25 март 2017

НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ ДОБРА ВЕСТ ЗА ЕВРОПАВ Рим Папа Франциск I прие европейските лидери и ги призова към единство на целите
Декларация от Рим
25 март 2017г.

Декларация на лидерите на 27 страни-членки и на Европейския Съвет, Европейския Парламент и Европейската Комисия


Ние, лидерите на 27 страни членки и на институциите на ЕС, се гордеем с постиженията на Европейския съюз: изграждането на европейското единство е смело и далновидно начинание.
 Преди 60 години, възстановявайки се от две световни войни, ние решихме да се сплотим и да изградим отново континента си от пепелищата.
Ние изградихме уникален съюз с общи институции и силни ценности, една общност на мир, свобода, демокрация, човешки права и върховенство на закона, голяма икономическа сила с безпрецедентно ниво на социална защита и благосъстояние.
Европейското единство започна като мечта на малцина и се превърна в надежда на мнозина. 
Тогава Европа отново се обедини. Днес ние сме обединени и силни: стотици милиони в Европа се ползват от това да живеят в разширен Съюз, преодоял старите разделения.
Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни предизвикателства - както глобални, така и вътрешни: регионални конфликти, тероризъм, растящ миграционен натиск, протекционизъм и социално и икономическо неравенство.
Заедно ние сме решени да се справим с предизвикателствата на бързо променящият се свят и да предложим на гражданите си сигурност и нови възможности.
Ще направим Европейския съюз по-силен и по-стабилен чрез още повече единство и солидарност помежду ни и чрез спазване на общите правила.
Единството е едновременно необходимост и наш свободен избор.

Ако действаме отделно, ще бъдем изтласкани от глобалната динамика. Оставайки заедно запазваме най-добрия си шанс да влияем на световните събития и да защитаваме общите си интереси и ценности.
Ще действаме заедно, на различни места и с различна интензивност - където това е необходимо - докато в същото време се движим в същата посока, както сме правили в миналото и в съответствие с Договорите и ще държим вратата отворена за всички, които искат да се присъединят по-късно.
Нашият съюз е неразделен и неделим.
В следващите 10 години искаме
Съюз, който е защитен и сигурен, проспериращ, конкурентен, устойчив и социално отговорен, както и с волята и капацитета да играе ключова роля в света и в оформянето на глобализацията.
Съюз, където гражданите имат нови възможности за културно и обществено развитие и икономически растеж.
Съюз, оставащ отворен към онези европейски държави, които уважават нашите ценности и са отданени на разпространяването им.
В тези дни на промени и като имаме предвид тревогите на нашите граждани, ние се ангажираме с Дневния ред от Рим и обещаваме да работим за:


1. Сигурна и защитена Европа -

Съюз, в който всички граждани се чувстват защитени и могат да се придвижват свободно; където външните ни граници за сигурни, с ефективна, отговорна и устойчива миграционна политика, уважаваща международните норми; една Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност.


2. Просперираща и устойчива Европа -

Съюз, който създава растеж и работни места;
Съюз, където силен, обвързан и развиващ се единен пазар, възприемащ технологичната промяна, както и стабилната и подсилвана още повече единна валута отварят възможности да растеж, намаляване на различията между отделните страни, конкуренция, иновации и обмяна - особено за малките и средни фирми;
Съюз, развиващ устойчив растеж, подпомаган чрез иневстиции, структурни реформи и работа за завършване на Икономическия и монетарен съюз;
Съюз, в който икономиките се сближават;  
Съюз, в който енергията е сигурна и достъпна, а околната среда е чиста и безопасна.


3. Социална Европа -

Съюз, основан на устойчив растиж, подпомагащ икономическия и социалния прогрес, както и изравняването и сближаването на икономиките и в същото време поддържащ интегритета на вътрешния пазар;
Съюз, който се съобразява с разнообразието на национални системи и ключовата роля на социалните партньори;
Съюз, който развива равенопоставеноста между жените и мъжете, както и права и равни възможности за всички;
Съюз, който се бори с безработицата, дискриминацията, социалното изключване и бедността;
Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да търсят работа по целия континент;
Съюз, който съхранява своето културно наследство и подкрепя културното разнообразие.


4. Силна Европа на глобалната сцена -

Съюз, който ще доразвива съществуващите партньорства, ще изгражда нови и ще подпомага стабилността и просперитета сред непосредствените си съседи на изток и юг, но също така и в Близкия изток, Африка и по света;
Съюз, който е готов да поеме повече отговорности и да помага за създаването на повече конкурентна и по-интегрирана отбранителна индустрия;
Съюз, отдаден на подсилването на общата сигурност и отбрана в сътрудничество и като допълнение на НАТО, взимащ предвид националните особености и правни ангажименти;
Съюз, ангажиран с ООН и стоящ зад система на многостранни отношения, основана на ясни правила, горд от ценностите си и защитаващ народите си, развиващ свободната и честна търговия и позитивна политика за глобалния климат.
Ще преследваме тези цели с твърдата вяра, че бъдещето на Европа е в собствените ни ръце и че Европейският съюз е най-добрият инструмент за постигането на целите ни.
Обещаваме да изслушваме и да отговаряме на тревогите, изразявани от нашите граждани, както и да се ангажираме с националните ни парламенти.
Ще работим заедно на ниво, което постига реална промяна -
Европейски съюз, национално ниво, регионално ниво или местно ниво, и в дух на доверие и лоялно сътрудничество, както сред страните членки, така и между тях и институциите на ЕС в съответствие с принципа на субсидиарността.


Ще осигурим необходимото пространство за маневриране на различни нива за подсилване на европейската иновативност и потенциал за растеж.
Искаме Съюзът да бъде голям по големите въпроси и малък по малките.

Ще развиваме демократичен, ефективен и прозрачен процес за взимане на решения и постигане на по-добри резултати.
Ние, като лидери, работещи заедно в Европейския съвет и институциите си, ще гарантираме, че днешният ни дневен ред ще бъде приложен така, че да стане утрешна реалност.

Ние се обединихме за по-добро.
Европа е нашето общо бъдеще!

Сн.Ройтерс


 
Декларацията беше подписана на Капитолийския хълм в Рим в Palazzo dei Conservatori, където преди 60 години са подписани Римските договори за Европийската Икономическа Общност и за Европейската Общност за Атомна енергия . На снимката европейските лидери до останки от статуята на Св. Император Константин Велики на Капитолия.Declaration of the leaders of 27 member states and of the European Council, the European Parliament and the European Commission

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/We, the Leaders of 27 Member States and of EU institutions, take pride in the achievements of the European Union: the construction of European unity is a bold, far-sighted endeavour. Sixty years ago, recovering from the tragedy of two world wars, we decided to bond together and rebuild our continent from its ashes. We have built a unique Union with common institutions and strong values, a community of peace, freedom, democracy, human rights and the rule of law, a major economic power with unparalleled levels of social protection and welfare.
European unity started as the dream of a few, it became the hope of the many. Then Europe became one again. Today, we are united and stronger: hundreds of millions of people across Europe benefit from living in an enlarged Union that has overcome the old divides.
The European Union is facing unprecedented challenges, both global and domestic: regional conflicts, terrorism, growing migratory pressures, protectionism and social and economic inequalities. Together, we are determined to address the challenges of a rapidly changing world and to offer to our citizens both security and new opportunities.
We will make the European Union stronger and more resilient, through even greater unity and solidarity amongst us and the respect of common rules. Unity is both a necessity and our free choice. Taken individually, we would be side-lined by global dynamics. Standing together is our best chance to influence them, and to defend our common interests and values. We will act together, at different paces and intensity where necessary, while moving in the same direction, as we have done in the past, in line with the Treaties and keeping the door open to those who want to join later. Our Union is undivided and indivisible.
In the ten years to come we want a Union that is safe and secure, prosperous, competitive, sustainable and socially responsible, and with the will and capacity of playing a key role in the world and of shaping globalisation. We want a Union where citizens have new opportunities for cultural and social development and economic growth. We want a Union which remains open to those European countries that respect our values and are committed to promoting them.
In these times of change, and aware of the concerns of our citizens, we commit to the Rome Agenda, and pledge to work towards:
 1. A safe and secure Europe: a Union where all citizens feel safe and can move freely, where our external borders are secured, with an efficient, responsible and sustainable migration policy, respecting international norms; a Europe determined to fight terrorism and organised crime.
 2. A prosperous and sustainable Europe:  

  a Union which creates growth and jobs;
  a Union where a strong, connected and developing Single Market, embracing technological transformation, and a stable and further strengthened single currency open avenues for growth, cohesion, competitiveness, innovation and exchange, especially for small and medium-sized enterprises;
  a Union promoting sustained and sustainable growth, through investment, structural reforms and working towards completing the Economic and Monetary Union;
  a Union where economies converge;
  a Union where energy is secure and affordable and the environment clean and safe.
 3. A social Europe:

  a Union which, based on sustainable growth, promotes economic and social progress as well as cohesion and convergence, while upholding the integrity of the internal market;
  a Union taking into account the diversity of national systems and the key role of social partners;  
  a Union which promotes equality between women and men as well as rights and equal opportunities for all;
  a Union which fights unemployment, discrimination, social exclusion and poverty;  
  a Union where young people receive the best education and training and can study and find jobs across the continent;
  a Union which preserves our cultural heritage and promotes cultural diversity.

 4. A stronger Europe on the global scene:                                                 a Union further developing existing partnerships, building new ones and promoting stability and prosperity in its immediate neighbourhood to the east and south, but also in the Middle East and across Africa and globally; a Union ready to take more responsibilities and to assist in creating a more competitive and integrated defence industry;                                   a Union committed to strengthening its common security and defence, also in cooperation and complementarity with the North Atlantic Treaty Organisation, taking into account national circumstances and legal commitments;                                                                                              a Union engaged in the United Nations and standing for a rules-based multilateral system, proud of its values and protective of its people, promoting free and fair trade and a positive global climate policy.
We will pursue these objectives, firm in the belief that Europe's future lies in our own hands and that the European Union is the best instrument to achieve our objectives.

We pledge to listen and respond to the concerns expressed by our citizens and will engage with our national parliaments.

We will work together at the level that makes a real difference, be it the European Union, national, regional, or local, and in a spirit of trust and loyal cooperation, both among Members States and between them and the EU institutions, in line with the principle of subsidiarity.
We will allow for the necessary room for manoeuvre at the various levels to strengthen Europe's innovation and growth potential.

We want the Union to be big on big issues and small on small ones.

We will promote a democratic, effective and transparent decision-making process and better delivery.

We as Leaders, working together within the European Council and among our institutions, will ensure that today's agenda is implemented, so as to become tomorrow's reality.

We have united for the better. 

Europe is our common future.В събота, 25 март, Европейският съюз чества 60-годишнината от подписването на Римските договори, с които се поставя основата на организацията. Договорите от Рим са два договора на Европейския съюз, подписани на 25 март 1957 г. в Рим. И 2-та договора са подписани от 6 държави: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), а с втория – Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Това са първите международни организации, основани на принципа за наднационалност, след създаването на Европейската общност за въглища и стомана няколко години по-рано.

Прочети повече в Blitz.bg: http://www.blitz.bg/svyat/na-tozi-den-predi-60-godini-e-podpisan-nay-vazhniyat-dokument-za-es_news498805.html
В събота, 25 март, Европейският съюз чества 60-годишнината от подписването на Римските договори, с които се поставя основата на организацията. Договорите от Рим са два договора на Европейския съюз, подписани на 25 март 1957 г. в Рим. И 2-та договора са подписани от 6 държави: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), а с втория – Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Това са първите международни организации, основани на принципа за наднационалност, след създаването на Европейската общност за въглища и стомана няколко години по-рано.

Прочети повече в Blitz.bg: http://www.blitz.bg/svyat/na-tozi-den-predi-60-godini-e-podpisan-nay-vazhniyat-dokument-za-es_news498805.html
В събота, 25 март, Европейският съюз чества 60-годишнината от подписването на Римските договори, с които се поставя основата на организацията. Договорите от Рим са два договора на Европейския съюз, подписани на 25 март 1957 г. в Рим. И 2-та договора са подписани от 6 държави: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), а с втория – Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Това са първите международни организации, основани на принципа за наднационалност, след създаването на Европейската общност за въглища и стомана няколко години по-рано.

Прочети повече в Blitz.bg: http://www.blitz.bg/svyat/na-tozi-den-predi-60-godini-e-podpisan-nay-vazhniyat-dokument-za-es_news498805.html

24 март 2017

Желая ви успех!


Д-Р ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА - 24 МИР, СОФИЯ

ГЕРБ, 23 МИР, СОФИЯ


ИЗБИРАМЕ :


НАЗАД КЪМ НИКЪДЕ?


ИЛИ НАПРЕД !
23 март 2017

22 март 2017

Делегация на ПАСЕ ще наблюдава изборите в България

15 членна делегация на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), водена от Мари-Кристин Далоз (Франция, ЕНП) ще пътува за България от 24 до 27 март 2017г. да наблюдава провеждането на парламентарните избори, заедно с наблюдателите от Офиса на ОССЕ демократични институции и човешки права (ODIHR).

Делегацията която всъщност е Ад-хок Комисия създадена от Бюрото на Асамблеята за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в България ще  се срещне с Председателя и членовете на ЦИК, лидери и представители на основните политически партии и парламентарни групи, както и с представители на неправителствени организации и медии, преди да наблюдават гласуването на 26 март.

В нея участват представители на всички парламентарни групи в ПАСЕ  и представител на Венецианската комисия (Европейската комисия за демокрация чрез право, която е една от институциите на Съвета на Европа).

Предвидена е Прес-конференция на делегацията в София, в понеделник 27 март (предстои мястото и времето да се уточнят).

Докладът на Ад-хок Комисията вече е включен в дневния ред на ПАСЕ през априлската сесия на Асамблеята и ще бъде представен в пленарната зала в първия ден на сесията - 24 април.

Делегацията на ПАСЕ е в България по покана на Председателя на 43-тото Народно събрание г-жа Цецка Цачева.


От сайта на ПАСЕ :

PACE to observe parliamentary elections in Bulgaria

Marie-Christine Dalloz

A 15-member PACE delegation, led by Marie-Christine Dalloz (France, EPP/CD), will travel to Bulgaria from 24 to 27 March 2017 to observe the conduct of the parliamentary elections, alongside observers from the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).

The delegation will meet, in particular, the Chairperson and members of the Central Electoral Commission, leaders and representatives of the main political parties and parliamentary groups, as well as representatives of NGOs and the media, before observing the ballot on 26 March.

A press conference is scheduled in Sofia on Monday 27 March (place and time to be confirmed).
Contestants in Bulgarian elections could reach out to voters freely, but some recommendations remain to be addressed

Contestants in Bulgaria’s early parliamentary elections could reach out to voters freely, while the low-key campaign was generally characterised by public disillusionment with politics and election weariness, international observers concluded in a preliminary statement released today. The legal framework is largely conducive to holding democratic elections, and amendments since the 2014 elections addressed some previous recommendations for improvements, but further efforts are needed, the statement says.
“We concluded that on election day the citizens of Bulgaria could make a free choice in elections that were well organised, although certain shortcomings remain. The Electoral Code allows all citizens, independently of their ethnic origins, to elect their representatives to the National Assembly. Also, the delegation was informed by various interlocutors of cases of interference by the government of a foreign country in the electoral process. The newly elected National Assembly of Bulgaria will have the responsibility to work to resolve both internal and external tensions,” said Marie-Christine Dalloz, Head of the delegation from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). “The Parliamentary Assembly remains at the disposal of the newly elected Parliament to pursue its co-operation in the framework of its monitoring procedure, in order to improve its electoral legislation and its implementation.”
Previous recommendations by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) and the Council of Europe’s Venice Commission that remain to be addressed include those related to suffrage rights, campaign finance reporting, and the complaints and appeals system. The limitation of the number of polling stations in non-European Union countries has a discriminatory effect, the observers said.
“The campaign leading up to yesterday’s elections allowed participants to compete for the support of the electorate. With regard to the laws and rules governing elections, work still needs to be done to bring these more in line with OSCE commitments and other international standards,” said Roman Jakic, Head of the OSCE/ODIHR limited election observation mission. “Today’s statement will be followed by a final report with recommendations on how to address the shortcomings identified in the legal framework and electoral practice. I hope the authorities will see the final report as an opportunity to follow up and address these issues.”
The Electoral Code prohibits campaigning in any language other than Bulgarian, which affected the ability of some contestants to communicate with the electorate. Some parties used inflammatory and xenophobic rhetoric, mainly against the Roma and Turkish communities, the statement says. The authorities and some political parties claimed on a number of occasions that Turkish authorities interfered with the electoral process.
The media provided contestants with a platform to present their views through debates, talk shows and paid advertisement. While contestants actively used the free time provided on public broadcasters, sparse broadcast news coverage and limited editorial content in the print media, along with a lack of political investigative and analytical reporting, significantly limited the information available to voters. Paid advertisement in print and, to a lesser extent, broadcast media were often almost indistinguishable from editorial coverage, thus misleading voters about their nature.
In general, the election administration conducted its work in a professional and transparent manner, although the Central Election Commission did not reach the required qualified majority to approve several decisions. The voting process on election day was transparent, but some procedural shortcomings were noted during counting in the limited number of polling stations observed.
Thirty-one per cent of candidates were women. Women led 132 of the 614 candidate lists, and were well-represented in the election administration, although there are no gender-related requirements for the composition of candidate lists or election bodies.
The Electoral Code establishes a timely resolution process for complaints, but does not ensure that the complainant is informed about the time and place of the hearing or has the right to be present or receive a copy of the decision.
The Electoral Code provides for citizen, party and international observation, and numerous party and citizen observers were accredited. Based, however, on its interpretation of 2016 amendments to the Electoral Code, the Central Election Commission denied registration to three organisations for having board members that were also candidates or held election administration posts.
For further information contact:
Thomas Rymer, ODIHR, +359 877669348 or +48 609 522 266, thomas.rymer@odihr.pl
Chemavon Chahbazian, PACE, +33 (0) 650 687 655, chemavon.chahbazian@coe.int


Международните наблюдатели сигнализирани за чужда намеса в изборите

https://news.bg/politics/mezhdunarodnite-nablyudateli-signalizirani-za-chuzhda-namesa-v-izborite.html