27 март 2014

И Генералната Асамблея на ООН подкрепи Украйна !

Със 100 гласа "за" Генералната Асамблея на ООН прие Резолюция подкрепяща териориалната цялост на Украйна! 

Руските представители агресивно са лобирали срещу приемането на резолюцията, но "успехът" е бил скромен.

Само 11 държави са били "против"!
Това са били Руската Федерация, Армения, Беларус, Боливия, Венецуела, Куба, Северна Корея, Мавритания, Никарагуа, Сирия и Судан.

При гласуването е имало 58 "въздържали се" (предимно африкански и тихоокеански държави), а 24 държави от 193-членната Генерална Асамблея на ООН не са участвали в гласуването.Заседателната зала на Генералната Асамблея на ООН

Ето текста на приетата Резолюция :

 
-->

Териториалната цялост на Украйна


Генералната Асамблея,

Препотвърждавайки първостепенното значение на Хартата на Организацията на обединените нации за установавянето на върховенството на закона между народите,

Припомняйки задълженията на всички държави, в съответствие с член 2 от Хартата на Организацията на обединените нации да се въздържат в международните си отношения от заплаха или използване на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава, както и да уреждат своите международни спорове с мирни средства,

Припомняйки своята Резолюция 2625 (XXV) от 24-ти Октомври 1970 за одобряване на Декларацията за принципите на международното право относно приятелските отношения и сътрудничеството между държавите в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации, и препотвърждавайки отново принципите в нея, че територия на държава, не трябва да бъде обект на присвояване от друга държава, в резултат от заплахата или използването на сила, и че всеки опит, насочени към частично или пълно разрушаване на националното единство и териториалната цялост на една държава или страна или на нейната политическа независимост,е несъвместимо с целите и принципите на Устава на Организацията на Обединените Нации,

Припомняйки Хелзинкия Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа от 1975г. , Будапещенския меморандум от 1994 г., Договора от 1997 г. за приятелство, сътрудничество и партньорство между Украйна и Руската федерация,
както и Декларацията от Алма Ата приета през 1991 г.,

Подчертавайки важността на поддържането на широк политически диалог в Украйна, отразяващ разнообразието на украинското общество и включващ представители на всички части на Украйна,

Приветствайки продължаващите усилията на Генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други международни и регионални организации, за подпомагане на де-ескалация на ситуацията по отношение на Украйна,

Отбелязвайки, че референдумът в Автономната република Крим и на град Севастопол от 16 март 2014 г., не е бил разрешен от Украйна :

1.Потвърждава своя ангажимент към суверенитета, политическата независимост, единството и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници,  


2.Призовава всички държави да преустановят и да се въздържат от действия, насочени към частично или цялостно разрушаване на националното единство и териториалната цялост на Украйна, включително каквито и да било опити да се променят границите на Украйна чрез заплаха или използване на сила или други незаконни средства, 

3. Настоява всички страни да се заемат с незабавното мирно уреждане на ситуацията по отношение на Украйна чрез пряк политически диалог, да проявяват сдържаност, да се въздържат от едностранни действия и взривоопасна реторика, която може да повиши напрежението и да се ангажират напълно с международните посреднически усилия,


4. Приветства усилията на Организацията на обединените нации, Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа и други международни и регионални организации, да помогнат на Украйна в защитата на правата на всички хора в Украйна, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, 


5. Подчертава, че референдумът в Автономната република Крим и град Севастопол от 16 март 2014 г., няма валидност и не може да създаде основа за никаква промяна на статута на Автономната република Крим или на град Севастопол, 


6. Призовава всички държави, международни организации и специализирани агенции, да не признават каквато и да е промяна в статута на Автономната република Крим и град Севастопол на основа на този референдум и да се въздържат от каквито и да е действия, или споразумения, които биха могли да се тълкуват като признаване на промяна в този статут.


   TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE


  The General Assembly,

  Reaffirming the paramount importance of the Charter of the United Nations
  in the promotion of the rule of law among nations,

  Recalling the obligations of all States under Article 2 of the Charter of the
  United Nations to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, and to settle their international disputes by peaceful means,

  Recalling its resolution 2625(XXV) of 24 October 1970 approving the
  Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations,

  and reaffirming the principles therein that the territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force, and that any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of a State or country or at its political independence is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

  Recalling the 1975 Helsinki Final Act of the Conference on Security and Co-
  operation in Europe, the 1994 Budapest Memorandum, the 1997 Treaty on
  Friendship, Cooperation and Partnership between Ukraine and the Russian
  Federation, and the 1991 Alma Ata Declaration,

  Stressing the importance of maintaining the inclusive political dialogue in
  Ukraine that reflects the diversity of its society and includes representation from all parts of Ukraine,

  Welcoming the continued efforts by the Secretary-General, the Organisation
  for Security and Cooperation in Europe, and other international and regional
  organisations, to support de-escalation of the situation with respect to Ukraine,

  Noting that the referendum in the Autonomous Republic of Crimea and the
  City of Sevastopol of 16 March 2014 was not authorised by Ukraine,

  1. Affirms its commitment to the sovereignty, political independence, unity
  and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognised
  borders,

  2. Calls upon all States to desist and refrain from actions aimed at the
  partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of
  Ukraine, including any attempts to modify Ukraine’s borders through the
  threat or use of force or other unlawful means,

  3. Urges all parties to pursue immediately the peaceful resolution of the
  situation with respect to Ukraine through direct political dialogue, to
  exercise restraint, to refrain from unilateral actions and inflammatory
  rhetoric that may increase tensions, and to engage fully with international
  mediation efforts,

  4. Welcomes the efforts of the United Nations, the Organisation for Security
  and Cooperation in Europe and other international and regional
  organizations to assist Ukraine in protecting the rights of all persons in
  Ukraine, including the rights of persons belonging to minorities,

  5. Underscores that the referendum in the Autonomous Republic of Crimea
  and the City of Sevastopol of 16 March 2014, having no validity, cannot
  form the basis for any alteration of the status of the Autonomous
  Republic of Crimea or of the City of Sevastopol,

  6. Calls upon all States, international organisations and specialised
  agencies not to recognise any alteration of the status of the Autonomous
  Republic of Crimea and the City of Sevastopol on the basis of this
  referendum and to refrain from any action or dealing that might be
  interpreted as recognising any such altered status.


  Гласуване в Генералната Асамблея


  Постоянният представител на
  Руската Федерация в Съвета за сигурност на ООН
   Виталий Чуркин заяви, че от гласуването е видно,
  че Русия не е в изолация.

  25 март 2014

  ЛИБЕРАЛИТЕ В ПАСЕ ВНЕСОХА СВОЙ ПРОЕКТ ЗА САНКЦИИ СРЕЩУ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ  След инициативата на консерваторите, за прекратяване на пълномощията на руската делегация
  (вижте тук : http://toshev.blogspot.com/search?updated-max=2014-03-22T11:46:00%2B02:00&max-results=1&start=1&by-date=false),
  либералите в ПАСЕ също внесоха свой проект за санкции, който предвижда лишаване на руската делегация в Асамблеята от право на глас. 

  Български депутати (от ГЕРБ) са подкрепили проекта на консерваторите
  Проектът на либералите не е подписан от български депутат, въпреки,че в групата им от България членуват депутатите на ДПС.

  Ето текста на проекта за резолюция

  -->

  Suspension of the voting rights of the Russian delegation (Rule 9 of the Rules of Procedure of the Assembly)

  Motion for a resolution | Doc. 13459 corr. | 24 March 2014  tabled by Mr Michael Aastrup JENSEN and other members of the Assembly


  This motion has not been discussed in the Assembly and commits only those who have signed it. 

  The undersigned members of the Parliamentary Assembly, holding firmly to the founding ideals and principles of the Council of Europe as well as to the binding procedures set up by the Assembly to achieve a greater unity between its member States for the purpose of safeguarding and realising these ideals and principles, are seriously concerned about the persistent failure by the Russian Federation to honour its obligations and commitments.

  The conflict in Ukraine fully demonstrates the relevance of ever more extensive European construction and it is for the Council of Europe a key player in that construction, to adopt a stance in line with its principles and values.

  The actions of Russian military forces in the Crimea peninsula, as well as explicit threats of military actions in the rest of Ukraine’s territory, are in direct violation of international law, including the UN Charter, the OSCE Helsinki Final Act, the Statute of the Council of Europe, as well as Russia’s accession commitments.

  Furthermore, the use of armed forces on the territory of Ukraine was authorized by the Federation Council of Russia on 1 March 2014.

  Aware of the potential consequences of such situation for the stability and peace in Europe, we call for a firmer response against a policy based on show of force and provocation. The risk of uncontrolled chain reactions and fears of the existence of a broader-reaching strategy than the one operated in Ukraine and especially in the Crimea are a grave threat to international security.

  In 2000 the voting rights of the Russian delegation was suspended due to the Russian military activities in Chechnya. This time Russian military has violated the territorial integrity of Ukraine, and this must have immediate consequences. Both actions cannot be accepted and they are in direct contradiction with the ideas and values of the Council of Europe.

  In the light of the above, the undersigned demand the Assembly to – on the basis of Rule 9.1.a. of the Rules of Procedure of the Assembly - suspend the voting rights of the Russian delegation.

  Signed: 

  JENSEN Michael Aastrup, Denmark, ALDE

  ACKETOFT Tina, Sweden, ALDE
  ARIEV Volodymyr, Ukraine, EPP/CD
  AUROI Danielle, France, SOC
  BACQUELAINE Daniel, Belgium, ALDE
  BERDZENISHVILI Levan, Georgia, ALDE
  BOROWSKI Marek, Poland, SOC
  CESA Lorenzo, Italy, EPP/CD
  CIOCH Henryk, Poland, NR
  DESEYN Roel, Belgium, EPP/CD
  DZHEMILIEV Mustafa, Ukraine, EPP/CD
  ECCLES Diana, United Kingdom, EDG
  FURSIN Ivan, Ukraine, EDG
  GARÐARSSON Karl, Iceland, ALDE

  GERASHCHENKO Iryna, Ukraine, EPP/CD
  GIRZYŃSKI Zbigniew, Poland, NR
  GORGHIU Alina Ştefania, Romania, ALDE
  GUŢU Ana, Republic of Moldova, ALDE
  GUZOWSKA Iwona, Poland, EPP/CD
  HALICKI Andrzej, Poland, EPP/CD
  JAPARIDZE Tedo, Georgia, SOC
  KAMIŃSKI Mariusz, Poland, NR
  KANDELAKI Giorgi, Georgia, EPP/CD
  KAŠĖTA Algis, Lithuania, ALDE
  KHIDASHELI Tinatin, Georgia, ALDE
  KONDRATIUK Olena, Ukraine, EPP/CD
  LABAZIUK Serhiy, Ukraine, NR
  LENZ Tomasz, Poland, EPP/CD
  LĪBIŅA-EGNERE Inese, Latvia, EPP/CD
  LØHDE Sophie, Denmark, ALDE
  LUNDGREN Kerstin, Sweden, ALDE
  MATEU PI Meritxell, Andorra, ALDE
  MICHEL Jean-Pierre, France, SOC
  MIKUTIENĖ Dangutė, Lithuania, ALDE
  MULARCZYK Arkadiusz, Poland, NR
  OEHRI Judith, Liechtenstein, ALDE
  OMTZIGT Pieter, Netherlands, EPP/CD
  OROBETS Lesia, Ukraine, EPP/CD
  PANKEVYCH Oleh, Ukraine, NR
  PASQUIER Bernard, Monaco, ALDE
  PECKOVÁ Gabriela, Czech Republic, EPP/CD
  POLČÁK Stanislav, Czech Republic, EPP/CD
  POPESCU Ivan, Ukraine, SOC
  ROTNICKA Jadwiga, Poland, EPP/CD
  RYABIKIN Pavlo, Ukraine, EPP/CD
  SHEVCHENKO Oleksandr, Ukraine, NR
  SOBOLEV Serhiy, Ukraine, EPP/CD
  TAKTAKISHVILI Chiora, Georgia, ALDE
  VAREIKIS Egidijus, Lithuania, EPP/CD
  WALTER Robert, United Kingdom, EDG
  WILCOX Judith, United Kingdom, EDG
  ZBONIKOWSKI Łukasz, Poland, NR
  ZINGERIS Emanuelis, Lithuania, EPP/CD  EPP/CD: Group of the European People's Party
  SOC: Socialist Group
  ALDE: Alliance of Liberals and Democrats for Europe
  EDG: European Democrat Group
  UEL: Group of the Unified European Left
  NR: Representatives not belonging to a Political Group


  F - 67075 Strasbourg Cedex |
  assembly@coe.int |
  Tel: +33 3 88 41 2000 |
  Fax: +33 3 88 41 2733 
  -->
  Link:
  Suspension des droits de vote de la délégation russe (article 9 du Règlement de l’Assemblée)

  Proposition de résolution | Doc. 13459 corr. | 24 mars 2014

  déposée par M. Michael Aastrup JENSEN et d’autres membres de l’Assemblée

  Cette proposition n’a pas été examinée par l’Assemblée et n’engage que ses signataires  Les membres soussignés de l’Assemblée parlementaire, fermement attachés aux idéaux et principes fondateurs du Conseil de l’Europe, ainsi qu’aux procédures contraignantes établies par l’Assemblée pour réaliser une union plus étroite entre ses Etats membres afin de sauvegarder et de promouvoir ces idéaux et principes, sont très préoccupés par le manque de respect persistant, par la Fédération de Russie, de ses obligations et engagements.

  Le conflit en Ukraine montre combien il est nécessaire de poursuivre encore la construction européenne. Il appartient au Conseil de l’Europe, qui est l’un des principaux artisans de cette construction, d’adopter une position qui soit conforme à ses principes et valeurs.

  Les actions menées par les forces militaires russes dans la péninsule de Crimée, ainsi que les menaces explicites d’actions militaires dans le reste du territoire ukrainien, constituent une violation directe du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, de l’Acte final d’Helsinki de l’OSCE et du Statut du
  Conseil de l’Europe, ainsi que des engagements souscrits par la Russie lors de son adhésion. De plus, l’intervention de forces armées sur le territoire de l’Ukraine a été autorisée par le Conseil de la Fédération de Russie le 1er mars 2014.
  Conscients des conséquences potentielles d’une telle situation pour la stabilité et la paix en Europe, nous préconisons de réagir plus fermement à une politique fondée sur la démonstration de force et la provocation.
  Le risque de réactions en chaîne incontrôlées et la crainte de la mise en œuvre d’une stratégie plus vaste que celle qui est appliquée en Ukraine, et plus particulièrement en Crimée, font peser une grave menace sur la
  sécurité internationale.

  En 2000, les droits de vote de la délégation russe avaient été suspendus à cause des activités militaires russes en Tchétchénie. Cette fois, les forces armées russes ont violé l’intégrité territoriale de l’Ukraine; cette violation
  doit avoir des conséquences immédiates. Les deux initiatives sont inacceptables et en contradiction directe avec les idéaux et les valeurs du Conseil de l’Europe.
  Compte tenu de ce qui précède, les soussignés demandent à l’Assemblée de suspendre les droits de vote de la délégation russe, sur la base de l’article 9.1.a. du Règlement de l’Assemblée.  Signé :  JENSEN Michael Aastrup, Danemark, ADLE  ACKETOFT Tina, Suède, ADLE
  ARIEV Volodymyr, Ukraine, PPE/DC
  AUROI Danielle, France, SOC
  BACQUELAINE Daniel, Belgique, ADLE
  BERDZENISHVILI Levan, Géorgie, ADLE
  BOROWSKI Marek, Pologne, SOC
  CESA Lorenzo, Italie, PPE/DC
  CIOCH Henryk, Pologne, NI
  DESEYN Roel, Belgique, PPE/DC
  DZHEMILIEV Mustafa, Ukraine, PPE/DC
  ECCLES Diana, Royaume-Uni, GDE
  FURSIN Ivan, Ukraine, GDE
  GARÐARSSON Karl, Islande, ADLE
  GERASHCHENKO Iryna, Ukraine, PPE/DC
  GIRZYŃSKI Zbigniew, Pologne, NI
  GORGHIU Alina Ştefania, Roumanie, ADLE
  GUŢU Ana, République de Moldova, ADLE
  GUZOWSKA Iwona, Pologne, PPE/DC
  HALICKI Andrzej, Pologne, PPE/DC
  JAPARIDZE Tedo, Géorgie, SOC
  KAMIŃSKI Mariusz, Pologne, NI
  KANDELAKI Giorgi, Géorgie, PPE/DC
  KAŠĖTA Algis, Lituanie, ADLE
  KHIDASHELI Tinatin, Géorgie, ADLE
  KONDRATIUK Olena, Ukraine, PPE/DC
  LABAZIUK Serhiy, Ukraine, NI
  LENZ Tomasz, Pologne, PPE/DC
  LĪBIŅA-EGNERE Inese, Lettonie, PPE/DC
  LØHDE Sophie, Danemark, ADLE
  LUNDGREN Kerstin, Suède, ADLE
  MATEU PI Meritxell, Andorre, ADLE
  MICHEL Jean-Pierre, France, SOC
  MIKUTIENĖ Dangutė, Lituanie, ADLE
  MULARCZYK Arkadiusz, Pologne, NI
  OEHRI Judith, Liechtenstein, ADLE
  OMTZIGT Pieter, Pays-Bas, PPE/DC
  OROBETS Lesia, Ukraine, PPE/DC
  PANKEVYCH Oleh, Ukraine, NI
  PASQUIER Bernard, Monaco, ADLE
  PECKOVÁ Gabriela, République tchèque, PPE/DC
  POLČÁK Stanislav, République tchèque, PPE/DC
  POPESCU Ivan, Ukraine, SOC
  ROTNICKA Jadwiga, Pologne, PPE/DC
  RYABIKIN Pavlo, Ukraine, PPE/DC
  SHEVCHENKO Oleksandr, Ukraine, NI
  SOBOLEV Serhiy, Ukraine, PPE/DC
  TAKTAKISHVILI Chiora, Géorgie, ADLE
  VAREIKIS Egidijus, Lituanie, PPE/DC
  WALTER Robert, Royaume-Uni, GDE
  WILCOX Judith, Royaume-Uni, GDE
  ZBONIKOWSKI Łukasz, Pologne, NI
  ZINGERIS Emanuelis, Lituanie, PPE/DC  PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen
  SOC: Groupe socialiste
  ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
  GDE: Groupe des démocrates européens
  GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne
  NI: non inscrit dans un groupe  F - 67075 Strasbourg Cedex
  assembly@coe.int
  Tel: +33 3 88 41 2000 
  Fax: +33 3 88 41 2733