09 юни 2015

Докладчикът на ПАСЕ за България подкрепя волята за реформи


Докладчикът по постмониторинговия диалог на ПАСЕ с България Франьо Матушич приветства подобряването на политическия климат в страната и изразената политическа воля за осъществяване на реформите
08/06/2015Докладчикът по постмониторинговия диалог на ПАСЕ с България Франьо Матушич приветства подобряването на политическия климат в страната, изразената политическа воля за осъществяване на реформите и отбеляза напредъка, постигнат през последните месеци. 
От 2 до 5 юни Франьо Матушич беше на работно посещение в София.
В края на своето посещение, в рамките на диалога за пост-мониторинг, Франьо Матушич (Хърватия, ЕНП/ХД), докладчик на ПАСЕ, приветства подобряването на политическия климат след общите избори през октомври 2014 г., което е било очевидно по време на неговото посещение.

Той потвърди силната политическа воля за осъществяване на реформите и отбеляза напредъка, постигнат през последните месеци. В същото време, той подчерта необходимостта от продължаване и цялостно осъществяване на започнатите реформи, така че да се потвърди тяхната устойчивост.
„Приветствам приемането на Стратегията за продължаване на реформите в съдебната система с широк консенсус между политическите сили. Уверен съм, че тази положителна стъпка ще се превъплъти в конкретни промени и ще помогне за укрепването на доверието на гражданите в тяхната съдебна система.

От изключително значение е да не се губи набраната инерция и да се постигне общо съгласие по конкретните мерки за прилагането й”, заяви докладчикът. 
Той препоръча използването на експертните познания и опит на Венецианската комисия в това отношение.

Докладчикът приветства приемането на Актуализираната стратегия за борба с корупцията и протичащите изменения, свързани със законодателните и институционалните промени. Той насърчи по-нататъшното продължаване на реформата с цел постигане на пълно съответствие с препоръките на Съвета на Европа.

Докладчикът се запозна с организирането на кръгла маса със съдействието на Съвета на Европа, планирана за следващия юли, посветена на последващите действия във връзка с публичното изявление на Комитета за предотвратяване на изтезанията относно България.

Той обмени виждания по подготовката на предстоящите местни избори през октомври и предложението на Президента на Републиката да се проведе референдум относно правилата за гласуване.

Дискусиите бяха насочени и към мерките за по-нататъшно подобряване на прозрачността на собствеността на медиите и финансирането на медиите, и противопоставянето на езика на омразата и дискриминацията.
По време на посещението си Франьо Матушич се срещна с Президента на Република България, с председателя на Народното събрание, със заместник министър-председателя, с министъра на външните работи и с министъра на правосъдието, както и с представители на различни парламентарни групи.Той проведе разговори с членове на Централната избирателна комисия, с председателя на Върховния касационен съд, Омбудсмана на Република България, представители на организации на гражданското общество, както и представители на международната общност.
Линк към оригиналната публикация на страницата на ПАСЕ :
На английски език
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5645&lang=2&cat=3


Bulgaria: rapporteur sees progress, urges ongoing reformAt the end of his fact-finding visit to Sofia, Frano Matušic (Croatia, EPP/CD), PACE’s rapporteur on post-monitoring dialogue with Bulgaria welcomed the improved political climate after the October 2014 general elections that was evident during his visit.

He acknowledged the strong political will to carry out reforms and recognised the progress made in recent months. At the same time, he emphasised the need to continue with the reforms that have been initiated and with their implementation so as to confirm their sustainability.

“I welcome the adoption of the Strategy for the continuation of reforms in the judicial system by broad consensus between political forces.

I am confident that this positive step will translate into concrete changes and help reinforce the citizens’ trust in their judicial system.

It is of utmost importance not to lose the momentum and find common agreement on concrete measures for its implementation,” the rapporteur said. He recommended making use of the Venice Commission’s expertise in this regard.

The rapporteur welcomed the adoption of the anti-corruption strategy and the ongoing developments related to legislative and institutional changes. He encouraged the further continuation of the reform so as to fully comply with Council of Europe recommendations.

The rapporteur took note of the organisation next July of a round table, together with the Council of Europe, on follow-up to the CPT public statement concerning Bulgaria. He had exchanges on the preparation of the forthcoming October local elections and on the President of the Republic’s proposal to hold a referendum on voting rules. Discussions also focused on measures to further improve transparency of media ownership and media funding and to counter hate speech and discrimination.

During his visit, Mr Matušic met with the President of the Republic, Speaker, Prime Minister, Deputy Prime Minister and Foreign and Justice Ministers, as well as representatives of different parliamentary groups. He also had discussions with members of the Central Election Commission, the head of the Supreme Court of Cassation, Bulgaria’s Ombudsman, representatives of civil society organisations as well as representatives of the international community.
На френски :
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5645&lang=1&cat=3


Bulgarie : le rapporteur salue les progrès, et incite à poursuivre les réformes en cours

A la fin de sa mission à Sofia, Frano Matušic (Croatie, PPE/DC), rapporteur de l’APCE sur le dialogue postsuivi avec la Bulgarie, a salué l’amélioration très nette du climat politique après les élections générales d’octobre 2014, qu’il a ressentie durant sa visite. Il a également salué la détermination de la volonté politique à mener des réformes et les progrès accomplis ces derniers mois. Dans le même temps, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes entamées et leur mise en œuvre afin de les ancrer dans la durée.

« Je me réjouis que la Stratégie pour la poursuite des réformes de la justice ait été adoptée à un large consensus au sein des forces politiques. Je ne doute pas que cette avancée se traduira par des changements concrets et contribuera à renforcer la confiance des citoyens dans leur justice.

 Il est crucial de ne pas ralentir le rythme et de trouver ensemble un accord sur des mesures concrètes pour sa mise en œuvre » a déclaré le rapporteur. Il a recommandé de mettre à profit l’expertise de la Commission de Venise à cet égard.

Le rapporteur a salué l’adoption de la stratégie anticorruption et des développements en cours concernant des changements législatifs et institutionnels. Il a encouragé à poursuivre la réforme afin de se conformer pleinement aux recommandations du Conseil de l’Europe.

Le rapporteur a pris note de l’organisation en juillet prochain d’une table ronde, avec le Conseil de l’Europe, sur les suites données à la déclaration publique du CPT concernant la Bulgarie. Il a eu des échanges sur la préparation des élections locales prévues en octobre prochain et sur la proposition du Président de la République de tenir un référendum sur les règles électorales.

Les discussions se sont également focalisées sur des mesures visant à améliorer encore la transparence en matière de participation au capital et de financement des médias ainsi qu’à contrer le discours de haine et la discrimination.

Durant sa visite, M. Matušic a rencontré le Président de la République, le Président du Parlement, le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et les ministres des Affaires étrangères et de la Justice, ainsi que des représentants de différents groupes parlementaires.
  Il s’est également entretenu avec des membres de la Commission électorale centrale, le chef de la Cour suprême de Cassation, le Médiateur de la Bulgarie, des représentants d’organisations de la société civile ainsi que des représentants de la communauté internationale.