24 юни 2022

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА МАКЕДОНСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ

 


 

На Еньовден Народното събрание прие решение за одобрение на предложението на френското председатгелство на Европейския съюз за одобряване на преговорната рамка на ЕС с Република Северна Македония, като постави определени условия за това.

За решението гласуваха 170 депутати, 37 бяха против и 21 се въздържаха. 

 

 

От сайта на Народното събрание:

https://parliament.bg/bg/desision/ID/164240

 

Държавен вестник,  брой 48 / 2022 г.

 

 

РЕШЕНИЕ

на Четиридесет и седмото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

I. Потвърждава условията, при които Република България може да подкрепи която и да е стъпка от процеса на европейска интеграция на Република Северна Македония, а именно:

1. Ефективно изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. и Протоколите от заседанията на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от този договор.

2. Гарантиране на правата на българите в Република Северна Македония, включително чрез тяхното вписване, наравно с другите народи, в Конституцията на Република Северна Македония.

3. Наличие на европейски гаранции по изпълнение на условията по т. 1 и 2.

II. За тази цел:

Правителството на Република България да одобри предложените от настоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз проект на Преговорна рамка и на Заключения на Съвета при изпълнение на следните условия:

– прецизиране на текста на проекта на Заключенията на Съвета, така че да гарантира вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония в разпоредбите, в които са споменати другите народи и на равна основа с тези народи;

– подобряване на предложените проект на Преговорна рамка и проект на Заключения на Съвета с цел по-ясно отразяване на обстоятелството, че нищо в процеса на присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз не може да бъде тълкувано като признание от Република България на съществуването на „македонски език“;

– гаранции, че добросъседството остава хоризонтален критерий в рамките на целия процес на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз, за чието изпълнение Европейската комисия да информира Съвета преди всяка Междуправителствена конференция;

– включването на референция към Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. и Протоколите от заседанията на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 по този договор в Преговорната рамка във връзка с одобряването от Съвета на Европейския съюз на общите позиции за Междуправителствените конференции Европейски съюз – Република Северна Македония.

На тази основа и само при изпълнението на тези условия Четиридесет и седмото Народно събрание на Република България ще очаква от Министерския съвет да одобри проекта на Преговорна рамка едновременно или след подписване на Протокола от второ заседание на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество.

Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 24 юни 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. 

 

            За председател на Народното събрание:

                           Мирослав Иванов