15 април 2021

ИЗБРАН Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - ИВА МИТЕВА-РУПЧЕВА

 

 


 

 Със 163 гласа -"за" и 75 -"въздържали се", без против, 45-тото Народно събрание, на своето първо заседание избра своя Председател. 

Това е юристката Ива Митева Йорданова-Рупчева, която е родом от гр. Разград.

 Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

Омъжена е, с една дъщеря.

Работила е от 1998г. в Министерството на правосъдието по времето на Министър Васил Гоцев, а от 2000 г. постъпва на работа в администрацията на парламента по времето на Председателя Йордан Соколов. 

При управлението на ГЕРБ е директор на Дирекция "Законодателна дейност и право на Европейския съюз" в Народното събрание и е подпомагала правната комисия при писането на законопроектите, както и е била член на екипи към временни комисии.

Тя е задочен докторант по конституционно право в Института за държавата и правото на БАН и е отчислена с право на защита миналата година.

Темата на дисертацията ѝ е "Смесени изборни системи за Народно събрание в Република България", а неин научен ръководител - проф. Емилия Друмева.

Хоноруван преподавател е в Нов български университет.

Участвала е и в писането на последните промени в Изборния кодекс.

Не членува и не е членувала в политически партии!

На изборите за 45 Народно събрание на 4 април т.г. е избрана от 23-ти избирателен район в София, в листата на партията "Има такъв народ".

Това е нейната първа изборна позиция, която заема.

 


 

 

НА ДОБЪР ЧАС!

 


 

13 април 2021

ДОКЛАДЪТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА МИСИЯ НА ПАСЕ И ОССЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРИТЕ

  


 

Линк към доклада :

https://www.osce.org/odihr/elections/bulgaria/482801


Линк към прес-съобщение на ПАСЕ:

https://pace.coe.int/en/news/8240/bulgaria-s-competitive-parliamentary-elections-well-run-but-impacted-by-media-shortcomings-and-significant-ruling-party-advantage

 

МЕЖДУНАРОДНА МИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРИТЕ

България – Парламентрани избори, 4 Април 2021

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

На парламентарните избори от 4 април основните права и свободи бяха зачетени. Изборите бяха оспорвани, но широко разпространеното използване на държавни ресурси даде на управляващата партия съществено предимство. 

Кампанията до голяма степен бе фокусирана повече върху личности, отколкото върху партийните платформи и бе белязана от обществено разочарование. 

Техническите аспекти на процеса бяха ръководени по ефикасен начин, въпреки предизвикателствата породени от пандемията от КОВИД-19.


Правната рамка осигурява достатъчно адекватна основа за провеждането на демократични избори, но дългогодишните притеснения свързани с ключови аспекти на процеса остават неразрешени. 

В допълнение, приложението й подкопа възможността за разрешаване на оспорвания свързани с изборите, както и за надзора над финансирането на предизборната кампания.


В медиите се наблюдаваше липса на аналитично отразяване и имаше ограничено редакторско отразяване и отразяване в новините на предизборната кампания, което повлия на възможността на гласоподавателите да направят информиран избор.


В ограничения брой посетени избирателни секции, изборният процес бе прозрачен и процедурите като цяло се спазваха. Машинното гласуване като цяло бе въведено по ефикасен начин, но въпреки това бе преустановено или напълно прекратено в два избирателни района, поради технически грешки.


Правната рамка осигуряваше достатъчно адекватна основа за провеждането на демократични избори. Тя претърпя няколкократни промени, като последните въведоха машинно гласуване в повечето избирателни секции, премахнаха някои от контролите в секционните протоколи, лишиха някои оспорвания от възможността за бързо разрешаване, както и узакониха даренията от юридически лица.


Тези изменения в закона бяха приети без достатъчно широки обществени консултации. Освен това, предходните препоръки на ОССЕ/СДИПЧ и Европейската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа (Венецианска комисия) за привеждане на рамката в съответствие с международните стандарти и добри практики остават неразрешени, включително тези свързани с ограничения на избирателните права, на провеждането на предизборната кампания, условията за гласуване в чужбина, както и мерките за насърчаване на участието в процеса на жени и малцинствени групи.


Като цяло, изборната администрация ефикасно следи за техническите аспекти на процеса и спази повечето крайни срокове. 

Събеседниците на Международната мисия за наблюдение на избори (ММНИ) изразиха различни нива на доверие по отношение на изборната администрация и някои от тях изразиха притеснения, че политизираният й характер възпрепятства ефикасността на взимането на решения, особено при разрешаването на жалби във връзка с изборния процес.


Сесиите на Централната Избирателна Комисия (ЦИК) се излъчват онлайн и бяха достъпни за наблюдатели. Министерството на здравеопазването издаде указания, описващи приетите във връзка с КОВИД-19 здравни указания прилагани по време на предизборната кампания, както и в деня на изборите.

В приблизително 9400 избирателни секции на избирателите бе предоставена възможността да избират между гласуване с хартиена бюлетина или чрез електронно устройство.


След проведена обществена поръчка бе избран частен изпълнител отговорен за доставката и обслужването на машините, както и за съответното обучение на лицата, отговорни за провеждането на изборите. Задължителното по закон сертифициране на машините бе завършено на 31 Март.


Повечето от събеседниците на ОМНИ СДИПЧ изразиха доверие относно точността на избирателните списъци, но някои изказаха притеснения, че данните за починалите гласоподаватели в чужбина не са обновени. Окончателният избирателен списък съдържаше 6 635 654 избиратели.


Избирателите имаха възможността да сверят личните си данни с тези в изложените на обществени места избирателни списъци, както и онлайн. Избирателните списъци за гласуване в чужбина, съставени преди изборния ден, включват общо 88 038 граждани. Законът позволяваше на определени категории избиратели, както в страната, така и в чужбина, да бъдат добавени в избирателните списъци в деня на изборите без достатъчни гаранции срещу многократно гласуване.


Около 6000 кандидати бяха регистрирани в кандидатските листи на 30 партии и коалиции, като процесът на извършване на регистрацията, като цяло включи всички заинтересовани страни. Граждани, притежаващи двойно гражданство, не бяха допуснати до изборите като кандидати, в разрез с международните добри практики.


Осем кандидатски листи получиха отказ за регистрация, поради непълна документация. Някои кандидати, подали заявления малко преди крайния срок, нямаха възможността да допълнят и поправят грешки в заявленията си.

Предизборната кампания бе приглушена и засенчена от дискусии за справянето с пандемията от КОВИД-19 и до голяма степен бе фокусирана повече върху личности, отколкото върху партийните платформи.


На моменти, тонът по време на кампанията бе конфликтен, което включваше и случаи на изказвания подклаждащи омраза срещу ЛГБТИ, и ромските общности. Редица извънредни разпределения на бюджетни средства свързани с пандемията от КОВИД-19, както и с инфраструктурни проекти, започнали по време на предизборната кампания, дадоха на управляващата партия несправедливо предимство.


Освен това, президентът се възползва от позицията си да призове гражданите да гласуват за ново управление на страната. Събеседниците на ОМНИ СДИПЧ отбелязаха, че опитите за купуване на гласове, за „контролиран“ вот и за сплашване на гласоподаватели, продължават и са особено разпространени сред икономически и социално уязвимите общности.


Последните законодателни промени намалиха държавните субсидии за политическите партии, узакониха даренията от юридически лица и премахнаха тавана за дарения. Предходните препоръки на СДИПЧ и Групата държави срещи корупцията (ГРЕКО) на Съвета на Европа, включително и препоръките за прозрачност на предизборните разходи за кампанията, въвеждането на кратки крайни срокове за предаване на финансовите отчети и публикуването им, както и налагането на превантивни санкции, остават неразрешени.


Сметната палата на Република България, орган отговорен за финансовия надзор на партийното и предизборно финансиране, бе затруднена в работата си от ограничените й мандат и правомощия за провеждане на своевременна проверка и налагане на наказания за нарушения на правилата за предизборно финансиране. Като цяло, недостатъци в законодателството, както и ограниченото прилагане на закона намалиха прозрачността и отчетността на процеса за финансиране на кампанията.


Медиите са силно концентрирани в ръцете на няколко собственици и са податливи на политическо влияние, което накърнява разнообразието в отразяването. Натискът върху разследващи журналисти, както и липсата на задълбочено разследване на нападения срещу журналисти, допринасят за автоцензура.


Въпреки че законът задължава обществените медии да спазват принципите на равнопоставеност и обективност, обществената телевизия, до голяма

степен се въздържа от отразяване на кандидатите в новинарските си емисии, но отдели време за подробно и продължително отразяване на високопоставени длъжностни лица от правителството.


Ограниченото отразяване в новинарските емисии и статии, практическата липса на разследващи или аналитични репортажи, както и платените политически агитационни материали представени като новини, ограничиха възможността на избирателите да направят информиран избор.


Заинтересованите страни имат възможността да подадат жалба само при доказан директен правен интерес. Законът не предвижда право на оспорване на протоколите с резултатите от различните нива на изборната администрация и кандидатите могат само индиректно да оспорват резултатите от изборите на национално ниво.


До този момент, в ЦИК са постъпили 47 жалби и 88 сигнала, свързани най-вече със съставите на СИК, регистрацията на кандидати, както и нарушения на правилата на предизборната кампания. Повечето бяха отхвърлени на база технически основания. Като цяло, недостатъци в правната рамка, както и при прилагането й от ЦИК и от съдилищата често остави заинтересовани страни без ефективна правна защита, в разрез с поетите ангажименти към ОССЕ, както и към други международни стандарти.


Жените, като цяло, остават недостатъчно представени на изборни длъжности и заемаха едва 24 процента от местата в предходното Народно събрание, но същевременно заемат 40 процента от министерските постове, както и два от четирите поста на заместник министър-председател. Жени оглавиха 23 процента от кандидатските листи в различните избирателни райони.


Партиите, като цяло, не положиха конкретни усилия за достигане до жените избиратели и проблемите на жените бяха слабо засегнати и адресирани единствено на база на стереотипи. Жените бяха добре представени във всички нива на изборната администрация, включително и на лидерски позиции.


Законодателството не позволява регистрацията на партии базирани на етнически, расови, или религиозни основи. Използването на език различен от българския по време на предизборната кампания е забранено, в разрез с дългогодишни препоръки на СДИПЧ, както и на Венецианската комисия.


Определен брой кандидати от турски и ромски произход участваха в няколко кандидатски листи, основно в районите с малцинствени общности. Граждани от турски произход взеха активно участие в избирателния процес чрез Движението за Права и Свободи (ДПС), смятана за „турска партия“, издигайки 395 кандидати във всички избирателни райони.


MМНИ не провеждаше наблюдението на изборния ден по систематичен или изчерпателен начин. В повечето посетени избирателни секции изборният процес бе прозрачен. Членовете на СИК като цяло спазваха процедурите с някои несъответствия забелязани по време на гласуването и броенето.


Машинното гласуване беше ефикасно въведено, с някои технически проблеми с преустановяване на използването му в един избирателен район и спирането му за няколко часа в друг. Бяха въведени превантивни мерки срещу КОВИД-19, които обаче не се спазваха напълно в повечето посетени секции и избирателите често биваха идентифицирани без да премахват маските си.


Постъпиха над 310 жалби касаещи избирателните секции в чужбина, избирателни списъци, тайната на вота, контролиран вот и натиск върху избиратели. ЦИК обяви 40,18 процента избирателна активност към 17:00 часа в избория ден.


ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ


На 14 Януари, в съответствие с Конституцията, президентът Румен Радев насрочи парламентарни избори на 4 април. Предходните парламентарни избори от 2017 година излъчиха пет партии в парламента. Партия „Граждани за Европейско Развитие на България“ (ГЕРБ) спечели 95 места и формира правителство заедно с коалиция „Обединени Патриоти“ (ОП).


Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, бе преизбран за министър-председател за трети мандат. Опозицията бе представена от Българската социалистическа партия (БСП) с 80 места, Движението за права и свободи (ДПС) с 26 места и ПП „Воля“ с 12 места.


През Юли 2019 година, ПП „Атака“ (с 6 депутати) напусна коалицията „Обединени Патриоти“ (ОБ) и правителството изгуби мнозинството си, но често бе подкрепяно от ПП „Воля“ и ДПС.2 Жените, като цяло, останаха недостатъчно представени на изборни длъжности и заемат едва 24 процента от местата в предходното Народно събрание, но същевременно заемат 40 процента от министерските постове, както и два от четирите поста на заместник министър-председател.


Въпреки разнообразието на политическата сцена, тя остава доминирана от двете основни партии, ГЕРБ и БСП, които се редуват в правителството през последните 15 години. Напрегнатите отношения между министър-председателя и президента допълнително допринасят за една поляризирана политическа обстановка.


Някои нови партии и коалиции бяха основани, предимно от бивши високопоставени длъжностни лица малко преди изборите. Изборите бяха белязани от обществено разочарование и липса на доверие в политическата система и се проведоха в условия на продължителни улични протести, настояващи за предсрочни парламентарни избори, както и за оставката на главния прокурор.


Протестите бяха мотивирани от обвинения в корупция, незачитане на върховенството на закона, както и уронване на демокрацията. Бяха изразени и притеснения във връзка с отчетността на изпълнителната власт пред парламента, независимостта на прокуратурата от изпълнителната власт, както и свиващото се гражданско пространство.


ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА И ПРАВНА РАМКА

240-те членове на парламента се избират за четиригодишен мандат чрез пропорционална система с преференциална опция в 31 многомандатни избирателни района. Разпределението на мандатите по избирателни райони се съставя на база на населението по данни от преброяването от 2011, но във всеки случай са не по-малко от четири, което излага на риск принципа за равнопоставеност на гласовете.


ЦИК разпределя мандатите за всеки избирателен район преди провеждането на изборите. Границите на 26 от избирателните района се определят спрямо административните области и са установени със закон. Въпреки че границите на останалите пет избирателни района в София и Пловдив се определят от президента преди изборите, не трябва да се забравя, че


1. Управляващата партия ГЕРБ спечели най-много места и на изборите за Европейски парламент (ЕП), както и 111 от общо 266 общини в местните избори от 2019.

2. Сред нейните успехи са и гласуването за одобряване на бюджета, както и отхвърляне на президентско вето.

3. Президентът наложи вето на 28 законопроекта на правителството, често критикувайки министър-председателя и подкрепи протестите от 2020 г. Министър-председателят често обвиняваше президента в „саботиране работата на правителството“ и в изпълнението на опозиционна роля.

4. Основни играчи в изборите бяха и Политическа партия „Има Такъв Народ“ (ИТН), коалициите – „Демократична България“ (Да, България, ДСБ и „Зелено движение“), Патриотична Коалиция (НФСБ и „Воля“) и „Изправи Се! Мутри вън!“ (ИСМВ).

5. Протестите се проведоха от юли до октомври 2020 и доведоха до оставките на петима министри.

6. Виж Резолюцията на Европейския Парламент, приета на 8 октомври 2020, която изрази притеснения по отношение на „съществената деградация“ на демокрацията, зачитането на върховенството на закона, независимостта на съдебната власт, практиката на управляващото мнозинство за припряно прокарване на закони, често без истински дебати или консултации със заинтересовани лица. Индексът за възприятие на корупцията на „Прозрачност без Граници“ от 2020 определи България като последна сред държавите-членки на ЕС и 69-та в света.

7. Виж Доклад за Върховенството на закона, на Европейската комисия, в който се изразяват притеснения по отношение на независимостта, отчетливостта и ефективността на прокуратурата, както и при провеждането на антикорупционни дела в България. През юли 2020, няколко граждански организации изпратиха писмо до институциите на Европейския съюз, изразявайки тяхното несъгласие със законопроектът за поправки в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който целеше да въведе по-строг финансов контрол.

8. Виж Съвместното становище на СДИПЧ и Венецианската комисия във връзка с законопроекта за промени в Изборния кодекс от 2014, както и Съвместното становище на СДИПЧ и Венецианската комисия във връзка с поправките в Изборния кодекс на България от 2017, параграф 24.

Международна мисия за наблюдение на изборите.

Страница: 5 - България, Парламентрани избори, 4 април 2021.

Становище за предварителни резултати и заключения

отсъствие на правни критерии, разпределението на мандатите, както и границите на избирателните райони до голяма степен осигуриха равнопоставеност на гласа.

9. Правилата за определяне на границите на избирателните райони не са в пълно съответствие с международните добри практики, в разрез с препоръките на СДИПЧ и Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия).

10. Партиите и коалициите получават възможност за представителство, ако успеят да преминат прага от четири процента от подадените действителни гласове; независимите кандидати трябва да преминат избирателна квота за съответния район.

11. Кандидатите биват избирани чрез отворени листи с възможност за една преференция. Ако избирателят не използва възможност за преференция, то тя се отчита в полза на оглавяващия листата кандидат. За да бъде избран, кандидатът трябва да премине определен праг; в противен случай, местата се разпределят спрямо подредбата определена от самата партия.

12. Правилата за провеждане на изборите се определят от Конституцията от 1991, Изборния Кодекс от 2014, както и законът за Политическите Партии от 2005, допълнени от решенията на ЦИК.

13. В правната рамка липсва стабилност; Изборният кодекс бе променян 20 пъти от влизането му в сила, последно през 2019 и 2020. Предходните поправки разписаха възможността за машинно гласуване в избирателните секции с поне 300 избиратели, премахнаха някои от контролите в секционните протоколи, лишиха някои оспорвания от възможност за бързо разрешаване и отново узакониха даренията от юридически лица. Тези законодателни промени бяха приети при липса на широки обществени консултации, в разрез с поетите международни ангажименти и стандарти.

14. Правната рамка осигурява добра основа за провеждането на демократични избори. Въпреки това, предходните препоръки на СДИПЧ и Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) за привеждането й в по-голямо съответствие с международните стандарти и добри практики не са взети предвид. Те касаят, основно, гласуването на лица лишени от свобода, номинацията на кандидати, регистрацията на избиратели в деня на изборите, докладване на финансирането по отношение на предизборната кампания, провеждането на предизборната кампания, условията и критериите за създаване на избирателни секции в чужбина, мерките за насърчаване участието на жените и малцинствените групи, както и

9 Средният брой жители отговарящ на едно място е 31,514. В МИР 5 (Видин), стойността на едно място е 16 процента по-ниско, а в МИР 10 (Кюстендил) с 13 процента по-високо от средното. Параграф I.22.iv Кодексът за добри практики на Венецианската комисия от 2002 препоръчва допустимото отдалечаване от нормата да е не повече от 10% и в никакъв случай да не надвишава 15%, освен при наличието на специални обстоятелства (защита на концентрирано малцинство, рядко-населени административни субекти).

10 Параграф I.2.2.v от Кодексът за добри практики препоръчва местата да се преразпределят поне на всеки десет години „за предпочитане, извън изборни периоди“.

11 Квотата от избирателния район е съотношението от броя на подадените валидни гласове, разделен на броя мандати от съответния избирателен район.

12 За да получи преференциално място, кандидатът трябва да спечели поне седем процента от действителните гласове спечелени от партийната листа в дадено МИР. През 2017, 56 депутати бяха избрани с преференциални гласове, но десет се оттеглиха преди обявяването на резултатите от изборите.

13 Разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите от 1990, Законът за Административни Нарушения и Наказания от 1969, както и Наказателния кодекс от 1968 година също се прилагат.

14 ЦИК сподели с OМНИ СДИПЧ, че законодателните власти не се консултираха с нея във връзка с промените в Изборния кодекс, включително и тези касаещи промени в работата на ЦИК. Някои граждански организации информираха OМНИ СДИПЧ, че законодателните им предложения не бяха взети под внимание. Протоколите от заседанията на парламентарната Комисия по Правни Въпроси сочат, че гражданското общество и медиите за изключени от обсъжданията на законопроекти за поправки в Изборния Кодекс преди второто четене. Според параграф 5.8 от Документ на ОССЕ от Копенхаген 1990 подобен вид законодателство следва да се приема в края на публична процедура.

15. Съвместното становище наСДИПЧ и Венецианска комисия във връзка с поправките в Изборния кодекс на България от 2017, параграф 71

16. Конституцията постановява, че „изборът на централните и местни власти“ е право, а в същото време чл.3 от Изборния кодекс го дефинира като граждански дълг и постановява задължителното гласуване. През 2016,

санкциите за изборни нарушения и оспорването на резултатите от изборите.

В допълнение, законодателството съдържа неясноти в закона, повтарящи се и неясно формулирани разпоредби, както и несъответствия свързани с ключови за изборния процес аспекти.


ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Изборите се управляват от тристепенна изборна администрация, която включва ЦИК, 31 Районни избирателни комисии (РИК) и 12 630 Секционни избирателни комисии (СИК).


17. Членовете на всички избирателни комисии бяха номинирани от политическите партии и коалиции, пропорционално на представителството им в Народното събрание.

18. По закон, никоя партия или коалиция няма право да има мнозинство в която и да е комисия, и председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да са от една и съща политическа партия или коалиция. Жените бяха добре представени във всички нива на изборната администрация, включително и на лидерски позиции.

19. Като цяло, изборната администрация ефикасно ръководи техническите аспекти на процеса и спази повечето крайни срокове. Събеседниците на Ограничената мисия за наблюдение на избори (ОМНИ) на СДИПЧ изразиха противоречиви мнения по отношение нивото на доверие в изборната администрация и изказаха притеснения, че политизираният начин на определяне на състава й възпрепятства ефикасността на приемането на решения, особено при разрешаването на жалби във връзка с изборния процес.

20. ЦИК е единственият постоянен орган, съставен от 20 члена, номинирани от седем партии и коалиции.

21. Тя проведе редовни заседания отворени за наблюдатели и излъчени онлайн. Дневният ред не винаги бе публикуван преди началото на заседанията и предаването на живо често бе заглушавано, без навременно обявяване на причина за това, което се отрази на прозрачността.

22. ЦИК взе около 400 решения във връзка с подготовката за изборите, включително и с мерките по отношение на КОВИД-19.23 Повечето от решенията по технически и административни въпроси бяха взети единодушно и своевременно публикувани на интернет.

Конституционният съд постанови, че лишаването от правото на глас в следствие на повторно негласуване е неконституционно.

17. Съгласно данните на ЦИК, 199 СИК бяха създадени за провеждането на избори в лечебни заведения, 12 в места за задържане, 283 за хора с увреждания и 46 за избиратели под карантина. Гласуването в чужбина бе проведено в 465 избирателни секции в 69 държави. Законът налага максимум от 35 избирателни секции за държави извън Европейския съюз.

18. Допълнително, партиите и коалициите в Европейския парламент могат да номинират членове на всички нива.

19. Десет от членовете на ЦИК, включително и заместник председателя и секретаря, са жени. Общо 308 от 507 членове на РИК, както и 19 от 31 председатели на РИК, са жени. Не са налични данни за разпределението по пол на състава на СИК.

20. ЦИК не успя да постигне съгласие по отношение на няколко технически въпроса, включително и по отношение на няколко промени целящи опростяването на протоколите на СИК.

21. Седем от ГЕРБ, шест от БСП, по двама от ДПС и ОП, както и по един от Воля, Реформаторския Блок и България без цензура.

22. Правилникът за организация на дейността на ЦИК постановява публикуването на дневния ред в интернет преди началото на заседанията. Въпреки че правилата позволяват провеждането на частично закрити заседания от съображения за защита на личните данни, те изискват публичното обявяване на причината.

23. ЦИК прие три решения да осигури възможността за гласуването с подвижна секция за граждани под задължителна карантина, както и за болниците поради КОВИД-19 и позволи гласуването с документи за самоличност изтекли след март 2020.


Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 7

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключения от страницата на ЦИК.


24. Редица ключови действия по подготовката на изборите бяха извършени от други участници в процеса.

25. Всички РИК, както и повечето СИК, бяха назначени от избирателните комисии от по-висока инстанция в съответствие с крайните срокове, след консултации с местните структури на политическите партии, с подкрепа на областните управители и общински кметове.

26. В повечето райони всички партии с право да номинират членове на РИК и СИК се възползваха от това.

27. Въпреки, че повечето (92 процента) СИК бяха назначени чрез консенсус между партиите, същите не успяха да постигнат съгласие за назначението на 26 РИК. Като цяло, РИК изпълниха задълженията си по ефикасен начин и публикуваха решенията си, протоколите от заседанията, както и други свързани документи в интернет, което подпомогна прозрачността на процеса.

Членовете на множество СИК бяха сменени едва ден преди изборите, практика, която урони стабилността на тези органи и се отрази негативно на работата им в изборния ден. За членовете на РИК и СИК се проведоха обучения на място, както и онлайн. Качеството на обучението за СИК, наблюдавано от представители на ОМНИ СДИПЧ, варираше, като някои от РИК не използваха стандартизиран обучителен материал и не отделиха достатъчно време за въпроси и пояснения.

ЦИК започна разяснителната кампания в социалните мрежи, по радиото и телевизията относно гласуването с преференция и машинното гласуване, гласуване от граждани под карантина, както и за достъпа за избиратели с увреждания. Разяснителната кампания се проведе изцяло на български език. При някои видео материали фигурираха субтитри, както и жестомимичен език, с цел подпомагане достъпа на лица с увреден слух.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Изборния кодекс позволява паралелното машинно гласуване в избирателни секции с поне 300 регистрирани избиратели.29 След обявената от ЦИК обществена поръчка, изпълнителят Сиела Норма осигури 9600 машини за гласуване, софтуер, техническа поддръжка, логистични услуги, както и съответното обучение на избирателните комисии. Дългият списък със задължения прехвърлени на частния изпълнител предизвика съмнения за това дали ЦИК, на практика, отговаря за организацията, провеждането и контрола на обработката на данните от машинното

24 За провеждането на заседание на ЦИК е задължителен кворум от половината членове и решенията се вземат с квалифицирано мнозинство от две-трети от присъстващите.

25 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството за регионално развитие и благоустройството (ГД ГРАО) направи проверка на подписите в подкрепа на партиите, както и частична проверка на индивидуалните кандидати; Информационно обслужване проведе частична проверка на кандидатите, с оглед на законовите изисквания и отговаря за табулацията на резултатите; Сиела Норма бе натоварена с машинното гласуване.

26 РИК имат между 15 и 17 члена, в зависимост от мандатите за съответните избирателни райони; СИК имат между пет и девет члена, в зависимост от броя на регистрираните избиратели.

27. Демократична България не се възползва от правото си да номинира членове на СИК в около шест процента от общините.

28. В случай на непостигане на консенсус, членовете на РИК и СИК бяха назначени от избирателните комисии от по-горна инстанция, на базата на протоколите внесени от партиите. Някои от събеседниците на Ограничената мисия за наблюдение на избори (OМНИ) на СДИПЧ заявиха, че заговори между регионалните структури на политическите партии изопачават критерия за равнопоставено представителство на партиите в СИК.

29. Директно записващи електронни машини за гласуване бяха използвани в 9,398 избирателни секции. Не се състоя машинно гласуване в нито една от специалните избирателни секции отворени в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, места за задържане, подвижни СИК, или при гласуване в чужбина.


Международна мисия за наблюдение на изборите

Страница: 8 България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключения.

Гласуване, както изисква законът и както се препоръчва в насоките за електронно гласуване на Съвета на Европа (СЕ).


30. Наскоро приетите законодателни промени възложиха на Държавната агенция „Електронно Управление“ (ДАЕУ), на Българския институт по стандартизация (БИС) и Българския институт по метрология (БИМ) задачата да извършат проверка на съответствието на машините за гласуване с техническите и законовите изисквания. Няколко от събеседниците на ОМНИ СДИПЧ критикуваха липсата на обществена консултации по въпроса. Въпреки кратките срокове и предизвикателствата породени от пандемията от КОВИД-19, сертифицирането бе проведено по обхватен и професионален начин, открит за наблюдатели, въз основата на приетата от трите институции обща методика. Законът не разписва ясни правила по отношение на публикуването на окончателния доклад за сертифицирането.


31. Окончателният доклад за сертифицирането, публикуван от ДАЕУ на 31 март, показа пълното съответствие на устройствата със съответните технически изисквания.

32. Някои от заинтересованите лица изразиха притеснения, че късното публикуване на доклада не е позволило изчерпателното му разучаване преди изборния ден.


РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Граждани навършили 18 години имат право да гласуват. В разрез с предходните препоръки на СДИПЧ, лица лишени от свобода, независимо от сериозността на престъплението, както и лица поставени под запрещение нямат право да гласуват, което е в разрез с международните стандарти.33

Регистрацията на избирателите е пасивна. Предварителни избирателни списъци се съставят въз основа на данните от регистъра на населението (РН) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство (ГД ГРАО). Гражданите с постоянен адрес в България биват автоматично добавени в избирателните списъци. Гласоподавателите в чужбина имаха възможност да се регистрират за гласуване в чужбина. Мнозинството от събеседниците на ОМНИ СДИПЧ изразиха доверие в коректността на избирателните списъци, но въпреки това някои изразиха

30 Виж Обяснителния Меморандум към Препоръка CM/Rec(2017)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите-членки за стандартите за електронно гласуване (Меморандум), според който „законовите задължения на органът отговарящ за провеждането на избори никога не бива да се прехвърля, поради факта, че този орган е отговорен за избирателния процес“. Наръчник за наблюдение на новите технологии за гласуване на ОССЕ/СДИПЧ уточнява, че: „всяка индикация, че изборният процес се ръководи от изпълнител, вместо от длъжностните лица отговарящи за изборния процес, е повод за безпокойство, тъй като това може да компрометира безпристрастността и независимостта на изборната администрация“.

31 Насоките за прилагане на разпоредбите на Препоръка CM/Rec(2017)5 за стандартите за електронно гласуване на СЕ излагат, че „Държавите-членки трябва да одобрят и публикуват ясни правила по отношение на публикуването на окончателния сертификационен доклад, както и всички свързани документи, с оглед на високото значение на прозрачността“ и че „процедурата по сертифициране трябва да приключи преди изборите, като остави достатъчно време за разглеждане на заключенията“.

32 Сред техническите изисквания за машините фигурираха изисквания за целостта и криптирането на данните, както и за потвърдена от избирателя одитна пътека. Законът разпорежда машините да подпомагат достъпа на избиратели с физически или сензорни увреждания.

33 Параграф 7.3 от Документ на ОССЕ от Копенхаген 1990 излага, че участващите държави трябва да „гарантират всеобщото и равнопоставено избирателно право на всички пълнолетни граждани“. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания от 2006 задължава държавите по договора да „признават равноправието и равенството на хората с увреждания спрямо другите хора във всички аспекти на живота“ и да осигурят тяхното „право и възможност […] да гласуват и да бъдат избрани“. През 2016, решението на Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) постанови по делото Кулински и Събев срещу България, че пълната автоматична и безогледна забрана за гласуване на лица лишени от свобода, независимо от продължителността на присъдата, сериозността на престъплението, както и конкретните обстоятелства представлява нарушение на Член 3 Протокол 1 на ЕКПЧ. Виж също Хърст срещу Обединеното Кралство.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 9

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

притеснения, че данните съхранявани в РН не винаги могат да бъдат обновени с данни за починалите гласоподаватели в чужбина.

Избирателните списъци бяха на разположение за преглед на обществото и можеха да бъдат проверени онлайн между 40 и седем дни преди изборите.34 Според данни на ЦИК, 93 580 избиратели са подали заявления за гласуване по настоящ адрес. Специални избирателни списъци бяха съставени за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, места за задържане въз основа на информация предоставена от ръководителите на тези институции. Избиратели с трайни увреждания, както и лица в изолация поради КОВИД-19 бяха добавени в списъци за гласуване с подвижна избирателна секция, след заявления подадени до съответно 29 и 31 Март.35

Окончателният избирателен списък съдържаше 6 635 654 избиратели. Избирателните списъци за гласувалите в чужбина съдържаха имената на 88 038 граждани преди изборния ден. Законът позволява на избирателите, които не се намират в избирателните списъци по постоянен адрес, както и на специфични категории избиратели, да бъдат добавени в избирателните списъци в деня на изборите, без да се налага да подават предварително заявление, като това се отняся до избирателите в страната, както и до тези в чужбина.36 Тази практика не гарантира напълно срещу възможността за многократно гласуване, в противоречие с международните добри практики.37

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ И ПАРТИИТЕ

Избирателите навършили 21 години имат право да се кандидатират за изборите.38 Тези с двойно гражданство не се допускат за участие.39 Лица на държавна служба, като военни, служители на службите за сигурност или полицията, дипломати, съдии и прокурори, които нямат право да членуват в политическа партия, не се допускат до участие в изборите чрез кандидатски листи, освен ако не подадат оставка.40 В същото време, тези лица имат правото да участват като независими кандидати след излизане в отпуск.

Регистрацията на кандидатите се осъществява на два етапа; първоначално, ЦИК регистрира политически партии и коалиции като изборни субекти, а РИК регистрира инициативните комитети за издигането на независими кандидати. Политическите партии и коалиции следва да

34 Избирателите можеха да сверят въведените от тях данни на интернет страницата на ГД ГРАО, както и на страниците на общините. Избирателните списъци бяха публично изложени също и на непредвидени от закона места. Политическите партии и наблюдателите като цяло нямаха достъп до регистъра с избиратели.

35 Гласуване с подвижна секция бе осигурено само в общини получили заявления от поне десет граждани, в случаите на карантинирани граждани, най-късно до 31 Март и само ако гражданинът е карантиниран по постоянен или настоящ адрес.

36 Изборният Кодекс дава правото на членовете на СИК и на охранителния персонал да гласуват в избирателната секция, в която работят; студентите имат правото да гласуват в общината, в която учат; лицата с увреждания имат правото да гласуват в удобна за тях секция, без необходимостта от предварително заявление.

37 Параграф I.2.iv от Кодекса на добри практики не препоръчва регистрацията на избиратели в СИК в изборния ден.

38 Кандидат има правото да участва в не повече от два избирателни окръга и само в един като независим кандидат.

39 В Танасе срещу Молдова, ЕСПЧ определи ограниченията на правата на лица с двойно гражданство като непропорционални и в нарушение на член 3 от Протокол 1 на ЕКЧП. България се възползва от правото да не прилага Член 17 от Европейската Конвенция за Гражданството от 1997, гарантираща равноправието на лица с двойно гражданство.

40 В следствие на решение на Конституционния Съд от 2015, Изборния кодекс бе променен с цел изключване на президента, депутатите от Народното Събрание, министър-председателя и заместниците му от изискването да излизат в отпуск.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 10

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

подадат документи за регистрация до ЦИК, включително подписка и финансов депозит.

41 Гражданите имаха правото да участват в подписката само на един кандидат, в противоречие с предходни препоръки на СДИПЧ и в разрез с международните добри практики.42 Партиите могат да оттеглят кандидати от листите си във всеки един момент от процеса, включително и в деня на изборите, в разрез с поетите ангажименти към ОССЕ.43

Като цяло, регистрацията на кандидати и партии бе обхватна. Процесът завърши на 10 март, пет дни след началото на предизборната кампания.44 Бяха регистрирани общо 5911 кандидати от листите на 30 партии и коалиции.45 Жени оглавиха 214 (23 процента) от кандидатските листи в различните избирателни райони. Фигурираха само двама независими кандидати.46 ЦИК получи заявления от 31 политически партии и осем коалиции и отказа регистрация на шест партии, поради непълна документация.47 В следствие на проверка на подписките за подкрепа, проведена от ГД ГРАО, ЦИК отмени регистрацията на две партии.48 Три отказа бяха обжалвани пред Върховния административен съд (ВАС), който на свой ред потвърди решенията на ЦИК. Въпреки че ЦИК предостави на участниците три-дневен срок за поправяне на документите, законът не позволява внасянето на каквито и да било корекции след крайния срок за регистрация и някои от получилите отказ кандидати имаха ограничена, или напълно липсваща възможност за поправяне на грешки в заявленията си.49

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Предизборната кампания стартира на 5 март, 30 дни преди изборния ден. Всички агитационни материали, свързани с кампанията задължително съдържат текст, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Въпреки че използването на материали, които „противоречат на добрите нрави“ е забранено, разпоредбата е неясна и е възможно да доведе до незаконно ограничение на свободата на словото. На политическите партии не е позволено да използват

41 Изискванията за партиите и коалициите са за 2,500 събрани подписи в подкрепа, както и депозит от 2,500 лв. Инициативните комитети трябваше да съберат 1,000 подписа, както и да внесат депозит от 100 лв. 1 Евро се равнява на 1,96 Български Лева (лв.).

42 Параграф 96 от Насоките за регулиране на политическите партии на СДИПЧ и Венецианската комисия от 2020 препоръчват, че „трябва да е възможно да подписване в подкрепа но повече от една партия и законодателството не бива да ограничава гражданите или други лица с правото на подпис в подкрепа на само една партия. Всяко ограничение на това право води прекалено лесно до злоупотреби и може да доведе до отстраняването от изборите на партии, които добросъвестно вярват, че са покрили изискванията за брой подписи.“.

43 Параграф 7.9 от Документа на ОССЕ от Копенхаген 1990 изисква държавите-членки да „осигурят на кандидатите набрали изискваното от закона количество гласове своевременно постъпване в длъжност и да осигурят оставането им в длъжност до края на мандата“.

44 Виж Параграф I.1.3.8 от Кодекса на добри практики, който препоръчва следното: „при всички случаи, кандидатурите трябва да бъдат затвърдени до началото на предизборната кампания, защото закъсняло затвърждаване на регистрация поставя някои партии и кандидати в неравностойно положение по време на кампанията“.

45 1785 (около 30%) са жени.

46 Два инициативни комитета не можаха да регистрират кандидати, поради непълна документация и, в допълнение, регистрацията на двама потенциални независими кандидати беше отменена от РИК поради недостатъчен брой подписи в подкрепа на кандидатите. В резултат на обжалване, Административният Съд София-град (АССГ) възстанови регистрацията на един кандидат.

47 Причините за отказа регистрация включваха недостатъчно количество подписи в подкрепа на кандидат, непредставяне на списъка с подписи в електронна форма, липсващо удостоверение за правния статут на партията, както и липсваща информация за банкова сметка.

48 На 9 Март, ЦИК отмени регистрацията на общо 16 кандидати неотговарящи на изискванията, поради факта, че шест притежаваха двойно гражданство, а девет не покриваха възрастовото изискване. Един бе регистриран от ЦИК в следствие на постановление на ВАС.

49 Осем политически партии подадоха заявления за регистрация малко преди изтичането на крайния срок.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 11

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

държавни ресурси. Законът, обаче не съдържа разпоредби за предотвратяване на злоупотребата с административни ресурси или със служебно положение по време на кампанията

.50

Основните права и свободи бяха зачетени и участниците имаха възможност да достигнат до електората. Повечето партии ограничиха преките срещи и дейности лице в лице като насочиха кампанията към по-традиционни методи, онлайн и в социалните мрежи, заради притесненията свързани с общественото здраве. До 22 март нямаше ограничения във връзка с Ковид-19 спрямо публични събирания. Въпреки въведените в последствие мерки за забрана на провеждане на кампанията на открито, високопоставени членове на управляващата партия продължиха с публичните си изяви, редом с официалните им задължения, което бе подробно отразено в медиите.

Предизборната кампания беше до голяма степен конкурентна с диапазон от участници представляващи различни виждания. Кампанията бе вяла и фокусирана основно върху личности, а не платформи. Кампанията се разви около няколко централни теми: отговора на пандемията от КОВИД-19 и общественото здраве, борбата с корупцията, съдебната система, икономиката, отношенията със Северна Македония както и „Руска шпионска афера“.51 Тонът на кампанията понякога беше конфликтен, включително се наблюдаваха случаи на реч подбуждаща към омраза срещу ЛГБТИ и роми.52 Партиите, като цяло, не положиха конкретни усилия за достигане до жените избиратели и проблемите на жените бяха слабо засегнати и адресирани единствено на база на стереотипи.53

По време на предизборната кампания, правителството обяви няколко извънредни мерки за преразпределяне на бюджетни средства във връзка с пандемията от КОВИД-19, които според някои от събеседниците на ОМНИ СДИПЧ могат да бъдат възприети като финансови стимули за електората. Става дума за мерки като ваучери за 2,1 млн. за пенсионери и надбавки за групи граждани.54 Правителството обяви също и насочване на бюджетни средства към общини.55 Редица извънредни разпределения на бюджетни средства за инфраструктурни проекти, включително изграждането на и реконструкцията на обществени сгради бяха обявени, започнати

50 Параграф II Б 1.1 от Съвместни указания от 2016 на СДИПЧ и Венецианска комисия за превенция и отговор на злоупотреба с административни ресурси по време на изборни процеси казва че : правната рамка следва да осигури ефективни механизми за забрана публични власти да се възползват от нечестно използване на техните позиции за да организират официални публични събития за целите на предизборна кампания, включително благотворителни събития, или събития които фаворизират или очернят, която и да е политическа партия или кандидат.

51 На 22 март, пет служители на Министерство на отбраната бяха обвинени във военен шпионаж в полза на Руската федерация, докато двама руски дипломати бяха обявени за персона нон грата.

52 Министъра на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов отправи изказване към съдиите от Върховния касационен съд да отхвърлят жалбата от трансджендър човек за отказана смяна на име; по време на предаването 120 минути по BTV, кандидати на ВМРО направиха изказвания срещу ромите и ЛГБТИК,

53 БСП и ИТН споменават надбавки за майчинство, ДБ жертви на домашно насилие, ВМРО традиционната роля на жената в семейството, и Нацията се застъпва за затвор за пропагандиращите „джендър“ ценности. Събеседниците казаха, че „жените не се интересуват от политиката, защото средата е сурова“, че „политическата култура се асоциира със сила, тоест с мъже“. През юли 2018, Конституционния съд реши, че Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията. БСП, ВМРО, НФСД, Атака, Воля, Възраждане и ДНК (непартийно движение) публично се противопоставят на Истанбулската конвенция.

54 На 1, 8 и 10 март, премиерът обяви мярка за ваучери за храна на стойност 120 лв, която да бъде осигурена през април на пенсионерите получаващи по-малко от 369 лв.; 4,2 млн лв. бяха предоставени за музикантите на свободна практика и 35 милиона за семействата на деца в 1-ви и 8-ми клас, като подкрепа за учебната година. На 24 март , 40 милиона държавна гаранция за нови заеми за студенти и докторанти през 2021 и 52 милиона за месечни надбавки за семейства с деца под 14 години, които трябва да стоят вкъщи поради Ковид-19 и 83,5 милиона за производителите на плодове и зеленчуци.

55 На 4 март, 10,5 милиона лв. бяха насочени към общините Аксаково, Враца, Сливница, Велинград, Драгичево, Пордим, Тутракан, Елин Пелин и Етрополе.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 12

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

или откри по време на предизборната кампания.

56 Премиерът присъстваше на откриването на някои от тези обекти и получи широко медийно отразяване.57 Широко разпространеното използване на държавни ресурси даде на управляващата партия съществено предимство.58 Основната опозиционна партия, БСП, внесе три жалби твърдящи неправомерна употреба с власт и държавни ресурси от управляващата партия ГЕРБ и премиера.59 На 1 Април, в изпълнение на служебните си задължения, президентът публично призова гражданите да гласуват за ново управление на страната.

ОМНИ СДИПЧ получи достоверни твърдения за натиск от партии и кандидати върху гласоподаватели, включително от работодатели от публичния и частния сектор, както и от собственици на малки бизнеси с публично-частни партньорства.60 Всички събеседници на ОМНИ СДИПЧ отбелязаха, че все още има опити за прилагане на практики за купуване на гласове и „организирано“ гласуване в някои икономически и социално уязвими общности, по-конкретно с отражение върху ромското население. 61

ФИНАНСИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Последните изменения в правната рамка намалиха финансирането на политическите партии с публични средства, възстановиха правото на юридическите лица да правят дарения за предизборната кампания, като същевременно премахнаха тавана за размера на подобни дарения, както и разписаха задължение за писмено извлечение за даренията над 650 лева. Повечето предходни препоръки на СДИПЧ и Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО) на Съвета на Европа, включително тези, които се отнасят към докладването на разходи преди изборния ден, скъсяването на крайните срокове за изпращане на финансови доклади, както и въвеждането на по-кратки срокове за тяхната публикация и тази на сертификатите за одит остават неадресирани/неразрешени. Като цяло, недостатъците на правната рамка и ограниченото й прилагане подкопават прозрачността и ефективността на финансирането на кампанията.

Партии и независими кандидати подлежат на таван на ограничение на разходите, съответно 3 милиона и 0.2 милиона лева. Партиите и коалициите при определени условия получават годишно публично финансиране, което достига до 15 милиона лева.62 Въпреки че няма допълнително

56 На 10 март, 2 милиона за реконструкция на училища и детски градини, 1.6 милиона за две православни църкви в Сандански и Земен и джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград, 3 милиона за манастирски комплекс „Рождество Христово“ Шипка; на 17 март, 5,13 милиона за преодоляване на природни бедствия в седем общини; и на 24 март 20 милиона за Софийска Община за метрото в София и 1.68 милиона за детски градини и училища.

57 Тези включват строителни работи на магистрала Тракия, газохранилищните съоръженията в Чирен.

58 Параграф II Б 1.3 от Съвместни указания от 2016 на СДИПЧ и Венецианска комисия за превенция и отговор на злоупотреба с административни ресурси по време на изорни процеси предвижда, че обикновената работа на правителството трябва да продължи по време на предизборния период. С цел да се предотврати неправомерно използване на административни ресурси , което да изкриви правилата на играта по време на предизборното състезание, правната рамка следва да заявява, че никакви големи съобщения свързани с или в помощ на създаването на благоприятно възприятие към определена партия или кандидат следва да се случва по време на предизборната кампания.

59 Подобна жалба беше входирана и от гражданско движение „Боец“.

60 Всички членове на OМНИ екипа получиха достоверни твърдения за натиск върху гласоподаватели, включително учители, работници в обществените фирми за почистване. На 18 март, по време на онлайн среща с регионалните образователни отговорници, зам. министър Таня Михайлова и кандидати на ГЕРБ, поискаха списъци с учителите, които са членове на секционни комисии.

61 Според твърденията на събеседниците на OМНИ СДИПЧ, това включва пари в брой, доставка на провизии, както и топла храна. Главният прокурор нареди разследване в няколко случая на предположително купуване на гласове.

62 Политическите партии и коалициите, които са получили съответно един или четири процента от действителните гласове получават по 8 евро на глас. През 2020, 15 милиона лева са разпределени сред четирите партии и две коалиции; като почти половината от тях са получени от ГЕРБ.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 13

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

публично финансиране за предизборните кампании, нови партии и независими кандидати, имат право на непряко финансиране за медийна реклама в размер, съответно на

40 000 лв. и 5000 лв.

Кандидатите участващи в изборите могат да получават дарения под формата на финансиране или в натура от страна на физически и юридически лица. Няма лимит на даренията. Дарения от чуждестранни и анонимни лица, религиозни институции и чужди държави са забранени. Дарения от юридически лица финансирани от държавата са позволени, в разрез с международните добри практики.63 Няколко кандидати информираха ОМНИ СДИПЧ, че те основно са използвали собствени средства и разпечатани материали предоставени от съответните партии.

Дарения и плащания над 1000 лева и плащания следва да се извършват по банков път към фонд за предизборната кампания и кандидатите участващи в изборите бяха задължени да докладват даренията всяка седмица по време на предизборната кампания. Въпреки това, финансовите средства на партиите бяха освободени от изискване за разкриване, което позволи на кандидатите да ги използват без да разкриват донорите в техните финансови отчети за предизборната кампания. Повечето партии разкриха много ограничен брой от даренията, докато няколко, включително ГЕРБ заявиха, че основно използват партиини финансови средства за предизборна кампания.

Ефективността на Сметната палата (СП), натоварена с упражняване на надзор върху финансирането на кампанията, срещна трудности поради ограничения си мандат и правомощия да разследва и санкционира своевременно нарушения в предизборното финансиране. По-специално, Сметната палата е задължена да проверява съответствието на докладваната информация с финансовата документация и условията по договорите.64 Въпреки това, институцията не е задължена да идентифицира недокладвани преводи. Кандидатите са длъжни да представят отчети за приходите и разходите по кампанията в рамките на 30 работни дни след изборите, които се публикуват в рамките на 15 дни след представянето и подлежат на одит в рамките на шест месеца.65 Санкциите, включително глоби до 10 000 лева предвидени в закона за неспазване на изискванията за разкриване и докладване не се оказват ефективни.

МЕДИИ

Медиите са силно концентрирани в ръцете на няколко собственици и са податливи на политическо влияние, което накърнява разнообразието в отразяването. Телевизията остава основният източник на информация за политическите партии, следвана от онлайн медиите. Два телевизионни оператора, bTV и Nova, заедно обхващат над 64% от зрителите и в периода януари – октомври 2020 са получили около 87% от приходите за телевизионна реклама.66 Последният

63 Виж Препоръка (2003)4 на Комитета на министрите на Съвета на Европа, която изисква „Държавите следва да забранят юридически лица, които са под контрола на държавата или на други държавни власти да правят дарения на политически партии“. Виж също параграф 214 от Насоките за регулация на политическите партии от 2020.

64 Включително заявления за декларации на доход на донорите и дарения, декларации за приходи и имущество на кандидатите, съответствие на докладваните разходи с тези на докладваните от предоставящи услуги, идентификация на недопустими дарения и съответствие на докладваните дарения с получените средства. Сметната палата има право да изиска достъп до базата данни на НАП и други компетентни институции.

65 Политическите партии докладват също и техните годишни отчети. в случай, че годишният оборот или разходи надхвърлят 50 000 лева. Преди да бъдат изпратени в Сметната палата, докладите минават независим финансов одит организиран от партиите.

66 Според проведени от изследователска агенция „Nielsen Admosphere“ измервания на телевизионната аудитория в периода 15-21 март, каналите на оператора на bTV са гледани от 29,86% от измерваната аудитория, докато каналите на оператора на Nova са гледани от 34,3% от измерваната аудитория. Програмите на обществената БНТ са гледани от 6.07 % от аудиторията.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 14

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

управлява също и най-голямата дигитална медийна компания, която включва и над десет от основните новинарски сайтове. Обществената Българска национална телевизия (БНТ) е третият по популярност телевизионен оператор. Поне четири телевизионни канала са притежавани от партийни лидери или фондации свързани с политически партии. Много от събеседниците на ОМНИ СДИПЧ бяха на мнение, че скорошните промени в крайните собственици на

bTV и Nova, както и назначаването на бивш политик за нов директор на БНТ, компрометират редакторската независимост и на трите оператора.67 Малко след това редица старши редактори и журналисти са били уволнени или са напуснали и в трите телевизионни оператора като някои от тях се позовават на натиск от страна на новите ръководства.

Много от събеседниците на ОМНИ СДИПЧ изразиха опасения относно концентрация на медийната собственост, оказване на политическо влияние върху медиите и съдебен натиск върху разследващи журналисти, включително евентуално осъждане за клевета.68 Представителят на ОССЕ за свобода на медиите изрази притесненията си във връзка с няколко случая на сплашване и нападения срещу журналисти, включително и от страна на полицейски служители, които не са разследвани в достатъчна степен от властите, което допринася за атмосферата на безнаказаност.69 Повечето събеседниците на ОМНИ СДИПЧ смятат, че по-голямата част от медиите съобразяват своите редакторски политики в съответствие с интересите на своите частни и публични рекламодатели, в резултат на което се наблюдава широко прилагане на автоцензура.

Изборният кодекс задължава БНТ и Българското национално радио (БНР) да осигурят обективно и честно отразяване на кампанията и да съгласуват всички формати на представянето с кандидатите. Тъй като отразяването в новините не беше сред форматите съгласувани с кандидатите, БНТ и БНР се въздържаха от редакторско отразяване на предизборната кампания в новините. Въпреки това, според мониторинг на БНТ проведен от ОМНИ СДИПЧ, парламентарно представените партии получиха около 7 минути отразяване в новините, по време на последната сесия на парламента от 25 март.70 Вместо това, БНТ1 създаде ежедневното предаване за актуални събития „Гласовете на България“, което предложи на кандидатите платено отразяване, подготвено от журналисти на БНТ1.

В съответствие със закона, БНТ осигури по 40 секунди безплатно директно време в началото и в края на предизборната кампания и организира 15 дебата, като покани всички кандидати за народни представители. Въпреки това, някои политически партии критикуваха тези дебати, поради излъчването им извън времето на праймтайма, в 16:00 часа, което значително намали тяхната гледаемост. БНТ организира 8 дебата в праймтайма, като ограничи участието в тези програми само до 12 кандидати: шест парламентарно представени партии и шест най-популярни непарламентарно представени партии на базата на социологически проучвания. Частните телевизии, които бяха мониторирани, организираха редица дебати само с участието на десетте най-популярни партии.

67 През 2019 година, крайният собственик на bTV, Central European Media Enterprises, беше придобит от PPF Group N.V. , докато Nova Group беше придобита от известния български бизнесмен Кирил Домусчиев. През януари 2021 Nova Group беше придобита от United Group.

68 Вижте също доклада за България на Комисаря по правата на човека в Съвета на Европа, публикуван на 31 март 2020 г.

69 На 15 февруари 2021 г., Представителят на ОССЕ за свобода на медиите отбеляза отказа на българската прокуратура да разследва цялостно докладвания побой над журналист на свободна практика, нанесен през септември 2020 г. Виж още становища и съобщения в Twitter относно България от страна на Представителя на ОССЕ за свобода на медиите.

70 Започвайки от 8 март до официалния край на кампанията на 2 април ММНИ СДИПЧ проведе медиен мониторинг на отразяването в праймтайма на пет телевизии ( БНТ1, bTV, NOVA, NOVA Нюз, и България On Air) и шест онлайн медии (24 часа, blitz.bg, dir.bg, Дневник, Offnews, vesti.bg).

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 15

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

Медийният мониторинг на ОМНИ СДИПЧ заключи, че всички разгледани частни телевизии bTV, Nova и България On Air предоставиха ограничено отразяване на предизборната кампания в своите новинарски емисии, като отделиха за всички кандидати взети заедно между 30 и 50 минути в новините на праймтайма. Въпреки че не бяха означени като платена реклама, стилът на представяне и описание беше близък до този на платените репортажи. БНТ1 и всички частни телевизии, мониторирани от ОМНИ СДИПЧ, предоставиха обширно отразяване в новините, между 60 и 180 минути, на дейността на министър-председателя и на министъра на здравеопазването, и двамата кандидати на ГЕРБ.71

Законът изисква всички платени политически реклами да бъдат ясно отбелязани като такива. Мониторингът на ОМНИ СДИПЧ на онлайн медиите идентифицира два уебсайта, които предоставиха значително пространство за положително отразяване на дейностите на основните кандидати и не отбелязаха никои от репортажите като платени. В частност, Offnews публикува редица позитивни статии за дейностите на ГЕРБ, БСП, ДБ и РБ, докато blitz.bg имаха положително отразяване за ГЕРБ, БСП, ПК, ВМРО и ДПС и силно критикува ИТН и ДБ. Освен това, 24 часа обозначаваше някои материали като платени, а тяхното редакторско отразяване понякога ясно промотираше ГЕРБ, БСП и РБ. Двата уебсайта Vesti и dir.bg ясно отбелязваха политическа реклама и имаха ограничено отразяване на предизборната кампания, като по-голямата част от техните материали на политическа тематика обширно отразяваха дейността на правителството, включително министър-председателя и министъра на здравеопазването. Дневник до голяма степен се въздържа от платени материали и беше единственият уебсайт, който предложи аналитично и критично отразяване на правителството и ГЕРБ, ДПС, ВМРО, РБ и междувременно имаше положително отразяване на ДБ. Ограниченото отразяване в новинарските емисии и статии, практическата липса на разследващи или аналитични репортажи, както и платените политически агитационни материали представени като новини, ограничиха възможността на избирателите да направят информиран избор.

На 2 март, Агенция Франс Прес (AFP) започна партньорство с Фейсбук, основната социална мрежа в страната, като трета страна за проверка на факти за България и определи един експерт да идентифицира и ограничи разпространението на съмнително, некоректно или подвеждащо съдържание и да добави към подобни публикации линкове към статии за проверка на достоверността. Изказванията и публикациите на политици обаче не бяха обект на проверка на фактите.72 Кандидатите активно използваха платформата Фейсбук, за да промотират своите публикации, като похарчиха повече от 180 000 евро за реклама. Анализът на ОМНИ СДИПЧ на рекламата във фейсбук идентифицира поне 20 фейсбук страници, които публикуваха платена реклама в подкрепа на или срещу политически партии, въпреки че формално не бяха свързани с никой от кандидатите.

Съветът за електронни медии (СЕМ), регулаторният орган за електронните медии, е упълномощен от ЦИК да мониторира медийното излъчване по време на предизборната кампания, въпреки това, санкции се налагат от ЦИК.

По време на предизборната кампания ЦИК получи 22 сигнала от СЕМ, включително осем нарушения на изискванията за публикуване на платена политическа реклама, четири за използване на българския флаг в политическа реклама и четири за непоказване на данни от екзит

71 Това отразяване беше основно фокусирано върху усилията на правителството за справяне с пандемията, включително обявяването от министър-председателя на извънредни финансови помощи и отпускането на средства за публични инфраструктурни проекти.

72 AFP публикува пет статии след направена проверка на фактите в новосъздадената платформа, всички фокусирани върху дезинформацията свързана с Ковид-19.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 16

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

полове.

73 ЦИК реши да изпрати официално предупреждение до TV+, само за един такъв случай и не намери нарушения при другите.

ЖАЛБИ И ОСПОРВАНИЯ

Кандидатите, политическите партии, както и наблюдателите имат право да подадат жалба срещу административни актове или решения, както и да подадат сигнал по отношение на всеки друг тип нарушение. Жалбите се приемат само ако жалбоподателят има правен интерес, което често доведе до недопустимост поради тясно тълкуване.74 На практика, избирателите имат право да подават жалби само по отношение на собствената си регистрация в избирателните списъци. Законът не предвижда конкретно право на оспорване на протоколите с резултатите от различните нива на изборната администрация и кандидатите могат само индиректно да оспорва резултатите от изборите на национално ниво, в противоречие с предходни препоръки на СДИПЧ и в разрез с международните стандарти.75 Законът дава широко право на преценка на избирателните комисии при налагането на наказания в размер от 200 лв. до 2000 лв.76 Като цяло, недостатъците в правната рамка, както и прилагането и от ЦИК и от съдилищата често остави заинтересованите страни без ефективна правна защита, в противоречие с поетите ангажименти към ОССЕ, както и други международни стандарти.77

Жалби и сигнали могат да се подават пред ЦИК и пред всички РИК. Решенията на избирателните комисии подлежат на обжалване пред комисия от по-висока инстанция, като ВАС се явява последна инстанция. Законът предвижда бърза процедура със срокове от един час до три дни. В следствие на приетите през 2019 промени, някои решения на ЦИК, включително и утвърдителни решения по отношение на отхвърлени от РИК жалби, подлежат на разглеждане от областните административни съдилища по обикновената процедура.78 При крайните срокове за разследване

73 Това включва платена реклама, която не беше отбелязана като такава, неспазено изискване от страна на телевизионен канал да публикува на своя уебсайт информация за договор с кандидат, както се изисква по закон, и реклама, която накърнява честта и достойнството на други кандидати.

74 Жалби подадени от кандидати по отношения на регистрацията на кандидати, както и на нарушения на правилата на предизборната кампания бяха отхвърлени поради недопустимост в голям брой случаи разгледани от ЦИК, както и в 29 дела на ВАС. В няколко случая, ЦИК прие за разглеждане по същество жалби за предполагаеми нарушения на правилата на предизборната кампания, подадени от кандидати срещу други кандидати. Насока II.3.3.3.f от Кодекса на добри практики гласи, че „всички кандидати и избиратели регистрирани в определен изборен район трябва да имат правото на обжалване“.

75 Законът предвижда 15 дневен срок след обявяването на резултатите от изборите, в който легитимността им може да бъде обжалвана пред Конституционния съд от една-пета от депутатите на Народното събрание, от президента, от Министерския съвет, от Върховния касационен съд, от Върховния административен съд, от Главния прокурор, по молба или по собствена инициатива. ЕСПЧ определи тази мярка за правна защита като неефективна по смисъла на тълкуването на член 13 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в делото Пенков и други срещу България. През 2017 Главния прокурор отказа молбата за завеждане на конституционна петиция срещу резултатите от изборите, подадена от една от политическите партии. Виж параграф 79 от Съвместното становище на СДИПЧ и Венецианската комисия във връзка с поправките в Изборния кодекс на България от 2017.

76 Част 3 от Изборния кодекс разписва изборните нарушения, както и съответните санкции. Член 496 излага допълнителни наказания, но не излага конкретните нарушения. Липсват критерии за определянето размера на глобата, която варира от 100 Евро до 1,000 Евро.

77 Параграф 5.10 от Документа на ОССЕ от Копенхаген 1990 гласи, че „всеки има право на ефективна правна защита срещу административни решения, с цел гарантиране зачитането на основните права, както и на цялоста на закона“. Член 8 от Всеобщата Декларация за Правата на Човека гласи, че „всеки има право на ефективна правна защита...“.

78 Включително и решения на ЦИК по технически проблеми, както и правила за прилагането на разпоредбите на Изборния кодекс. ВАС отхвърли няколко жалби поради липса на компетентност и ги препрати на съдилища от по-ниска инстанция.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 17

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

и завеждане на наказателни дела по бързата процедура се позволява неколкократно удължаване, което намалява ефикасността на процедурите.

79

ЦИК получи 48 жалби, 35 от които срещу решения на РИК свързани основно с регистрацията на кандидати, със състава на СИК, както и с провеждане на предизборната кампания, както и 48 жалби и 88 сигнала, свързани основно с предполагаеми нарушения на правилата на предизборната кампания, злоупотреба със служебно положение и административни ресурси от страна на високопоставени държавни служители.80 От общо 48 жалби, ЦИК отхвърли 24 по същество и отхвърли 18 поради недопустимост, на основание липсата на правен интерес.81 ЦИК е задължена по закон да се произнася по жалби с квалифицирано мнозинство от две-трети от присъстващите, като в противен случай жалбата се смята за отхвърлена. Повечето жалби за предполагаема злоупотреба с административни ресурси бяха оставени без разглеждане, частично заради непостигане на необходимото мнозинство.82 ЦИК отбеляза, че необходимото мнозинство често не може да бъде постигнато в политически деликатни случаи.

ЦИК се произнесе по някои жалби и повечето сигнали с „протоколни решения“, вместо с отделни решения, които често не бяха публикувани. Съдилищата не винаги приемаха за разглеждане жалби за оспорване на „протоколни решения“ на практика лишавайки жалбоподателя от правна защита.83 Повечето жалби свързани със социалните медии бяха отхвърлени по недопустимост.84 Решенията по жалби бяха публикувани своевременно.85

Във ВАС постъпиха 65 жалби срещу решения на ЦИК.86 Повечето бяха отхвърлени поради липса на правен интерес от страна на жалбоподателя или се наложи да бъдат препратени по компетентност на съдилища от по-ниска инстанция, поради предхождащи промени на

79 Въз основа на дадените от Главния прокурор през 2019 указания, всички дела свързани с изборите подлежат на разглеждане в седем-дневна процедура, като срокът може да бъде удължен до две седмици или до два-месеца, по обикновена процедура. На 15 Март 2021, Прокуратурата протестира срещу решение на Софийския градски съд, да оправдае лице обвинено в купуването на гласове по време на предизборната кампания от 2014.

80 Жалбите бяха подадени във връзка с регистрацията на партии и коалиции, отмяна на регистрация на кандидати, както и съставянето на СИК.

81 ЦИК отхвърли решение на РИК Монтана по състава на СИК и разпределянето на квоти, в отсъствие на съгласие между кандидатите и общинската администрация. ЦИК регистрира ПП „Правото“ в следствие на няколкократни жалби срещу забавеното взимане на решения.

82 Включително шест жалби от БСП, „Републиканци за България“ и „Боец“ срещу предполагаеми злоупотреби с държавни ресурси и със служебно положение от страна на управляващата партия и поне пет сигнала срещу обещания на „Воля“ за бензиностанции в замяна на гласове.

83 При разглеждането на жалбата на коалиция „Демократична България“, ВАС заяви, че приетите от ЦИК с протоколно решение указания за защита на личните данни не подлежат на обжалване, поради процедурния им характер, но протоколно решение на ЦИК, с което се остави без разглеждане жалба на партия „Боец“ бе разгледано от ВАС като автоматично отхвърляне поради непостигнато мнозинство. В последният случай, ВАС не можа да посочи конкретно решение на ЦИК, тъй като протоколните решения на ЦИК не се публикуват.

84 В следствие на направените през 2019 поправки на преходните разпоредби в Изборния Кодекс, личните страници в социалните мрежи бяха изключени от обхвата на медийните регулации. Няколко жалби срещу предполагаеми нарушения на правилата за провеждане на предизборната кампания чрез медиите по адрес на подобни лични страници бяха разгледани по същество от избирателните комисии.

85 Разглеждането на сигнали не бе леснодостъпно, тъй като бе публикувано в рамките на стенографските протоколи, което намали прозрачността.

86 От тези, 23 бяха на една тема и касаеха промени в състава на коалиции, статута на бивши коалиционни партньори, участващи в изборите самостоятелно, както и разпределянето на квоти за СИК. ВАС разгледа по същество, но отхвърли като неоснователни осем идентични жалби срещу грешки в решения на ЦИК относно регистрацията на коалиции.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 18

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

компетентността.

87 В случаите, разгледани по същество, ВАС потвърди повечето решения на ЦИК.88 Въпреки че Административният съд София-град (АССГ) първоначално отхвърли приетите от ЦИК и от Комисията за защита на личните данни указания да не позволяват прякото излъчване на процедурите по преброяване на гласовете, последващото обжалване от ЦИК не бе разгледано преди изборния ден.

ГРАЖДАНСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАБЛЮДАТЕЛИ

Законодателството разписва правото за участие в изборния процес на международни и независими наблюдатели, както и на представители и застъпници на партии. Регистрираните граждански организации, чиито цели са свързани с защитата на политическите права имат право да номинират наблюдатели.89 Изборният кодекс разписва подробни разпоредби по отношение на правата и задълженията на наблюдателите и им предоставя правото на неограничен достъп до всички етапи от изборния процес.

Общо 30 граждански организации се регистрираха в ЦИК с общо 3 372 наблюдатели. Допълнително, ЦИК регистрира 129 международни наблюдатели, представляващи шест организации, дипломатически представителства, както и чуждестранни избирателни комисии. Повечето организации с независими наблюдатели изказаха мнение, че епидемичната обстановка поради КОВИД-19 ограничи дейностите им, по отношение на географския обхват и общия брой наблюдатели.

УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

В Конституцията не се споменават националните малцинства, но се гарантира правото на самоопределение.90 Въпреки конституционната забрана за дискриминация на етническа или религиозна основа, Конституцията не позволява участието на политически партии на „етническа, расова или религиозна основа“.91 По закон, предизборната кампания може да се води единствено на български език, което е в разрез с дългогодишни препоръки на СДИПЧ и на Венецианската комисия.

87 ДБ обжалва няколко указания издадени от ЦИК за защита на личните данни, с които се забрани прякото излъчване на преброяването. ВАС препрати делото на АССГ за преразглеждане на жалбата, което бе прието. ВАС също така прекрати разглеждането на няколко жалби срещу решения на ЦИК по отношение на идентификационните документи, които се приемат при гласуване в чужбина и относно дизайна на хартиената бюлетина, като ги препрати на административен съд. ВАС, също така, препрати едно дело до горната камара за разрешаване на спор за компетентност.

88 Всички жалби срещу състава на избирателни секции в чужбина бяха отхвърлени, поради предходно разглеждане от Конституционния съд. Решенията на ЦИК за отказ на регистрация на партии бяха потвърдени.

89 По закон, всяко лице има право да участва в изборите в не повече от едно качество (на кандидат, застъпник, наблюдател или изборно длъжностно лице)

90 Според преброяването от 2011, етническите турци съставляват 8.8 процента от населението, последвани от етническите роми, съставляващи 4.9 процента. Представителите на други етнически групи съставляват по-малко от един процент от населението. Новият ценз от Януари-Февруари 2021 бе отложен в следствие на произлязлата пандемия на КОВИД-19.

91 Член 2 от Декларацията на ООН за правата на лицата, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства гласи: „лица принадлежащи към малцинствени групи имат правото да упражняват правата си... индивидуално, както и на общностна основа, заедно с други членове на общността, без каквато и да е дискриминация“. Виж също параграф 2.4.а от Кодекса на Добри Практики. В Четвъртото Становище за България, публикувано на 26 Май 2020, Консултативния Съвет към Рамката на Конвенцията за Защита на Националните Малцинства на Съвета на Европа подчерта, че правната рамка свързана с политическите права на лица принадлежащи към национални малцинствени групи, включително и регистрацията на сдружения и политически партии, остава недоразвита.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 19

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

Мнозинството от по-големите политически партии информираха ОМНИ СДИПЧ, че имат членове от турски произход, както и няколко кандидати от ромската общност.92 Въпреки че ДПС се приема за „турска партия“, ръководството на партията заяви пред ОМНИ СДИПЧ, че се смятат за общодостъпна партия. В предходното Народно събрание, ДПС бе представена от 25 депутати, повечето от които са от турски произход. Партията участва в настоящите избори с 395 кандидати във всички от 31 избирателни района.

Движението за Равноправен Обществен Модел (ДРОМ) представлява ромската общност. В предходни избори ДРОМ не успя да спечели подкрепа сред ромската общност и не участва в настоящите избори.93 Няколко от събеседниците на ОМНИ СДИПЧ изразиха мнение, че избирателите от ромски произход традиционно гласуват за други партии, като ГЕРБ, БСП, ДПС и че поради социалната и финансовата им уязвимост, често стават жертви на опити за купуване на гласове.

ИЗБОРЕН ДЕН

MМНИ не провеждаше наблюдението на изборния ден по систематичен или изчерпателен начин. В повечето посетени избирателни секции изборният процес бе прозрачен и членовете на СИК като цяло спазваха процедурите. Бяха въведени превантивни мерки срещу КОВИД-19, които обаче не се спазваха напълно в повечето посетени секции и избирателите често биваха идентифицирани без да премахват маските си. Големият брой избиратели в секциите, както и пред тях допринесе за струпване на хора в наблюдаваните секции. Повечето от посетените избирателни секции не бяха напълно достъпни за хора с физически увреждания. По-голямата част от членовете на избирателните комисии в посетените секции бяха жени. В повечето случаи, нерационалното разположение на машините за електронно гласуване, както и някои процедурни несъответствия на моменти не успяха да гарантират тайната на вота. ЦИК обяви 40,18 процента избирателна активност към 17:00 в изборния ден.

Въпреки цялостната ефикасност на въвеждането на машинно гласуване, в интерфейсът за преференциално гласуване имаше грешки в два избирателни района и машинното гласуване бе преустановено, в някои случаи само временно.94 В 20 други избирателни секции, машинното гласуване бе преустановено поради технически проблеми. В някои от наблюдаваните секции избирателите не бяха систематично информирани за възможността да избират между гласуване с хартиена бюлетина и гласуване с устройство оборудвано с сензорен екран.

Ограниченият брой наблюдавани процедури по преброяване на гласовете като цяло бяха прозрачни. Членовете на СИК като цяло спазваха процедурите. Първоначалните етапи на табулацията, в тези случаи в които присъстваха наблюдатели, като цяло бяха проведени по организиран и ефикасен начин. ОМНИ СДИПЧ ще продължи да наблюдава процеса на табулацията в следващите дни.

В деня на изборите, в ЦИК постъпиха 310 жалби и сигнала. Предполагаемите неточности касаеха избирателните секции в чужбина, проблеми с машинното гласуване, несъответствия в избирателните списъци, нарушения на тайната на вота, контролиран вот, нарушения на деня за

92 Според техните твърдения, ГЕРБ, ДПС и РБ имат кандидати от турски произход, а ГЕРБ, ДПС, БСП, ДБ и РБ имат кандидати от ромски произход.

93 В изборите от 2017, ДРОМ спечели 0.15 процента от гласовете.

94 Номерата на кандидатите на екрана се разминаваха с имената на кандидатите в листите. Във Велико Търново, ЦИК преустанови машинното гласуване в 313 избирателни секции. В избирателен район Добрич, то бе преустановено за няколко часа в 247 избирателни секции, но бе възобновено след издаването на указание от ЦИК преференциалните гласове да се броят на база на номера на кандидата, вместо на контролните разписки.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 20

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

размисъл, както и натиск върху избиратели.

95 ЦИК разгледа повечето жалби и сигнали в заседания, които до голяма степен бяха заглушени и издаде редица протоколни решения, които не бяха публикувани. ЦИК препрати жалби за предполагаемо купуване на гласове, както и контролиран вот до полицията и до прокуратурата.96

Медийният мониторинг на ОМНИ СДИПЧ разкри случаи на нарушения на денят за размисъл в определен брой оператори на медийни услуги. Дванайсет интернет страници систематично публикуваха завоалирани резултати от екзит половете преди затварянето на избирателните секции, което е в противоречие със закона.97

Английската версия на този доклад е единственият официален документ.

На български език може да се намери неофициален превод.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИСИЯТА § ПРИЗНАНИЯ

София, 5 Април 2021 – Това становище за „Предварителни резултати и заключения“ е резултат на съвместните усилия на Службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ (СДИПЧ), Парламентарната Асамблея на ОССЕ (ПА ОССЕ), както и на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Настоящите заключения имат за цел да оценят дали изборите отговарят на поетите ангажименти към ОССЕ, стандартите на Съвета на Европа, други международни задължения и стандарти за демократични избори, както и националното законодателство.

Г-н Артур Герасимов бе назначен от действащия председател на ОССЕ на позицията Специален координатор и оглавяващ краткосрочната наблюдателна мисия на ОССЕ. Делегацията на ПА ОССЕ бе оглавена от г-н Паскал Ализар, а делегацията на ПАСЕ бе оглавена от г-н Алфред Хеер. Г-жа Корийн Йонкер е Ръководител на ОМНИ СДИПЧ, разположена на 1 Март.

Всяка една от институциите участващи в Международната мисия за наблюдение на изборите (ММНИ) подкрепя Декларацията на Принципите на международно наблюдение на избори от 2005. Това Становище за „Предварителни резултати и заключения“ е съставено преди завършването на изборния процес. Окончателната оценка на изборите ще зависи, частично, от начинът на протичане на крайните етапи на изборния процес, което включва преброяването на гласовете, табулацията и обявяването на резултатите, както и процедурата по разглеждане на потенциални жалби и сигнали след края на изборния ден. ОССЕ/СДИПЧ ще публикува подробен окончателен доклад, включващ препоръки за потенциални подобрения, в срок от около осем седмици след края на изборния процес. ПА ОССЕ ще представи доклада си на следващото заседание на Постоянния Комитет. ПАСЕ ще представи доклада си на предстоящото заседание на Постоянния Комитет на 28 Май 2021.

95 Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ се оплака от предполагаеми нарушения на тайната на вота в регионите на Перник и Разград, контролиран вот, неработещи електронни машини за гласуване в общини в София-град, Ихтиман, Чепеларе, както и в Ямбол. ГЕРБ обвини ДПС в злоупотреба със служебно положение чрез упражняването на натиск върху избиратели в Кърджали и в Силистра, както и противозаконна изборна агитация в Сливен и Видин.

96 ЦИК получи сигнали за предполагаемо купуване на гласове в столична община, както и във Враца и Монтана.

97 ЦИК прие официални решения за установяване на нарушения от страна на pik.bg, dnevnik.bg, 24chasa.bg, както и blitz.bg за публикуване на екзит полове, а също и нарушение на деня за размисъл от страна на bulevarna.com.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 21

България, Парламентрани избори, 4 април 2021

Становище за предварителни резултати и заключени

В ОМНИ СДИПЧ участват 11 експерти в столицата, както и 12 дългосрочни наблюдатели разпределени в цялата страна. В деня на изборите, участваха 92 наблюдатели, включително и 27 наблюдатели на СДИПЧ, както и 44-членна делегация на ПА ОССЕ и 21-членна делегация на ПАСЕ. Наблюдателите бяха подбрани от 32 държави-членки на ОССЕ. Наблюдателите желаят да благодарят на Министерството на Външните Работи за поканата и сътрудничеството. Също така, изказват благодарност на всички други държавни институции, кандидати, организации на гражданското общество и представители на международната общност за техните мнения и сътрудничество.

За допълнителна информация, моля, обърнете се към:

Корийн Йонкер, Ръководител на ОМНИ СДИПЧ, в София

Катя Андруш, говорител на ОССЕ/СДИПЧ (+48 609 522 266) или Ксения Дашуцина, Съветник по изборите на ОССЕ/СДИПЧ във Варшава (+48 603 793 786);

Андреаш Бейкър, ПА ОССЕ (+45 601 081 26);

Чемавон Чабазян, ПАСЕ (chemavon.chahbazian@coe.int)

Адрес на ОМНИ СДИПЧ

Гранд Хотел София

1, Генерал Йосиф Гурко, 1000 София

Тел: +359 28 110 879цес бе прозрачен и процедурите като цяло се спазваха. Машинното гласуване като цяло бе въведено по ефикасен начин, но въпреки това бе преустановено или напълно прекратено в два избирателни района, поради технически грешки.

Правната рамка осигурява достатъчно адекватна основа за провеждането на демократични избори. Тя претърпя няколкократни промени, като последните въведоха машинно гласуване в повечето избирателни секции, премахнаха някои от контролите в секционните протоколи, лишиха някои оспорвания от възможността за бързо разрешаване, както и узакониха даренията от юридически лица. Тези изменения в закона бяха приети без достатъчно широки обществени консултации. Освен това, предходните препоръки на ОССЕ/СДИПЧ и Европейската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа (Венецианска комисия) за привеждане на рамката в съответствие с международните стандарти и добри практики остават неразрешени, включително тези свързани с ограничения на избирателните права, на провеждането на предизборната кампания, условията за гласуване в чужбина, както и мерките за насърчаване на участието в процеса на жени и малцинствени групи.

Като цяло, изборната администрация ефикасно следи за техническите аспекти на процеса и спази повечето крайни срокове. Събеседниците на Международната мисия за наблюдение на избори (ММНИ) изразиха различни нива на доверие по отношение на изборната администрация и някои от тях изразиха притеснения, че политизираният й характер възпрепятства ефикасността на взимането на решения, особено при разрешаването на жалби във връзка с изборния процес. Сесиите на Централната Избирателна Комисия (ЦИК) се излъчват онлайн и бяха достъпни за наблюдатели. Министерството на здравеопазването издаде указания, описващи приетите във връзка с КОВИД-19 здравни указания прилагани по време на предизборната кампания, както и в деня на изборите.

В приблизително 9400 избирателни секции на избирателите бе предоставена възможността да избират между гласуване с хартиена бюлетина или чрез електронно устройство.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 2 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

сензорен екран. След проведена обществена поръчка бе избран частен изпълнител отговорен за доставката и обслужването на машините, както и за съответното обучение на лицата, отговорни за провеждането на изборите. Задължителното по закон сертифициране на машините бе завършено на 31 Март.

Повечето от събеседниците на ОМНИ СДИПЧ изразиха доверие относно точността на избирателните списъци, но някои изказаха притеснения, че данните за починалите гласоподаватели в чужбина не са обновени. Окончателният избирателен списък съдържа 6 635 654 избиратели. Избирателите имаха възможността да сверят личните си данни с тези в изложените на обществени места избирателни списъци, както и онлайн. Избирателните списъци за гласуване в чужбина, съставени преди изборния ден, включват общо 88 038 граждани. Законът позволява на определени категории избиратели, както в страната, така и в чужбина, да бъдат добавени в избирателните списъци в деня на изборите без достатъчни гаранции срещу многократно гласуване.

Около 6000 кандидати бяха регистрирани в кандидатските листи на 30 партии и коалиции, като процесът на извършване на регистрацията, като цяло включи всички заинтересовани страни. Граждани, притежаващи двойно гражданство, не бяха допуснати до изборите като кандидати, в разрез с международните добри практики. Осем кандидатски листи получиха отказ за регистрация, поради непълна документация. Някои кандидати, подали заявления малко преди крайния срок, нямаха възможността да допълнят и поправят грешки в заявленията си.

Предизборната кампания бе приглушена и засенчена от дискусии за справянето с пандемията от КОВИД-19 и до голяма степен бе фокусирана повече върху личности, отколкото върху партийните платформи. На моменти, тонът по време на кампанията бе конфликтен, което включваше и случаи на изказвания подклаждащи омраза срещу ЛГБТИ, и ромските общности. Редица извънредни разпределения на бюджетни средства свързани с пандемията от КОВИД-19, както и с инфраструктурни проекти, започнали по време на предизборната кампания, дадоха на управляващата партия несправедливо предимство. Освен това, президентът се възползва от позицията си да призове гражданите да гласуват за ново управление на страната. Събеседниците на ОМНИ СДИПЧ отбелязаха, че опитите за купуване на гласове, за „контролиран“ вот и за сплашване на гласоподаватели, продължават и са особено разпространени сред икономически и социално уязвимите общности.

Последните законодателни промени намалиха държавните субсидии за политическите партии, узакониха даренията от юридически лица и премахнаха тавана за дарения. Предходните препоръки на СДИПЧ и Групата държави срещи корупцията (ГРЕКО) на Съвета на Европа, включително и препоръките за прозрачност на предизборните разходи за кампанията, въвеждането на кратки крайни срокове за предаване на финансовите отчети и публикуването им, както и налагането на превантивни санкции, остават неразрешени. Сметната палата на Република България, орган отговорен за финансовия надзор на партийното и предизборно финансиране, бе затруднена в работата си от ограничените й мандат и правомощия за провеждане на своевременна проверка и налагане на наказания за нарушения на правилата за предизборно финансиране. Като цяло, недостатъци в законодателството, както и ограниченото прилагане на закона намалиха прозрачността и отчетността на процеса за финансиране на кампанията.

Медиите са силно концентрирани в ръцете на няколко собственици и са податливи на политическо влияние, което накърнява разнообразието в отразяването. Натискът върху разследващи журналисти, както и липсата на задълбочено разследване на нападения срещу журналисти, допринасят за автоцензура. Въпреки че законът задължава обществените медии да спазват принципите на равнопоставеност и обективност, обществената телевизия, до голяма

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 3 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

степен се въздържа от отразяване на кандидатите в новинарските си емисии, но отдели време за подробно и продължително отразяване на високопоставени длъжностни лица от правителството. Ограниченото отразяване в новинарските емисии и статии, практическата липса на разследващи или аналитични репортажи, както и платените политически агитационни материали представени като новини, ограничиха възможността на избирателите да направят информиран избор.

Заинтересованите страни имат възможността да подадат жалба само при доказан директен правен интерес. Законът не предвижда право на оспорване на протоколите с резултатите от различните нива на изборната администрация и кандидатите могат само индиректно да оспорват резултатите от изборите на национално ниво. До този момент, в ЦИК са постъпили 47 жалби и 88 сигнала, свързани най-вече със съставите на СИК, регистрацията на кандидати, както и нарушения на правилата на предизборната кампания. Повечето бяха отхвърлени на база технически основания. Като цяло, недостатъци в правната рамка, както и при прилагането й от ЦИК и от съдилищата често остави заинтересовани страни без ефективна правна защита, в разрез с поетите ангажименти към ОССЕ, както и към други международни стандарти.

Жените, като цяло, остават недостатъчно представени на изборни длъжности и заемаха едва 24 процента от местата в предходното Народно събрание, но същевременно заемат 40 процента от министерските постове, както и два от четирите поста на заместник министър-председател. Жени оглавиха 23 процента от кандидатските листи в различните избирателни райони. Партиите, като цяло, не положиха конкретни усилия за достигане до жените избиратели и проблемите на жените бяха слабо засегнати и адресирани единствено на база на стереотипи. Жените бяха добре представени във всички нива на изборната администрация, включително и на лидерски позиции.

Законодателството не позволява регистрацията на партии базирани на етнически, расови, или религиозни основи. Използването на език различен от българския по време на предизборната кампания е забранено, в разрез с дългогодишни препоръки на СДИПЧ, както и на Венецианската комисия. Определен брой кандидати от турски и ромски произход участваха в няколко кандидатски листи, основно в районите с малцинствени общности. Граждани от турски произход взеха активно участие в избирателния процес чрез Движението за Права и Свободи (ДПС), смятана за „турска партия“, издигайки 395 кандидати във всички избирателни райони.

MМНИ не провеждаше наблюдението на изборния ден по систематичен или изчерпателен начин. В повечето посетени избирателни секции изборният процес бе прозрачен. Членовете на СИК като цяло спазваха процедурите с някои несъответствия забелязани по време на гласуването и броенето. Машинното гласуване беше ефикасно въведено, с някои технически проблеми с преустановяване на използването му в един избирателен район и спирането му за няколко часа в друг. Бяха въведени превантивни мерки срещу КОВИД-19, които обаче не се спазваха напълно в повечето посетени секции и избирателите често биваха идентифицирани без да премахват маските си. Постъпиха над 310 жалби касаещи избирателните секции в чужбина, избирателни списъци, тайната на вота, контролиран вот и натиск върху избиратели. ЦИК обяви 40,18 процента избирателна активност към 17:00 часа в избория ден.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

На 14 Януари, в съответствие с Конституцията, президентът Румен Радев насрочи парламентарни избори на 4 април. Предходните парламентарни избори от 2017 година излъчиха пет партии в парламента. Партия „Граждани за Европейско Развитие на България“ (ГЕРБ) спечели 95 места и формира правителство заедно с коалиция „Обединени Патриоти“ (ОП), които

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 4, България, Парламентрани избори, 4 април 2021. Становище за предварителни резултати и заключения .

Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, бе преизбран за министър-председател за трети мандат. Опозицията бе представена от Българската социалистическа партия (БСП) с 80 места, Движението за права и свободи (ДПС) с 26 места и ПП „Воля“ с 12 места. През Юли 2019 година, ПП „Атака“ (с 6 депутати) напусна коалицията „Обединени Патриоти“ (ОБ) и правителството изгуби мнозинството си, но често бе подкрепяно от ПП „Воля“ и ДПС.

Жените, като цяло, останаха недостатъчно представени на изборни длъжности и заемат едва 24 процента от местата в предходното Народно събрание, но същевременно заемат 40 процента от министерските постове, както и два от четирите поста на заместник министър-председател.


Въпреки разнообразието на политическата сцена, тя остава доминирана от двете основни партии, ГЕРБ и БСП, които се редуват в правителството през последните15 години. Напрегнатите отношения междуминистър-председателя и президента допълнително допринасят за една поляризирана политическа обстановка.3Някои нови партии и коалиции бяха основани, предимно от бивши високопоставени длъжностни лица малко преди изборите.4Изборите бяха белязани от обществено разочарование и липса на доверие в политическата система и се проведоха в условия на продължителни улични протести, настояващи за предсрочни парламентарни избори, както и за оставката на главния прокурор.5Протестите бяха мотивирани от обвинения в корупция, незачитане на върховенството на закона, както и уронване на демокрацията.6Бяха изразени и притеснения във връзка с отчетността на изпълнителната власт пред парламента, независимостта на прокуратурата от изпълнителната власт, както и свиващото се гражданско пространство.7

ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА И ПРАВНА РАМКА

240-те членове на парламента сеизбиратзачетиригодишен мандатчрезпропорционалнасистемаспреференциалнаопция в31 многомандатни избирателнирайона.Разпределението намандатите по избирателни райони сесъставя набазананаселението по данни отпреброяванетоот2011, новъввсекислучай санепо-малко отчетири, което излаганарискпринципазаравнопоставеностна гласовете.8ЦИКразпределя мандатитезавсеки избирателен район преди провеждането на изборите. Границите на 26 от избирателнитерайонасеопределятспрямоадминистративнитеобласти и саустановени съсзакон. Въпреки чеграницитенаостаналитепетизбирателни районавСофия и Пловдивсеопределятотпрезидентапредиизборите, при

1УправляващатапартияГЕРБсъщоспечели най-много местанаизборите за Европейскипарламент(ЕП),както

и111отобщо 266 общинивместнитеизбориот2019.2Средкоитосагласуванетоза одобряванена бюджета,кактоиотхвърляне на президентсковето.3Президентътналоживетона 28законопроектана правителството,честокритикувайки министър-председателя

и подкрепи протеститеот2020.Министър-председателятчестообвинявашепрезидента в„саботиране работатанаправителството“и визпълнениетонаопозиционнароля.4Политическапартия„ИмаТакъвНарод“(ИТН),коалиции –„ДемократичнаБългария“(Да,България,ДСБи

Зеленодвижение“),ПатриотичнаКоалиция(НФСБи „Воля“)и „Изправи Се!Мутри вън!“(ИСМВ).5Протеститесепроведохаотюли дооктомври 2020и доведохадооставкитенапетимаминистри.6Виж РезолюциятанаЕвропейскияПарламент,приетана8октомври 2020,коятоизразипритесненияпо

отношение на „съществената деградация“ надемокрацията,зачитанетонавърховенствотона закона,независимостта на съдебната власт,практиката на управляващотомнозинствоза припрянопрокарваненазакони,честобезистински дебати или консултации съсзаинтересовани лица.Индексътзавъзприятиенакорупциятана „ПрозрачностбезГраници“ от2020определиБългариякатопоследна среддържавите-членкинаЕС и 69-та всвета.

7Виж ДокладзаВърховенствотоназакона,наЕвропейскатакомисия,вкойтосеизразяватпритесненияпоотношение нанезависимостта,отчетливостта иефективността напрокуратурата,кактоиприпровежданетонаантикорупционни делавБългария.Презюли 2020,няколкограждански организации изпратихаписмодо институциитенаЕвропейскиясъюз,изразявайки тяхнотонесъгласиесъсзаконопроектътзапоправки вЗакона за юридическите лица с нестопанска цел,койтоцелеше да въведепо-строгфинансовконтрол.

8Виж СъвместнотостановищенаСДИПЧиВенецианската комисиявъввръзка сзаконопроекта за променивИзборниякодекс от2014,кактои СъвместнотостановищенаСДИПЧиВенецианскатакомисиявъв връзкаспоправкитевИзборниякодекс на Българияот2017,параграф 24.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 5 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

Правилата за определяне на границите на избирателните райони не са в пълно съответствие с международните добри практики, в разрез с препоръките на СДИПЧ и Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия).

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 5България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

отсъствиенаправни критерии, разпределението намандатите, както и границитенаизбирателнитерайони до голямастепен осигурихаравнопоставеностнагласа.9Правилата за определяненаграницитенаизбирателнитерайони несавпълно съответствиесмеждународнитедобри практики, вразрез спрепоръкитенаСДИПЧи Европейскатакомисия задемокрация чрез право (Венецианска комисия).10

Партиитеикоалициитеполучаватвъзможностзапредставителство, ако успеятдапреминатпрагаотчетири процентаотподаденитедействителни гласове;независимитекандидати трябвадапреминатизбирателнаквотазасъответния район.11Кандидатитебиватизбирани чрез отворени листи свъзможностзаеднапреференция. Ако избирателятнеизползвавъзможностзапреференция, то тясеотчитавполза на оглавяващиялистата кандидат.За да бъде избран,кандидатъттрябва да премине определенпраг;впротивенслучай,местата се разпределятспрямоподредбата определена отсамата партия.12

ПравилатазапровежданенаизборитесеопределятотКонституциятаот1991,Изборния Кодексот2014, както и законътзаПолитическитеПартии от2005, допълнени отрешениятанаЦИК.13Вправнатарамкалипсвастабилност;Изборнияткодексбепроменян 20 пъти отвлизанетомувсила, последно през 2019 и 2020. Предходнитепоправки разписахавъзможносттазамашинногласуваневизбирателнитесекции споне300 избиратели, премахнаханякои отконтролитевсекционнитепротоколи, лишиханякои оспорвания отвъзможностзабързоразрешаванеи отново узаконихадарениятаотюридически лица. Тези законодателни промени бяхаприети прилипсанашироки обществени консултации, вразрез споетитемеждународни ангажименти и стандарти.14

Правната рамкаосигурявадобраосновазапровеждането надемократични избори. Въпреки това,предходнитепрепоръки наСДИПЧ и Европейскатакомисия задемокрация чрез право (Венецианскакомисия)запривеждането й впо-голямо съответствиесмеждународнитестандарти и добри практики несавзети предвид. Текасаят, основно, гласуването налицалишениотсвобода, номинациятанакандидати, регистрациятанаизбиратели вденя наизборите, докладваненафинансирането по отношениенапредизборнатакампания, провеждането напредизборнатакампания, условиятаи критериитезасъздаваненаизбирателни секции вчужбина, меркитезанасърчаванеучастието наженитеи малцинственитегрупи, както и

9Средниятброй жители отговарящнаедномястое31,514.В МИР5(Видин),стойносттанаедномястое16процентапо-ниско,а вМИР10(Кюстендил)с13процентапо-високо отсредното.ПараграфI.22.ivКодексътзадобри практикина Венецианската комисияот2002препоръчва допустимотоотдалечаване отнормата да е неповечеот10%и вникакъвслучай даненадвишава15%,освен при наличиетонаспециални обстоятелства (защитанаконцентрираномалцинство,рядко-населени административни субекти).

10Параграф I.2.2.vот Кодексътза добрипрактикипрепоръчва местата да се преразпределятпонена всекидесетгодини „запредпочитане,извън изборни периоди“.11Квотатаотизбирателниярайон есъотношениетоотброянаподаденитевалидни гласове,разделен наброямандати отсъответнияизбирателен район.

12За да получипреференциалномясто,кандидатъттрябва даспечелипоне седемпроцентаотдействителнитегласовеспечелени отпартийнаталиставдаденоМИР.През2017,56депутати бяхаизбрани спреференциалнигласове,нодесетсе оттеглиха предиобявяванетона резултатите отизборите.

13Разпоредбитена Закона засъбранията,митингитеи манифестациитеот1990,ЗаконътзаАдминистративниНарушенияиНаказанияот1969,кактоиНаказателниякодекс от1968година същосе прилагат.

14ЦИК сподели сOМНИСДИПЧ,че законодателните властине се консултираха с неявъввръзка спромените вИзборниякодекс,включителнои тези касаещи промени вработатанаЦИК.Някои граждански организацииинформирахаOМНИСДИПЧ,чезаконодателнитеимпредложениянебяхавзети подвнимание.ПротоколитеотзаседаниятанапарламентарнатаКомисияпоПравни Въпросисочат,чегражданскотообществоимедиитеза изключениотобсъжданията на законопроектиза поправкивИзборнияКодекс предивтороточетене.Споредпараграф5.8 отДокументнаОССЕотКопенхаген1990подобенвидзаконодателствоследва да се приема вкраянапубличнапроцедура.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 6 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

В допълнение, законодателството съдържа неясноти в закона, повтарящи се и неясно формулирани разпоредби, както и несъответствия свързани с ключови за изборния процес аспекти.

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 6България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

санкциитезаизборни нарушения и оспорването нарезултатитеотизборите.15Вдопълнение,законодателството съдържанеясноти взакона, повтарящи сеи неясно формулирани разпоредби, както и несъответствия свързани с ключови за изборния процес аспекти.16

ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Изборитесеуправляватоттристепеннаизборнаадминистрация, която включваЦИК, 31 Районни избирателни комисии (РИК)и 12 630 Секционни избирателни комисии (СИК).17Членоветенавсички избирателни комисиибяханоминирани отполитическитепартии и коалиции, пропорционално напредставителството имвНародното събрание.18По закон, никояпартия или коалиция нямаправо даимамнозинство вкоято и даекомисия, и председателят,заместник-председателятисекретарятне могатда са отедна исъща политическа партияиликоалиция. Женитебяхадобрепредставени въввсички ниванаизборнатаадминистрация,включително и налидерски позиции.19Като цяло, изборнатаадминистрация ефикасно ръководитехническитеаспекти напроцесаи спази повечето крайни срокове. СъбеседницитенаОграниченатамисия занаблюдениенаизбори (ОМНИ)наСДИПЧ изразихапротиворечивимнения по отношениенивото надовериевизборнатаадминистрация и изказахапритеснения,че политизираниятначин наопределяненасъставай възпрепятстваефикасносттанаприеманетона решения, особено при разрешаването на жалби във връзка с изборния процес.20

ЦИКеединствениятпостоянен орган, съставен от20члена, номинирани отседемпартиии коалиции.21Тя проведередовни заседанияотворени занаблюдатели и излъчени онлайн. Дневниятредневинаги бепубликуван преди началото назаседаниятаи предаването наживо често безаглушавано, без навременно обявяваненапричиназатова, което сеотрази напрозрачността.22ЦИКвзеоколо 400 решения въввръзкасподготовкатазаизборите,включително и смеркитепо отношениенаКОВИД-19.23Повечето отрешениятапо техническии административни въпроси бяхавзети единодушно и своевременнопубликувани наинтернет

15СъвместнотостановищенаСДИПЧиВенецианскакомисиявъввръзка с поправките вИзборниякодексна Българияот2017,параграф71

16Конституциятапостановява,че„изборътнацентралнитеиместнивласти“ е право,а всъщотовреме чл.3отИзборниякодексгодефиниракатограждански дълги постановявазадължителнотогласуване.През2016,Конституционниятсъдпостанови,че лишаванетоотправотона глас вследствие на повторнонегласуване е неконституционно.

17СъгласноданнитенаЦИК,199СИКбяхасъздадени запровежданетонаизборивлечебни заведения,12вместазазадържане,283за хора с уврежданияи46за избирателиподкарантина.Гласуванетовчужбинабе проведенов465избирателни секции в69държави.Законътналагамаксимумот35избирателни секции задържави извънЕвропейскиясъюз.

18Допълнително,партиитеи коалициитевЕвропейскияпарламентмогатданоминиратчленовенавсички нива.

19Десетотчленоветена ЦИК,включителноизаместникпредседателяисекретаря,са жени.Общо308от507членовенаРИК,кактои 19от31председатели наРИК,сажени.Несаналични данниза разпределениетопопол насъставанаСИК.

20ЦИКнеуспядапостигнесъгласиепоотношениенаняколкотехнически въпроса,включителнои поотношениенаняколкопромени целящиопростяванетонапротоколитенаСИК.21Седемот ГЕРБ,шест от БСП, по двамаотДПС и ОП,кактоипоедин отВоля,РеформаторскияБлоки Българиябезцензура.

22ПравилниказаорганизациянадейносттанаЦИК постановявапубликуванетонадневнияредвинтернетпреди началотоназаседанията.Въпреки чеправилатапозволяватпровежданетоначастичнозакрити заседанияотсъображениязазащитаналичнитеданни,теизискватпубличнотообявяваненапричината.

23ЦИК приетри решениядаосигури възможносттазагласуванетосподвижнасекциязаграждани подзадължителнакарантина,кактои заболницитепоради КОВИД-19и позволи гласуванетосдокументи засамоличностизтеклиследмарт2020.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 7 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

Редица ключови действия по подготовката на изборите бяха извършени от други участници в процеса.

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 7България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

страницатанаЦИК.24Редицаключови действияпо подготовкатанаизборитебяхаизвършениотдруги участници в процеса.25

Всички РИК, както и повечето СИК, бяханазначени отизбирателнитекомисии отпо-висока инстанциявсъответствиескрайнитесрокове, след консултациис местните структуринаполитическите партии, с подкрепа на областнитеуправители и общински кметове.26В повечеторайони всички партии справо даноминиратчленовенаРИКи СИКсевъзползвахаоттова.27Въпреки, чеповечето (92 процента)СИКбяханазначени чрезконсенсусмеждупартиите,същитенеуспяхадапостигнатсъгласиезаназначението на26 РИК.28Като цяло, РИКизпълнихазадължениятаси по ефикасен начин и публикувахарешениятаси, протоколитеотзаседанията, както и други свързани документи в интернет, което подпомогна прозрачността на процеса.

Членоветенамножество СИКбяхасменениедваден преди изборите, практика, която уронистабилносттанатези органи и сеотрази негативно наработатаимвизборния ден. ЗачленоветенаРИК иСИКсепроведохаобучения намясто, както и онлайн. Качеството наобучението заСИК, наблюдавано отпредставители наОМНИСДИПЧ, варираше, като някои отРИКнеизползвахастандартизиран обучителен материали неотделихадостатъчно времезавъпроси и пояснения.

ЦИКзапочнаразяснителнатакампания всоциалнитемрежи, по радиото и телевизиятаотносно гласуването спреференция и машинното гласуване, гласуванеотграждани подкарантина, както и задостъпазаизбиратели сувреждания. Разяснителнатакампания сепроведеизцяло набългарски език. При някои видео материали фигурирахасубтитри, както и жестомимичен език, с цел подпомагане достъпа на лица сувреден слух.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Изборния кодекспозволявапа ралелното машинно гласуваневизбирателни секции споне300 регистрирани избиратели.29СледобявенатаотЦИКобщественапоръчка, изпълнителятСиела Нормаосигури 9600машини загласуване,софтуер,техническаподдръжка, логистични услуги, както и съответното обучениенаизбирателнитекомисии. Дългиятсписъксъс задълженияпрехвърлени начастния изпълнителпредизвикасъмнения затовадалиЦИК, напрактика,отговаря заорганизацията, провеждането и контроланаобработкатанаданнитеотмашинното

24За провежданетоназаседание на ЦИКе задължителенкворумотполовината членове ирешенията се взематс квалифицираномнозинствоотдве-третиотприсъстващите.

25Главнадирекция„Гражданскарегистрацияи административнообслужване“къмМинистерствотозарегионалноразвитиеи благоустройството(ГДГРАО)направи проверканаподписитевподкрепанапартиите,кактои частичнапроверканаиндивидуалнитекандидати;Информационнообслужванепроведечастичнапроверканакандидатите,согледназаконовитеизискванияи отговарязатабулациятанарезултатите;Сиела Нормабе натоварена с машиннотогласуване.

26РИК имат между 15 и 17члена, в зависимостотмандатите за съответнитеизбирателни райони;СИКиматмеждупети деветчлена,взависимостотброянарегистриранитеизбиратели.27ДемократичнаБългариянесевъзползваотправотоси даноминирачленовенаСИК воколошестпроцентаотобщините.

28В случай нанепостиганенаконсенсус,членоветенаРИК и СИК бяханазначени отизбирателнитекомисии отпо-горнаинстанция,набазатанапротоколитевнесени отпартиите.Някои отсъбеседницитенаОграниченатамисиязанаблюдениенаизбори (OМНИ) наСДИПЧзаявиха,чезаговоримеждурегионалнитеструктури наполитическитепартии изопачаваткритериязаравнопоставенопредставителствонапартиитевСИК.

29Директнозаписващи електронни машини загласуванебяхаизползвани в9,398избирателни секции.Несесъстоямашинногласуваневнитоеднаотспециалнитеизбирателни секции отворени влечебни заведения,домовезастари хораи други специализирани институции запредоставяненасоциални услуги,местазазадържане,подвижни СИК,или при гласуваневчужбина.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница 8 -България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключениягласуване, както изисквазаконъти както сепрепоръчвавнасокитезаелектронно гласуваненаСъвета на Европа (СЕ).30

Наскоро приетитезаконодателни променивъзложиханаДържавнатаагенция „ЕлектронноУправление“(ДАЕУ), наБългарския институтпо стандартизация (БИС)и Българския институтпо метрология (БИМ)задачатадаизвършатпроверканасъответствието намашинитезагласуванестехническитеи законовитеизисквания. Няколко отсъбеседницитенаОМНИСДИПЧ критикувахалипсатанаобщественаконсултации по въпроса. Въпреки краткитесроковеи предизвикателстватапородениот пандемиятаот КОВИД-19, сертифицирането бепроведено по обхватен и професионален начин, откритзанаблюдатели, възосноватанаприетатаоттритеинституцииобщаметодика. Законътнеразписваясни правилапо отношениенапубликуването наокончателния докладзасертифицирането.31Окончателниятдокладзасертифицирането, публикуванот ДАЕУна31март,показапълнотосъответствиенаустройстватасъссъответнитетехнически изисквания.32Някои отзаинтересованителицаизразихапритеснения, чекъснотопубликуване на доклада не е позволило изчерпателното му разучаване преди изборния ден.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Граждани навършили 18 години иматправо дагласуват. Вразрез спредходнитепрепоръки наСДИПЧ, лицалишени отсвобода, независимоотсериозносттанапрестъплението, кактои лицапоставени подзапрещениеняматправо дагласуват,което евразрез смеждународнитестандарти.33

Регистрациятанаизбирателитеепасивна. Предварителни избирателни списъци сесъставятвъзоснованаданнитеотрегистърананаселението (РН)наГлавнадирекция „Гражданскарегистрация и административно обслужване“къмМинистерството нарегионалното развитиеи благоустройство (ГДГРАО). Гражданитеспостоянен адресвБългария биватавтоматичнодобавени визбирателнитесписъци. Гласоподавателите вчужбина имаха възможностда серегистриратзагласуваневчужбина. МнозинствотоотсъбеседницитенаОМНИСДИПЧизразихадовериевкоректносттанаизбирателнитесписъци, но въпреки тованякои изразиха

30Виж ОбяснителнияМеморандумкъмПрепоръкаCM/Rec(2017)5наКомитетанаминистритенаСъветанаЕвропадодържавите-членкиза стандартите за електронногласуване(Меморандум),споредкойто „законовитезадължениянаорганътотговарящзапровежданетонаизбори никоганебивадасепрехвърля,порадифакта,че тозиоргане отговоренза избирателнияпроцес“.Наръчникзанаблюдениенановитетехнологии загласуваненаОССЕ/СДИПЧуточнява,че:„всякаиндикация,чеизборниятпроцессеръководи отизпълнител,вместоотдлъжностнителицаотговарящи заизборнияпроцес,еповодзабезпокойство,тъй катотоваможедакомпрометирабезпристрастността инезависимостта наизборната администрация“.

31Насоките за прилагане на разпоредбите на Препоръка CM/Rec(2017)5за стандартите за електронногласуваненаСЕизлагат,че„Държавите-членки трябвадаодобряти публикуватясни правилапоотношениенапубликуванетонаокончателниясертификационен доклад,кактои всички свързани документи,согледнависокотозначение на прозрачността“ иче „процедурата посертифициране трябва да приключипредиизборите,катооставидостатъчновреме за разглеждане на заключенията“.

32Средтехническитеизискваниязамашинитефигурирахаизискваниязацелосттаикриптиранетонаданните,кактоизапотвърденаотизбирателяодитнапътека.Законътразпореждамашинитедаподпомагатдостъпа на избиратели сфизически или сензорни увреждания.

33Параграф 7.3отДокументнаОССЕотКопенхаген 1990излага,че участващите държавитрябва да „гарантиратвсеобщотои равнопоставеноизбирателноправонавсички пълнолетни граждани“.КонвенциянаООНзаправата нахората суврежданияот2006задължава държавите подоговора да„признаватравноправиетои равенствотона хората суврежданияспрямодругите хора въввсичкиаспектина живота“идаосигуряттяхното„правои възможност[…] да гласуватида бъдатизбрани“.През2016,решениетона Европейскиятсъдзаправата на човека (ЕСПЧ)постановипо делото КулинскииСъбевсрещу България,чепълнатаавтоматичнаибезогледназабраназагласуваненалицалишени отсвобода,независимоотпродължителносттанаприсъдата,сериозносттана престъплението,кактоиконкретните обстоятелства представлява нарушение на Член3Протокол1наЕКПЧ.Виж същоХърст срещуОбединенотоКралство.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 9 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

притеснения, че данните съхранявани в РН не винаги могат да бъдат обновени с данни за починалите гласоподаватели в чужбина.

Избирателните списъци бяха на разположение за преглед на обществото и можеха да бъдат проверени онлайн между 40 и седем дни преди изборите.Специални избирателни списъци бяха съставени за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, места за задържане въз основа на информация предоставена от ръководителите на тези институции. Избиратели с трайни увреждания, както и лица в изолация поради КОВИД-19 бяха добавени в списъци за гласуване с подвижна избирателна секция, след заявления подадени до съответно 29 и 31 Март.34 Според данни на ЦИК, 93 580 избиратели са подали заявления за гласуване по настоящ адрес. 35

34 Избирателите можеха да сверят въведените от тях данни на интернет страницата на ГД ГРАО, както и на страниците на общините. Избирателните списъци бяха публично изложени също и на непредвидени от закона места. Политическите партии и наблюдателите като цяло нямаха достъп до регистъра с избиратели.

35 Гласуване с подвижна секция бе осигурено само в общини получили заявления от поне десет граждани, в случаите на карантинирани граждани, най-късно до 31 Март и само ако гражданинът е карантиниран по постоянен или настоящ адрес.

36 Изборният Кодекс дава правото на членовете на СИК и на охранителния персонал да гласуват в избирателната секция, в която работят; студентите имат правото да гласуват в общината, в която учат; лицата с увреждания имат правото да гласуват в удобна за тях секция, без необходимостта от предварително заявление.

37 Параграф I.2.iv от Кодекса на добри практики не препоръчва регистрацията на избиратели в СИК в изборния ден.

38 Кандидат има правото да участва в не повече от два избирателни окръга и само в един като независим кандидат.

39 В Танасе срещу Молдова, ЕСПЧ определи ограниченията на правата на лица с двойно гражданство като непропорционални и в нарушение на член 3 от Протокол 1 на ЕКЧП. България се възползва от правото да не прилага Член 17 от Европейската Конвенция за Гражданството от 1997, гарантираща равноправието на лица с двойно гражданство.

40 В следствие на решение на Конституционния Съд от 2015, Изборния кодекс бе променен с цел изключване на президента, депутатите от Народното Събрание, министър-председателя и заместниците му от изискването да излизат в отпуск.

Окончателният избирателен списък съдържаше 6 635 654 избиратели. Избирателните списъци за гласувалите в чужбина съдържаха имената на 88 038 граждани преди изборния ден. Законът позволява на избирателите, които не се намират в избирателните списъци по постоянен адрес, както и на специфични категории избиратели, да бъдат добавени в избирателните списъци в деня на изборите, без да се налага да подават предварително заявление, като това се отняся до избирателите в страната, както и до тези в чужбина.36 Тази практика не гарантира напълно срещу възможността за многократно гласуване, в противоречие с международните добри практики.37

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ И ПАРТИИТЕ

Избирателите навършили 21 години имат право да се кандидатират за изборите.38 Тези с двойно гражданство не се допускат за участие.39 Лица на държавна служба, като военни, служители на службите за сигурност или полицията, дипломати, съдии и прокурори, които нямат право да членуват в политическа партия, не се допускат до участие в изборите чрез кандидатски листи, освен ако не подадат оставка.40 В същото време, тези лица имат правото да участват като независими кандидати след излизане в отпуск.

Регистрацията на кандидатите се осъществява на два етапа; първоначално, ЦИК регистрира политически партии и коалиции като изборни субекти, а РИК регистрира инициативните комитети за издигането на независими кандидати. Политическите партии и коалиции следва да

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 10 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

Гражданите имаха правото да участват в подписката само на един кандидат, в противоречие с предходни препоръки на СДИПЧ и в разрез с международните добри практики.

Партиите могат да оттеглят кандидати от листите си във всеки един момент от процеса, включително и в деня на изборите, в разрез с поетите ангажименти към ОССЕ.Международна мисия за наблюдение на изборите.

Страница: 10 България, Парламентарни избори, 4април2021 Становище за предварителни резултати и заключения

подадатдокументи зарегистрация до ЦИК, включително подпискаи финансовдепозит.41Гражданитеимахаправото даучастватвподпискатасамо наедин кандидат, впротиворечиеспредходни препоръки наСДИПЧ и вразрез смеждународнитедобри практики.42Партиитемогатдаоттегляткандидати отлиститеси въввсеки един моментотпроцеса, включително и вденя наизборите, в разрез с поетите ангажименти към ОССЕ.43

Като цяло, регистрациятанакандидати и партии беобхватна. Процесътзавърши на10 март, петднислед началотона предизборната кампания.44Бяхарегистрирани общо 5911 кандидати отлиститена30 партии и коалиции.45Жени оглавиха214 (23процента)откандидатскителисти вразличнитеизбирателни райони. Фигурирахасамодваманезависими кандидати.46ЦИК получизаявления от31 политически партии и осемкоалициии отказарегистрация нашестпартии, поради непълнадокументация.47Вследствиенапроверканаподпискитезаподкрепа, проведенаотГДГРАО, ЦИКотмени регистрациятанадвепартии.48Три отказабяхаобжалвани предВърховнияадминистративен съд(ВАС), който насвой редпотвърди решениятанаЦИК.Въпреки чеЦИКпредостави научастницитетри-дневен срокзапоправяненадокументите,законътнепозволявавнасянето накаквитои дабило корекции следкрайния срокзарегистрация и някои отполучилитеотказ кандидати имахаограничена, или напълно липсващавъзможностза поправяне на грешки в заявленията си.49

ПРЕДИЗБОРНАКАМПАНИЯ

Предизборнатакампания стартирана5 март, 30 дни преди изборния ден. Всички агитационни материали, свързани скампаниятазадължителносъдържаттекст,че купуванетоипродаванетона гласове е престъпление.Въпреки чеизползването наматериали, които „противоречатнадобритенрави“езабранено, разпоредбатаенеяснаи евъзможно дадоведедо незаконноограничениенасвободатанасловото. Наполитическитепартии неепозволено даизползват

41Изискваниятазапартиитеикоалициитесаза2,500събрани подписи вподкрепа,кактои депозитот2,500лв.Инициативните комитетитрябваше да съберат1,000подписа,кактоида внесатдепозит от 100 лв. 1 Евро серавнявана 1,96БългарскиЛева (лв.).

42Параграф 96отНасокитезарегулираненаполитическитепартии наСДИПЧи Венецианскатакомисияот2020препоръчват,че „трябвадаевъзможнодаподписваневподкрепаноповечеотеднапартияи законодателствотонебивадаограничавагражданитеили други лицасправотонаподписвподкрепанасамоеднапартия.Всякоограничениенатоваправоводи прекаленолеснодозлоупотребииможе да доведедоотстраняванетоотизборитенапартии,коитодобросъвестновярват,чесапокрили изискваниятазаброй подписи.“.

43Параграф 7.9отДокументанаОССЕотКопенхаген 1990изисквадържавите-членки да„осигурятнакандидатитенабрали изискванотоотзаконаколичествогласовесвоевременнопостъпваневдлъжности даосигурятоставанетоимвдлъжностдокраяна мандата“.

44Виж ПараграфI.1.3.8от Кодекса на добрипрактики,койтопрепоръчваследното:„при всички случаи,кандидатуритетрябвадабъдат затвърденидоначалотонапредизборнатакампания,защотозакъснялозатвърждаваненарегистрацияпоставянякоипартиии кандидати внеравностойноположениеповременакампанията“.

451785(около30%)сажени.

46Дваинициативни комитетанеможахадарегистрираткандидати,порадинепълнадокументацияи,вдопълнение,регистрациятанадвамапотенциални независими кандидати бешеотмененаотРИКпоради недостатъченброй подписи вподкрепанакандидатите.В резултатнаобжалване,АдминистративниятСъдСофия-град(АССГ)възстанови регистрациятанаединкандидат.

47Причинитезаотказарегистрациявключваханедостатъчноколичествоподписи вподкрепа на кандидат,непредставяне на списъка с подписивелектронна форма,липсващоудостоверение за правниястатутнапартията,кактоилипсващаинформацияза банкова сметка.

48На 9Март,ЦИКотменирегистрацията на общо16кандидатинеотговарящина изискванията,порадифакта,че шестпритежавахадвойногражданство,адеветнепокривахавъзрастовотоизискване.Единберегистриран отЦИК вследствиенапостановлениенаВАС.

49Осемполитически партии подадохазаявлениязарегистрациямалкопреди изтичанетонакрайниясрок.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 11 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 11България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

държавни ресурси. Законът, обаченесъдържаразпоредби запредотвратяваненазлоупотребатас административни ресурси или със служебно положение по време на кампанията.50

Основнитеправаи свободи бяхазачетенииучастницитеимахавъзможностдадостигнатдо електората.Повечетопартии ограничихапрекитесрещи и дейности лицевлицекато насочихакампаниятакъмпо-традиционни методи, онлайн и всоциалнитемрежи, заради притеснениятасвързани собщественото здраве. До 22 мартнямашеограничения въввръзкасКовид-19 спрямо публични събирания.Въпрекивъведените впоследствие меркиза забрана на провеждане на кампаниятанаоткрито,високопоставени членовенауправляващатапартия продължихаспубличнитеси изяви, редомсофициалнитеимзадължения, което беподробно отразено вмедиите.

Предизборнатакампания бешедо голямастепен конкурентнасдиапазонотучастници представляващи различни виждания. Кампаниятабевялаи фокусиранаосновно върхуличности,анеплатформи. Кампаниятасеразви около няколко централни теми:отговоранапандемията отКОВИД-19и общественото здраве, борбатаскорупцията, съдебнатасистема, икономиката, отношенията със Северна Македониякактои„Руска шпионска афера“.51Тонътнакампаниятапонякогабешеконфликтен, включително сенаблюдавахаслучаи наречподбуждащакъмомразасрещуЛГБТИи роми.52Партиите, като цяло, неположихаконкретни усилия задостиганедоженитеизбиратели и проблемитенаженитебяхаслабо засегнати иадресирани единствено набаза на стереотипи.53

По временапредизборнатакампания, правителството обяви няколко извънредни мерки запреразпределяне набюджетнисредства въввръзка с пандемията отКОВИД-19, които спореднякои отсъбеседницитенаОМНИСДИПЧ могатдабъдатвъзприети като финансови стимули за електората.Става дума за меркикатоваучери за2,1 млн. запенсионери и надбавки загрупи граждани.54Правителствотообявисъщоинасочване на бюджетнисредства къмобщини.55Редицаизвънредни разпределения набюджетни средствазаинфраструктурнипроекти,включително изграждането наи реконструкциятанаобществени сгради бяхаобявени, започнати

50Параграф IIБ1.1 от Съвместни указанияот2016наСДИПЧи Венецианскакомисиязапревенцияи отговорназлоупотребасадминистративни ресурси повременаизборни процесиказва че :правнатарамка следва даосигури ефективни механизми зазабранапублични власти дасевъзползватотнечестноизползваненатехнитепозиции задаорганизиратофициални публични събитиязацелитенапредизборнакампания,включителноблаготворителни събития,или събитиякоитофаворизиратилиочернят,коятои даеполитическапартияиликандидат.

51На22март,петслужители наМинистерствонаотбранатабяхаобвинени въввоенен шпионаж вползанаРуската федерация,докатодвама рускидипломатибяхаобявени заперсонанонграта.

52Министъранаотбранатаи лидернаВМРОКрасимирКаракачановотправи изказванекъмсъдиитеотВърховниякасационен съддаотхвърлятжалбата оттрансджендърчовекза отказана смянана име;повременапредаването120минути поBTV,кандидати наВМРОнаправихаизказваниясрещуромитеи ЛГБТИК,

53БСПи ИТНспоменаватнадбавки замайчинство,ДБжертви надомашнонасилие,ВМРОтрадиционнатароляна жената всемейството,иНацията сезастъпва за затворза пропагандиращите „джендър“ ценности.Събеседниците казаха,че„жените не се интересуватотполитиката,защотосредата есурова“,че „политическатакултурасеасоциирасъссила,тоестсмъже“.Презюли 2018,Конституционниясъдреши,чеИстанбулската конвенцияпротиворечи наКонституцията.БСП,ВМРО,НФСД,Атака,Воля,Възражданеи ДНК (непартийнодвижение)публичносепротивопоставятнаИстанбулскатаконвенция.

54На1,8и10 март,премиерътобявимярка за ваучериза храна на стойност120лв,коятода бъде осигурена презаприл напенсионеритеполучаващи по-малкоот369лв.;4,2млн лв.бяха предоставенизамузикантитенасвободна практика и35милиона за семействата на децав1-ви и 8-миклас,катоподкрепа за учебната година.На24март,40милионадържавнагаранциязанови заеми застуденти и докторанти през2021и52милионазамесечнинадбавкиза семейства с деца под14години,коитотрябвада стоятвкъщипорадиКовид-19 и83,5 милионазапроизводителитенаплодовеи зеленчуци.

55На4март,10,5милионалв.бяханасочени къмобщинитеАксаково,Враца,Сливница,Велинград,Драгичево,Пордим,Тутракан,Елин Пелин и Етрополе.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 12 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

Премиерът присъстваше на откриването на някои от тези обекти и получи широко медийно отразяване.

Широко разпространеното използване на държавни ресурси даде на управляващата партия съществено предимство.

Основната опозиционна партия, БСП, внесе три жалби твърдящи неправомерна употреба с власт и държавни ресурси от управляващата партия ГЕРБ и премиера.

На 1 Април, в изпълнение на служебните си задължения, президентът публично призова гражданите да гласуват за ново управление на страната.

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 12България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

или откри по временапредизборнатакампания.56Премиерътприсъствашенаоткриването нанякои оттези обекти и получишироко медийно отразяване.57Широко разпространенотоизползваненадържавни ресурси даде на управляващата партиясъщественопредимство.58Основнатаопозиционнапартия, БСП, внесетри жалби твърдящи неправомернаупотребасвласти държавниресурси отуправляващатапартия ГЕРБи премиера.59На1Април, визпълнениенаслужебнитеси задължения, президентътпублично призовагражданитедагласуватзановоуправление на страната.

ОМНИСДИПЧ получи достоверни твърдения занатискотпартии и кандидати върхугласоподаватели, включително отработодатели отпубличния ичастния сектор, както и отсобственици намалки бизнеси спублично-частни партньорства.60Всичкисъбеседницина ОМНИСДИПЧ отбелязаха, чевсеощеимаопити заприлаганенапрактики закупуваненагласовеи „организирано“гласуваневнякои икономически и социално уязвими общности, по-конкретно с отражение върху ромското население. 61

ФИНАНСИРАНЕНАКАМПАНИЯТА

Последнитеизменениявправнатарамканамалихафинансирането наполитическитепартии спублични средства, възстановихаправото наюридическителицадаправятдарения запредизборнатакампания, като същевременно премахнахатаваназаразмеранаподобни дарения,както и разписахазадължениезаписмено извлечениезадарениятанад650 лева. Повечетопредходни препоръки наСДИПЧ и Групатадържави срещукорупцията(ГРЕКО) наСъветанаЕвропа, включително тези, които сеотнасяткъмдокладването наразходи преди изборния ден, скъсяването накрайнитесроковезаизпращаненафинансови доклади, както и въвеждането напо-кратки сроковезатяхнатапубликацияи тазинасертификатитезаодитоставатнеадресирани/неразрешени. Като цяло, недостатъцитенаправнатарамкаиограниченото йприлаганеподкопават прозрачността и ефективността на финансирането на кампанията.

Партии и независими кандидати подлежатнатаван наограничениенаразходите, съответно 3милионаи 0.2 милионалева. Партиитеи коалициитепри определени условия получаватгодишнопублично финансиране, което достигадо 15 милионалева.62Въпреки ченямадопълнително

56На10март,2милионазареконструкциянаучилищаи детски градини,1.6милионазадвеправославни църквивСанданскииЗемениджамиятаМакбулИбрахимПашавРазград,3милиона заманастирскикомплекс „РождествоХристово“ Шипка;на 17март,5,13милионазапреодоляваненаприродни бедствиявседемобщини;и на24март20милионазаСофийскаОбщиназаметротовСофияи 1.68милионазадетски градинии училища.

57Тези включватстроителни работи намагистралаТракия,газохранилищнитесъоръжениятавЧирен.

58Параграф IIБ1.3 отСъвместни указанияот2016наСДИПЧи Венецианскакомисиязапревенцияи отговорназлоупотребасадминистративни ресурси повременаизорни процесипредвижда,че обикновената работа на правителствототрябвадапродължи повременапредизборнияпериод.С цел дасепредотвратинеправомерноизползваненаадминистративни ресурси,коетодаизкриви правилатанаигратаповременапредизборнотосъстезание,правната рамка следва да заявява,че никаквиголемисъобщениясвързанис иливпомощна създаванетонаблагоприятновъзприятиекъмопределенапартияиликандидатследвадасеслучваповременапредизборнатакампания.

59Подобнажалба бешевходирана иотгражданскодвижение „Боец“.

60Всички членовенаOМНИекипаполучихадостоверни твърдениязанатисквърхугласоподаватели,включителноучители,работници вобщественитефирми започистване.На18март,повременаонлайн срещас регионалните образователни отговорници,зам.министърТаняМихайловаи кандидати наГЕРБ,поискахасписъци сучителите,коитосачленовенасекционни комисии.

61СпоредтвърдениятанасъбеседницитенаOМНИ СДИПЧ, това включва пари вброй,доставканапровизии,кактоитоплахрана.Главниятпрокурорнареди разследваневняколкослучаянапредположителнокупуванена гласове.

62Политическитепартии и коалициите,коитосаполучили съответноединили четири процентаотдействителните гласовеполучаватпо8еврона глас.През2020,15милионалевасаразпределени средчетиритепартии и двекоалиции;катопочти половинатаоттяхсаполучени отГЕРБ.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 13 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

лв. и

лв

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 13България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

публично финансиране за предизборните кампании, нови партии и независими кандидати, иматправо на непряко финансиране замедийна реклама в размер, съответно на40000 лв. и 5000лв.

Кандидатитеучастващи визборитемогатдаполучаватдарения подформатанафинансиранеили внатураотстрананафизически и юридически лица.Нямалимитнадаренията. Дарения отчуждестранни и анонимни лица,религиозни институции и чужди държави сазабранени.Дарения отюридически лицафинансирани отдържаватасапозволени, вразрез смеждународнитедобри практики.63Няколко кандидати информирахаОМНИСДИПЧ,че те основно саизползвали собствени средстваи разпечатани материали предоставени отсъответните партии.

Дарения и плащания над1000 леваи плащания следвадасеизвършватпо банковпъткъмфондзапредизборнатакампания и кандидатитеучастващи визборите бяха задълженида докладватдарениятавсякаседмицапо временапредизборнатакампания. Въпреки това, финансовитесредстванапартиитебяхаосвободени отизискванезаразкриване, което позволи накандидатитедаги използватбез даразкриватдоноритевтехнитефинансови отчети запредизборнатакампания. Повечето партии разкрихамногоограниченброй отдаренията, докато няколко,включително ГЕРБзаявиха, чеосновно използватпартиини финансови средствазапредизборнакампания.

ЕфективносттанаСметнатапалата(СП), натоваренасупражняваненанадзор върхуфинансирането накампанията, срещнатрудности поради ограничения си мандати правомощиядаразследваи санкционирасвоевременно нарушениявпредизборното финансиране.По-специално,Сметната палата езадължена да проверява съответствиетона докладванатаинформация сфинансоватадокументация и условиятапо договорите.64Въпреки това,институцията не е задължена да идентифицира недокладванипреводи.Кандидатите са длъжнидапредставятотчети заприходитеи разходитепо кампаниятаврамкитена30 работни дни следизборите, коитосе публикуватврамките на 15днислед представянетоиподлежатна одитврамките на шестмесеца.65Санкциите, включително глоби до 10 000 левапредвидени взаконаза неспазване на изискванията за разкриване и докладване не се оказват ефективни.

МЕДИИ

Медиитесасилно концентрирани връцетенаняколко собственици и саподатливи наполитическо влияние, което накърняваразнообразието вотразяването. Телевизиятаоставаосновниятизточникнаинформация заполитическитепартии, следванаотонлайн медиите. Двателевизионни оператора, bTVи Nova,заедно обхващатнад64%отзрителитеи впериодаянуари

октомври2020 саполучили около 87%отприходитезателевизионнареклама.66Последният


63Виж Препоръка(2003)4на Комитета на министрите на Съвета на Европа,коятоизисква „Държавите следва дазабранятюридически лица,коитосаподконтроланадържаватаили надруги държавни власти даправятдарениянаполитически партии“.Виж също параграф214 отНасоките за регулацияна политическите партииот2020.

64Включителнозаявленияза декларациинадоходнадоноритеи дарения,декларации заприходии имуществона кандидатите,съответствие на докладваните разходистезина докладваните отпредоставящиуслуги,идентификациянанедопустими даренияи съответствиенадокладванитедарениясполученитесредства.Сметната палата има правода изискадостъп добазатаданни наНАПи други компетентни институции.

65Политическитепартии докладватсъщои технитегодишни отчети.вслучай,чегодишниятоборотили разходинадхвърлят50 000 лева.Преди дабъдатизпратени вСметнатапалата,докладитеминаватнезависимфинансоводиторганизиран отпартиите.

66Споредпроведени отизследователскаагенцияNielsenAdmosphere“измерваниянателевизионнатааудиториявпериода 15-21март,каналитенаоператоранаbTVсагледани от29,86%отизмерваната аудитория,докатоканалите на оператора наNovaса гледаниот34,3% отизмерваната аудитория.Програмитена общественатаБНТса гледаниот6.07%отаудиторията.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 14 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

и

, както и назначаването на бивш политик за нов директор на БНТ, компрометират редакторската независимост и на трите оператора.

Малко след това редица старши редактори и журналисти са били уволнени или са напуснали и в трите телевизионни оператора като някои от тях се позовават на натиск от страна на новите ръководства.

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 14България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

управлявасъщо и най-голяматадигиталнамедийнакомпания, която включваи наддесетотосновнитеновинарски сайтове. Обществената Българска национална телевизия (БНТ) е третиятпо популярносттелевизионен оператор. Понечетири телевизионни каналасапритежавани отпартийни лидери илифондации свързани сполитически партии. Много отсъбеседницитенаОМНИСДИПЧ бяханамнение, ческорошнитепромени вкрайнитесобственици наbTVиNova, както и назначаването набивш политикзановдиректор наБНТ, компрометиратредакторскатанезависимости натритеоператора.67Малко следтоваредицастарши редактори и журналисти са билиуволнениилиса напусналии втритетелевизионни операторакато някои оттях сепозовават на натиск от страна на новите ръководства.

Много отсъбеседницитенаОМНИСДИПЧ изразихаопасения относно концентрация намедийнатасобственост, оказваненаполитическо влияниевърхумедиитеи съдебен натисквърхуразследващижурналисти,включителноевентуалноосъждане за клевета.68Представителятна ОССЕзасвободанамедиитеизрази притеснениятаси въввръзкасняколко случая насплашванеи нападения срещужурналисти, включително и отстрананаполицейски служители, които несаразследванивдостатъчна степенотвластите,коетодопринасязаатмосферата набезнаказаност.69Повечетосъбеседниците на ОМНИСДИПЧсмятат,че по-голямата частотмедиите съобразяватсвоите редакторскиполитикивсъответствие с интересите на своите частниипубличнирекламодатели,врезултатна коетосе наблюдава широкоприлаганена автоцензура.

Изборнияткодекс задължава БНТи Българското национално радио (БНР) даосигурятобективнои честно отразяваненакампаниятаи дасъгласуватвсички формати напредставянето скандидатите. Тъй като отразяването вновинитенебешесредформатитесъгласуванис кандидатите, БНТи БНРсевъздържахаотредакторско отразяваненапредизборнатакампаниявновините. Въпрекитова, споредмониторинг наБНТпроведен отОМНИ СДИПЧ, парламентарно представенитепартии получихаоколо 7 минути отразяваневновините, по времена последната сесияна парламента от25март.70Вместотова,БНТ1създаде ежедневнотопредаване за актуалнисъбития„Гласоветена България“,коетопредложина кандидатитеплатено отразяване, подготвено от журналисти на БНТ1.

В съответствиесъсзакона, БНТосигури по40 секунди безплатно директно времевначалото ивкрая напредизборнатакампания и организира15 дебата, като покани всички кандидати занародни представители. Въпрекитова, някои политически партии критикувахатези дебати, порадиизлъчването имизвън времето напраймтайма,в16:00 часа, което значително намали тяхнатагледаемост. БНТорганизира8 дебатавпраймтайма, като ограничи участието втези програми само до12 кандидати:шестпарламентарно представени партии и шестнай-популярнинепарламентарно представени партии набазатанасоциологически проучвания. Частнитетелевизии, които бяхамониторирани, организирахаредицадебати само сучастието надесеттенай-популярни партии.

67През2019година,крайниятсобственикнаbTV,CentralEuropeanMediaEnterprises,бешепридобитотPPF

GroupN.V.,докатоNovaGroupбешепридобитаотизвестниябългарски бизнесмен КирилДомусчиев.През

януари2021 NovaGroupбешепридобитаот UnitedGroup.68ВижтесъщодокладазаБългарияна Комисаряпоправата на човека вСъвета на Европа,публикуванна 31март

2020г.69На 15февруари2021г.,Представителятна ОССЕза свобода на медиите отбелязаотказа на българската

прокуратура да разследвацялостнодокладванияпобой наджурналистнасвободнапрактика,нанесен през

септември2020г.Виж ощестановищаи съобщенияв TwitterотносноБългарияотстрана на Представителяна

ОССЕ засвободанамедиите.70Започвайки от8мартдоофициалниякрай накампаниятана2април ММНИСДИПЧпроведемедиен

мониторингнаотразяванетовпраймтайма на петтелевизии(БНТ1,bTV,NOVA,NOVAНюз,иБългарияOn

Air) и шестонлайн медии (24часа,blitz.bg,dir.bg,Дневник,Offnews,vesti.bg).

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 15 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

Медийният мониторинг на ОМНИ СДИПЧ заключи, че всички разгледани частни телевизии bTV, Nova и България On Air предоставиха ограничено отразяване на предизборната кампания в своите новинарски емисии, като отделиха за всички кандидати взети заедно между 30 и 50 минути в новините на праймтайма. Въпреки че не бяха означени като платена реклама, стилът на представяне и описание беше близък до този на платените репортажи. БНТ1 и всички частни телевизии, мониторирани от ОМНИ СДИПЧ, предоставиха обширно отразяване в новините, между 60 и 180 минути, на дейността на министър-председателя и на министъра на здравеопазването, и двамата кандидати на ГЕРБ.71

71 Това отразяване беше основно фокусирано върху усилията на правителството за справяне с пандемията, включително обявяването от министър-председателя на извънредни финансови помощи и отпускането на средства за публични инфраструктурни проекти.

72 AFP публикува пет статии след направена проверка на фактите в новосъздадената платформа, всички фокусирани върху дезинформацията свързана с Ковид-19.

Законът изисква всички платени политически реклами да бъдат ясно отбелязани като такива. Мониторингът на ОМНИ СДИПЧ на онлайн медиите идентифицира два уебсайта, които предоставиха значително пространство за положително отразяване на дейностите на основните кандидати и не отбелязаха никои от репортажите като платени. В частност, Offnews публикува редица позитивни статии за дейностите на ГЕРБ, БСП, ДБ и РБ, докато blitz.bg имаха положително отразяване за ГЕРБ, БСП, ПК, ВМРО и ДПС и силно критикува ИТН и ДБ. Освен това, 24 часа обозначаваше някои материали като платени, а тяхното редакторско отразяване понякога ясно промотираше ГЕРБ, БСП и РБ. Двата уебсайта Vesti и dir.bg ясно отбелязваха политическа реклама и имаха ограничено отразяване на предизборната кампания, като по-голямата част от техните материали на политическа тематика обширно отразяваха дейността на правителството, включително министър-председателя и министъра на здравеопазването. Дневник до голяма степен се въздържа от платени материали и беше единственият уебсайт, който предложи аналитично и критично отразяване на правителството и ГЕРБ, ДПС, ВМРО, РБ и междувременно имаше положително отразяване на ДБ. Ограниченото отразяване в новинарските емисии и статии, практическата липса на разследващи или аналитични репортажи, както и платените политически агитационни материали представени като новини, ограничиха възможността на избирателите да направят информиран избор.

На 2 март, Агенция Франс Прес (AFP) започна партньорство с Фейсбук, основната социална мрежа в страната, като трета страна за проверка на факти за България и определи един експерт да идентифицира и ограничи разпространението на съмнително, некоректно или подвеждащо съдържание и да добави към подобни публикации линкове към статии за проверка на достоверността. Изказванията и публикациите на политици обаче не бяха обект на проверка на фактите.72 Кандидатите активно използваха платформата Фейсбук, за да промотират своите публикации, като похарчиха повече от 180 000 евро за реклама. Анализът на ОМНИ СДИПЧ на рекламата във фейсбук идентифицира поне 20 фейсбук страници, които публикуваха платена реклама в подкрепа на или срещу политически партии, въпреки че формално не бяха свързани с никой от кандидатите.

Съветът за електронни медии (СЕМ), регулаторният орган за електронните медии, е упълномощен от ЦИК да мониторира медийното излъчване по време на предизборната кампания, въпреки това, санкции се налагат от ЦИК.

По време на предизборната кампания ЦИК получи 22 сигнала от СЕМ, включително осем нарушения на изискванията за публикуване на платена политическа реклама, четири за използване на българския флаг в политическа реклама и четири за непоказване на данни от екзит

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 16 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

ЦИК реши да изпрати официално предупреждение до

, само за един такъв случай и не намери нарушения при другите.

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 16България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

полове.73ЦИКреши даизпрати официално предупреждениедо TV+,самоза единтакъвслучайи не намери нарушения при другите.

ЖАЛБИ И ОСПОРВАНИЯ

Кандидатите,политическите партии,кактоинаблюдателите иматправода подадатжалба срещуадминистративниактовеили решения, кактои даподадатсигналпо отношениенавсеки другтипнарушение.Жалбите се приематсамоакожалбоподателятима правенинтерес,коеточестодоведе донедопустимостпорадитяснотълкуване.74Напрактика, избирателитеиматправо даподаватжалби само по отношениенасобственатаси регистрация визбирателнитесписъци.Законътнепредвиждаконкретно право наоспорваненапротоколитесрезултатитеотразличните ниванаизборнатаадминистрация и кандидатитемогатсамо индиректно даоспорварезултатитеотизборитенанационално ниво, впротиворечиеспредходни препоръки наСДИПЧи вразрезсмеждународнитестандарти.75Законътдаваширокоправо напреценканаизбирателнитекомисии при налагането нанаказания вразмер от200 лв. до 2000 лв.76Като цяло,недостатъцитевправнатарамка, както и прилагането и отЦИКи отсъдилищатачесто оставизаинтересованитестрани без ефективнаправназащита, впротиворечиеспоетитеангажименти към ОССЕ, както и други международни стандарти.77

Жалби и сигнали могатдасеподаватпредЦИКи предвсички РИК.Решениятанаизбирателнитекомисии подлежатнаобжалванепредкомисия отпо-високаинстанция, като ВАСсеявявапоследна инстанция. Законът предвижда бърза процедура със срокове от един час до три дни. Вследствиенаприетитепрез 2019 промени, някои решениянаЦИК, включително и утвърдителни решения поотношениенаотхвърлени отРИКжалби, подлежатнаразглежданеотобластнитеадминистративни съдилищапо обикновенатапроцедура.78При крайнитесроковезаразследване

73Товавключваплатена реклама,коятоне бешеотбелязана катотакава,неспазеноизискванеотстрана нателевизионен канал дапубликуванасвояуебсайтинформациязадоговорскандидат,кактосе изисква позакон,иреклама,която накърнявачесттаидостойнствотонадругикандидати.

74Жалби подадени откандидати поотношениянарегистрацията на кандидати,кактоина нарушенияна правилатанапредизборнатакампаниябяхаотхвърленипоради недопустимоствголямброй случаи разгледани отЦИК,кактоив29дела на ВАС.Вняколкослучая,ЦИКприе за разглеждане посъществожалбиза предполагаеми нарушениянаправилатанапредизборнатакампания,подадени откандидати срещудругикандидати.Насока II.3.3.3.fот Кодексана добрипрактикигласи,че„всички кандидати и избиратели регистрирани вопределенизборенрайонтрябва даиматправотона обжалване“.

75Законътпредвижда15дневен срокследобявяванетонарезултатитеотизборите,вкойтолегитимносттаимможедабъдеобжалванапредКонституционниясъдотедна-петаот депутатитенаНароднотосъбрание,отпрезидента,отМинистерскиясъвет,отВърховниякасационен съд,отВърховнияадминистративен съд,отГлавнияпрокурор,помолбаили пособственаинициатива.ЕСПЧопредели тазимярказаправназащитакатонеефективна посмисъла натълкуванетона член13 отЕвропейскатаконвенцияза защита правата на човека и основнитесвободивделото Пенков идругисрещуБългария.През2017 Главнияпрокурор отказамолбатазазавежданенаконституционнапетициясрещурезултатитеот изборите,подаденаотеднаот политическитепартии.Виж параграф79отСъвместнотостановищенаСДИПЧи Венецианскатакомисиявъв връзка споправкитевИзборниякодекснаБългарияот2017.

76Част3отИзборниякодексразписваизборнитенарушения,кактои съответнитесанкции.Член 496излагадопълнителни наказания,нонеизлагаконкретнитенарушения.Липсваткритериизаопределянето размеранаглобата,която варираот100 Евро до 1,000 Евро.

77Параграф 5.10отДокументанаОССЕотКопенхаген 1990гласи,че „всекиима правона ефективна правназащита срещуадминистративни решения,сцел гарантиранезачитанетонаосновнитеправа,кактои нацялостана закона“.Член8отВсеобщатаДекларацияза Правата на Човекагласи,че „всекиима правона ефективнаправна защита...“.

78Включителнои решениянаЦИК потехнически проблеми,кактои правилазаприлаганетонаразпоредбитенаИзборниякодекс.ВАС отхвърли няколкожалби порадилипсанакомпетентностиги препрати насъдилищаотпо-нискаинстанция.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 17 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 17България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

изавеждане на наказателнидела побързата процедура сепозволява неколкократноудължаване,което намалява ефикасността на процедурите.79

ЦИК получи48 жалби,35 откоитосрещурешения наРИКсвързани основно срегистрациятанакандидати,със съставанаСИК, както и спровежданенапредизборнатакампания, кактои 48жалбии88сигнала, свързани основно спредполагаеми нарушения направилатанапредизборнатакампания, злоупотребасъсслужебно положениеи административни ресурси отстрананависокопоставени държавни служители.80Отобщо 48жалби,ЦИКотхвърли24по същество и отхвърли 18поради недопустимост, наоснованиелипсатанаправен интерес.81ЦИКезадълженапо закондасепроизнася по жалби сквалифицирано мнозинство отдве-трети отприсъстващите, катовпротивенслучайжалбата се смята за отхвърлена.Повечетожалбиза предполагаемазлоупотребасадминистративни ресурси бяхаоставени без разглеждане, частично заради непостиганенанеобходимото мнозинство.82ЦИКотбеляза, ченеобходимотомнозинство често не може да бъде постигнато в политически деликатни случаи.

ЦИКсепроизнесепо някои жалби и повечето сигнали с„протоколни решения“, вместо сотделнирешения, които често небяхапубликувани.Съдилищатаневинаги приемахазаразглежданежалби за оспорване на„протоколни решения“ на практика лишавайки жалбоподателя от правназащита.83Повечето жалби свързани съссоциалнитемедии бяхаотхвърлени по недопустимост.84Решенията по жалби бяха публикувани своевременно.85

ВъвВАСпостъпиха65 жалби срещурешения наЦИК.86Повечето бяхаотхвърлени поради липсанаправен интересотстранана жалбоподателяилисе наложида бъдатпрепратенипокомпетентностнасъдилищаотпо-нискаинстанция, порадипредхождащи промени на

79ВъзоснованададенитеотГлавнияпрокурорпрез2019указания,всички деласвързани сизборитеподлежатна разглеждане вседем-дневнапроцедура,катосрокътможедабъдеудължен додвеседмици или додва-месеца,пообикновена процедура.На15Март2021,Прокуратуратапротестирасрещурешение на Софийскияградскисъд,да оправдае лице обвиненовкупуванетона гласове повреме на предизборната кампанияот2014.

80Жалбитебяхаподадени въввръзкасрегистрациятанапартии и коалиции,отмянанарегистрациянакандидати,кактоисъставянетона СИК.

81ЦИКотхвърли решениенаРИК МонтанапосъставанаСИК и разпределянетонаквоти,вотсъствиенасъгласиемеждукандидатите иобщинската администрация.ЦИКрегистрираПП„Правото“вследствие наняколкократни жалбисрещузабавенотовзимане на решения.

82Включителношестжалби отБСП,„Републиканци заБългария“и „Боец“срещупредполагаеми злоупотреби сдържавни ресурси и съсслужебноположениеотстрананауправляващатапартияи понепетсигналасрещуобещанияна„Воля“забензиностанции взамянанагласове.

83При разглежданетонажалбатанакоалиция„ДемократичнаБългария“,ВАС заяви,чеприетитеотЦИК спротоколнорешениеуказаниязазащитаналичнитеданни неподлежатнаобжалване,поради процедурнияимхарактер,нопротоколнорешение на ЦИК,скоетосе оставибезразглеждане жалба на партия„Боец“ беразгледаноотВАС катоавтоматичноотхвърлянепоради непостигнатомнозинство.В последниятслучай,ВАС неможадапосочиконкретнорешениенаЦИК,тъйкатопротоколнитерешениянаЦИК несепубликуват.

84В следствиенанаправенитепрез2019поправки напреходнитеразпоредби вИзборнияКодекс,личнитестраници всоциалнитемрежи бяхаизключени отобхватанамедийнитерегулации.Няколкожалби срещупредполагаеми нарушенияна правилатаза провеждане на предизборната кампаниячрезмедиите поадреснаподобни лични страници бяхаразгледани посъществоотизбирателнитекомисии.

85Разглежданетонасигнали небелеснодостъпно,тъй катобепубликувановрамкитенастенографскитепротоколи,коетонамали прозрачността.

86Оттези,23бяха на една тема икасаехапроменивсъстава на коалиции,статута на бившикоалиционнипартньори,участващивизборите самостоятелно,кактоиразпределянетона квотиза СИК.ВАСразгледа посъщество,ноотхвърли катонеоснователни осемидентични жалби срещугрешки врешениянаЦИК относнорегистрациятанакоалиции.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 18 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

В случаите, разгледани по същество, ВАС потвърди повечето решения на ЦИК.

Въпреки че Административният съд София-град (АССГ) първоначално отхвърли приетите от ЦИК и от Комисията за защита на личните данни указания да не позволяват прякото излъчване на процедурите по преброяване на гласовете, последващото обжалване от ЦИК не бе разгледано преди изборния ден.

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 18България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

компетентността.87Вслучаите, разгледани посъщество, ВАСпотвърди повечето решения наЦИК.88Въпреки чеАдминистративниятсъдСофия-град(АССГ)първоначално отхвърли приетитеотЦИКи отКомисиятазазащитаналичнитеданни указания данепозволяватпрякото излъчваненапроцедуритепо преброяваненагласовете, последващото обжалванеотЦИКнеберазгледано преди изборния ден.

ГРАЖДАНСКИИМЕЖДУНАРОДНИНАБЛЮДАТЕЛИ

Законодателството разписваправото заучастиевизборния процеснамеждународни и независиминаблюдатели, както инапредставители и застъпници напартии. Регистриранитегражданскиорганизации, чиито цели сасвързанис защитата на политическите права иматправода номиниратнаблюдатели.89Изборнияткодексразписваподробни разпоредбипо отношениена правата изадълженията на наблюдателите иимпредоставяправотона неограничендостъпдо всички етапи от изборния процес.

Общо 30 гражданскиорганизации серегистрирахавЦИКсобщо 3 372 наблюдатели.Допълнително, ЦИКрегистрира129 международни наблюдатели, представляващи шесторганизации, дипломатически представителства, както и чуждестранни избирателни комисии.Повечетоорганизации снезависими наблюдатели изказахамнение, чеепидемичнатаобстановкапорадиКОВИД-19 ограничи дейноститеим, по отношениенагеографския обхвати общия брой наблюдатели.

УЧАСТИЕНАНАЦИОНАЛНИТЕМАЛЦИНСТВА

ВКонституциятанесеспоменаватнационалнитемалцинства, но сегарантираправото насамоопределение.90Въпреки конституционнатазабраназадискриминация наетническаили религиознаоснова, Конституциятанепозволяваучастието наполитически партии на„етническа,расоваили религиознаоснова“.91Позакон, предизборнатакампания можедасеводиединствено набългарски език, което евразрез сдългогодишни препоръки наСДИПЧ и наВенецианската комисия.

87ДБобжалваняколкоуказанияиздадени отЦИК зазащитаналичнитеданни,скоитосезабрани прякотоизлъчваненапреброяването.ВАС препрати делотонаАССГзапреразглежданенажалбата,коетобеприето.ВАС същотакапрекратиразглежданетонаняколкожалби срещурешениянаЦИК поотношениенаидентификационнитедокументи,коитосеприематпри гласуваневчужбинаи относнодизайнанахартиенатабюлетина,катогипрепратина административенсъд.ВАС,същотака,препратиедноделодогорната камараза разрешаване на спорзакомпетентност.

88Всички жалби срещусъставанаизбирателни секции вчужбинабяхаотхвърлени,поради предходноразглежданеотКонституционниясъд.РешениятанаЦИК заотказнарегистрациянапартиибяхапотвърдени.89Позакон,всяколице имаправодаучаства визборите вне повече отеднокачество(на кандидат,застъпник,наблюдател или изборнодлъжностнолице)

90Споредпреброяванетоот2011,етническите турцисъставляват8.8процентаотнаселението,последваниотетническите роми,съставляващи4.9процента.Представителите на другиетническигруписъставляватпо-малкоотедин процентотнаселението.НовиятцензотЯнуари-Февруари2021бе отложенвследствие напроизлязлатапандемиянаКОВИД-19.

91Член2 отДекларациятанаООНзаправатаналицата,принадлежащи къмнационални или етнически,религиозни иезикови малцинствагласи:„лицапринадлежащи къммалцинствени групи иматправотодаупражняватправата си...индивидуално,кактоина общностна основа,заеднос другичленове на общността,безкакватоида е дискриминация“.Вижсъщопараграф 2.4.а отКодекса на ДобриПрактикиЧетвъртотоСтановищезаБългария,публикуванона26Май 2020,КонсултативнияСъветкъмРамкатанаКонвенциятазаЗащитанаНационалнитеМалцинствана Съвета на Европа подчерта,че правната рамка свързана сполитическитеправаналицапринадлежащи къмнационалнималцинствени групи,включителноирегистрациятанасдруженияи политически партии,оставанедоразвита.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 19 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

Мнозинството от по-големите политически партии информираха ОМНИ СДИПЧ, че имат членове от турски произход, както и няколко кандидати от ромската общност.92 Въпреки че ДПС се приема за „турска партия“, ръководството на партията заяви пред ОМНИ СДИПЧ, че се смятат за общодостъпна партия. В предходното Народно събрание, ДПС бе представена от 25 депутати, повечето от които са от турски произход. Партията участва в настоящите избори с 395 кандидати във всички от 31 избирателни района.

92 Според техните твърдения, ГЕРБ, ДПС и РБ имат кандидати от турски произход, а ГЕРБ, ДПС, БСП, ДБ и РБ имат кандидати от ромски произход.

93 В изборите от 2017, ДРОМ спечели 0.15 процента от гласовете.

94 Номерата на кандидатите на екрана се разминаваха с имената на кандидатите в листите. Във Велико Търново, ЦИК преустанови машинното гласуване в 313 избирателни секции. В избирателен район Добрич, то бе преустановено за няколко часа в 247 избирателни секции, но бе възобновено след издаването на указание от ЦИК преференциалните гласове да се броят на база на номера на кандидата, вместо на контролните разписки.

Движението за Равноправен Обществен Модел (ДРОМ) представлява ромската общност. В предходни избори ДРОМ не успя да спечели подкрепа сред ромската общност и не участва в настоящите избори.93 Няколко от събеседниците на ОМНИ СДИПЧ изразиха мнение, че избирателите от ромски произход традиционно гласуват за други партии, като ГЕРБ, БСП, ДПС и че поради социалната и финансовата им уязвимост, често стават жертви на опити за купуване на гласове.

ИЗБОРЕН ДЕН

MМНИ не провеждаше наблюдението на изборния ден по систематичен или изчерпателен начин. В повечето посетени избирателни секции изборният процес бе прозрачен и членовете на СИК като цяло спазваха процедурите. Бяха въведени превантивни мерки срещу КОВИД-19, които обаче не се спазваха напълно в повечето посетени секции и избирателите често биваха идентифицирани без да премахват маските си. Големият брой избиратели в секциите, както и пред тях допринесе за струпване на хора в наблюдаваните секции. Повечето от посетените избирателни секции не бяха напълно достъпни за хора с физически увреждания. По-голямата част от членовете на избирателните комисии в посетените секции бяха жени. В повечето случаи, нерационалното разположение на машините за електронно гласуване, както и някои процедурни несъответствия на моменти не успяха да гарантират тайната на вота. ЦИК обяви 40,18 процента избирателна активност към 17:00 в изборния ден.

Въпреки цялостната ефикасност на въвеждането на машинно гласуване, в интерфейсът за преференциално гласуване имаше грешки в два избирателни района и машинното гласуване бе преустановено, в някои случаи само временно.94 В 20 други избирателни секции, машинното гласуване бе преустановено поради технически проблеми. В някои от наблюдаваните секции избирателите не бяха систематично информирани за възможността да избират между гласуване с хартиена бюлетина и гласуване с устройство оборудвано с сензорен екран.

Ограниченият брой наблюдавани процедури по преброяване на гласовете като цяло бяха прозрачни. Членовете на СИК като цяло спазваха процедурите. Първоначалните етапи на табулацията, в тези случаи в които присъстваха наблюдатели, като цяло бяха проведени по организиран и ефикасен начин. ОМНИ СДИПЧ ще продължи да наблюдава процеса на табулацията в следващите дни.

В деня на изборите, в ЦИК постъпиха 310 жалби и сигнала. Предполагаемите неточности касаеха избирателните секции в чужбина, проблеми с машинното гласуване, несъответствия в избирателните списъци, нарушения на тайната на вота, контролиран вот, нарушения на деня за

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 20 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключени

ЦИК разгледа повечето жалби и сигнали в заседания, които до голяма степен бяха заглушени и издаде редица протоколни решения, които не бяха публикувани. ЦИК препрати жалби за предполагаемо купуване на гласове, както и контролиран вот до полицията и до прокуратурата.

МеждународнамисиязанаблюдениенаизборитеСтраница: 20България,Парламентрани избори,4април2021Становищезапредварителни резултати и заключени

размисъл, както и натисквърхуизбиратели.95ЦИКразгледаповечето жалби и сигнали взаседания, които до голямастепен бяхазаглушени и издадередицапротоколни решения, коитонебяхапубликувани.ЦИКпрепрати жалби запредполагаемокупуваненагласове, както и контролиран вот до полицията и до прокуратурата.96

Медийниятмониторинг наОМНИСДИПЧ разкри случаинанарушения наденятзаразмисълвопределенброй оператори намедийни услуги. Дванайсетинтернетстраници систематичнопубликувахазавоалирани резултати отекзитполоветепредизатварянето наизбирателнитесекции, което е в противоречие със закона.97

Английската версия на този доклад е единствениятофициален документ.На български език може да се намери неофициален превод.

ИНФОРМАЦИЯ ЗАМИСИЯТА§ПРИЗНАНИЯ

София, 5 Април2021 –Това становище за „Предварителнирезултатиизаключения“ е резултатна съвместните усилияна Службата за демократичниинституции и праваначовеканаОССЕ(СДИПЧ),Парламентарната Асамблеяна ОССЕ(ПАОССЕ),кактоина ПарламентарнатаАсамблеяна Съвета на Европа (ПАСЕ).Настоящите заключенияиматза целда оценятдалиизборитеотговарятнапоетитеангажименти къмОССЕ,стандартите на Съвета на Европа,другимеждународни задължения и стандарти задемократични избори, както и националнотозаконодателство.

Г-н Артур Герасимовбеназначен отдействащия председателнаОССЕнапозициятаСпециален координатор и оглавяващ краткосрочната наблюдателнамисияна ОССЕ.Делегацията наПАОССЕбе оглавена отг-нПаскал Ализар,а делегацията на ПАСЕбе оглавена отг-нАлфред Хеер.Г-жа Корийн Йонкер е Ръководител на ОМНИ СДИПЧ, разположена на 1 Март.

ВсякаеднаотинституциитеучастващивМеждународнатамисиязанаблюдениенаизборите(ММНИ)подкрепя ДекларациятанаПринципитенамеждународно наблюдениенаизбори от2005. ТоваСтановищеза„Предварителни резултати и заключения“есъставено преди завършването наизборния процес. Окончателнатаоценканаизборитещезависи, частично, отначинътнапротичаненакрайнитеетапи наизборния процес, което включвапреброяването нагласовете, табулациятаи обявяването нарезултатите, както и процедуратапо разглежданенапотенциални жалби и сигналиследкрая наизборния ден. ОССЕ/СДИПЧ щепубликуваподробенокончателен доклад, включващ препоръки запотенциални подобрения, всрокотоколо осемседмицислед краяна изборнияпроцес.ПАОССЕще представидоклада сина следващотозаседаниенаПостоянния Комитет.ПАСЕще представидоклада сина предстоящотозаседаниена Постоянния Комитет на 28 Май 2021.

95Коалиция„Изправисе!Мутривън!“ сеоплака отпредполагаеминарушенияна тайната на вота врегионите на

Перники Разград,контролиран вот,неработещи електронни машини загласуваневобщини вСофия-град,

Ихтиман,Чепеларе,кактои вЯмбол.ГЕРБобвиниДПС взлоупотребасъсслужебноположениечрез

упражняванетонанатисквърхуизбиратели вКърджали и вСилистра,кактои противозаконнаизборна

агитациявСливен и Видин.96ЦИК получи сигнали за предполагаемокупуване на гласове встолична община,кактоивъвВраца иМонтана.97ЦИКприеофициални решениязаустановяваненанарушенияотстрананаpik.bg,dnevnik.bg, 24chasa.bg,както

и blitz.bgзапубликуваненаекзитполове,асъщои нарушениена деняза размисълотстрана на bulevarna.com.

Международна мисия за наблюдение на изборите Страница: 21 България, Парламентрани избори, 4 април 2021 Становище за предварителни резултати и заключения.

В ОМНИ СДИПЧ участват 11 експерти в столицата, както и 12 дългосрочни наблюдатели разпределени в цялата страна. В деня на изборите, участваха 92 наблюдатели, включително и 27 наблюдатели на СДИПЧ, както и 44-членна делегация на ПА ОССЕ и 21-членна делегация на ПАСЕ. Наблюдателите бяха подбрани от 32 държави-членки на ОССЕ. Наблюдателите желаят да благодарят на Министерството на Външните Работи за поканата и сътрудничеството. Също така, изказват благодарност на всички други държавни институции, кандидати, организации на гражданското общество и представители на международната общност за техните мнения и сътрудничество.

За допълнителна информация, моля, обърнете се към:

Корийн Йонкер, Ръководител на ОМНИ СДИПЧ, в София


Катя Андруш, говорител на ОССЕ/СДИПЧ (+48 609 522 266) или Ксения Дашуцина, Съветник по изборите на ОССЕ/СДИПЧ във Варшава (+48 603 793 786);

Андреаш Бейкър, ПА ОССЕ (+45 601 081 26);

Чемавон Чабазян, ПАСЕ (chemavon.chahbazian@coe.int)


Адрес на ОМНИ СДИПЧ

Гранд Хотел София

1, Генерал Йосиф Гурко, 1000 София

Тел: +359 28 110 879