17 октомври 2023

БЕЛЕНЕАДА: РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО : Министърът на енергетиката да предприеме действия за прекратяване на обявената процедура за избор на стратегически инвеститор/инвеститори за изграждане на АЕЦ „Белене“

 


 

 

https://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=Z8S8YtTH64z2mAa0%2b8xU0A==

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  708

от   12   октомври   2023 година

 

ЗА отменяне на Решение № 447 на Министерския съвет от 2018 г. за отменяне на Решение № 250 на Министерския съвет от 2012 г.

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1.  Отменя Решение № 447 на Министерския съвет от 2018 г. за отменяне на Решение № 250 на Министерския съвет от 2012 г. за отмяна на решение № 259 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект „Ядрена централа на площадка „Белене“ като обект с национално значение и на Решение № 260 на Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“.

2.  Министърът на енергетиката да предприеме действия за прекратяване на обявената от „Национална електрическа компания“ ЕАД процедура за избор на стратегически инвеститор/инвеститори за изграждане на АЕЦ „Белене“ и за уведомяване на предпочетените кандидати за подаване на обвързващи оферти, с които е подписан договор за конфиденциалност.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Денков

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ваня Стойнева