17 септември 2015

ДОЧАКАНА СПРАВЕДЛИВОСТ : СЪС 111 ГЛАСА - "ЗА", 30 -"ПРОТИВ" И 7 -"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕМАХНА ДАВНОСТТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ


lНа 17 септември 2015г., след дълги години на борби и спорове, отхвърляне на внесените законопроекти и внасянето им отново и отново, Народното събрание - със  

111 гласа -"за",  
30 - "против"  
и 7 - "въздържали се", 

премахна давността за престъпленията на комунистическия режим в България 1944 - 1989г. 
Историческа справедливост!


Не подарена, а извоювана трудно!


Дълго чакана! Много закъсняла....

Дочакана!Закъсняла, но важна за оценката на деяния, които по всички принципи на правото в цивилизованите страни се смятат за престъпления и е неморално, извършителите на тези престъпления да бъдат пазени от института на давността.


Корица на книгата на Владимир Костов "Българският чадър"


Тук  може да се види текста на приетия закон, извадка от доклада на Комисията по правни въпроси за второто четене на внесения законопорект, в частта засягаща престъпленията на комунистическия режим, по който се проведе гласуването и СТЕНОГРАМАТА от дебатите.


Лагерът "Белене", Втори обект,  худ. лагеристът Крум ХорозовНА 26 СЕПТЕМВРИ 2015г. (събота), В ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ 74 НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЗАКОНЪТ Е ОБНАРОДВАН!

ВЕЧЕ Е ФАКТ!


 


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 
 ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Събота, 26 септември 2015 г.София          74 ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ УКАЗ No 175

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Зако-
нът за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс, приет от ХLIIІ Народно събрание на
17 септември 2015 г.

Издаден в София на 24 септември 2015 г.

                                                 Президент на републиката:
                                                                                        Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

                                                       Министър на правосъдието:
                                                                                               Христо Иванов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс

(обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973г.,бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр.,бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г.,бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение No 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение No 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение No 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24 и 41 от 2015 г.)


§ 1. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не е виновно извършено деянието, което е осъществено от непълнолетно лице,
пострадало от престъпление по чл. 155, 156, 158а и чл. 188, ал. 2, или от непълнолетно
лице, използвано за създаването на порнографски материал, когато е било принудено да го
осъществи в пряка връзка с това му качество.“


§ 2. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:

(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:

1.престъпления против мира и човечеството; 
2. тежки престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV и раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ; глава единадесета, раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени ръководни длъжностни или партийни функции.“

(…)

Преходни и заключителни разпоредби


§ 33. Висящите производства за престъпления по чл. 167, ал. 2, чл. 168а, чл. 343, ал. 3
и 4 и по чл. 344, ал. 1 се довършват по досе-гашния ред.

§ 34. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г., Решение No 13 на КС на РБ – бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 102 и
103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., Решение No 2 на КС на РБ – бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г.) в чл. 22, ал. 1, т. 4 думите „чл. 158а, ал. 2“ се
заменят с „чл. 158а, ал. 4“.

§ 35. Параграф 2 се прилага и по отношение на престъпленията, за които давностните
срокове вече са изтекли.

§ 36. Наказателните дела за престъпления по § 2, които са прекратени поради изтекла
давност, се възобновяват с влизането в сила на този закон.


Законът е приет от 43-то Народно събрание на 17 септември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 


Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева


 Гласуването за § 2 по парламентарни групи:Номер (11) ГЛАСУВАНЕ проведено на 17-09-2015 10:53 по тема ЗИД на Наказателния кодекс - второ четене - параграф 2 -прегласуване от Ф.Попов
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 111 30 7 148
ГЕРБ 66 0 0 66
БСПЛБ 0 22 0 22
ДПС 23 0 0 23
РБ 15 0 0 15
ПФ 2 2 2 6
БДЦ 3 0 4 7
АТАКА 0 0 0 0
АБВ 0 6 1 7
НЕЗ 2 0 0 2

Гласуването за § 35 и § 36 по параментарни групи:

 

Номер (42) ГЛАСУВАНЕ проведено на 17-09-2015 13:46 по тема ЗИД на Наказателния кодекс - второ четене - параграф 31 по вносител-прегласуване
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 67 19 8 94
ГЕРБ 59 0 0 59
БСПЛБ 0 14 0 14
ДПС 0 0 0 0
РБ 7 0 0 7
ПФ 0 2 6 8
БДЦ 0 0 0 0
АТАКА 0 0 1 1
АБВ 0 3 1 4
НЕЗ 1 0 0 1
Номер (43) ГЛАСУВАНЕ проведено на 17-09-2015 13:47 по тема ЗИД на Наказателния кодекс - второ четене - параграф 32 по вносител
ПГ За Против Въздържали се Гласували
Общо: 65 18 8 91
ГЕРБ 57 0 0 57
БСПЛБ 0 14 0 14
ДПС 0 0 0 0
РБ 7 0 0 7
ПФ 0 0 6 6
БДЦ 0 0 0 0
АТАКА 0 0 1 1
АБВ 0 4 1 5
НЕЗ 1 0 0 1 
Извадка от Доклада на Комисията по който се проведе гласуването на второ четене :

Комисия по правни въпроси
Д О К Л А Д
Вх. № 553-03-102/11.09.2015 г.

ОТНОСНО: Общ законопроект № 553-03-81/02.07.2015 г. на приетите на 25.06.2015 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс:
- № 454-01-26, внесен от ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и група народни представители на 27.10.2014 г.;
- № 402-01-11, внесен от Министерския съвет на 09.12.2014 г.;
- № 454-01-71, внесен от ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА и група народни представители на 19.12.2014 г.;
- № 554-01-1, внесен от ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ на 05.01.2015 г.;
- № 502-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.04.2015 г.;
- № 554-01-87, внесен от МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ и група народни представители на 08.05.2015 г.,
изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Проект!

Второ гласуване

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

(обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24 и 41 от 2015 г.)

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

§ 1. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не е виновно извършено деянието, което е осъществено от непълнолетно лице, пострадало от престъпление по чл. 155, 156, 158а и чл. 188, ал. 2, или от непълнолетно лице, използвано за създаването на порнографски материал, когато е било принудено да го осъществи в пряка връзка с това му качество.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

§ 2. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
1. престъпления против мира и човечеството;
2. тежки престъпления против правата на човека по глава II, III и IV от Особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от ръководните дейци на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции, от които са настъпили последиците, посочени в чл. 2 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен;
3. престъпления по чл. 108а, чл. 233, чл. 313б, чл. 353а, чл. 354а, чл. 354б и чл. 354в;
4. престъпления, мотивирани и извършени на база на радикална религия;
5. даване на разрешение или одобряване на дейности, чрез които се предоставят в нарушение на закона финансови средства, както и контрабанда на специална продукция (оръжие, боеприпаси и техника) и на ядрени материали, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения или компоненти, в полза на диктаторски или терористични режими или организации от лица, представляващи свой или чужд интерес, както и от такива, които заемат или са заемали отговорно партийно и/или служебно положение, или са свързани или са били свързани със съвременните служби за разузнаване и сигурност и/или с тези на Народна Република България;
6. престъпления по глава V и глава VI от Особената част на Наказателния кодекс във връзка с дейността на банки, задгранични и външнотърговски дружества, както и на пенсионни, здравноосигурителни или гаранционни фондове, извършени от лица, представляващи свой или чужд интерес, както и от такива, които заемат или са заемали отговорно партийно и/или служебно положение, или са свързани или са били свързани със съвременните служби за разузнаване и сигурност и/или с тези на Народна Република България.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV, раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ, раздел ІІІ; глава пета, раздел ІІІ; глава шеста, раздел І, раздел ІІІ; глава девета, глава десета, глава единадесета, раздел ІІІ, извършени по политически причини, от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември 1944 г., включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес“.“

Предложение на н.п. Филип Попов и гр.н.п.:

По § 2:
1. В чл. 79, ал. 2, т. 2 след израза „Наказателния кодекс" се поставя точка и запетая и текстът до края отпада.
2. В новата ал. 3 на чл. 79 изразът „извършени по политически причини, от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември 1944 г., включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес" и запетайката преди него - отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Петър Славов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
§ 2 да се измени така:
„§ 2. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:
„(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
1. престъпления против мира и човечеството;
2. тежки престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV и раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ; глава единадесета, раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции“.
Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:

§ 2. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:
„(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
1. престъпления против мира и човечеството;
2. тежки престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV и раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ; глава единадесета, раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции.
§ 3. В чл. 81 се създава ал. 4:
„(3) Давност не тече през периода, през който деецът се укрива или се ползва с имунитет. В тези случаи ал. 3 не се прилага.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

§ 4. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 15 се създава буква „г”:
„г) функции на арбитър, възложени в съответствие със закона на чужда държава;”.
2. Точка 28 се изменя така:
„28. „Порнографски материал" е изготвен по какъвто и да е начин, неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, чието съдържание изобразява реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и похотливо показване на половите органи на лице;”.
3. Създават се т. 29-33:
„29. „Порнографско представление” е представяне на живо или в реално време пред другиго на похотливо показване на половите органи на дете или на участието на дете в реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм;
30. „Големи размери“ са тези, при които паричната равностойност на предмета на престъплението или на причинената вреда е не по-малко от седемдесет минимални работни заплати към момента на извършване на деянието;
31. „Особено големи размери“ са тези, при които паричната равностойност на предмета на престъплението или на причинената вреда е не по-малко от сто и четиридесет минимални работни заплати към момента на извършване на деянието;
32. По смисъла на чл. 418а:
а) „нападение срещу гражданското население“ е поведение, свързано с многократното извършване на деяния измежду изброените в чл.418а срещу всяко гражданско население, вследствие или в резултат на държавна или организационна политика за извършването на такова нападение;
б) „физическо унищожение“ е всяко умишлено налагане на условия за живот, насочено към изтребване на част от населението, включително
лишаване от достъп до храна и медицинско обслужване;
в) „поробване“ е упражняването на някое или всички правомощия, свързани с правото на собственост над едно лице, и включва упражняването на такава власт при търговия с хора, особено жени и деца;
г) „депортиране или насилствено преместване на население“ е насилственото преселване на съответните лица чрез експулсиране или други принудителни действия от областта, в която те присъстват правомерно, без основание по международното право;
д)“изтезание“ е умишленото причиняване на тежка физическа или душевна болка или страдание на лице, което се намира под властта или контрола на обвиняемия; с изключение на това, изтезанието не включва болката или страданието, които са причинени или са присъщи, или са резултат единствено на правомерни санкции;
е)“насилствено забременяване“ означава неправомерното раждане от жена, чиято бременност е предизвикана насилствено, с намерение да се повлияе на етническия състав на определено население или да бъдат извършени други тежки нарушения на международното право; това определение в никакъв случай не се тълкува като засягащо националните закони, свързани с бременността;
ж) „преследване“ е умишленото и тежко лишаване от основни права в противоречие с международното право поради причини, свързани с идентичността на групата или общността;
з) “престъплението апартейд“ означава нечовешки деяния с характер, аналогичен на посочените в чл.418а, извършени в контекста на институционализиран режим за систематично потискане и господство на една расова група над друга расова група или групи, и предприети с цел поддържане на този режим;
и) „насилствено изчезване на лица“ е арестуването, задържането или отвличането на лица от или с разрешението, подкрепата или съгласието на държава или политическа организация, последвано от отказ да се признае това лишаване от свобода или да бъде дадена информация за съдбата или местонахождението на тези лица, с цел те да бъдат лишени от правна защита за продължителен период от време.
й) терминът „пол“ означава двата пола - мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът „пол“ няма никакво друго значение освен посоченото.
33. „Радикална религия“ е религия, която се използва за постигане на политически цели чрез тероризъм.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:

§ 3. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 15 се създава буква „г”:
„г) функции на арбитър, възложени в съответствие със закона на чужда държава;”.
2. Точка 28 се изменя така:
„28. „Порнографски материал" е изготвен по какъвто и да е начин, неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, чието съдържание изобразява реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и похотливо показване на половите органи на лице;”.
3. Създава се т. 30:
„30. „Порнографско представление” е представяне на живо или в реално време пред другиго на похотливо показване на половите органи на лице, ненавършило 18-годишна възраст или на участието на такова лице в реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм.“.


                                                 (…)

§ 30. Този закон влиза в сила петнадесет дни след обнародването му в „Държавен вестник“.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 30 да бъде отхвърлен.

§ 31. Параграфи 2, 3, 4 относно чл. 93, т. 32 и 33 и § 28 се прилагат и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове вече са изтекли.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 36:
§ 32. Наказателните дела за престъпления по § 2, които са прекратени поради изтекла давност, се възобновяват с влизането в сила на този закон.
§ 36. Параграф 2 се прилага и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове вече са изтекли.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 37.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

ДАНАИЛ КИРИЛОВ


Кръстът на скалата над злавещия  лагер "Слънчев бряг" при гр. ЛовечИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМАТА НА ДЕБАТИТЕ


Източник : страницата на Народното събрание :ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
_____________________________________________________
СТО И ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 17 септември 2015 г.
Открито в 9,00 ч.Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Явор Хайтов

Секретари: Георги Търновалийски и Юлиан АнгеловПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Няколко съобщения.

(...) 
 Според утвърдената програма точка втора в днешния дневен ред е:

ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, 
общ проект, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти с вносители господин Лютви Местан и група народни представители; Министерският съвет; госпожа Цецка Цачева и група народни представители; Петър Славов, Методи Андреев и група народни представители.
Кой ще докладва Законопроекта за изменение на второ четене на Наказателния кодекс?
Председателят на Правната комисия господин Данаил Кирилов.
Заповядайте!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател!
Уважаеми колеги, преди да представя доклада за второ четене, моля на основание чл. 46, ал. 2 от Правилника, в залата да бъде допуснат господин Петко Петков – заместник-министър на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Подлагам на гласуване направеното предложение за допускане в залата на заместник министъра на правосъдието господин Петко Петков.
Гласували 99 народни представители: за 96, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля квесторите, поканете заместник-министър Петков!
Господин Кирилов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател!
Доклад относно Общ законопроект № 553-03-81/02.07.2015 г. на приетите на 25.06.2015 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс: № 454-01-26, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 27.10.2014 г.; № 402-01-11, внесен от Министерския съвет на 09.12.2014 г.; № 454-01-71, внесен от Цецка Цачева Данговска и група народни представители на 19.12.2014 г.; № 554-01-1, внесен от Петър Владиславов Славов на 05.01.2015 г.; № 502-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.04.2015 г.; № 554-01-87, внесен от Методи Борисов Андреев и група народни представители на 08.05.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Подлагам на гласуване наименованието на Закона и § 1.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Филип Попов и група народни представители:
По § 2:
1. В чл. 79, ал. 2, т. 2 след израза „Наказателния кодекс” се поставят точка и запетая и текстът до края отпада.
2. В новата ал. 3 на чл. 79 изразът „извършени по политически причини от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември 1944 г., включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес” и запетайката преди него – отпадат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Петър Славов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
§ 2. В чл. 79 ал. 2 се изменя така:
              „(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:
1. престъпления против мира и човечеството;
2. тежки престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV и раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ; глава единадесета, раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени определени длъжностни или партийни функции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Желае ли някой да вземе отношение?
Господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Това нелогично, нямащо нищо общо с правото предложение, на първо място, обръща с главата надолу цялата правна доктрина и правна логика, според която законите имат действия занапред, а нямат обратно действие. Нормите на Наказателния кодекс в особената му част имат обратно действие само в случаи по-благоприятни за дееца и това може да стане само преди постановяване на присъдата.
Според Наказателния кодекс и нашата Конституция, Конституцията на Република България, не може да се налага по тежко наказание от онова, което е било предвидено по време на извършването му. И не е престъпление онова деяние, което не е обявено от Закона за такова по време на извършването му.
Но, ако излезем от правната логика и отидем на политическия манеж, защото това предложение е абсолютно политическо, пак повтарям, нямащо нищо общо с правната логика, защо да се спрем след четиридесет и четвърта? А в периода от новата ни история? Един от най-мрачните 1941-44? Какво се случва? Защо трябва да се ограничим в този период?
Уважаеми народни представители, лесно е да се обръщаш услужливо към историята, защото историята помни, защото историята е обективен инструмент за национално, а не партийно самосъзнание. Такъв противоконституционен законопроект не може и не бива да бъде приет от българското Народно събрание.
В предложения Законопроект се описват членове на ръководни длъжности. Знаете ли колко са били членовете на ръководни длъжности? Аз през 1989 г. съм бил на седем години. Но тук от тези другари, бивши, ще го кажа...
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ваши другари.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Не, не – и Ваши другари. Има много хора, които са заемали такива ръководни длъжности в партията и сега тук присъстват в управляващото мнозинство. Тяхната памет – лична, историческа, дори и партийна, явно е твърде къса.

На следващо място – „както и от трети лица, на които са възложени определени длъжности или партийни функции”. Кои са тези трети лица? Може ли някой да ги изброи? Какво е качеството на третото лице? Знаете, че до 1989 г. Българската комунистическа партия е имала един милион членове – всички ли тези трети лица попадат под ударите на Наказателния кодекс? (Шум и реплики от БСП ЛБ. Реплика: „Които са извършили престъпление...”)
Точно така, които са извършили престъпление. По какви причини? Как ще се докаже извършването на престъпление? Било ли е престъпление да заемаш ръководна партийна длъжност тогава, към този момент – имало е и определени длъжности или партийни функционери. Какви длъжности? (Шум и реплики.) То длъжност може да е и портиер, може да е и чистач – „определени длъжности” се казва, а не „партийни”. Определени длъжности!
Цялата логика и опит на управляващото мнозинство да наложат такива текстове в едно правово общество, в една демократична държава, в страна – членка на Европейския съюз, каквато претендираме да сме, каквато се бием в гърдите до посиняване, че сме, е абсолютно, нямащо нищо общо с правната логика, с правовата държава, с политическия морал, изобщо с развитието на България като една модерна държава. Ваденето на такива призраци предизборно не прави чест на тези, които го правят, защото това говори единствено за липса на една адекватна политическа култура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов.
Реплики?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, текстът е плод на сериозни и дълготрайни усилия от страна на голямо количество експерти по право – и към Комисията, и извън Комисията. До този текст се стигна вследствие, знаете, на дълъг път, който извървяхме и в рамките на предишното Народно събрание. Този текст ще овъзмезди многогодишните усилия, искания и очаквания на стотици хиляди хора, които все още са живи и които са претърпели престъпленията на комунистическия режим през 45-годишното му съществуване. Текстът не цели тепърва да открива, да образува нови дела, този текст не цели лов на вещици. Той цели да бъдат наказани най-после онези лица, които са преките извършители на престъпления, преките подбудители на най-грозните престъпления на комунистическия режим, едно от които е възродителният процес. Не един милион членове на БКП са виновни за възродителния процес. Възродителният процес е замислен и реализиран от ограничен кръг лица, овластени, с партийни и държавнически правомощия тогава – членове на Политбюро, първи секретари на окръжни комитети на БКП, ръководни служители на Държавна сигурност, ръководни служители на местата за лишаване от свобода и така нататък. Това са лица, които са извършили конкретни престъпления. Срещу част от тях е имало вече образувани досъдебни производства. (Сигнал от председателя, че времето е изтекло.) За съжаление, те не приключиха. Искаме да дадем възможност тези досъдебни производства да приключат и съдът да се произнесе. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Казак, Вие сте сериозен юрист и не мога да повярвам, че по такъв начин отразявате това предложение и този въпрос. Аз признавам, че този текст наистина беше уродлив, много нескопосан и както и да го напудрим, той си остава същият.
И кои са тези експерти?! Нека да застанат с лицето си, с имената си, да ги видим тези експерти. Само че ги е срам, срам ги е, защото и те знаят, че текстът и от правна гледна точка, от правната логика, е едно абсурдно състояние на нещата, които се опитват да се въведат в Наказателния кодекс.
Колега Казак, по тази логика трябва ли да се търси отговорност и на настоящия министър-председател, който е бил по Каолиново? Ще му търсим ли отговорност?! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги, да Ви призная, аз съм учуден от това, което чувам от ляво. Очаквах да чуя по-сериозни юридически аргументи: защо не приемат тази разпоредба, а не идеологически обременени, бих казал, празноговорене. (Реплики от БСП ЛБ.)
Интересното тук е, че колегите от ляво явно не са погледнали Закона за нормативните актове напоследък, или не са го поглеждали напоследък, за да видят, че се допуска приемане на правна норма, която да има обратно действие по изключение. А в случая, когато говорим за тежки престъпления, които, подчертавам, към момента на извършването им са били престъпления, очевидно става дума за сериозен случай и това, че те не са били санкционирани, предвид политическия чадър, който са имали ръководните дейци на Българската комунистическа партия, явно не е приемливо за обществото. Мисля, че за никой нормален гражданин не е приемливо едно престъпление да остане ненаказано.
Също така не мога да разбера какво се имаше предвид от ляво, но това, което аз долових беше, че един вид тези, които са били членове на Българската комунистическа партия, ако са извършили престъпление, то един вид няма нужда да бъдат преследвани.
Това ли ми казвате, че това е един вид индулгенция за хора, извършили престъпления през този период, ако са били ръководни дейци на Българската комунистическа партия?! Това е абсурдно, колеги, и е несериозно. Призовавам Ви, заемете една отговорна позиция. Става дума за изключително тежки престъпления, за престъпления, граничещи с това, което наричаме „геноцид в съвременното общество”. Защото, как иначе може да бъде определено изпращането на цели групи от хора в лагери, малтретирането им, принудителното им заселване и избиването без съд и присъда (силен шум и реплики от БСП ЛБ), включително по начин, по който цели групи компактни населения са били застрашавани само затова, защото примерно имали различно етническо самосъзнание или изповядвали друга религия? За какво говорим?! (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
Пак Ви обръщам внимание: разграничителният признак на Законопроекта не е членството в Българската комунистическа партия и дали са били на ръководни позиции, а извършването на престъпление. Извършването на престъпление трябва да влече след себе си наказателна отговорност и то трябва да бъде преследвано, и изтичането на тридесет и повече години не може да бъде извинение.
Нека Ви попитам накрая: ако някой ден все пак убиецът примерно на Георги Марков, убит в Лондон през 1978 г., тоест преди повече от 30 години, за което очевидно вече е изтекла давността за наказателно преследване бъде открит, ако съответният ръководен служител на БКП тогава бъде открит, който го е възложил, не трябва ли да бъде преследван?! (Силен шум и реплики от БСП ЛБ. Реплики от народния представител Янаки Стоилов.)
Трябва да бъде преследван, нали така?
Последното, което искам да кажа... (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
Моля да не ми подвиквате от залата.
Госпожо Председател, за да не влизам в диалог... (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, ще имате възможност да репликирате. (Реплики от народния представител Янаки Стоилов.)
ПЕТЪР СЛАВОВ: Чакам да чуя репликата, господин Янаки Стоилов, а да не викате така селски от място.
Искам да завърша с това, госпожо Председател, че правя едно редакционно предложение: в последното изречение думата „определени”, да бъде заменена с „ръководни”, тоест „трети лица, на които са възложени ръководни длъжности”, а не „определени длъжности”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Къде е това?
ПЕТЪР СЛАВОВ: Това е накрая, последното изречение, четвъртата или последна дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вместо „определени длъжности”, да се чете...
ПЕТЪР СЛАВОВ: Ръководни длъжности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика? Имате първа реплика. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ. Реплики между народните представители Петър Славов и Янаки Стоилов.)
Моля, моля, колеги! Господин Славов, колеги, дала съм думата... (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
Колеги, дала съм думата.
Господин Стоилов, дала съм думата за реплика, имате възможност за още две реплики. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Направете по съответния начин репликата.
Слушаме Ви, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Славов, по въпроса за ръководните кадри на Българската комунистическа партия искам все пак да въведем някакъв ред и яснота. Партиен секретар на Българската комунистическа партия – това отговорна длъжност ли е била в Българската комунистическа партия? Командир във военизирано поделение, дори да е само разчет – пожарен, командвал, това било ли е отговорна длъжност на Българската комунистическа партия?
Ако по този начин продължаваме, във връзка с търсенето на отговорности: а има ли давност за продажбата на „Балкан” за 300 хил. долара и някой от Вас ще я потърси ли някога? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втора реплика – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми колега Славов, аз не знам Вашата юридическа подготовка. Очевидна е липсата на такава.
Вие говорите за ръководни длъжности. Това в крайна сметка е квалифициран състав за извършено определено престъпление. Самият факт, че е заемал ръководна длъжност, трябва да бъде квалифициран състав – абсурдно. Наистина абсурдно. И Вие казвате, че не сме имали правни доводи.
Напротив, имаме правни доводи, но при липсата на всякакви правни доводи в това предложение как може да се отговори с правни доводи? Липсват. И току-що Ви казах защо липсват.
Прочетете си Конституцията, прочетете Закона за административните актове, прочетете Наказателния кодекс!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Дуплика – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Ерменков, уважаеми господин Попов! Нямам претенциите да бъда безгрешен и, разбира се, Вие сте в правото си, ако считате, че така предложената норма противоречи на Конституцията, да сезирате Конституционния съд. Но нали за Вашата партия навремето се казваше, че тя е безгрешна дори когато съгреши? Само да Ви припомня.
Така че аз нямам такива претенции и ако считате, че нормата наистина по някаква причина е порочна, сезирайте Конституционния съд, нека чуем тяхното мнение.
А иначе, да Ви успокоя – сред ръководните длъжности по отношение на трети лица влизат включително, да, и ръководни кадри на Държавна сигурност. И за това бъдете спокойни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване има думата господин Никифоров.
ЛЪЧЕЗАР НИКИФОРОВ (АБВ): Уважаеми дами и господа! Текстът, който ни е предложен, е неприемлив по следните изключително юридически причини.
На първо място наказателната теория е категорична, че принципът за стабилност на наказателното положение на лицата изисква да се изключи обратното действие на по-неблагоприятен закон към престъпления, по отношение на които е изтекла давността за наказателно преследване или за изпълнение на наказанието.
На следващо място: наказването на престъпления и изпълнението на наказания, за чието преследване и изпълнение е изтекъл давностният срок към момента на влизане в сила на настоящия законопроект, противоречи на основни правни принципи, поради което следва да се прецени като недопустима.
На следващо място: чл. 5 от Конституцията на Република България няма обратно действие. По тази причина е невъзможно неограниченото използване на чл. 15 от Международния акт за граждански и политически права. Вносителите се позовават на Пакта, но разглежданата материя е извън неговия обхват.
На следващо място: чл. 2, ал. 2 от Наказателния кодекс обосновава възможност за обратна сила само на норми, с които се скъсяват, но не удължават и премахват въобще давностни срокове.
На следващо място: обратно действие на правни норми във вреда на ex tunc е допустимо спрямо заварени юридически факти по изключение. Обратно действие обаче на такива норми спрямо вече приключили юридически факти, каквато е изтеклата давност – и това е Институтът на материалното право, е напълно неприемливо и недопустимо дори по изключение.
Горните изводи са подкрепени впрочем от едно подробно становище на Върховния касационен съд – наказателна колегия.
Искам да Ви напомня и българската правна традиция. Позволявам си да цитирам учебника по българско наказателно право от 1899 г. на д-р Димитър Йовев, стр. 405: „Понастоящем няма спор относително законността на давността. Всичките възражения против нея са оборени.“
Поради тази причина Ви моля да отхвърлите така предложения Законопроект, защото при даването на обратна сила на чл. 79, ал. 2 от Наказателния кодекс спрямо престъпления, за които давността за преследване и изпълнение на наказанията е изтекла към момента на влизане в сила на закона и възобновяването на такива дела екс леге, е крайно неприемливо и от юридическа гледна точка. Благодаря. (Ръкопляскания от АБВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Никифоров има ли?
За първа реплика – заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Никифоров! Моля да не заблуждавате народните представители, говорейки за основни правни принципи. Тези правни принципи, за които говорите, имат своето изключение. Това са изключенията при престъпления против мира и човечеството и престъпления за правата на човека. Тези престъпления, които визират входираните текстове. Така че бъдете коректен към тези основни принципи на правото. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Никифоров. Няма дуплика.
Има думата за изказване народният представител Методи Андреев. След него Янаки Стоилов, Георги Божинов и Велизар Енчев. (Възгласи: „Еее!”.)
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Председател! На днешния ден можем да излезем с гордо вдигната глава, че се е случило нещо, което дълги години в България не се е случвало. Можем да очакваме днес, ако лявата страна действително са модерни социалдемократи, членове на ПЕС, да подкрепят този Закон, което ще бъде възприето като знак на разкаяние за това, което техните бащи и дядовци са вършели преди много години. Сега е шансът на народните представители от ляво да поемат този ангажимент към съвременното общество. Този Закон освен своите правни, има изключително големи морални последици. Това е закон на една закъсняла справедливост.
Всъщност искам да кажа следното. Аз не съм юрист. Когато стояхме и работехме в Комисията по правни въпроси мога да заявя съвсем отговорно: нито веднъж, повтарям, нито веднъж не присъстваше народен представител от БСП! Едва на последното второ четене, което се състоя преди няколко дни, беше господин Георгиев. Това беше единственият техен народен представител. Нито веднъж! Тоест, те не знаят какви аргументи са излагани в работата на Комисията по правни въпроси.
Действително въпросът за давността, без да съм юрист, понаучих и аз някои работи, е един спорен въпрос в българското право. Но той не е решен еднозначно. Има научни спорове, има научни изследвания, има книги, в които е казано, че давността, по този начин, както се предлага, може да бъде отменена, стига да има ретроактивни текстове, каквито има в този закон. И аз направо Ви казвам: това е известната книга „Давността в наказателния процес“. Юристите я знаят.
Иначе за мен правото е наука. И след като е наука, тя трябва да има еднакви принципи, еднакви действия във всички държави - членки на Европейския съюз.
Ето, сега ще Ви кажа какво е действието на тази наука – правото, и на тези принципи, които сега в момента критикувате отляво, в Румъния.
На 25 юли тази година – това може да го прочетете в „Гардиън“, „Ди пресе“ „Льо Монд“ и на много други места в западната преса, в българската преса не излезе на кой-знае колко места, та на 25 юли тази година – 2015, да повторя, в Румъния румънският съд осъжда господин Александру Висинеску на 89 години възраст за това, че е бил комендант на един от най-кървавите комунистически концентрационни лагери „Ръмнику Сърат”, забележете, на 20 години лишаване от свобода и над 300 хил. евро глоба за престъпления, извършени през периода 1956 – 1963 г.! 

Повтарям, през периода 1956 – 1963 г. В Румъния в момента текат около 30 подобни на този процес, разбира се, сега предстои обжалване, за един друг комунистически концентрационен лагер в Румъния. 
Той се казва „Переправа“ на руски, а в Румъния се казва „Периправа“, което значи брод. Брод може би към светлото комунистическо бъдеще.
Така че, господа юристи, ако Вие сте жреци на една наука, каквато е правото, моля по един и същи начин да свещенодействате, а не да въртите правото така, както на Вас Ви е угодно! 
Това, че Вашите бащи и дядовци са вършели престъпления, е факт. Това, че заради Вашата позиция тези 25 години няма помирение в нашата държава, също е факт.
Това, че Вие наричате жертвите на комунистическия режим и техните наследници „някакви призраци”, това говори само за гузна съвест. Да, за Вашите бащи и дядовци – вече може да са и призраци, но за хората в Република България това е една незатворена страница. 
И днес е моментът, господа социалисти – днес, всички ние заедно да покажем едно нормално, човешко отношение към жертвите на комунистическия режим. Ние не искаме нищо повече.  

(Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И накрая само искам да кажа няколко... Едно изречение.
Хората помнят, защото тук има един указ на Държавния съвет, в който са изредени няколко десетки генерали от Държавна сигурност за конкретни престъпления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Андреев!
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Само една минута...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма как да удължаваме времето.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Добре.
И накрая, искам да Ви кажа: когато излизате, казвайте кои сте, защото, господин Ерменков, ти трябваше да кажеш, че баща ти е активен борец против фашизма и капитализма! Това трябваше да кажеш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Андреев.
Реплики и лични обяснения има ли?
Лично обяснение – господин Ерменков.
Само на господин Ерменков ще дам лично обяснение, тъй като ако за всички дядовци и бащи тръгнете да обяснявате, просто няма да ни стигне времето.
Заповядайте за лично обяснение, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Може би, господин Председател, с нарушение на Правилника вземам личното обяснение, защото по принцип би трябвало да го взема, ако съм засегнат, но аз не съм, аз се гордея с баща си. Гордея се с това, че той е бил активен борец против фашизма и капитализма, бил е партизанин и освен всичко друго е партизанствал в Сърбия, ако Ви е ясно какво е имало в Сърбия, господин Методиев! Там е партизанствал! Там е бил партизанин и е участвал и в първата, и във втората фаза на Отечествената война! И аз се гордея с баща си и пожелавам на всеки един от Вас да има такъв баща! (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Следващото изказване е на народния представител господин Янаки Стоилов, след него народният представител Георги Божинов, а после народният представител Велизар Енчев и след него проф. Станилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Аз съм Янаки Стоилов. Аз не се разкайвам за живота и делата на моите родители, на моите дядовци. Някои от тях са били комунисти и социалисти, повечето от тях не са били. Тези хора са живели достойно. Те са работили, те са съграждали България, те са хора, чиято памет остава неопетнена от каквито и да са закони, които Вие тук предлагате и които ще бъдат гласувани от мнозинство на различните политически превъплъщения на хора, които си пренаписваха биографиите, много от които или поне техните предшественици ползваха облагите на предишната власт, които биваха вкарвани в управленията и в парламента чрез различни политически формации. Скоро ще имаме повод тук да се избират и други, за които тези неща по-често трябва да ги припомняме. Хора, които винаги изоставяха своите собствени убеждения в името на моментната изгода. Това са повечето, които ще подкрепят този закон.
Няколко юридически аргумента по предлаганото предложение. Да, наистина текстът е юридически фризиран и той не е толкова нелеп, колкото го направиха първоначалните му вносители. Сред тези, които го подкрепят, има бивши комунистически функционери, бивши сътрудници на Държавна сигурност, но те днес ще се борят за човешките права, без преди това да сме чули дали с нещо ревизират дейността си от предишни периоди. Ако го бяха направили, може би имаха основание да са инициатори или поддръжници на тези текстове.
Но Вие изглежда не познавате структурата на управлението на България преди 90-та година. На това управление не беше напълно чужда идеята за разделението на властите. То не признаваше фактически многопартийността, но решенията, които вземаха партийните органи, се привеждаха в действие от държавните органи. Така че с този текст вероятно няма да бъдете в състояние да привлечете нито един висш комунистически функционер, ако той едновременно с това не е участвал в качеството си на някаква държавна длъжност в издаването на разпореждания или прилагането на съответни действия.
Освен това Вие подценявате факта, че много от тези решения са вземани от колективни органи. Да Ви припомня, че този въпрос е актуален и днес, защото например в общинските съвети понякога във фактическо престъпно съдружие, когато се разпореждат хора с обществена собственост в своя или на други изгода, те трудно могат да носят отговорност. Същото се отнася и за кметове, защото те просто привеждат в действие формално законни решения.
И на трето място Вие създавате опасност от прецедент в бъдеще да се въведат разпоредби в законодателството, не само в законодателното, в които да се каже, че давността няма да тече по отношение на лица, чието длъжностно положение вероятно е попречило те да бъдат преследвани от Закона за деяния, за които е имало основание. Нали добре си давате сметка, че всяко следващо мнозинство може да предпише подобни изисквания към всички лица, които са участвали в предишни управления? И там вече няма да имате аргументи да се позовавате на изтекла давност и на други правни принципи.
Така че това е нелепостта на упражнението, с което сте се заели. Предполагам Вие си давате сметка, че този текст освен някакви закъснели идеологически ефекти няма да има реални правни последици, защото давността е материално-правен статут и тя наистина не засяга само престъпленията срещу мира и човечеството. Всички опити да се добавят някакви други състави излизат извън тази класическа категория.
Така че недейте да мислите, че борбата Ви със старите демони може да Ви спечели днес допълнително доверие. Хората днес вече са недоволни от други неща и няма да може да продължите да ги заблуждавате с грешките, а можем понякога да кажем и с престъпленията на лица, извършени по времето на така нареченото комунистическо управление. Там, където има такива престъпления, е трябвало да бъдат преследвани в изминалите години. Ако не е направено, този Закон няма да изчисти нито Вашата съвест, нито ще предизвика тяхната реална юридическа отговорност. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоилов, този Закон не цели да се харесаме на хората и така нататък. Този Закон цели, както казах, да се овъзмездят страданията, близките на жертвите да получат възмездие. Самите пострадали, които все още са живи, да видят един ден, че поне един от виновниците за тези престъпления, е бил осъден.
Аз съм казвал в изказвания в заседания – пленарни и в комисия, за нас е много важно например така нареченото Дело № 1 – за възродителния процес, най-после да приключи с осъдителна присъда. За факта, че то не приключи, не е виновно ДПС, нито която и да е друга политическа сила. Виновна е съдебната власт, която не пожела. Българският съд през всички тези години не пожела да извърви пътя на това дело до край. С многократните му връщания за доразследвания, българският съд направи така, че реално да се получи отказ от правосъдие, да изтече давността. Ние искаме чрез този Закон българският съд да получи ясен знак, че това дело и подобни дела трябва да бъдат доведени до край. Все още по него има жив обвиняем.
Така, че това е един от мотивите – стотици-хиляди граждани, пострадали от възродителния процес, очакват това и подобни нему дела да приключат с осъдителни присъди. Те визират конкретни лица. Те са ясно дефинирани от обвинението. Така че няма причина за опасения, че неограничен кръг лица ще бъдат визирани, те са ясно визирани от прокуратурата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Господин Методи Андреев – реплика.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Господин Стоилов, ето, аз съм доволен от Вашето изказване. То беше конструктивно, доколкото може да бъде направено от човек от ляво. (Възгласи от БСП ЛБ: „Еее!”). Вие казахте няколко неща, които са сигурно верни. Казахте, че текстът не е толкова лош. Въпросът ми е защо не помогнахте по времето на правенето на тези текстове с тези Ваши аргументи?
Вижте, когато сега говорим тук, трябва да бъдем открити. Ето, аз Ви подавам ръка! Аз, Методи Андреев, на Вас – Янаки Стоилов, и Ви казвам: „Господин Стоилов, днес е времето да си стиснем ръцете”. Вие да докажете, че сте модерен социалдемократ, а не криптокомунист, скрил се зад бляскава юридическа фасада. Аз, Методи Андреев, който съм известен, че съм антикомунист, съм съгласен да си стисна ръката с Вас, ако Вие днес приемете този текст.
Иначе от това, което казахте, стана ясно следното – че Вие не смеете да кажете, че по онова време не са извършени престъпления. Вие това нещо не го казахте във Вашата пледоария. (Реплики от БСП ЛБ.) Престъпления са вършени.
Вие по-скоро търсите юридически аргументи, които биха послужили при евентуален процес срещу извършители на такива престъпления, за да не бъдат осъдени. В това число, Вие сте добър юрист, можете да станете всъщност един добър адвокат на първите, които ще бъдат подведени под отговорност, ако този Закон влезе в сила. Това е Ваше професионално право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Андреев.
Има ли трета реплика? Няма.
Господин Стоилов, заповядайте за дуплика.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Андреев, аз съм готов да Ви подам, но в името на решаване на проблеми, които очакват българските граждани, а не с упражнения, каквито Вие започнахте по време на участието си в правителството на Иван Костов, да приемате политически декларация, наречени „закони”, за незаконност на някакво предишно управление. Това са нелепости.
Така, че няма как на този терен да се съберат нашите мнения. Аз не знам дали някакъв десен социалдемократ би подкрепил подобна идея. Аз съм социалист, така че нямам нужда да влизам в други превъплъщения, за да оспоря Вашите идеи.
Това, което говори господин Казак – за делото, което визираше, там, ако според Вас няма резултат, той не се дължи на позоваване на изтекла давност, така че други са. Аз няма да влизам в коментар по определени съдебни процеси.
Но с това, което правите, изглежда Вие се опитвате да упражните натиск върху сегашната съдебна система и да й вмените да извърши действия, които не съответстват на класически правни изисквания. Дори казвам, че и този текст не може да Ви свърши работа, но сигурно политическата целесъобразност винаги е някакъв натиск върху съда и ние в днешно време виждаме как съдът не в един и в два случая се поддава на такъв натиск и е склонен да уважи политическата конюнктура, за да получи по-високо назначение, за да не бъде притискан по други въпроси, които може би са деликатни или неудобни за магистратите и така нататък. За това говорим.
Ако днес под някаква форма се откажете от това предложение, това по-скоро ще накара хората да смятат, че има трезво мислене и непредубеденост. Няма как да пренапишете института на давността, защото той наред с всичко друго е и материално-правен институт. Тоест, не е въпрос само течение на срокове, които определят нещата в процесуалното право. Той е институт на времето, но засяга фактическите и правните последици от деянията.
Не става дума със задна дата да оправдаваме или да обвиняваме някого. Животът е много пъстър и в него има и правомерни, и неправомерни деяния, включително престъпления. Има ли време и управление в България, когато да не са извършвани престъпления, а понякога и тежки, от хора, които са били снабдени с власт? Такъв период, за съжаление, няма. Затова най-добре е да се прилагат едни и същи принципи, правилата да действат неотклонно и тогава ще има наистина впечатление за справедливост.
Господин Казак каза да има възмездие. Вие като либерали ще изпаднете в друго неудобно положение. За да има възмездие, ние трябва да поставим на обсъждане и други теми – за смъртното наказание, за отношението към приемане тук на политически решения, които доведоха Европа в момента до тежки изпитания и тя плаща голяма човешка и финансова цена. Така че поставете всички тези въпроси, ако ще трябва да обсъждаме справедливостта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
За следващо изказване – народният представител Георги Божинов, след него – народният представител Велизар Енчев, а след него – народният представител Станислав Станилов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз, Георги Божинов, съм първо поколение комунист и ресоциалист.
РЕПЛИКА от ДПС: Голяма работа!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Всички мои предшественици, които са били народни представители, кметове, антифашисти и общественици, са били дейци на Българския земеделски народен съюз. Аз не се срамувам от историята, борбите и съзиданието... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за тишина в залата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: ...на моята партия, която даде много на България и на българския народ.
Аз, като Янаки Стоилов, не отричам, че наред с възхода, съзиданието е имало грешки, нарушения, дори и престъпления. Няма такъв миг в човешката история, който да не носи и едното, и другото в себе си.
Ораторите преди мен разкриха правната несъстоятелност на този текст. Аз го определям като жалка патерица за призната политическа немощ. Защо вносителите се опитват да приравнят 45 годишната история на България, наричана от тях „комунистически режим”, с престъпления, извършени по това време? Кои са техните политически мотиви днес? Те не могат да сравняват, да се съизмеряват и да признават, че в тези 45 години, когато е имало и престъпления, и нарушения, България се избави от безпросветността (шум и реплики от РБ), България стана развита и цивилизована държава (реплики на народния представител Атанас Атанасов), България достигна високи върхове в науката, техниката, културата и извоюва заслужено място в културната и цивилизационна човешка реалност. (Реплики от РБ.)
Това Вие не може да признаете и да обясните как новите политически реалности водят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, тишина в залата!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: ...до бедност, до безпросветност, до това да не можеш да се лекуваш и това да нямаш доблестта да се противопоставиш на разрушителни процеси, като тези, които водят до миграцията на хиляди и милиони хора.

Уважаеми дами и господа, като човек, който се е занимавал с теория на познанието, съм стигнал до извода, че за силата на човешката мисъл се съди от лекотата, с която се движи от конкретното към общото, абстрактно-теоретичното и се връща към практиката. Затова, разчитайки на Вашата интелектуална мощ, ще обобщя моето изказване с едно изречение, а то е, че авторитарната държава не е най-доброто, но тя не е по-лоша от разрушената държавност и липсата на държава!
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): А шестнадесетата република?!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Затова, уважаеми генерал Атанасов, за разрушаването на държавността и на държавите няма да има давност! Лошото е, че не тези, които са го причинили, и тези, които като клькьори, включително от тази трибуна са присъединявали България към коалицията на желаещите, ще носят отговорност! Цената плащат народите и днес това става пред очите Ви! Тръгнете от тази конкретност и се върнете към размисъл, за да покажете, че можете да носите отговорност. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов.
Има ли реплики или лични обяснения?
Заповядайте за реплика, господин Хамид.
Методи Андреев – втора реплика. За индукцията и дедукцията.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Божинов, не очаквах точно от Вас да говорите за грешки и нарушения, когато става въпрос за престъплението на века! Срещу огромна част от българските граждани бе извършен истински геноцид. (Ръкопляскания от ДПС.) Стотици хиляди български граждани бяха принудително изгонени от Република България. Стотици загинаха в лагерите, а Вие говорите за грешки и нарушения. Нямате право на такива изрази тук, от тази висока трибуна! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Народният представител Методи Андреев – втора реплика.
Петър Славов – трета реплика.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Божинов, в този минорен тон, в който се изказахте, би трябвало да говорите за престъпления, които са вършени точно по време на комунистическото управление. Този тон е много подходящ.
Нашето Народно събрание обаче не е изповедалня. Това, че Вашите души се терзаят, терзаят се 25 години – как така от правоверни комунисти станахте богати, милионери, олигарси?! (Шум, реплики и единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Как така повечето от всички предприятия са Ваша собственост?! Това нещо не можете все още да възприемете. Това нещо Ви терзае, терзае Ви! И призраците на Вашите бащи и дядовци Ви терзаят.
Пак казвам: прави впечатление, че днес социалистите са особено честни към нас. Започват да разказват историята на своите семейства. Ние знаем историята на Вашите семейства. Няма нужда да губим времето на Народното събрание.
Днес имате два пътя: или да докажете, че сте част от кървавата история на Българската комунистическа партия, или да покажете, че сте модерна, лява социалдемократическа партия. Това днес е Вашата дилема. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Андреев.
Трета реплика – народният представител Петър Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Божинов, вземам думата, за да Ви обърна внимание, че коментираме текст, който визира извършени престъпления. Не коментираме житейската история на един или друг човек. Сигурен съм, че много от нещата, които казахте за Вас и Вашето семейство, са така. Те обаче нямат отношение към конкретния текст.
Говорим за хора, извършили изключително тежки престъпления през тези години, които не са получили преследване от закона и са останали ненаказани, тоест има несправедливост, която трябва да бъде поправена. Това е текстът, който предвиждаме: предвиждат се наказания за извършени престъпления, от които дадени лица по силата на заеманото обществено положение тогава, са се измъкнали.
Що се касае до авторитарните режими, в далечната вече 2000 г. Народното събрание е дало оценка за този режим и го е обявило за престъпен. Дори Вие и Вашата партия, които оттогава насам управлявахте няколко пъти, не отменихте този Закон, което приемам за знак, че сте съгласни. Нека не даваме различни оценки от това, което парламентът вече е дал като оценка на комунистическия режим в България, а именно, че това е един престъпен режим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Господин Божинов, заповядайте за дуплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми репликиращи народни представители! С Вашите реплики не ме накарахте да преразгледам, преосмисля и променя нито една дума от това, което казах.
Господин Славов, когато Вашият баща беше в Главна прокуратура в тези и близки до тези времена, защо не беше такъв достолепен борец срещу тези явления тогава, ами сега Вие подскачате?! (Смях и единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
РЕПЛИКА ОТ БСП: Защото е гузен.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Второ, за термина „геноцид”, има голяма политическа борба около съдържанието на този термин и оценката на определени събития и процеси. Не искам хора, които отричат арменския геноцид, да искат да разпространят това понятие и върху други процеси, които са достойни за отрицание, но нямат тези параметри.
Уважаеми народни представители, моята реч имаше една цел и един смисъл: когато искате така да съдите миналото, бъдете на тази висота, когато днес протичат процеси и се вземат решения, които водят до по-големи трагедии на милиони хора и застрашават Европа, а раболепно се мълчи пред факторите, които преценяват тези процеси, това е жалкото и достойно за отрицание! (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов.
За изказване има думата народният представител Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Слушайте внимателно!
Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Тук твърде много някои колеги от средната част на залата, които визирам, но не по име, за да не им дам удоволствието да вземат реплика, говорят за криптокомунизъм и криптокомунисти.
Време е да се говори, след като имате предвид криптокомунизъм и криптокомунисти, за криптофашизъм и криптофашисти в този парламент! (Шум и реплики от ГЕРБ. Единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Ще се докажа и ще се аргументирам защо в този парламент има криптофашизъм. Само внимавайте, след малко ще говоря за Холокоста и ако искате да възразявате, имайте предвид, че Вашите американски приятели моментално ще Ви вкарат в правия път!
Защо, питам аз, в този Закон се твърди, че не се изпитват по давност наказателно преследване и изпълнението на наказанията по отношение на тежки престъпления против правата на човека в периода 1944 – 1989 г.? Защо сте пропуснали няколко месеца по-рано, 7 – 8 месеца по-рано, когато са извършени тежки престъпления без давност, някои от които все още са живи? Става дума за разстрела на деца – десетина деца с техните родители, в Ястребино. Това какво е, господа от дясно, най-вече и Вие от центъра, които слава Богу сега мълчите, тъй като сте гузни, че сте наследници на тези партии?
Искам да Ви обърна внимание, уважаеми колеги от средата и от дясно, от международноправна гледна точка, че Народният съд в България беше създаден в резултат на споразуменията в Ялта и Потсдам, подписани от лидерите на Съветския съюз, Съединените американски щати и Великобритания, а също така към тях се присъедини и съвоюваща Франция.
По този повод, никой от Вас няма юридическото право от вътрешна и от международноправна гледна точка да оспорва присъдите на Народния съд – не че всички присъди на Народния съд са били справедливи, не искам да кажа това.
Но като говорим за справедливост, тъй като чувам реплики, нека да кажа, че в Народния съд, авторите на Народния съд и 70% от членовете на Народния съд са членове на БЗНС, членове на Социалдемократическата партия, а Вие от БЗНС имате министър на отбраната, който е най-големият криптофашист, мога да кажа най-спокойно. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Енчев, на основание чл. 156, ал. 1 Ви отстранявам от заседанието за обида на Народното събрание и на министър. (Силен шум и реплики в залата.)
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: И господин Методи Андреев, който използва понятието „Криптокомунист”. (Народният представител Велизар Енчев продължава да говори на изключени микрофони. Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и възгласи от БСП ЛБ: „Фашист, фашист!”, „Защо го гоните?”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: За следващо изказване думата има проф. Станилов.
Моля, квесторите да отстраните народния представител Велизар Енчев от залата. (Реплики от БСП ЛБ.)
Има още желаещи ли?
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): На какво основание да се отстрани от залата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прочетете чл. 156 и ще разберете защо. (Реплики от БСП ЛБ.)
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): За нас тази дискусия може да бъде оценена с една-единствена фраза, че вадите на умряло куче нож.
Колко души от тези, които Вие се заканвате да санкционирате по този Закон, са живи? Но защо правите това? Правите го, за да продължи напрежението в обществото и да отклоните вниманието на обществото от наистина актуалните негови проблеми, от чудовищните предизвикателства, пред които е изправен българският народ и Европа. И в тази връзка, аз няма да се разпростирам на дълго и на широко, искам да Ви попитам, колеги отдясно и всички останали в залата, когато Парламентарната група на „Атака” в два предишни свои мандата внесе Проекторешение на Народното събрание за геноцида над българския народ в Османската империя 1396 – 1878 г., защо гласувахте всички „против”? Защо гласувахте „против”? Тогава казусът за давността беше ли валиден или не беше? Имаше ли давност или нямаше? (Реплики от Реформаторския блок.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, не се обаждайте от залата.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Имаше ли давност, колеги, за периода 1925 – 1934 г., когато бяха убити хиляди българи, начело с грандиозния европейски поет Гео Милев? Това какво беше? Геноцид ли беше? Колко души бяха убити във възродителния процес, че го наричате геноцид? Както и да го оценявате. Колко българи бяха изтребени за половин хилядолетие геноцид в Османската империя, а Вие не гласувахте това? И сега ще гласувате този куц и с двата крака Закон, от който нищо няма да излезе!? Нищо няма да излезе! Само се разбърква напрежение в обществото. Просто Ви се удивлявам. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака” и БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Станилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Попов – първа реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми проф. Станилов, Вие пропуснахте и някои факти от нашата история, но ще ги припомня с риск да бъда и аз отстранен от тази зала. Ще Ви припомня безсмъртния Вапцаров и неговото:
Какво тук значи някаква си личност?!
Разстрел, и след разстрела – червеи.
Това е толкоз просто и логично.”
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): Какво общо има тук Вапцаров?
ФИЛИП ПОПОВ: Жертва на фашизма.
Ще Ви припомня колоса Гео Милев – жертва на фашизма! Ще Ви припомня Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Нова Загора, бившата Старозагорска област и най-мрачния период от новата ни история 1941 – 1944 г., даващи ясен отговор на появилия се през последните години спекулативен и манипулативен въпрос дали е имало фашизъм в България?
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): Господин Председател, къде е репликата?
ФИЛИП ПОПОВ: Всеки един демократ българин неминуемо би следвало да остане потресен от дивашкото беззаконие, което е царяло в уж просветната българска монархия. Фашистки банди са кръстосвали страната и сеели смърт без съд и присъда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Каква е репликата към проф. Станилов?
ФИЛИП ПОПОВ: От домовете им са били отвличани цивилни мъже, жени и младежи, за да бъдат жестоко инквизирани в полицейските участъци. Били са бесени, биени и екзекутирани от пияни екзекутори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Попов, моля да си правите репликата към проф. Станилов.
ФИЛИП ПОПОВ: Защо уважаемите вносители на този Законопроект са се изчерпали със „след 1944 г”? Нима жертвите преди 1944 г. на престъпления са по-малко жертви?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Попов, моля Ви, ще Ви отнема думата, ако не отправите реплика към проф. Станилов.
ФИЛИП ПОПОВ: Репликата ми е към професора, защото той пропусна тези факти. И затова напомням.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Слушам Ви, каква Ви е репликата?
ФИЛИП ПОПОВ: Най-добре е да ми отнемете думата – това го можете най-добре – и да ме изгоните от залата. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ и БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика има ли? Няма.
За изказване – народният представител Мартин Димитров.
Извинявайте, проф. Станилов дуплика? Отказвате се.
Заповядайте, господин Димитров. (Реплики и шум в залата.)
Моля Ви ред в залата. Литературните разбори нека да спрат дотук.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, искам да Ви върна на същината на разговора.
Днес парламентът може да вземе по този въпрос само две решения. Първото, правилното, е да кажа следното: няма давност за престъпления на комунизма, те ще бъдат преследвани. Това е едната възможност. Другата възможност, която ни се предлага, основно от БСП и от „Атака”, те казват така: всички правителства били еднакви, по време на всякакви правителства ставали грешки, ставали престъпления и това оправдава, по техните думи и по тяхната философия, комунистическия режим. Тоест ние имаме само две възможности днес, уважаеми дами и господа.
И да Ви кажа честно, мен ще ме бъде срам, ако решението на Българския парламент е да оправдае комунистическите престъпления, както би ме било срам, ако оправдае престъпленията на фашизма.
Така че днес ние можем да вземем само едно честно решение към българските граждани.
Признавам, че хич не ми е приятно една партия, която има председател на европейските социалисти, една партия, която твърди, че е скъсала с комунизма, да излизат тук нейни представители и да казват, че били първо поколение комунисти – социалисти, което не знам какво значи. Ти си или комунист, или социалист. Как си хем комунист, хем социалист бе, хора? Вие какви сте? Комунисти ли сте или сте социалисти? (Реплики от БСП ЛБ.) Не може и двете! Крайно време е да изберете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Димитров, да се концентрираме върху текстовете.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Съгласен съм, господин Председател, прав сте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Крайно време е да изберете и крайно време е българският парламент да каже истината: не може да има давност за тези престъпления. По време на комунизма голяма част от елита на България бяха убити. Бяха убити интелектуалците, бяха убити едни от най-качествени българи. Друга част беше пратена по лагери. Искате ли за тези престъпления да има отговорност?
Да, част от тези хора са починали наистина, но за другите не искате ли да има справедливост? В крайна сметка става въпрос за справедливост, дами и господа. Не искате ли справедливост? Не искате ли за хората, които са извършили престъпления по време на комунизма, да им се потърси отговорност дори сега, ако това до мента не е направено? Защо? Защо бягате от решаването на този въпрос?
Един колега народен представител каза: това било много отдавна и по тази причина не било важно. Важно е. Много е важно, защото за част от тези престъпления няма възмездие и няма справедливост. И ако днес парламента вземе друго решение, ще ни питат нас: „Защо така гласувате, бе, хора?” И не само от центъра, не само дясното, ще питат всяка една парламентарна група. Даже тези, които са повярвали, че БСП са вече европейска социалдемокрация, и Вас ще Ви питат. Ще Ви питат: как можете да гласувате по такъв начин, пък да имате председател на европейските социалисти? Трябва да имате председател на европейските комунисти по-скоро тогава. Би било по-честно и по-правилно в крайна сметка.
Така че, уважаеми дами и господа, аз искам да се обърна към ценностите на всеки един от Вас, към съвестта на всеки един от Вас, към всеки един народен представител. Искам дори да Ви помоля: нека след това гласуване да гледаме и хората право в очите. Да не се окаже, че днес парламентът, поради липса на кворум или поради това, че някой не е бил в залата, или поради това че някой е избягал от гласуването, или по някаква друга причина да се окаже, че за престъпленията на комунизма е дал индулгенция. Няма място за такива индулгенции. И никога не е късно, както каза германският президент, никога не е късно за понасяне на отговорност.
Между другото, аз забелязах, че хората от Държавна сигурност особено много се притесняват от този текст. Те си знаят защо. Те си знаят какво са правили тогава. Те си знаят в какво са се забъркали. Те си знаят какви човешки съдби са разсипали. Те си знаят и затова няма и да гласуват днес. Но всички останали, всички ние, които се наричаме демократи, когато става въпрос за престъпленията на комунизма и фашизма, имаме само един избор и той е да въдворим справедливост и да гласуваме за това да няма давност. И който е извършил такива престъпления, да понесе своята отговорност. Така че колеги, гласувайте „за”, за да покажем, че България няма друга алтернатива, освен европейската интеграция, освен демократичните ценности, освен пътя към доброто. И сме готови да накажем злото дори години след това. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Първа реплика – господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Димитров, Вие явно не можете да разберете, че едно престъпление е престъпление, независимо дали е извършено от комунист, социалист, демократ, анархист, монархист и прочие. Вие в момента с този текст вменявате, че поради някакви комунистически убеждения на определени лица съставът за извършено престъпление следва да бъде квалифициран. Абсолютно безумие! Повтарям – абсолютно безумие!
Освен това Вие не правите разлика между комунизъм, тоталитаризъм, социалдемократизъм, социализъм и прочие. Защо тогава да не се вкара в този Наказателен кодекс и във Вашите предложения и сега – от сегашното „демократично” управление. Престъпления, извършени от лица, заемащи длъжност в демократичното управление на България след 2000 г., примерно. Или преди 1944 г. (Реплики от ГЕРБ и РБ.) Да, ама не сте предложили този текст с ясното съзнание, че трябва да се вкара единствено в този период по чисто политически, долни, наистина долнопробни съждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Попов.
За следваща реплика – проф. Станилов, имате думата.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Колегата Мартин Димитров каза, че ние от „Атака” сме изравнявали всички престъпления на всички правителства и така нататък, което не беше вярно. Не съм казвал такова нещо. Само напомних някои епизоди от българската история, и точно този епизод 1925 – 1934 г., който спомена господин Димитров.
Искам да Ви припомня само една реплика на известния комунистически вожд Георги Димитров, който е написал тогава в „Работническо дело” – едно нелегално издание, че Септемврийското въстание е издълбало дълбока пропаст между двете страни на българския народ, която никога няма да бъде запълнена. И е бил прав – сега тази дискусия тук доказва колко той е бил прав, за Ваше и за мое лично съжаление.
Поначало нашата идеология е такава – ние смятаме, че догмата на комунизма и догмата на либертарианството, което Вие изповядвате, са едни и същи, две страни на едно и също нещо – унищожение на човешката цивилизация. Това е нашето виждане.
Онова, което става в момента в света и в Европа, е доказателство, че тази догма ни изправя пред новото велико преселение на народите, което ще унищожи европейската цивилизация, както през IV, V век я е унищожило! Историята се върти и върви по спирала! Това е повторение на онова, което е направено преди 1500 години! Това е повторение! И се вижда, и е резултат от Вашата догма, не от комунистическата, за съжаление, защото комунистическата се провали, преди да извърши такова нещо. А щеше да го извърши, ако не беше се провалила. Проваляте се и Вие, нищо че ми се присмивате от тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Станилов.
Заповядайте, господин Генов, за трета реплика.
След това има три процедури – от народния представител Светлин Танчев, от ген. Атанасов и от Станислав Иванов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Димитров, колегата преди малко каза, че престъплението си е престъпление, когато е извършено. А за пропастта, която в момента продължавате да отваряте, каза колегата преди мен.
Аз искам да Ви попитам: ще отменим или ще продължим давността за извършени престъпления на оправдани хора и сега от българския съд? (Реплики от БСП ЛБ.) Какво мислите Вие по този въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов.
Господин Димитров, заповядайте за дуплика. (Оживление, шум и реплики.)
Моля Ви за ред в залата.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Репликите показаха и дълбоко неразбиране на проблема. Той е следният. Който е извършил престъпление по време на комунизма, е нямало справедливост и отговорност за него, защото е бил защитен от комунистическата партия – по тази причина. (Реплики от БСП ЛБ.)
Сега който извърши престъпление, уважаеми дами и господа, той носи и наказателна отговорност. Всеки може да подаде сигнал. Това, което е извършил (реплики от БСП ЛБ), ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не се обаждайте от място.
МАРТИН ДИМИТРОВ: ...може да бъде написано и в българската преса, да носи всякаква отговорност. Докато по време на комунизма няма нито демократична преса, нито демократично обвинение – каквото каже Комунистическата партия, това се случва. Затова много хора са извършили престъпления и никога не са понесли отговорност. Това е целият проблем, това е същината на проблема. Защото са били защитени от Комунистическата партия, която не е позволявала срещу техни хора да има обвинение и да се носи отговорност. Това е проблемът, който днес решаваме. И не се правете, че не го разбирате – разбирате го.
И както ние приравняваме комунизма на фашизма, защото и двата режима са тоталитарни и са срещу човека, и са извършители на многобройни престъпления, Вие толкова години по-късно продължавате да защитавате един тоталитарен режим, като комунистическия. Това показва всъщност, че не сте се променили, уважаеми колеги, за което аз съжалявам.
Обръщам се към останалата част на парламента за последен път: уважаеми колеги, моля Ви това Народно събрание да бъде на висотата на страна – членка на Европейския съюз, която е показала, че гледа напред, а не назад. Този, който е извършил престъпление, ще носи отговорност за това, независимо кога го е извършил!
Ние смятаме и българският парламент смята, че трябва да има наказания за извършените престъпления. Това е знак и за хората, които в момента мислят да извършват някакви престъпления. За никого не трябва да има вратички, за никого не трябва да има измъкване, а трябва да има категорична отговорност.
Уважаеми дами и господа, отново казвам, имаме само два избора. Единият е да кажем: който е извършил престъпление по време на комунизма, дори сега ще понесе отговорност. Другата възможност е това, което ни предлага левицата – защото било отдавна, защото не се знае дали били живи хората, защото всички правителства били еднакви, нямало смисъл от това.
Има смисъл – вярвам във Вас колеги, да бъдем решителни днес. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Първа процедура – народният представител Светлин Танчев.
Силно се надявам процедурите да са едни и същи.
СВЕТЛИН ТАНЧЕВ (БДЦ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председателстващ.
Уважаеми колеги, благодаря Ви за историческите анализи, които направихте, за уроците, които ни преподадохте, но смятам, че това е тема, която вълнува стотина човека, а в програмата ни за седмицата има достатъчно важни законопроекти, които интересуват и бизнеса, и пенсионерите, и училищата, и учениците. Нека преминем към гласуване. По темата чухме всички аргументи. Определено и от ляво, и от дясно престъпления са се вършили – осъден политик в България досега няма. Така че нека вървим към нещо прагматично, а не просто да плашим гаргите и духовете и да си говорим за времена, които са отминали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Какво предлагате?
СВЕТЛИН ТАНЧЕВ: Предлагам прекратяване на дебатите и да преминем към гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Народният представител Атанас Атанасов – процедура.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще си направя процедурата, но все пак се изкушавам само две изречения да кажа преди това. Искам да се обърна към колегите, които са се занимавали с наказателно право и може би са забравили определени обстоятелства от най-близката ни история. Хубаво е да се припомнят тези неща.
Не помня точната година – ще направя справка, ако е необходимо, но искам да припомня, че в нашето наказателнопроцесуално право някъде докъм 70-те години съществува една разпоредба, че не може да бъде подвеждан под наказателна отговорност военнослужещ, без съгласието на неговия началник. Репресивният апарат на комунистическия режим – можело е да бъде даден на съд, ако се съгласи началникът, респективно партийният комитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за процедурата, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ: Бях длъжен да го кажа това нещо. Ако не съм прав, нека някой да ме опровергае.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Каква Ви е процедурата?
АТАНАС АТАНАСОВ: Процедурата ми е да прекратим с всичко това и да преминем към гласуване. (Реплика от БСП ЛБ.)
Кое не може?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Разбрах Ви процедурата. Благодаря Ви.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Може ли още един да излезе и да каже същото?
АТАНАС АТАНАСОВ (встрани от микрофоните): Кажете нещо за това, което казах!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Третата процедура същата ли е? Същата е.
Има ли обратно становище? (Продължаващи реплики между народните представители Атанас Атанасов и Янаки Стоилов.)
Моля Ви за ред в залата.
Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Светлин Танчев, за прекратяване на разискванията.
Гласували 144 народни представители: за 121, против 22, въздържал се 1.
Предложението е прието, което означава, че преминаваме към гласуване.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Филип Попов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 149 народни представители: за 31, против 95, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционното предложение, направено от народния представител Петър Славов от парламентарната трибуна. То е: думата „определени” да бъде заменена от „ръководни”.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 89, против 27, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване редактирания от Комисията текст на вносителя за § 2, заедно с редакционното предложение, направено от Петър Славов от парламентарната трибуна.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 109, против 25, въздържали се 13. (Ръкопляскания от ГЕРБ и Реформаторския блок.)
Текстът на § 2 по доклада на Комисията е приет.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, правя процедура по прегласуване. С тези аплодисменти току-що показахте нищетата на българския парламент. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) С този така гласуван текст Вие осъдихте...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: На основание чл. 156, ал. 1 Ви отстранявам от пленарната зала. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
ФИЛИП ПОПОВ: Само че ако не бяхте вкарали този период... Ботев също е бил комунист, и Вие го осъдихте току-що. (Силен шум и реплики, тропане по банките и свиркане от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля процедура по прегласуване.
Ако за Вас нищета на българския парламент не е обида на Народното събрание и Вие се чувствате добре от това определение, браво на Вас! Браво! (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Изгони всички! Хайде, изгони всички!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата! (Силен шум и реплики.) Ред в залата!
Квесторите, ред в залата, ако обичате.
Прегласуване, ако обичате.
Гласуваме отново § 2 по доклада на Комисията, уважаеми колеги.
Гласували 148 народни представители: за 111, против 30, въздържали се 7.  
(Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
Параграф 2 е приет.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Вземам думата, за да обясня защо гласувах против този безумен текст, който днешните псевдодемократи, в борбата си срещу историята, наложиха на днешното Народно събрание. Това е бланкетна норма, която няма нищо общо с правото, бланкетна норма, която се родее с фашистките закони, които са приемани преди 1944 г., и точно това предложиха и гласуваха днес управляващото мнозинство.
В борбата си за демокрация и за намиране на оправдание за състоянието на днешна България Вие воювате с химерите от миналото, с историята и затова не се посвенихте да погазите и Конституцията, и да използвате Наказателния кодекс за средство срещу борбата с историята. Няма да успеете и никой няма да Ви повярва. (Депутати от ДПС напускат залата.)
Народът знае какво е била България, знае какво е сега, и знае къде е истинското й развитие. Не е това, което Вие предлагате. Раздялата на народа и на обществото не е пътят, който ще изведе България напред. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кой ще я изведе? Кой – БСП ли?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Горов – втори отрицателен вот.
ДИМИТЪР ГОРОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах „против” не защото времето е било отдавна, не защото не трябва да се носи отговорност за престъпленията в минало време. Гласувах „против” една много проста причина – лицемерието, с което се предлага този текст именно в момента.
Ако бяхте предложили капитанът, който е застрелял ястребинчетата в село Ястребино, да получи своето наказание към днешна дата, щях да подкрепя този текст, а не същият този човек да стои на паметна плоча до НДК.
Ако бяхте предложили офицерите, които са убили партизаните до село Радювене, да получат своето наказание, щях да гласувам „за”.
Ако бяхте предложили същите тези убийци, които са убили ятаците в село Александрово, и редица други хора в цяла България да получат своите наказания към днешна дата, щях да гласувам „за”.
Но Вашето лицемерие няма край. Вие смятате, че единствените престъпления, които могат да бъдат наказвани към днешна дата, с дистанцията на времето, е периодът 1944 – 1989 г. Това е лицемерие, което няма как да бъде подкрепено от нормални хора, а тези, които са убивали деца по път и над път в България, да получават индулгенции и да стоят по паметни плочи на възпоменания. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Горов.
Доцент Михов, заповядайте – трети отрицателен вот.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Господин Председател, госпожи и господа! Гласувах „против”, защото исках да изкажа своите аргументи не в дебата, а след него.
Гласувах „против”, защото този текст се превърна в политически дуел между левицата и десницата с конюнктурни цели, да не кажем, предизборни цели. Той няма никаква нито правна, нито историческа стойност. Вън от съмнение е, че престъпленията срещу човечеството, извършени в епохата на комунизма, и на който да е друг авторитарен или тоталитарен режим, не подлежат на давност и историята ще изкаже и вече е изказала присъдата, но днес видяхме замерването с историческа митология и кръстосването на ръждиви исторически шпаги, от които дори и не изхвърчаха искри.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Кой предизвика това?
МИЛЕН МИХОВ: Гласувах „против”, защото възраждането на тази тема по един законодателен път държи отворена раната на Гражданската война в България в периода 1919 – 1948 г.
Защото чопленето в историческите рани води до разделение на нацията, до противопоставянето на българите на наследници на комунисти и фашисти, на наследници на леви и десни. Никой син не се срамува от своите родители и от своите бащи. Необходимо ли е да противопоставим синовете на офицерите и на партизаните?! До какво ни води това?! И какво ни дава, когато войната се връща в Европа, когато ни заливат вълни на бежанци?! 
А ние възраждаме противопоставяне! (Частични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, доц. Михов.
Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
С риск и аз да бъда изгонен от залата, надявам се, че ще ме оставите в двете минути да направя реплика относно начина на водене.
Господин Председател, възразяваме срещу несъразмерното наказание на нашия колега Филип Попов! Вие го отстранихте от залата по време на правене на реплика, без да обиди нито един народен представител, без да обиди нито един министър. Остро възразяваме срещу този подход за водене на заседанието. Тук, преди него, на тази трибуна имаше поне пет народни представители, които можеха да бъдат отстранени от залата за обида към цели поколения български граждани! Но Вие това не го направихте! Вие изгонихте нашия колега за това, че възрази, че направи реплика на изказване, което явно Вие не възприемате.
Призоваваме Ви да освободите трибуната до края на днешното заседание и да дойде председателят на българския парламент, за да води. Явно Вие не можете. Изпускате си нервите и злоупотребявате с правото си да отстранявате народни представители! Благодаря. (Радостни възгласи от БСП ЛБ, тропане по банките и реплики: „Оставка, оставка!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Свиленски.
Моля за ред в залата! (Тропането по банките и възгласите „Оставка, оставка!” от БСП ЛБ продължават.)
Тъй като най-вероятно може би само господин Свиленски не е имал време да прочете чл. 156… (Възгласи от БСП ЛБ: „Цецка, Цецка, Цецка!”. В пленарната зала влиза председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Моля за ред в залата!
Преди това се надявам да не ми отнемете правото на минутите, които и аз имам.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Всичко ще ти отнемем!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще Ви е трудно.
Ето чл. 156, т. 1. Явно не сте имали време да прочетете т. 1 – как се отстранява народен представител. Първият текст е: „Оскърбява Народното събрание”. Прочетете си стенограмата. Той каза: „Нищета на българския парламент”. Заради това го отстраних. (Тропане по банките от БСП ЛБ. Цецка Цачева заема председателското място. Ръкопляскания от ГЕРБ с възгласи: „Браво, браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, предлагам да се успокоим и да продължим работата ни.
Що се отнася до наложеното дисциплинарно наказание, има процедура по нашия Правилник, по която може да се оспорва това наказание. Ще бъде разгледано съобразно текстовете в нашия Правилник и ще се произнесем.
Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, аз вземам думата по начина на водене за това, което става в ръководството на Народното събрание. Госпожо Председател, предлагам Вие по собствена инициатива да промените наказанието на господин Попов. Да, наистина той използва изрази, които накараха господин Главчев като председател на заседанието да реагира, но в случая трябва да се има предвид, че по време на различни действия и заседания българският парламент проявява значителен политически недостиг, защото всъщност нищетата на парламента е по-рязък начин, за да се каже същото. Ясно е, че в този случай не само според господин Попов, а според цялата ни парламентарна група българският парламент не беше на нивото на своята роля, която по принцип трябва да изпълнява.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това е Вашето мнение.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Затова при съответното гласуване той каза, че парламентът е проявил тази нищета. Аз смятам същото и затова Ви предлагам да намалите неговото наказание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов, ще се съобразя с Вашето мнение тогава, когато по надлежния ред съм сезирана от заинтересования колега. Много добре знаете, че нямам такова правомощие и ако аз го направя, на мен ще ми искате оставката.
Нека да продължим с чл. 3.
Колеги, днес е Празникът на София. В 11,30 ч. по време на почивката, Столичната община се е съобразила, поканени са и народните представители да присъстват…
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Дали ще има достатъчно домати?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да ни информирате, господин Стоилов, ако имате информация за количеството на доматите.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Те са информирани!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Слушаме Ви, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо Председател.
По § 3 Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 3.
Гласували 107 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 3:
(...)
 Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на § 8 по вносител, който след редакция на Комисията става § 6 в доклада на същата.
Моля, гласувайте.
Моля прекратете гласуването.
Поименна проверка.

Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - тук
Ангел Петров Найденов - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Бойка Грозева Маринска - отсъства
Борис Борисов Станимиров - отсъства
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - тук
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Алексиев Николов - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - отсъства
Валентин Любенов Павлов - отсъства
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валентин Стефанов Василев - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Вяра Михайлова Церовска - тук
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - отсъства
Георги Стоянов Кадиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гроздан Спасов Караджов - отсъства
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Дарин Иванов Димитров - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - тук
Димитър Андреев Делчев - отсъства
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - отсъства
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - отсъства
Димитър Спасов Димитров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Танев Танев - отсъства
Димитър Христов Желев - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Кирилов Иванов - отсъства
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Пенков Иванов - отсъства
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - отсъства
Иван Тодоров Димитров - тук
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Иванова Коцева - тук
Искрен Василев Веселинов - отсъства
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Андонов Котев - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Добрева Маринова - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Иванов Марков - тук
Красен Георгиев Кръстев - отсъства
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Красимир Илиев Богданов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Петров Петров - тук
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Арангелова Ковачка - отсъства
Красимира Пенева Анастасова - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кънчо Янев Филипов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Димитров Христов - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Манол Трифонов Генов - тук
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - тук
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - тук
Мая Божидарова Манолова - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милен Василев Михов - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - отсъства
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - тук
Радан Миленов Кънев - тук
Радослав Любчов Стойчев - тук
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Петров Петров - отсъства
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Димитров Христов - тук
Румен Динев Желев - отсъства
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Салиха Хакиф Емин - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - отсъства
Слави Пенчев Бинев - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Снежана Георгиева Дукова - тук
Станислав Георгиев Иванов - тук
Станислав Димитров Анастасов - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук (Реплики.)
Станислав Георгиев Иванов от Реформаторски блок също е тук
Стефан Георгиев Кенов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - тук
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Султанка Димитрова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - отсъства
Ферихан Илиязова Ахмедова - отсъства
Филип Стефанов Попов - ясно е, че отсъства
Хамид Бари Хамид - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Георгиев Тодоров - отсъства
Хюсеин Хасан Хафъзов - тук
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Цветомир Цвятков Михов - отсъства
Цецка Цачева Данговска - отсъства
Чавдар Георгиев Георгиев - отсъства
Чавдар Славчев Пейчев - отсъства
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Шабанали Ахмед Дурмуш - тук
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Явор Илиев Хайтов - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Янко Александров Янков - тук
Допълнително влезли по време на проверката: 

Алиосман Имамов, Ангел Найденов, Борис Ячев, Валентин Радев – беше си тук и по време на проверката, Айхан Етем, Димитър Делчев, Валентин Алексиев Николов, Даниела Савеклиева, Илиан Тодоров, Валери Сименов, Гроздан Караджов, Красимир Велчев, Иван Вълков, Красимир Каракачанов, Милен Михов, Мустафа Карадайъ, Станислав Станилов, Валентин Николов, Таско Ерменков, Хасан Адемов – беше тук по време на проверката, 
Георги Ковачев, тоест 19 допълнително записани. 

Четин Казак, също е бил, само за протокола, въпреки че и без него имаме кворум.
Има кворум, може да продължим.

 

ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на Закона да се измени така: Преходни и заключителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат § 34 и § 35:
§ 34. Висящите производства за престъпления по чл. 167, ал. 2, чл. 168а, чл. 343, ал. 3 и 4 и по чл. 344, ал. 1 се довършват по досегашния ред.”
§ 35. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр...) в чл. 22, ал. 1, т. 4 думите „чл. 158а, ал. 2” се заменят с „чл. 158а, ал. 4”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за нови параграфи 34 и 35 със съответното им съдържание по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 30 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става параграф със съответна номерация:
Параграф 2 се прилага и по отношение на престъпленията, за които давностните срокове вече са изтекли.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става параграф със съответна номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ):  
Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители!
 В тези последни параграфи се връщаме към темата, която днес най-много обсъждахме в началото на Законопроекта – премахване на давността. 
Тези текстове са логично продължение на това спорно решение и всъщност представляват противоречие на принципа, че в наказателното право се прилага по-благоприятният закон. 
Това е и конституционно начало, и се поставя въпросът: като гласувате тези текстове, как тези текстове ще бъдат прилагани в противоречие с основните начала на правото?
Разбирам защо те са Ви необходими – за да дадете продължение на една неосъществима идея, но съм длъжен да обърна внимание върху този факт. 
Разбира се, ние ще гласуваме „против” тези текстове. 
Дори и приети, те могат да бъдат оспорвани, защото противоречат на норми, които са от по-висок ранг. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Стоилов? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията по принцип в подкрепа на вносителя по § 31 в нова редакция на Комисията, която е номерирана като § 36 по доклада.
Гласуваме § 36 по доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 67, против 19, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател!
Част от групата не успяхме да гласуваме, затова моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги!
Гласували 94 народни представители: за 67, против 19, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя по
 § 32, който става § 37 по доклада, но, пак казвам, ще има нова номерация след окончателното приключване на второто четене на този Законопроект.
Гласували 91 народни представители: за 65, против 18, въздържали се 8.
Предложението е прието. 
 
Предложението е прието, а с това и на второ четене 
измененията в Наказателния кодекс.
Връщаме се на Законопроекта за предучилищно и училищно образование.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Може ли процедура, госпожо Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Може процедура, господин Стоилов. Заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, от името на Парламентарната група на БСП искаме 20 минути почивка, за да може поне по следващия закон работата да не бъде като по този, който току-що приключи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекъсване на заседанието до 14,15 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да влязат в залата.
Господин Стоилов го няма, поиска прекъсване, за да се мобилизираме за гласуването. (Реплики.)
Ефектът е обратен от това, което виждам в залата.
Слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
 (...)


Тук за пореден път ще прекъснем този Закон, тъй като времето на пленарното заседание изтича след секунди.
Съобщения за Парламентарен контрол на 18 септември 2015 г., 11,00 ч., петък.
(...) 


Закривам пленарното заседание.
Утре редовно пленарно заседание – начален час 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 16.03 ч.)Председател:

Цецка Цачева
Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Явор Хайтов

Секретари:
Георги Търновалийски
Юлиан АнгеловСвързани теми :

  


Парламентът премахна давността за преследване на престъпленията на комунистическия режим
Написано от Христо Христов, сайт DESEBG.COM
Петък, 25 Септември 2015 18:05
БЕЗ ДАВНОСТ : В РУМЪНИЯ ОСЪДИХА НА 20 ГОДИНИ ЗАТВОР НАЧАЛНИК НА КОНЦЕНТРАЦИОНЕН ЛАГЕР ПО ВРЕМЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ


Методи Андреев: Има съпротива за отпадане на давността за престъпленията на комунистическия режим

19 юни 2015г.
ДАВНОСТТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ ПАДА!

СПРАВЕДЛИВОСТ : Законопроектът за давността, внесен на 8 май!


Без давност за престъпленията на комунизма искат депутати от ГЕРБ и Реформаторския блок 
Христо Христов , Сайт “Държавна сигурност”
  
Народното събрание е само на крачка от премахване на давността за престъпления на комунистическия режим
Христо Христов , Сайт “Държавна сигурност”


Законопроект за премахване на давността за престъпленията на комунистическия режим в България внесен на 30.11.2010г.


ДОКУМЕНТ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА относно давността за престъпленията на комунистическите режимиБЕЗ ДАВНОСТ : Унгарският съд осъди 92 годишния бивш министър на МВР Бела Бизку за смазването на Унгарската революция през 1956г.


 

ОТГОВОР НА ПРЕЗИДЕНТА НА ГЕРМАНИЯ Д-Р ЙОАХИМ ГАУК НА ВЪПРОС, ПОСТАВЕН ОТ ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ, ОТНОСНО ПРЕМАХВАНЕ НА ДАВНОСТТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ В ЕВРОПА. СТРАСБУРГ 22 АПРИЛ 2013г.ГЕРБ внася законопроекта на Лъчезар Тошев против давността за престъпленията на комунистическия режим,

05 февруари 2014г. в.Дневник


Народният съд — параван за политическа чистка и терор

Лъчезар Тошев, В.Лечител, 5 март 2015г.
http://toshev.blogspot.com/2015/03/blog-post_4.html