12 октомври 2023

Позиция на Ръководителя на българската делегация в ПАСЕ : Тероризмът, който заплашва нашия начин на живот, няма място в цивилизования свят !

 

 

Георг Георгиев
 

По време на есенната сесия на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), на 11 октомври т.г. се състоя дебат по актуален въпрос - Ескалация на насилието в Близкия Изток  последвала атаката на палестинската групировка Хамас срещу Израел.

Ръководителят на българската делегация в ПАСЕ Георг Георгиев внесе писмено позицията си по темата, която стана част от стенограмата на дебатите.

 

 От сайта на  ПАСЕ :

 

Mr Georg GEORGIEV

Bulgaria, EPP/CD

20:02:55

Video EN | OV 

Линк към стенограмата :

https://pace.coe.int/en/verbatim/2023-10-11/pm/en

 (Undelivered speech, Rules of Procedure Art. 31.2)

Mr. President,

Ladies and Gentlemen,

Among the moments of national pride in Bulgarian history, there is one we are particularly proud with. The salvation of the Bulgarian jews during the Second World War is our enwritten with golden letters chapter, which teaches us that human life is the highest value. We as Bulgarians, therefore, have an underlined sensitivity when it comes to terrorism inflicted upon so many brothers and sisters, who’s family roots could be traced back to the cities and towns of our country.

In this past week, the world woke up to yet another horrific news, this time from the Middle East, caused by the multiple, senseless, and indiscriminate attacks carried by Hamas across Israel. These acts of terrorism are the most serious perpetration against Israel and innocent lives in years, while the escalation is much graver than the one we remember from 2014. The terrible act shook people and nations across the globe, while millions stand in solidarity with the families and communities who suffer and with Israel, which has every right to defend itself - it’s sovereignty, people and territory. It’s right of peaceful existence.

Today we call for the immediate stop to the attacks by Hamas, of the violence, kidnappings, and chaos. Hostages have been taken among whom children and expecting mothers, also citizens of different countries. We call for their immediate and unconditional release. There is absolutely no justification for terror against any nation, any people, and there never will be. This vicious plan and its execution by Hamas, which I condemn in the strongest of terms, has and will affect both Israelis and Palestinians.

Here I will share some of my greatest concerns. Starting with the war in Ukraine, the situation in Nagorno-Karabakh, Africa, now in Israel – our world is spiralling into an increasing number of serious crises. Aggressive actions of major actors on the global stage reinforce the behaviour of others, as radicals become more forthright and reassured. We need to do our best together to break that dangerous streak. Going back to the Middle East, based on the situation on the ground and the statements made, it seems like this crisis has the potential to be prolonged and painful. It risks to reshuffle the Middle East Peace Process, while finding a peaceful, political solution seems quite far on the horizon. I would therefore urge all of us to work now with the legitimate parties, and with partners from across the region. Our efforts should be directed into the immediate de-escalation, into creating the conditions for a political solution and sending a clear message to refrain at all costs from supporting the perpetrators who in this particular case are more than obvious. Terrorism, which threatens our very way of living has no place in the civilised world so it’s distribution and cruel manifestations must be stopped with all means necessary.

 


Неофициален превод!

Г-н Георг Георгиев, България, ЕНП/ХД

Г-н Президент,

Госпожи и господа,

 

Сред моментите на национална гордост в българската история, има един с който ние сме особено горди. Спасяването на българските евреи по време на Втората Световна война е нашата , записана в историята със златни букви глава,която ни учи, че човешкият живот е върховна ценност.Ние, като българи, имаме подчертана чувствителност, когато става въпрос за тероризъм насочен спрямо толкова много братя и сестри, чиито семейни корени могат да бъдат проследени назад, до градове и села в нашата страна.

 

Миналата седмица, светът беше шокиран от ужасни новини, този път от Близкия Изток, предизвикани от многобройни, безчувствени и безразборни атаки нанесени от Хамас срещу Израел. Тези терористични действия извършени срещу Израел и невинните животи  са най-сериозните, а ескалацията е най-тежката в сравнение с онази от 2014г., която помним.

Тези ужасни действия шокираха хората и народите по света, а милиони застанаха в солидарност със страдащите семейства и общности  и с Израел, който има всяко право да се защитава, да защитава своят суверенитет, народ и територия. Своето право на мирно съществуване!

Днес ние призоваваме за незабавно спиране от страна на Хамас на насилието, отвличанията и хаоса. Бяха взети заложници, сред които деца, бременни жени и граждани на различни държави. Ние призоваваме за незабавното им и безусловно освобождаване.

Няма никакво оправдание за терора срещу която и да е нация и народ и никога няма да има.

Злият план и изпълнението му от Хамас, който осъждам най-категорично, засяга и ще засяга както израелците, така и палестинците.

Ще споделя и моите най-големи опасения. Започвайки с войната в Украйна, ситуацията в Нагорно-Карабах, Африка и сега Израел, нашият свят влиза в спирала на нарастващи случаи на сериозни кризи.  Агресивните действия на основните играчи на световната сцена, окуражават поведението на други, като радикалните стават по-открити и уверени.

Трябва заедно да направим всичко, за да прекратим тази опасна тенденция.

Връщайки се обратно към ситуацията в Близкия Изток, като знаем ситуацията на място и направените изявления, изглежда че тази криза има потенциал да е продължителна и болезнена. Има риск да се пренареди мирният процес в Близкия Изток, докато намирането на мирно политическо решение, изглежда твърде далеч на хоризонта.

Ето защо, аз бих искал да призова всички нас да действаме сега, с легитимните партии и с партньорите от региона. Нашите усилия трябва да бъдат насочени към незабавна деескалация, към създаване на условия за политическо решение и изпращане на послание за въздържане на всяка цена от подкрепа за извършителите, които в тази конкретна ситуация са повече от очевидни. Тероризмът, който заплашва самия ни начин на живот няма място в цивилизования свят, поради което неговото разпространение и жестоки прояви трябва да бъдат спрени с всички необходими средства.