25 март 2021

БЛАГА ВЕСТ: БЪЛГАРИЯ СПЕЧЕЛИ ГЛАСУВАНЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ по доклада за Република Северна МАКЕДОНИЯ

 

 

 


 Източник :

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0040_BG.html#

 

На днешното заседание на Европейския парламент беше разгледан и гласуван докладът на Илхан Кючук (България) за отношенията с Република Северна Македония.


ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно докладите на Комисията за Северна Македония за 2019 – 2020 г. </Titre>

<DocRef>(2019/2174(INI))</DocRef>


<Commission>{AFET}Комисия по външни работи</Commission>

Докладчик: <Depute>Илхан Кючюк

 

 

Основният сблъсък между десницата водена от ЕНП от една страна  и социалистите от друга бяха три поправки в проекта за резолюция.


ПОПРАВКА 2 внесена от левицата гласеше :


<DocAmend>Предложение за резолюция</DocAmend>

<Article>Параграф 77 a (нов)

</Article>

Изменение 2


 

77а.       осъжда неотдавнашните провокативни изявления

 на български правителствени служители по исторически въпроси,

 засягащи Северна Македония, които противоречат на

 духа на Договора за добросъседски отношения с България;

 призовава българските органи да се въздържат от подобни 

изявления въпреки продължаващата предизборна кампания

 в България; приветства зрелия и балансиран отговор

 на тези провокации от страна на

 правителствените служители на Северна Македония;

 

 То беше отхвърлено с 232 гласа - "за", 353 гласа - "против" и 97-"въздържали се"

 


Внесените две други поправки защитават българите

 в РС Македония и осъждат дискриминацията на българи в РС Македония.

                                Те бяха приети!


Изменение                      <NumAm>4</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Михаел Галер</Members>

<AuNomDe>{PPE}от името на групата PPE</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Доклад</TitreType>               A9-0040/2021

<Rapporteur>Илхан Кючюк</Rapporteur>

<Titre>Доклади за 2019 – 2020 г. относно Северна Македония</Titre>

<DocRef>(2019/2174(INI))</DocRef>

<DocAmend>Предложение за резолюция</DocAmend>

<Article>Параграф 74 a (нов)</Article>

 

Предложение за резолюция


Изменение

74a.       изразява съжаление относно продължаващата липса на напредък в изпълнението на предишните препоръки на Европейския парламент относно дискриминацията срещу граждани, които открито изразяват своята българска идентичност и/или етнически произход;

 

Прието е с 352 гласа -"за", 171-"против" и 160 -"въздържали се"

(N.B.  В Европейския парламент и в ПАСЕ въздържалите се обявяват за информация, но резултатът се определя от гласувалите "за" и "против".)

 


Изменение                      <NumAm>5</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Михаел Галер</Members>

<AuNomDe>{PPE}от името на групата ЕНП</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Доклад</TitreType>               A9-0040/2021

<Rapporteur>Илхан Кючюк</Rapporteur>

<Titre>Доклади за 2019 – 2020 г. относно Северна Македония</Titre>

<DocRef>(2019/2174(INI))</DocRef>

<DocAmend>Предложение за резолюция</DocAmend>

<Article>Параграф 74 б (нов)</Article>

 

Предложение за резолюция

 


 Изменение

 

74б.       силно насърчава органите

 и гражданското общество 

да предприемат подходящи мерки 

за историческо помирение, 

за да се преодолее разделението между

 и в рамките на различните 

етнически и национални групи, включително гражданите 

с българска идентичност;

 

Това изменение е прието с 479 гласа - "за", 136 -"против" 

и 68 - "въздържали се"


 


Българските евродепутати този път гласуваха единно!

 Цялата резолюция беше приета 

с 558 гласа - "за",

     70 гласа - "против"

и

     59 гласа - "въздържали се". 

 

 

P9_TA(2021)0114

Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония


PE647.080

Резолюция на Европейския парламент

 от 25 март 2021 г.

 относно докладите на Комисията

 за Северна Македония

 за 2019 – 2020 г. (2019/2174(INI))

Европейският парламент,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г., заключенията на Съвета от 18 юни 2019 г. и заключенията на Европейския съвет от 17 – 18 октомври 2019 г., с които се отлагат решенията за започване на преговори за присъединяване с Република Северна Македония и Република Албания,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26 март 2020 г. относно започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания, които подкрепиха заключенията на Съвета от 25 март 2020 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

– като взе предвид Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, подписан на 1 август 2017 г. и ратифициран през януари 2018 г.,

– като взе предвид Окончателното споразумение за уреждане на различията, както е описано в Резолюции 817 (1993 г.) и 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на ООН, прекратяването на Временното споразумение от 1995 г. и установяването на стратегическо партньорство между Гърция и Северна Македония от 17 юни 2018 г., известно още като Преспанското споразумение,

– като взе предвид Декларацията от София от срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и приложената към нея Приоритетна програма от София,

– като взе предвид срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани в рамките на Берлинския процес, проведена на 10 ноември 2020 г.,

– като взе предвид присъединяването на Северна Македония към НАТО на 27 март 2020 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 февруари 2020 г., озаглавено „Засилване на процеса на разширяване – надеждна перспектива за членство в ЕС за Западните Балкани“ (COM(2020)0057),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2020 г., озаглавено „Икономически и инвестиционен план за Западните Балкани“ (COM(2020)0641), Приложението към него и работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Насоки за изпълнението на зелената програма за Западните Балкани“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2019 г., озаглавено „Съобщение от 2019 г. относно политиката на ЕС за разширяване“ (COM(2019)0260), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Северна Македония за 2019 г.“ (SWD(2019)0218),

– като взе предвид Декларацията от Загреб, договорена по време на срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани, която се проведе чрез видеоконферентна връзка на 6 май 2020 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 5 юни 2020 г. относно засилването на сътрудничеството с партньорите от Западните Балкани в областта на миграцията и сигурността,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 8 април 2020 г., озаглавено „Съобщение относно действията на ЕС за глобално реагиране на COVID19“ (JOIN(2020)0011), и съобщението на Комисията от 29 април 2020 г., озаглавено „Подкрепа за Западните Балкани за борба с COVID19 и за възстановяване след пандемията“ (COM(2020)0315),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2020 г., озаглавено „Съобщение от 2020 г. относно политиката на ЕС за разширяване“ (COM(2019)0660), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Северна Македония за 2019 г.“ (SWD(2020)0351),

– като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г.,

– като взе предвид срещата на високо равнище на Берлинския процес, проведена през 2020 г. в София, под съвместното председателство на България и Северна Македония,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за предоставяне на Северна Македония на статут на държава – кандидатка за членство в ЕС,

– като взе предвид Споразумението от Пържино, постигнато между четирите основни политически партии в Скопие на 2 юни и 15 юли 2015 г., и четиристранното споразумение за неговото изпълнение от 20 юли и 31 август 2016 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2020 г., озаглавена „Укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите“1,

– като взе предвид съвместното становище на членовете на Европейския парламент относно преговорите за присъединяване със Северна Македония и Албания от 8 декември 2020 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2019 г. относно започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания2,

– като взе предвид предходните си резолюции относно страната,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0040/2021),

А. като има предвид, че Северна Македония бележи последователен напредък и показва силен ангажимент по пътя си към ЕС, като засилва атмосферата на взаимно доверие, което доведе до решението на Съвета от 26 март 2020 г. за започване на преговори за присъединяване;

Б. като има предвид, че Северна Македония следва да бъде оценявана самостоятелно въз основа на собствените ѝ заслуги спрямо постигнатия напредък по критериите, определени от Европейския съвет, а скоростта и качеството на реформите определят графика за присъединяване към ЕС; като има предвид, че перспективата за членство в ЕС е основен стимул за реформи и че процесът на разширяване изигра решаваща роля за стабилизирането на Западните Балкани;

В. като има предвид, че принципите на правовата държава са ключов показател за оценка на състоянието на демократичния преход и на напредъка по присъединяването към ЕС;

Г. като има предвид, че решението на Европейския съвет от 17 – 18 октомври 2019 г. за отлагане на началото на преговорите за присъединяване на Северна Македония доведе до политическа нестабилност в страната и до предсрочни избори през 2020 г.;

Д. като има предвид, че на 1 юли 2020 г. Европейската комисия представи проект на рамка за преговори;

Е. като има предвид, че недобросъвестното използване на процеса на присъединяване за уреждане на културноисторически спорове от държави – членки на ЕС, би представлявало опасен прецедент за бъдещите процеси на присъединяване за останалите държави от Западните Балкани, поспециално като се има предвид историческият контекст на региона;

Ж. като има предвид, че страната поддържа постоянно темпо на приемане на реформите на ЕС, по-специално в ключови области като принципите на правовата държава, борбата с корупцията и организираната престъпност, разузнавателните служби, публичната администрация и функционирането на демократичните институции и процедури;

З. като има предвид, че са необходими допълнителни последователни усилия за стратегически реформи, свързани с ЕС, които изискват съвместно участие на всички лидери и заинтересовани страни;

И. като има предвид, че ЕС продължава да е изцяло ангажиран с подкрепата за стратегическия избор на Северна Македония за европейската интеграция и в крайна сметка за членство в ЕС въз основа на принципите на правовата държава, мултиетническата хармония и добросъседските отношения в съответствие със Солунската програма за Западните Балкани от 2003 г.;

Й. като има предвид, че ангажираността на ЕС към Западните Балкани надминава тази на всеки друг регион и показва взаимен стратегически ангажимент;

К. като има предвид, че ЕС следва да продължи да насърчава инвестициите и да развива търговските отношения със Северна Македония, тъй като икономическото развитие на страната е от първостепенно значение;

Л. като има предвид, че ЕС е безспорно най-големият търговски партньор на Северна Македония, с дял от 75% от износа на страната и 62% от нейния внос, и предоставя най-голямата финансова помощ, като от 2007 г. насам страната се възползва от над 1,25 милиарда евро от предприсъединителното финансиране на ЕС;

М. като има предвид, че икономиката на Северна Македония беше силно засегната от пандемията на COVID19 и че мерките за предотвратяване на разпространението на вируса се отразяват негативно на националния бюджет;

Н. като има предвид, че ЕС предложи найголямата подкрепа на Северна Македония за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID19, като мобилизира 66 милиона евро за спешни здравни нужди и за икономическо и социално възстановяване след пандемията; като има предвид, че ЕС предостави макрофинансова помощ на Северна Македония в размер до 160 милиона евро;

О. като има предвид, че ЕС мобилизира 3,3 милиарда евро за справяне с пандемията от коронавирус в Западните Балкани, включително 38 милиона евро под формата на незабавна подкрепа за сектора на здравеопазването, 467 милиона евро за засилване на устойчивостта на здравната система и за смекчаване на социално-икономическото въздействие, 750 милиона евро за макрофинансова помощ, 385 милиона евро за подкрепа и съживяване на икономиката и 1,7 милиарда евро под формата на преференциални заеми от Европейската инвестиционна банка;

П. като има предвид, че Северна Македония продължава да бъде един от основните транзитни пътища за незаконната миграция;

Р. като има предвид, че регионалното сътрудничество между държавите от Западните Балкани е от съществено значение за поддържане и укрепване на стабилността на региона и за подобряване на неговия просперитет; като има предвид, че добросъседските отношения са изключително нужни за напредъка на Северна Македония в посока към присъединяване към ЕС;

С. като има предвид, че Преспанското споразумение и Договорът за добросъседски отношения са важни споразумения, които представляват модел за стабилност и помирение в целия регион на Западните Балкани и са подобрили духа на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество;

Т. като има предвид, че досега Европейският съвет не е успял да одобри рамката за преговори за Северна Македония, което застрашава доверието в Съюза и намалява преобразяващата сила на ЕС в Западните Балкани;

У. като има предвид, че през март 2020 г., след влизането в сила на историческото Преспанско споразумение и Договора за приятелство между Северна Македония и България, страната стана 30ата държава – членка на НАТО, и ЕС реши да започне преговори за присъединяване;

Ф. като има предвид, че присъединяването към НАТО през 2020 г. бележи ясна стъпка към поголяма стабилност, оперативна съвместимост и интеграция в евроатлантическата общност в областта на отбраната, като повишава потенциала на страните за евентуално присъединяване към ЕС;

Х. като има предвид, че Конференцията за бъдещето на Европа може да допринесе за стремежите за присъединяване към ЕС на държавите от Западните Балкани;

Ц. като има предвид, че пълното членство на Северна Македония в ЕС е от интерес за самия Съюз от гледна точка на политиката, сигурността и икономиката;

1. приветства ясната стратегическа ориентация и ангажираност на Северна Македония с интеграцията в ЕС, което се проявява в продължаващото прилагане на реформите, свързани с присъединяването, и в работата по решаване на двустранните проблеми със съседните страни;

2. отново изразява пълната си подкрепа за ангажимента на Европейския съвет, поет в Солун през 2003 г., че бъдещето на държавите от Западните Балкани е в ЕС;

3. призовава държавите – членки на ЕС, да спазват ангажиментите си и да демонстрират ясна политическа воля, като дадат възможност на Съвета да одобри рамката за преговори и да проведе първата междуправителствена конференция със Северна Македония възможно найскоро, за да се предотвратят по-нататъшни забавяния, като се потвърди достоверността, обективността и надеждността на процеса на присъединяване;

4. напомня на държавите членки, че политиката на разширяване трябва да се ръководи от обективни критерии и не трябва да бъде възпрепятствана от едностранни интереси; отново заявява, че политиката на разширяване на ЕС е найефективният инструмент на външната политика на Съюза и че по-нататъшното ѝ разпадане би могло да доведе до нестабилна ситуация в държавите в непосредственото съседство на ЕС;

5. изразява своята солидарност с народа на Северна Македония и счита, че е важно да се осигури непрекъснатост на ангажираната и активна подкрепа за македонския напредък към Европейския съюз;

6. приветства факта, че Северна Македония ще председателства Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) през 2023 г.;

7. счита, че Конференцията за бъдещето на Европа следва да включва по подходящ начин и да ангажира активно представители на Северна Македония и на други държави от Западните Балкани както на правителствено равнище, така и на равнище гражданско общество, включително младите хора;

8. настоятелно призовава органите и политическите партии на Северна Македония да поддържат консенсусните усилия за укрепване на демокрацията и процеса на трансформация, за продължаване на борбата с корупцията и за укрепване на принципите на правовата държава, добросъседските отношения и регионалното сътрудничество при същевременно подобряване на климата за медиите и гражданското общество;

9. припомня, че напредъкът в преговорите за присъединяване в рамките на преразгледаната методика на разширяване продължава да зависи от последователни, задълбочени и необратими реформи в основни области;

Принципи на правовата държава

10. подчертава първостепенното значение на утвърждаването на принципите на правовата държава чрез съдебни реформи и последователно наказателно преследване на корупцията по високите етажи на властта и на престъпните мрежи;

11. приветства постигнатия напредък във връзка с изпълнението на приоритетите за неотложни реформи и последващите действия относно препоръките на Венецианската комисия и Групата от старши експерти по системни проблеми, свързани с принципите на правовата държава;

12. признава приемането на законодателство за предотвратяване на корупцията и конфликтите на интереси, лобирането, достъпа до информация, защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, и прокуратурата и призовава за неговото ефективно и стабилно прилагане;

13. отбелязва приемането от правителството на два плана за реформи, а именно програмата „Европа у дома“ и плана за действие за борба с корупцията, които имат за цел да рационализират програмата за реформи в избрани приоритетни области в рамките на клъстера от основополагащи въпроси на преразгледаната методология за присъединяване;

14. припомня, че са необходими достатъчно финансови и човешки ресурси, за да се гарантира ефективно и последователно прилагане на механизмите за възпиране, предотвратяване, разкриване, проактивно разследване и санкциониране по отношение на лицата, заемащи публична длъжност, чрез мерки, обхващащи конфликти на интереси, лобиране, етични кодекси и защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

15. приветства създаването на поста заместник министърпредседател по въпросите на борбата с корупцията и престъпността, устойчивото развитие и човешките ресурси като знак за ясен политически ангажимент за приоритетно разглеждане на тези въпроси;

16. настоятелно призовава за изпълнение на мерките за гарантиране на професионализъм, независимост, почтеност и отчетност на съдиите и прокурорите, включително чрез ефективно прилагане на етичните кодекси и на знаковия закон за прокуратурата, като се гарантира устойчиво решение за делата, разглеждани от специалната прокуратура, и търсене на отговорност за престъпленията, произтичащи от широкомащабното дело за незаконно подслушване; призовава за допълнителни усилия във всички съдебни институции, за да се допринесе за възстановяване на общественото доверие в съдебната система;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. приветства стъпките, които засилват безпристрастността, прозрачността и отчетността на съдебната система чрез проактивни действия на Съдебния съвет и призовава за ефективно прилагане на преразгледания закон за Съвета на прокурорите; призовава за пълно използване на механизмите за укрепване на професионализма и почтеността на съдебната система чрез проверки, финансови разследвания и конфискация на активи; изразява загриженост относно ограничения достъп до правосъдие по време на пандемията от COVID19 и насърчава органите да ускорят цифровизацията на съдебната система и свързаната с нея администрация;

18. насърчава приключването на институционалните реформи и изпълнението на текущите реформи в секторите на сигурността и разузнаването, като се гарантира финансова, оперативна и функционална независимост на новата Агенция за национална сигурност и на Оперативната техническа агенция, както и значим парламентарен контрол върху тайните служби;

19. призовава за продължаване на проактивните усилия за справяне с организираната престъпност и корупцията по систематичен начин и чрез системни превантивни мерки, финансови разследвания, наказателно преследване на финансови престъпления, включително изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и приемане на подходящи санкции; призовава за продължаване на усилията за започване на операции, насочени към разбиване на престъпни мрежи, участващи в различни форми на трафик, например на огнестрелни оръжия, хора, наркотици; настоятелно призовава страната за допълнително привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и за провеждане на системни финансови разследвания, като се ускори установяването, проследяването, замразяването, конфискуването и управлението на незаконно придобитите активи;

20. насърчава мерките за укрепване на новосъздадената служба за възстановяване на активи и за подобряване на борбата срещу изпирането на пари и икономическите престъпления; призовава за увеличаване на съвместните усилия за справяне с организираната и икономическата престъпност и киберпрестъпността, включително чрез подобрена координация и партньорство с Европол;

21. признава напредъка, постигнат в борбата с широко разпространената корупция, включително чрез подобряване на резултатите в разследването, наказателното преследване и разглеждането на делата за корупция по високите етажи, злоупотреби с официална позиция и незаконно обогатяване; отбелязва значението на засилената водеща роля на Комисията за предотвратяване на корупцията и на сътрудничеството с нея в това отношение;

22. настоятелно призовава прокуратурата да разгледа сериозните дела и да предприема проактивно последващи действия по важни дела, внесени от агенции за борба с корупцията и одиторски агенции, както и от лица, сигнализиращи за нередности;

23. настоятелно призовава органите на Северна Македония да продължат и увеличат усилията си за борба с радикализацията и тероризма и да разгледат въпроса с чуждестранните бойци терористи чрез непрекъснат трансграничен обмен на информация и засилено сътрудничество между агенциите за сигурност и организациите на гражданското общество, религиозните лидери, местните общности и образователните, здравните и социалните институции, както и чрез подходящи усилия за реинтеграция;

Функциониране на демократичните институции

24. припомня, че опозицията с конструктивна роля е от съществено значение за функционирането на Събранието на Република Северна Македония (Собрание), както и за приемането на ключово законодателство, като например процеса на реформи, свързани с ЕС и НАТО;

25. приветства ангажираността на управляващите и опозиционните партии в Събранието на Република Северна Македония за ключови решения от общ национален интерес; отбелязва, че засиленият политически диалог между всички политически партии е предпоставка за добро управление и законодателна функционалност; призовава всички партии в Парламента да действат конструктивно, да се въздържат от използване на националистическата и подклаждащата напрежение реторика и да се ангажират с политически диалог, основан на добра воля, поспециално във връзка с ключови здравни, икономически, социални и политически усилия, насочени към справяне с кризата с COVID19;

26. припомня значението на диалога „Жан Моне“ за изграждането на доверие, укрепването на демократичната култура и засилването на парламентарния капацитет чрез улесняване на политическия диалог в Събранието на Република Северна Македония; приветства конструктивното междупартийно участие в диалога „Жан Моне“ и ангажимента за изпълнение на неговите заключения и свикване на четвърти кръг на този диалог;

27. настоятелно призовава Събранието на Република Северна Македония да подобри законодателния процес чрез свеждане до минимум на използването на ускорени процедури, повишаване на прозрачността, гарантиране на навременен и приобщаващ достъп до информация относно законотворчеството и провеждане на подходящи консултации и оценки на въздействието; припомня необходимостта от актуализиране на парламентарния процедурен правилник с консенсус, за да бъде овластен Парламентът и да бъдат укрепени механизмите за законодателен надзор и бюджетен контрол; отново посочва значението на сътрудничеството с гражданското общество и неговото устойчиво финансиране с цел гарантиране на солиден контрол на обществените институции;

28. отбелязва гладкото протичане на парламентарните избори на 15 юли 2020 г., припомня, че тяхната правна стабилност въпреки това беше подкопана от чести преразглеждания на правната и регулаторната рамка; подчертава необходимостта от цялостно изпълнение на оставащите препоръки, съдържащи се в окончателния доклад на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), включително навременен, приобщаващ и всеобхватен преглед на избирателния кодекс преди бъдещите избори, като е необходимо да се положат допълнителни усилия, за да се гарантира, че избирателните списъци са актуални и точни;

29. призовава за допълнителни мерки за подобряване на прозрачността на финансирането на политическите партии и гарантиране на демократични, конкурентни, представителни и функциониращи вътрешнопартийни механизми, включително чрез подходящ независим надзор; припомня необходимостта от ефективно изпълнение на препоръките на Държавната сметна палата;

30. настоятелно призовава новото правителство да даде приоритет на реформата на публичната администрация, като включи и систематично прилага основани на заслуги стандарти в публичните назначения и повишения, като насърчава културата на прозрачност, професионална независимост, отчетност, почтеност и справедливо представителство на половете и етническите групи в публичната администрация и в държавните предприятия, като същевременно се гарантира адекватна защита на лицата, сигнализиращи за нередности; призовава за цялостно проследяване на изпълнението на препоръките на Държавната комисия за предотвратяване на корупцията;

31. настоятелно призовава органите да гарантират пълна прозрачност чрез по-нататъшно подобряване на достъпа до информация, включително относно COVID19, чрез гарантиране на редовни актуализации от различните агенции посредством портал за свободно достъпни правителствени данни и пълна функционалност на Агенцията за защита на свободния достъп до обществена информация;

32. насърчава органите да извличат и отварят съответните архиви на югославските тайни служби; счита, че прозрачното разглеждане на тоталитарното минало, включително отварянето на архивите на тайните служби, е стъпка към понататъшна демократизация, отчетност и институционална стабилност както в самата държава, така и в региона на Западните Балкани като цяло;

33. настоятелно подчертава необходимостта от по-нататъшно подобряване на прозрачността и видимостта на финансирането от ЕС, като се гарантира ефективен контрол, одит и последващи действия;

Основни права

34. изразява своята подкрепа за усилията за гарантиране на приобщаващи политики за защита на основните свободи и права на всички граждани, със специално внимание към жените, младите хора, хората с увреждания, етническите общности, малцинствените етнически групи, ЛГБТИК+ лицата и нискоквалифицираните безработни; призовава органите да смекчат непропорционално вредното въздействие на пандемията от COVID19 върху малцинствените общности и да засилят борбата срещу неравенството;

35. приветства факта, че свободата на вероизповеданието, мисълта и съвестта продължават да бъдат гарантирани, а дискриминацията, основана на религия, като цяло е забранена;

36. призовава националния координационен орган за прилагане на националния план за действие във връзка с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания системно да се ангажира с организациите за подкрепа на хората с увреждания; подчертава необходимостта от по-нататъшна деинституционализация и от отмяна на разпоредбите, позволяващи принудително лишаване от свобода; подчертава нуждата от подходящи ресурси и инфраструктура за необходимата социална закрила и за гарантиране на достойни условия за живот за хората с увреждания; приветства националния план за действие относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и провеждането на редовни заседания на националния координационен орган за прилагане на Конвенцията;

37. приветства повишеното внимание и финансирането на политиките за приобщаване на ромите и настоятелно призовава органите да повишат темпото и капацитета за изпълнение, координация, мониторинг и използване на средствата, включително в областта на жилищното настаняване и активните политики по заетостта, в съответствие с Декларацията от Познан от 2019 г. относно интеграцията на ромите в рамките на процеса на разширяване на ЕС; насърчава органите да гарантират безпрепятствено прилагане на закона относно лицата без уреден граждански статут и да разрешат проблема с липсата на лични документи за ромите;

38. отбелязва със загриженост широкото разпространение на словото на омразата, включително в социалните медии, поспециално към роми, ЛГБТИ+ лица и други уязвими групи, страни и народи; призовава за ефективно прилагане на съответната регулаторна рамка, като се гарантира ясно разграничение между свободния обществен дебат и словото на омразата, клеветата или подбуждането към насилие, засилване на капацитета за наказателно преследване за защита от престъпления от омраза, слово на омразата и насилие, основано на пола; изразява загриженост относно случаите на полицейско насилие срещу уязвими общности;

39. приветства положителните стъпки към институционална подкрепа за напредъка в областта на правата на човека по отношение на ЛГБТИ+ лицата, но отбелязва, че дискриминацията на ЛГБТИ+ общността продължава да бъде съществен проблем и че прилагането на регулаторната рамка от държавните институции следва да се разглежда като приоритет; призовава за засилване на действията за борба срещу словото на омразата и престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ лицата и насърчава подаването на сигнали за такива престъпления и преустановяването на безнаказаността;

40. приветства подновяването на приемането на антидискриминационно законодателство от всички политически партии и приветства прозрачния процес за назначаване на Комисията за защита от дискриминация, която да гарантира защитата и приобщаването на всички маргинализирани групи; насърчава Събранието на Република Северна Македония да приеме законодателство, което ще даде възможност за опростена, прозрачна и достъпна процедура за правно признаване на пола въз основа на самоопределение и ще предотврати дискриминацията, основана на сексуална ориентация или полова идентичност; отбелязва организирането на първия прайд парад в Скопие през юни 2019 г.;

41. призовава за постоянни конструктивни усилия за укрепване на спокойните като цяло междуетнически отношения, за признаване, защита и предоставяне на адекватна подкрепа на всички общности и тяхното културно наследство; призовава за защита на правата на малцинствените общности и за тяхната подходяща интеграция и представителство в обществения живот и медиите чрез осигуряване на достатъчно човешки и финансови ресурси за институциите, отговарящи за политиките, свързани с малцинствата, като се използва в пълна степен засиленият мандат на Агенцията за прилагане на правата на общностите с цел наблюдение и насочване на публичните институции при спазването на техните правни задължения към малцинствата;

42. призовава Северна Македония да продължи да прилага Охридското рамково споразумение; подкрепя преразглеждането на Закона за използване на езиците в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, направени след консултации с всички заинтересовани страни; приветства създаването на агенция и инспекторат, които да наблюдават цялостното прилагане на Закона за използване на езиците, и припомня необходимостта от осигуряване на равно и недискриминационно образование на малцинствените езици;

43. приканва Министерството на политическата система и междуобщностните отношения да засили социалното сближаване чрез прилагането на стратегията „едно общество за всички“ и настоятелно призовава органите да преодолеят оставащите предизвикателства във връзка с дискриминацията, изключването и недостатъчното представителство; подчертава необходимостта да се гарантира, че на всички малцинства, които живеят в Северна Македония, е предоставена подходяща подкрепа и те живеят без сплашване или какъвто и да е вид дискриминация;

44. приветства постоянното подобряване на публичните консултации и призовава за по-нататъшен напредък в осигуряването на пълноценно и навременно включване на гражданското общество в процесите на вземане на решения в различни области на политиката, както и в гарантирането на финансовата устойчивост на неправителствения сектор; отбелязва, че преструктурирането на бюджета следва да премине през подходящи процеси на консултации и не следва да подкопава устойчивостта на сектора на гражданското общество;

45. призовава Северна Македония да гарантира функционална независимост на органите за основните права, подходящо разпределение на средствата за тях и изцяло прозрачно, приобщаващо и основано на заслугите назначение на техните членове, като по този начин спомогне за подобряване на положението с правата на човека в страната; приветства назначаването на новия омбудсман и призовава за засилено сътрудничество с гражданското общество; приветства укрепването на службата на Омбудсмана и настоятелно призовава органите да засилят изпълнението на препоръките му; приветства създаването на механизъм за външен полицейски надзор в службата на омбудсмана и призовава за продължаване на усилията за справяне с безнаказаността на полицията чрез систематично прилагане на предпазни мерки срещу малтретиране от страна на полицията, използване на действително независими следователи и подобряване на механизмите за наблюдение на полицията;

46. приветства неотдавнашното актуализиране на Закона за предотвратяване на и защита от насилието над жени и домашното насилие; настоятелно призовава органите да прилагат ефективно тези закони и да предотвратяват насилието, основано на пола, и насилието срещу деца, като предоставят защита чрез създаването на ефективен механизъм за събиране на доказателства и наказателно преследване на извършителите; подчертава значението на превантивните мерки, както и на защитата и подкрепата на жертвите на основано на пола насилие и домашен тормоз, които бяха утежнени от пандемията от COVID19;

47. настоятелно призовава Северна Македония да увеличи усилията си за постигане на равенство на половете и права на жените, включително чрез определяне като приоритет на интегрирането на принципа на равенство между половете и повишено сътрудничество с гражданското общество, поспециално с женските организации;

48. призовава законодателите и всички политически партии в Северна Македония да предприемат стъпки за подобряване на представителството на жените на всички изборни и заемани по назначение позиции, свързани с вземането на решения, следвайки положителните тенденции в парламентарното представителство, улеснени от задължителни квоти за половете; насърчава органите да предприемат допълнителни действия във връзка с липсата на прилагане на правата на жените работници, дисбаланса между половете и разликата в трудовото възнаграждение на жените и мъжете, да предприемат действия по отношение на свързаните с пола стереотипи, дискриминацията в правните разпоредби, свързани с отпуска по майчинство и тормоза на работното място, и да осигурят подходящ капацитет за полагане на грижи за деца;

49. приветства усилията на страната за подобряване на сътрудничеството в областта на управлението на незаконната миграция и за посрещане на основните нужди на бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите; призовава за понататъшно укрепване на международната закрила за нуждаещите се и за предотвратяване на нарушенията на международното право, като например предполагаеми отблъсквания; призовава органите да въведат механизъм за активно наблюдение и да предприемат необходимите стъпки за предотвратяване на тези нарушения на международното право; подчертава, че приносът на Северна Македония за защитата на външните граници на Европейския съюз е от основно значение, и призовава ЕС да засили своята подкрепа за защита на границите в региона; отбелязва постигнатия напредък в борбата с трафика на хора и незаконното им превеждане през граница и припомня необходимостта от създаване на жизнеспособен механизъм за управление на незаконните миграционни потоци и за борба с мрежите за незаконно превеждане през граница на хора, тъй като страната продължава да бъде част от един от основните миграционни транзитни маршрути; отбелязва продължаващото сътрудничество и подкрепя финализирането на споразумението за статуса с Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), което би улеснило подобрата защита на границите и борбата с трансграничната престъпност при пълно зачитане на основните права; насърчава страната да пристъпи към приемането на стратегия за интеграция на мигрантите, включително реинтеграция на завърналите се лица;

Медии

50. признава, че благоприятната като цяло среда за свобода на изразяване и независимост на медиите трябва да бъде укрепена чрез подобряване на правната рамка, саморегулиране и прозрачността на собствеността и рекламния пазар, като същевременно се увеличи финансовата устойчивост и безпристрастността на публичните и частните медии чрез гарантиране на основано на правила бюджетно финансиране на медиите и по този начин се намали политическата реклама и се защитят лоялната конкуренция и независимите редакционни политики;

51. настоятелно призовава органите да приложат системни медийни реформи, които ще дадат нов тласък на конкуренцията, ще увеличат независимостта и капацитета на обществения радио- и телевизионен оператор и на медийния регулатор и ще подкрепят разследващата журналистика;

52. отбелязва стъпките, предприети за засилване на саморегулирането на медиите чрез регистър на професионалните онлайн медии и повишаване на професионалните стандарти посредством Хартата за условията на труд на журналистите и проекта на договор за справедливи условия на труд за цифровите медии;

53. настоятелно призовава за приемането на мерки за защита на финансовата и оперативната независимост на обществения радио- и телевизионен оператор и на Агенцията за аудиовизуални медийни услуги; приветства усилията на Агенцията за наблюдение на прозрачността на собствеността върху медиите и за справяне със случаите на слово на омразата, дискриминация и заплахи срещу репортери;

54. насърчава всички участници в политическата и медийната среда да останат отворени, като по този начин се гарантира справедливо представителство на всички съответни политически гледни точки с цел да се помогне на гражданите да направят информиран демократичен избор;

55. насърчава понататъшното подобряване на правната рамка, като се гарантират ефективни мерки за повишаване на безопасността на журналистите и борба с безнаказаността за престъпления срещу репортери; призовава за ефективни разследвания на физическите заплахи и вербалните атаки срещу медийни специалисти;

56. изразява загриженост относно кампаниите за дезинформация и чуждестранна намеса, насочени към изостряне на етническото напрежение, накърняване на международните отношения и репутацията на страната, изкривяване на общественото мнение и изборния процес и създаване на сериозни рискове за свободата на медиите, демократичните общества и институции, основните права и свободи и принципите на правовата държава;

57. отбелязва значението на гарантирането на свободата на медиите и насърчаването на качествената журналистика и медийната грамотност с цел справяне с широко разпространената дезинформация, фалшивите новини, националистическата реторика и словото на омразата; подчертава необходимостта от разследване на произхода на кампаниите за дезинформация и чуждестранната намеса в медиите; призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да подобрят координацията и да предприемат стратегически действия по отношение на дезинформацията и хибридните заплахи, които имат за цел да подкопаят европейската перспектива в целия регион; призовава за създаването на център за високи постижения, насочен към Балканите, който да се бори с дезинформацията;

Социално-икономически реформи

58. отбелязва вредното икономическо и социално въздействие на COVID19 и изразява подкрепа за набора от мерки, предприети с цел смекчаване на последиците от COVID19; настоятелно призовава органите да оползотворят пълноценно свързаната с COVID подкрепа и свързаните механизми на ЕС, като използват възможностите, предлагани от икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани, който има за цел да доближи региона до единния пазар на ЕС; приветства непосредствената подкрепа за здравния сектор в размер на 4 милиона евро и подкрепата за социално и икономическо възстановяване в размер на 62 милиона евро, които ЕС предостави на Северна Македония в началото на пандемията, допълнени от пакет от макрофинансова помощ от 160 милиона евро под формата на заеми;

59. приветства пакета от безвъзмездни средства на стойност 70 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ II (ИПП II) за финансиране на достъпа на партньорите от Западните Балкани до ваксини срещу COVID19; призовава Комисията и държавите членки да отделят достатъчен брой ваксини за COVID19 за гражданите на всички държави от Западните Балкани; насърчава регионалното сътрудничество в областта на здравеопазването, поспециално по отношение на трансграничните заболявания, за да се смекчи тежестта в региона;

60. насърчава правителството да даде приоритет на мерки, насочени към смекчаване на свиването на икономиката и към посрещане на структурните нужди, като например недостатъци в образованието и обучението, както и изтичането на квалифицирани работници и пропуски в инвестициите в инфраструктура, засилване на диверсификацията, конкуренцията и цифровизацията и справяне с неформалната икономика; припомня значението на укрепването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП);

61. отбелязва усилията на правителството за създаване на Закон за минималната работна заплата и за разширяване на обхвата на социалното подпомагане; насърчава органите да модернизират данъчния кодекс, да подобрят капацитета, осигуреността с персонал, условията на труд в системите за обществено здравеопазване и здравно осигуряване, както и достъпа до тях; настоятелно призовава за приемането на целенасочени мерки за справяне с детската бедност и енергийната бедност, които бяха утежнени от пандемията;

62. призовава за засилване на социалноикономическите мерки за справяне с демографския спад и изтичането на мозъци чрез активни политики на пазара на труда, намаляващи дългосрочната безработица;

63. подчертава необходимостта от напредък в усилията за гарантиране на недискриминационен достъп до пазара на труда за гражданите на ЕС, свободно предоставяне на услуги, взаимно признаване на професионалните квалификации и премахване на нетарифните бариери пред търговията;

64. припомня значението на това да се осигурят навременни, всеобхватни, висококачествени междусекторни статистически данни и настоятелно призовава страната да проведе отдавна просроченото демографско преброяване;

Енергетика, транспорт и околна среда

65. припомня, че все още са необходими значителни усилия за постигане на целите за енергийна ефективност, възобновяема енергия, сигурност на доставките и намаляване на емисиите;

66. препоръчва публичните инвестиции да бъдат съсредоточени върху устойчивия растеж и създаването на работни места и настоятелно призовава страната да повиши сигурността и устойчивостта на енергийните си доставки чрез повишаване на ефективността и диверсификацията посредством устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници;

67. приветства приемането на Закона за енергийната ефективност и насърчава Северна Македония да го прилага; приветства напредъка, постигнат в по-нататъшното гарантиране на спазването на задълженията по третия енергиен пакет и в създаването на интегриран регионален енергиен пазар чрез бъдещи междусистемни електропроводи и газопроводи със съседните държави; призовава за стъпки за гарантиране на конкуренция на железопътния пазар, предварително изграждане на съответните железопътни коридори и гарантиране на функционалността на съответните гранични пунктове;

68. призовава Комисията стриктно да прилага принципа „повече за повече“, поспециално по отношение на Северна Македония, за ИПП III или икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани, с оглед на значителния напредък на страната през периода, обхванат от доклада, както и като знак на солидарност от страна на нашия Съюз;

69. приветства приемането на икономическия и инвестиционен план и Зелената програма за Западните Балкани в подкрепа на екологичния и цифровия преход на региона и за насърчаване на поширокото регионално и трансгранично сътрудничество и на енергийната сигурност; припомня техния потенциал за подобряване на публичната инфраструктура и регионалната свързаност, поспециално чрез железопътен и магистрален коридор VIII към България, междусистемни газопроводи с Косово, Сърбия и Гърция, заедно с проекта за терминал за втечнен природен газ (ВПГ) в Александруполис; отново подчертава значението на развитието на въздушни връзки в рамките на държавите от Западните Балкани и с държавите – членки на ЕС; подчертава, че инвестициите в рамките на ИПП трябва да допринасят за целите на Парижкото споразумение и целите на ЕС за декарбонизация и да включват предварителни оценки на въздействието върху околната среда; подчертава стратегическата стойност на подобряването на свързаността и икономическата интеграция между Северна Македония и нейните съседи;

70. приветства Северна Македония, която първа сред държавите от Западните Балкани разработи своя проект на интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, който предоставя солидна основа за амбициозен окончателен план, който да бъде разработен в съответствие със задълженията по отношение на Енергийната общност;

71. призовава за политическа воля за прилагане на Парижкото споразумение и на амбициозни планове за опазване на околната среда и за устойчиво развитие, включително чрез ограничения върху развитието на водноелектрическата енергия в защитени зони, опазване на биологичното разнообразие и гарантиране на екологична отговорност;

72. отново призовава за справяне с тревожните равнища на замърсяване на въздуха, поспециално в градските райони, чрез преход към устойчива енергия, отопление и транспорт, както и чрез инвестиции във възобновяеми енергийни източници, чрез подобряване на междусекторната координация, увеличаване на местното и националното финансиране, гарантиране на спазването на таваните за емисии за големите горивни инсталации и разработване на национална стратегия за постепенно премахване на въглищата;

73. приветства постигнатия напредък в подобряването на качеството на водите и припомня необходимостта от увеличаване на капацитета за пречистване на отпадъчните води, намаляване на високите нива на изпускане на пластмаса в морето, отдаване на приоритет на създаването на интегрирана регионална система за управление на отпадъците и насърчаване на рециклирането;

74. призовава органите да предприемат необходимите действия за опазване на природното и културното наследство на Охрид, като гарантират пълното прилагане на препоръката на ЮНЕСКО относно Охридския регион;

Регионално сътрудничество и външна политика

75. припомня подхода на сътрудничество и конструктивизъм, възприет от Северна Македония по време на преговорите за Преспанското споразумение с Гърция и Договора за добросъседски отношения с България, показващ стратегическата ангажираност на държавата към европейската интеграция; отбелязва, че държавите – членки на ЕС, следва да улеснят провеждането на междуправителствената конференция (МПК) със Северна Македония възможно найскоро, за да се признаят усилията на страната в процеса на присъединяване към ЕС, както и за да се предотвратят понататъшни забавяния поради подкопаване на ползите от помирението в региона;

76. изразява съжаление относно продължаващата липса на напредък в изпълнението на предишните препоръки на Европейския парламент относно дискриминацията срещу граждани, които открито изразяват своята българска идентичност и/или етнически произход;

77. силно насърчава органите и гражданското общество да предприемат подходящи мерки за историческо помирение, за да се преодолее разделението между и в рамките на различните етнически и национални групи, включително гражданите с българска идентичност;

78. отново изразява пълната си подкрепа за засиленото регионално сътрудничество и призовава всички страни да гарантират пълно, последователно и добросъвестно прилагане на Преспанското споразумение с Гърция и Договора за добросъседски отношения с България, които представляват важна част от двустранните отношения; настоятелно призовава партньорите да продължат да се ангажират и да решават двустранно всички нерешени двустранни въпроси, които нямат отношение към процеса на присъединяване, да действат конструктивно и да се въздържат от действия, които биха могли да подкопаят европейската интеграция и пошироките интереси на ЕС;

79. отбелязва, че регионалното сътрудничество трябва да се основава на общо бъдеще в ЕС, на открит диалог, преодоляващ регионалните спорове и трудното минало, и зачитане на основните европейски ценности; призовава за създаването на нови възможности за диалог на високо политическо равнище и политически диалог с държавите от Западните Балкани чрез редовни срещи на върха ЕС – Западни Балкани и интензивни министерски контакти, за да се укрепи политическата ангажираност към процеса на разширяване, да се гарантира посилно управление и ангажиране на високо равнище, както е определено и в ревизираната методология за разширяване;

80. изразява съжаление, че Съветът на ЕС не успя да приеме рамката за преговори; очаква бързото приемане на рамката за преговори с цел избягване на понататъшно забавяне и провеждане на първата междуправителствена конференция, която да даде тласък на преговорите за присъединяване във възможно найкратък срок; подкрепя всички усилия за улесняване на диалога, а оттам и проправяне на пътя за жизнеспособно споразумение; посочва, че идеята на Европейския съюз е да се предопределят регионалните спорове и трудното минало, за да се работи за подобро мирно бъдеще и заедно да се постигне просперитет;

81. изразява съжаление, че България и Северна Македония трябва тепърва да постигнат разбирателство по нерешените двустранни въпроси; припомня значението на постоянния диалог за постигане на устойчиви резултати при добросъвестното прилагане на двустранните споразумения, като се използват пълноценно рамката и целите на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете държави; приветства назначаването на специален представител на Северна Македония за България и подчертава значението на продължаването на диалога с цел постигане на устойчиво споразумение по текущите двустранни въпроси; насърчава България и Северна Македония да постигнат компромис по план за действие от конкретни мерки, чието изпълнение да бъде редовно оценявано в съответствие с Договора за приятелство;

82. поздравява Северна Македония и България за успешното съвместно председателство на Берлинския процес за Западните Балкани и за неговите важни постижения;

83. призовава за създаването и подходящото публично финансиране на институционализиран младежки диалог между Северна Македония и Гърция и Северна Македония и България въз основа на модела на Френскогерманската младежка служба;

84. отново призовава всички регионални политически лидери да предприемат спешни стъпки за създаване на регионална комисия (RECOM), на която да се възложи задачата да установи фактите относно всички жертви на военни престъпления и други тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия, въз основа на значителната работа, извършена от коалицията за RECOM;

85. приветства присъединяването на Северна Македония към НАТО на 27 март 2020 г. и непрекъснатата ѝ ангажираност към рамката за евроатлантическа сигурност; приветства приноса на страната към ръководените от НАТО мисии, както и към мисията на НАТО в Косово (KFOR) чрез Координационния център на страната домакин, както и официалното ѝ сътрудничество с Европейската агенция по отбрана; призовава Северна Македония да продължи привеждането си в съответствие с военните и оперативните стандарти, за да подобри оперативната съвместимост и съгласуваността с държавите – членки на ЕС и на НАТО; приветства ангажимента на Северна Македония към инициативата „Чиста мрежа“;

86. подчертава необходимостта ЕС и САЩ да укрепят партньорството и координацията помежду си в Западните Балкани с цел напредване на ключовите реформи и подобряване на управлението и помирението;

87. признава подобряването на степента на привеждане в съответствие на Северна Македония с общата външна политика и политика на сигурност и приканва страната да продължи да повишава тази степен, поспециално по отношение на рестриктивните мерки срещу Русия; поздравява Северна Македония за нейния непрекъснат принос към текущите мисии и операции на ЕС за управление на кризи и в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и подчертава необходимостта от поддържане на нейния ангажимент в бъдеще; изразява загриженост във връзка с нарастващата икономическа и енергийна зависимост на страната от трети държави;

88. приветства трайния ангажимент на Северна Македония към регионалните инициативи и призовава за постоянно изпълнение на задълженията в рамките на различни регионални рамки, които допринасят за развитието на общия регионален пазар;

°

° °

89. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на президента, правителството и Събранието на Република Северна Македония.


1 Приети текстове, P9_TA(2020)0320.

2 Приети текстове, P9_TA(2019)0050.