07 юни 2018

АЕЦ-БелеНЕ - Трети опит за рестарт ?                                                                       Сн.Константин Атанасов

 
 
От сайта на Народното събрание :

 

 

РЕШЕНИЕ

за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно дружество
 

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България  

РЕШИ:

1. Възлага на министъра на енергетиката да възобнови действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип (без договори за задължително изкупуване на енергията, без преференциални цени, без договори за разлика, без корпоративни гаранции и/или други непазарни механизми за гарантиране на инвестицията) и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно дружество. 

2. Възлага на министъра на енергетиката да организира, координира и контролира провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване. 

3. Възлага на министъра на енергетиката да предприеме действия за разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структурирането на проекта в срок до 31 октомври 2018 г. 

4. Възлага на министъра на енергетиката периодично да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори. 

5. Препоръчва на Министерския съвет да предприеме действия за отмяна на Решение № 250 от 29 март 2012 г. с цел провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване при определените в т. 1 условия. 

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 7 юни 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

 

За председател на Народното събрание: 
Емил Христов
 06 юни 2018

Два въпроса относно : Изследване на хромозомни аберации на работещите в "АЕЦ-Козлодуй"


 

 
 
Стенограми от пленарни заседания
 
ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 10 март 2000 г.
Открито в 9,02 ч.

10/03/2000

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Има думата господин Тошев.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: И имате думата да развиете следващото си питане относно продължаване изследванията за хромозомни аберации на работниците от АЕЦ "Козлодуй".


 

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.

Господин министър-председател, аз се сблъсках с проблема за хромозомните аберации на работещите в АЕЦ "Козлодуй" още когато бях студент, преди 20 години, по дисциплината "Цитогенетика".


И тогава имахме възможност в Софийския университет да разглеждаме препарати, на които имаше всички видове хромозомни промени.

Хромозомите впрочем са пакетирана ДНК, носители на наследствена информация, така че повредите в този апарат имат влияние върху състоянието на клетките и в крайна сметка животът и здравето на хората, които са подложени на определени вредни въздействия.

Едни от тях са йонизиращите лъчения или, казано на обикновен език, радиация. Така че моят въпрос към Вас е свързан с известен скептицизъм и на ръководството на АЕЦ "Козлодуй" да продължи тези дългогодишни изследвания на хромозомни аберации на работещите в АЕЦ "Козлодуй", които през миналата година не бяха проведени и които следва да бъдат провеждани, както е редно и занапред.

Аз съм убеден, че Министерският съвет смята, както е и в съответствие и със Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, че животът и здравето на работещите в АЕЦ "Козлодуй" е над всички други приоритети.


 И затова моят въпрос към Вас е:

Смятате ли да инструктирате ръководството на АЕЦ "Козлодуй" да организира продължаване на изследванията за хромозомни аберации на работещите там под ръководството на Националния център за радиобиология и радиационна защита ?

И очаквам, господин министър-председател, отговорът да е "да"!
Благодаря.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тошев.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тошев!

Първите изследвания за честота на хромозомните аберации на работниците в АЕЦ "Козлодуй" са започнати в секретна обстановка през 80-те години в Научния институт по радиационна хигиена, сега Национален център по радиобилогия и радиационна защита към Министерство на здравеопазването.


През периода 1992 - 1993 г. в рамките на договор между този Национален център и АЕЦ под ръководството на проф. Донка Бенова са извършени цитогенетични изследвания на ограничена група работници.

Резултатите са посрещнати негативно от тогавашното ръководство на АЕЦ "Козлодуй".


Отчитайки обществената значимост на проблема през 1994 г. Комитетът за използване на атомна енергия за мирни цели сключва Договор № 116 с Националния център по радиобиология и радиационна защита за цитогенетичен мониторинг при работниците от АЕЦ "Козлодуй" за оценка на евентуалната опасност от появяване на късни радиационни ефекти. Това е цитат.

Не е дадена гласност на резултатите и изследванията не са продължени.

Всъщност темата е разработена през 1996 г., крайният отчет е приет, но не е дадена гласност и в резултат изследванията не са продължени.

От двата посочени по-горе договора в края на 1996 г. са изследвани общо 116 работници от реакторните цехове на АЕЦ "Козлодуй", някои от които по 4 - 5 пъти.

Подбрани са лица с по-високо акумулирано облъчване. Изследванията показват, че за около 60 на сто от тях статистически е регистрирана повишена честота на хромозомните аберации в сравнение с избраната контролна група от 63 лица от административния персонал на централата.
Към края на 1999 г. при трима от работниците с повишена честота на хромозомните аберации са констатирани злокачествени заболявания.

В края на 1997 и през 1998 г. проф. Донка Бенова, като директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита, неколкократно е провела разговори с ръководството на АЕЦ "Козлодуй" за продължаване на цитогенетичните изследвания с използване на нов научен метод и евентуално участие на западни лаборатории.

През март 1999 г. от Националния център по радиобиология и радиационна защита са представени няколко проекта на договори за различни изследвания. Всички са одобрени и подписани, с изключение на този за цитогенетичен мониторинг на стойност около 40 хил. деноминирани лева.

За продължаване на тази дейност през 1999 г. Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели е възложил на Националния център по радиобиология и радиационна защита Договор № 240 "Оценка на радиационния риск при работници от зона със строг режим в АЕЦ "Козлодуй" въз основа на системен цитогенетичен мониторинг", който е в процес на изпълнение. Предвижда се да се направи статистическа обработка на наличните данни с цел установяване на определени зависимости, например доза-ефект.

Освен това през 1998 г. Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели е възложил на Националния център по радиобиология и радиационна защита и на Военно-медицинската академия с договори № 218 и № 222 провеждане и на други специализирани радиационни изследвания на работещи в АЕЦ "Козлодуй".

Трябва да се изтъкне, че получените резултати за работещите в АЕЦ "Козлодуй" са близки до тези, публикувани за работещи в западни АЕЦ. Доказването на повишена честота на хромозомни аберации не означава увреждане на организма на работещите. Това обаче е критерий, показващ повишаване на риска за получаване на по-късни ефекти, например злокачествени заболявания.

Провеждането на цитогенетични изследвания е отдавна възприета в света практика при определени физични, химични и радиационни фактори. Необходимо е да се продължи извършването на повишен медицински контрол и дълготрайна целенасочена профилактика на работниците с повишена честота на хромозомни аберации, което значително намалява риска от появата на късни ефекти.

Правителството на Република България още веднъж заявява, че при използването на атомна енергия смята за свой висш приоритет опазването на живота и здравето на населението и на околната среда, както се изисква от националното законодателство и международните договори. Дадени са указания на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси да организира продължаване на изследванията за хромозомни аберации на работещите в АЕЦ "Козлодуй".

Така че отговорът е "да", господин Тошев.
Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на Министър-председателя.
Има думата господин Лъчезар Тошев.


ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин Председателю.

Господин Министър-председател, аз Ви благодаря изключително за този отговор и за инструкцията, която е дадена от правителството.

Смятам, че това е моралната позиция - да се продължават изследванията за въздействието върху здравето на работещите в среди, свързани с различни видове вредности и специално с йонизираща радиация.

Благодаря Ви много.

 
СЪЩИЯТ ВЪПРОС - 13 ГОДИНИ ПО-КЪСНО :
 

ЧЕТИРИСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 18 януари 2013 г.
Открито в 9,02 ч.

Стенограма на дебатите


Видео на цялото заседание:


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Лъчезар Тошев относно изследвания на работещите в АЕЦ „Козлодуй” за хромозомни аберации.


ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.

Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е носителят на информацията, на генетичната информация на човека. В човека има над 50 хил. гени и други участници от ДНК, ето защо тя е твърде дълга и за да може да се вмести в ядрото на клетката, е нагъната и пакетирана, така да се каже, в компактни структури, наречени хромозоми.


Когато човек пребивава в среда с йонизиращи лъчения, тези лъчения, към които той няма рецептор, за да ги усети и се предпази, увреждат ДНК и в хромозомите на хромозомно ниво се наблюдават промени – мутации, които се наричат хромозомни аберации.

 Те могат да бъдат далеции, дупликации, липса – дефишънси на участъци от хромозомата, инверсия – обръщане на някои участъци, транслокация и така наречените ринг-хромозоми – кръгови хромозоми, при които отпадат центромерата и тази хромозома не може да участва по-нататък в делението на клетката. Това са сериозни проблеми.

Тъй като в България има работещи в йонизиращи среди, се извършваха четири пъти годишно изследвания на техните хромозомни аберации.

Затова през 2000 г. зададох на тогавашния Премиер питане по повод предложение да се преустанови изследването за хромозомни аберации на работещите в АЕЦ „Козлодуй”.

Сега се обръщам към Вас, да Ви попитам: продължава ли периодичното изследване на хромозомни аберации на работещите в АЕЦ „Козлодуй”?

Ако продължава, на какъв срок от време се правят тези изследвания – дали четири пъти годишно, по-рядко, или по-често?

Какви са намеренията на правителството за продължаване на тези изследвания в бъдеще? Този въпрос, госпожо министър, е важен, тъй като засяга здравето и живота на хората, работещи в среда с йонизиращи лъчения.

Ако в момента, когато се извършват такива хромозомни мутации, това не води директно до увреждане на съответния човек, но на по-късен етап може да увреди неговото здраве, да предизвика ракови и други заболявания.

Ето защо е важно да се следи дали тези хора са увредени от йонизиращите лъчения, или не.

Още самите откриватели на радиацията – семейство Кюри, повечето от тях загинаха именно защото бяха облъчени от тази радиация. Тогава човечеството разбра, че радиацията може да бъде смъртоносна в големи дози.

Следи се дозовото натоварване, но също така трябва да се следят и генетичните промени.

Мерси.


ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Атанасова, заповядайте за отговор. 


МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми господин Тошев, цитогенетичните методи с доказана чувствителност се препоръчват от Международната агенция за атомна енергия за мониторинг и дозиметрия на радиационно въздействие при човека.


Отчитаните чрез тях хромозомни увреждания са едновременно достоверен биологичен дозиметър при аварийно облъчване и също така служат за оценка на риска от появата на късни инфекции, за появата на които и Вие говорихте.

Системен цитогенетичен мониторинг на работещите в АЕЦ „Козлодуй” се провежда от 1980 г. до днес от Националния център по радиобиология и радиационна защита, лаборатория „Радиационна генетика”.


Прилагат се международно признати методи за оценка на радиационното въздействие в професионални условия, анализ на хромозомни аберации, микроядрен тест, както и анализ на стабилни хромозомни аберации чрез ин сито хибридизация.

В своите оценки лабораторията използва данни за спонтанната честота на хромозомните увреждания сред българското население, които периодично се актуализират.

От 1990 г. в Националния център се поддържа регистър на данните от провеждания цитогенетичен скрининг на работещите в АЕЦ „Козлодуй”. Понастоящем се провежда хромозомен анализ за оценка на въздействието на професионалното облъчване на работещите в рамките на тригодишен двустранен договор между Националния център за радиационна защита и АЕЦ „Козлодуй” ЕАД. Резултатите от дългогодишния мониторинг на хромозомните аберации при работниците от АЕЦ „Козлодуй” са сравними с публикуваните данни за персонала от други атомни електроцентрали в света.

В заключение, изследванията на хромозомния апарат на работниците от АЕЦ „Козлодуй” никога не са преустановявани, продължават и в момента. Декларирам, че ще продължат и в бъдеще. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
За реплика – господин Тошев.


ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо министър, благодаря за отговора, благодаря за това, че продължават тези изследвания. Е


динствено не успях да разбера от Вашия отговор на какъв период от време се извършват в периода на годината – четири пъти годишно, по-малко или повече? Това е допълнителен въпрос. Ако желаете, можете да ми отговорите с дуплика.

Благодаря Ви за отговора и за това, което той съдържаше – че изследванията на хромозомни аберации на работещите в АЕЦ „Козлодуй” продължават.


ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: С това приключихме въпросите към министър Десислава Атанасова.


Благодаря Ви за участието.