЗ 1937 - 1938г. ЗА НАСТЪПЛЕНИЕ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯРуският историк Евгений Понасенков в книгата си "Първата научна история на войната от 1812г." в стремежа си да развенчае митовете създадени около руския генерал, а после фелд-маршал Михаил Кутузов, е попаднал на интересни текстове с автор академик Евгений Тарле - изследовател на епохана на наполеоновите войни.

Академик Тарле е бил изпратен първоначално в изгнание - в Алма-Ата, място заобиколено от пустиня, от което просто не е възможно някой да избяга.

Впоследствие се завръща от изгнанието, получава внимание и привилегии и започва да пише угоднически пропагандни текстове обслужващи политиката на Сталин.

Не е трудно да се разбере как се е случила тази трансформация в произведенията на завърналия се от интернирането историк.

В случая е важно да се разбере, чрез неговите пропагандни текстове, какви са били намеренията на Сталин в годините 1937-1938, доста преди Хитлер да реши да нападне Съветския съюз.

Напротив - това е времето в навечерието на пакта "Молотов-Рибентроп" и четвъртото разделяне на Полша - в случая между Германия и СССР.

През 1937г. във вестник "Известия" в броя от 3 юли Тарле е записал :

"Времената и материалните условия за война се изменят. Сега отбраната на Русия може да се води и ще се води вече не на руска територия, а на тази откъдето врагът ще се опита да нахлуе в нашите предели. "

В оригинал :

 «Времена и все материальные условия войны меняются. Теперь оборона России может вестись и будет вестись уже не на русской территории, а на той, откуда враг попытается вторгнуться в наши пределы».

През 1938 г. в статията си поместена във вестник "Красная звезда"бр. 285 от 14 декември 1938г. и едновремено издадена като брошура, академик Тарле продължава темата.

Интесено е, че след това брошурата е иззета и унищожена, но в откритите запазени 2 броя в историческите библиотеки, последният пасаж е бил изрязан с ножица.

Но .... младият историк Евгений Понасенков е открил един екземпляр в анктикварна книжарница, в който "изрязаната" в другите екземпляри част е оцеляла.

Винаги при масово издаване на попагандни материали, които по-късно са били подложени на изземване и унищожаване, е вероятно отнякъде да се появи такав оцелял екземпляр.

Ето в случая този пример.

"Страшният текст" на акад. Тарле от 1938година, унищожаван и изрязван дори  от библиотечните екземпляри гласи следното :"Войната против Съветския съюз ще бъде най-непопулярната сред широките народни маси на всички страни по света, в това число и агресивните страни.

Руският народ и всички народи на нашата велика социалистическа родина ще разгромят своите врагове, защото войната на СССР против агресорите ще бъде най-справедливата от всички справедливи войни известни на човечеството.

Доктрината на отбраната на социалистическото отечество означава - с решително настъпление да се громи и унищожава врагът на негова територия.


За разлика от войната през 1812г. когато врагът е бил разбит на  територията на Русия, във войната против фашистките агресори Червената Армия ще премине границите и ще нанесе смъртоносно поражение на империалистическите разбойници.

Нека си разбият носа нашите врагове на Запад и Изток, мечтаещи да "избегнат грешките на Наполеон".

Чака ги още по-позорна участ отколкото участта на Наполеон. 

 Академик Е.Тарле.


16 юни 2019

ПЕТДЕСЕТНИЦА


СЛИЗАНЕТО НА СВЕТИЯ ДУХ ВЪРХУ АПОСТОЛИТЕ


ПЪРВИЯТ ДЕН НА ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА

Благословен си, Христе Боже наш,
Който показа рибарите премъдри,
като им изпрати Светия Дух
и чрез тях улови вселената.
Човеколюбче, слава 
на Тебе!