06 юли 2023

БЕЛЕНЕАДА: ОБОРУДВАНЕТО ЗА АЕЦ-БЕЛЕНЕ ЩЕ СЕ ПРОДАВА НА УКРАЙНА!

 


 

 

На 6 юли  2023г. Народното събрание със 155 гласа -"за" и 57- "против" реши да възложи на Министъра на енергетиката да започне преговори с Украйна за продажба на закупеното за 601 милиона евро оборудване за АЕЦ-Белене.

Да се надяваме, че това е началото на края на Беленеадата! 

 


 

 

 




 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ, 

София, четвъртък, 6 юли 2023 г. Открито в 9,03 ч.

06/07/2023

https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/10785

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Добро утро, колеги! Ще пристъпим към регистрация.
Моля, режим на регистрация
.

(…)

 
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:


ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДА ПРОВЕДЕ ПРЕГОВОРИ С МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА УКРАЙНА ИЛИ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА ОБОРУДВАНЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПРОЕКТА АЕЦ „БЕЛЕНЕ“,


Вносители – Делян Добрев и група народни представители на 4 юли 2023 г.
Господин Добрев, заповядайте да ни запознаете с доклада на Комисията по енергетика.


ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ:
Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, 


ДОКЛАД

относно: Проект на решение за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване предназначено за проекта АЕЦ Белене, № 49-354-02-66, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 4 юли 2023 г.

 
На свое извънредно заседание, проведено на 5 юли 2023 г., Комисията по енергетика обсъди Проект на решение за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване предназначено за Проекта „АЕЦ „Белене“, № 49-354-02-66, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 4 юли 2023 г.


На заседанието присъстваха: госпожа Ива Петрова – заместник-министър на енергетиката, и господин Красимир Ненов – заместник-министър на енергетиката.
Мотивите към Проекта на решение бяха представени от народния представител Делян Добрев. Към настоящия момент оборудването за дълъг цикъл на производство се съхранява на площадката на АЕЦ „Белене“ при условията и изискванията на завода производител. Разходите, които НЕК ЕАД извършва по съхраняването на оборудването, са на стойност няколко милиона лева годишно.
В същото време Украйна е на финалната права при изграждането на 2 блока в VVER 1000 в Khmelnitsky Nuclear Power Plant (KhNPP) – изграждането на тези блокове е започнало още по времето на Съветския съюз. За довършването на блок 3 и блок 4 им е необходимо оборудването с дълъг цикъл на производство, което България притежава. В този смисъл България се явява единственият собственик на подобен тип оборудване, от което украинската страна има нужда, а Украйна от своя страна се явява единственият възможен купувач.
Имайки предвид гореизложеното, както и това, че след агресията на Русия в Украйна реализацията на Проекта „АЕЦ „Белене“ е невъзможна, тъй като конструкторът на Проекта е руска компания и с цел защита на имуществените и финансовите интереси на Република България и отчитайки проявения интерес от страна на Украйна за използване на оборудването с дълъг цикъл на производство, произведено за АЕЦ „Белене“, при изграждане на бъдеща АЕЦ в Украйна, считаме за целесъобразно да бъде даден мандат на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негови представители, с цел продажба на оборудването с дълъг цикъл на производство, собственост на НЕК ЕАД предназначено за Проекта „АЕЦ „Белене“, като продажната цена не може да бъде по-ниска от тази, платена от НЕК ЕАД на „Атомстройекспорт“ АД – 601 617 133 евро, или 1 176 660 837 лв.


В хода на дискусията следните народни представители направиха изказвания: Делян Добрев, Теменужка Петкова, Жечо Станков, Радослав Рибарски, Васил Стефанов, Венко Сабрутев, Ивайло Мирчев, Мартин Димитров, Искра Михайлова, Николай Таслаков, Ангел Георгиев, Цончо Ганев, Рамадан Аталай, Драгомир Стойнев, Иван Петков, Павела Митова.


След приключване на дискусията народният представител Делян Добрев направи редакционно предложение в т. 2 срокът да бъде променен от „30-дневен“ на „60-дневен“. Народният представител Рамадан Аталай направи предложение за нова т. 4 със следния текст: „Възлага на министъра на енергетиката да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори.“
Председателстващият заседанието постави на отделни гласувания направените предложения. В резултат на проведените гласувания и двете предложения бяха приети.


Въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 15 гласа „за”, 6 ”против” и без ”въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване, предназначено за Проекта „АЕЦ „Белене“, № 49-354-02-66, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 4 юли 2023 г.“
Колеги, ще Ви прочета и Проекта на решение.


„Проект!

РЕШЕНИЕ

за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване предназначено за Проекта „АЕЦ „Белене“


Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


РЕШИ:

1. Възлага на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване с дълъг цикъл на производство, собственост на НЕК ЕАД, предназначено за Проекта „АЕЦ „Белене“. Продажната цена не може да бъде по-ниска от платената от НЕК ЕАД на „Атомстройекспорт“ АД в размер на 601 617 133 евро, или 1 176 660 837 лв.


2. Преговорите по т. 1 се провеждат в 60-дневен срок от влизането в сила на това решение.


3. Решението на Народното събрание от 7 юни 2018 г. за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно дружество, се отменя.


4. Възлага на министъра на енергетиката да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори.


5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
Ще Ви дам думата, ако искате нещо да добавите като вносител. Не. Благодаря.
Процедура? Заповядайте, господин Ченчев.


ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители!
Госпожо Председател, тъй като не е приятно това да се превръща в прецедент, но то си е вече абсолютна даденост, след като минаха два часа, откакто предложихме по друго важно решение на Народното събрание двама министри да дойдат, очевидно те неглижираха – дали от страх, дали поради нещо друго, идването им в Народното събрание.
Сега искаме тук да бъде и министърът на енергетиката, който по тази важна точка да чуе мнението на народните представители и да изрази отношение, разбира се, и затова процедурата ми към Вас е: поканете го и него незабавно да дойде в Народното събрание по тази точка, тъй като, на първо място, става дума за огромни средства, изтекли от джоба на българския данъкоплатец.
И за да ни стане ясно на групата на „БСП за България“ пък и на всички народни представители, те ли неглижират Народното събрание – не се интересуват от това взето ли е вече решението? Те знаят и понеже знаят, че ще се вземе решението и тук едно мнозинство на войната ще го гласува, и затова не идват и неглижират Народното събрание, или пък Вие официално ги криете, или не ги каните просто защото обяснението на председателя на Народното събрание господин Росен Желязков, че видите ли, те трябва да преценят да дойдат или да не дойдат. Но аз мисля, че когато се обади председателят на Народно събрание и ги покани по толкова важно решение, да не дойде министърът да вземе отношение, наистина е цинично, тъй като неглижира всъщност не Народното събрание, а целия български народ.
Затова поканете тук министъра на енергетиката най-малкото вече по тази точка, за да даде мнение и да слуша какво има да му кажат народните представители, респективно народът. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви за процедурата, господин Ченчев. Незабавно беше уведомен министърът на енергетиката, държа да Ви отбележа, че вчера в рамките на Комисията по енергетика присъстваха двамата заместник-министри, както и Министърът на енергетиката. Те са запознати с това, което ще бъде предложено за решение и с проекта, така че ще очакваме и днес да се включат, ако имат възможност. Разбира се, веднага сме ги уведомили, като чух Вашата процедура.
Продължаваме с първото изказване. Госпожо Искра Михайлова, имате думата.


ИСКРА МИХАЙЛОВА (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, госпожо Председател.
Първо, не е коректно това, което казахте: министърът на енергетиката беше вчера в Енергийна комисия съвсем за кратко и изобщо не сме коментирали въпросната точка. По време на точката него го нямаше, тоест тази спешност, с която решението влезе вчера в извънредна Комисия по енергетика и днес извънредно влиза в пленарната зала ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не само не я разбираме, не я и споделяме.
Първо, в България в момента няма актуална действаща енергийна стратегия, за да можем да си позволяваме на парче непрекъснато да внасяме епизодични проекти на решения за дългосрочността на енергийното развитие на държавата ни под политически натиск. Ние тази спешност в момента обвързваме единствено и само с изтеклата в медийното пространство информация за посещението на украинеца Зеленски. Предполагаме, че това е някакъв лош опит да се покажем много благосклонно настроени към този човек и геополитическата позицията, която изразява, идвайки тук, и вероятно търси някакви други комуникации с нас, както стана ясно и по първата точка.
Ние смятаме, че това е безотговорно в момента изобщо да го коментираме, както казах заради липсата на действаща енергийна стратегия, която да има включени в себе си новите обстоятелства около войната, която се води в близост до България.
Другото, което ни притеснява изключително много, е, че поради тази спешност ние не само нямахме възможност дори с министъра на енергетиката да дискутираме темата изобщо, а изобщо нямаше никакъв публичен дебат, съответно не са разглеждани никакви проучвания и оценка на въздействието, което едно такова решение би довело.
Имаше разговори да се възложи на френската EDF предпроектно проучване и анализ какво може да бъде направено с това оборудване, който анализ ,доколкото си спомням, беше обозначаван във времеви срок от девет месеца до една година, което само по себе си показва, че няма как от днес за утре да вземаме такива решения за българската енергетика и затова да разподарим всичко каквото имаме в нея на една съседна нам страна, било то и братска, под една или друга форма.
От друга страна, няма и как да не коментираме, че една такава страна като Украйна, която води военен конфликт в момента, може да си позволи да развива ядрената си енергетика, а една държава като България, която на пръв поглед няма никакви такива проблеми, ще трябва да разпродава оборудването си, а не да мисли за това как да се сдобие с нови ядрени мощности. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ имаме категорична и ясна позиция по този въпрос.
На дневен ред стои и дали изобщо ще получим пари в крайна сметка от една държава, която е във война, която е длъжник, която търси финансиране и помощ от целия европейски мир – така общо казано на езика на някой от колегите тук в Народното събрание, а ние същевременно искаме да правим сделка.
Първо цената, въпреки че ние сме обявили там минимална такава цена, е изключително неизгодна за Република България.
От друга страна, в мотивите на Проекта за решение има записано, че ние няма как да дострояваме АЕЦ „Белене“ заради оборудването, което е руско, а Украйна могат да използват това оборудване, което е руско. Всъщност самите те казват, че вече има достатъчно много специалисти, които нямат общо с Руската Федерация, които могат да се справят с това дострояване. Не виждам причина България да не може да се възползва от това и пак подчертавам, че ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че няма как да се предприемат такива мерки без проучване, анализ и най-добрите условия за държавата ни, което със сигурност не може да стане от днес за утре – това, което правим ние, вчера се внася нещо и днес вече ще бъде гласувано – абсолютно безобразие.
На финала на изказването си искам да припомня нещо, което се случи в началото на месец юни. В началото на месец юни беше поканена делегация от Съединените американски щати – имаше отправена покана към членовете на Енергийната комисия, без членовете от ВЪЗРАЖДАНЕ в Енергийна комисия, която делегация така и не се сдоби с някаква публичност. Ние на тази делегация не знаем – българските народни представители, представители на тогавашната изпълнителна власт с кого са се срещали, какви са дискутираните теми, но знаем това, че са подписвани декларации за конфиденциалност.
Малко след тази делегация на сайта на „Уестингхаус“ се появи информация, че вече има предварителен договор с българската страна за взаимодействие, а сега виждаме, че се случват и други събития. Продавайки оборудването на АЕЦ Белене и примерно оставяйки във възможността да дострояваме този АЕЦ, защото продавайки оборудването, ние няма да се откажем и ще настояваме това да се случи – новите ядрени мощности.
Всъщност чии интереси ще бъдат обслужени в момента и дали няма да се наложи да продадем нещо на безценица, което имаме налично и можем да използваме, за да купим нещо с по-голяма в пъти цена и да обслужим чужди външни интереси през така наречените народни представители, които всъщност представляват всеки друг народ, но не и българския. Благодаря. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
За реплика – госпожа Петкова, имате думата.


ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Михайлова, репликата ми е свързана с твърдението, че България няма яснота относно развитието на енергийния сектор, няма действаща енергийна стратегия и едва ли не тя се развива хаотично. Това не е така. България има Интегриран план „Енергетика – климат“, който е разработен до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Този интегриран план „Енергетика – климат“ е приет от Европейската комисия, информацията е публична, тя е на сайта на Министерството на енергетика. Този интегриран план определя визията за развитието на българската енергетика, съобразена с европейските правила, с европейските директиви и общоевропейските приоритети в областта на енергетиката.
Наред с това до месец април 2021 г. беше разработена и Енергийната стратегия на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Тази стратегия беше представена в Народното събрание, тя и към настоящия момент се намира на сайта на Народното събрание – може да бъде видяна, и на сайта на Министерството на енергетиката. Това, което ние оставихме тогава, беше Енергийна стратегия, по която се извършваше екологична оценка. Каква е съдбата ѝ към настоящия момент – може би това е въпрос към настоящия министър на енергетиката, но такава стратегия България има. И в Енергийната стратегия, и в Интегрирания план „Енергетика – климат“ много ясно е записано, че България ще продължи да развива ядрената си енергетика, тъй като са налице всички предпоставки за това, и развитието на ядрената енергетика в България включва и изграждането на нови ядрени мощности. Така че това е моята реплика по отношение на визията за развитието на енергетиката.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, госпожо Петкова.
Втора реплика?
Господин Ганев – имате думата.


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Госпожо Михайлова, темата, която засегнахте в края на своето изказване, е изключително интересна, защото тя беше спомената, мина мимоходом в медиите, без да се отрази същността на това нещо, което беше като посещение в САЩ или, честно казано, за мен чиста проба извикани на инструктаж. Притеснителното беше не че селективно бяха поканени само евроатлантици да отидат там, или, както те обичат да казват, че не са коалиционни, а джентълмени – група джентълмени, имаше и дамско присъствие, разбира се, от ИТН. Отидоха там и просто веднага след като се върнаха, се оказа, че хубавата сделка, която ние ще подпишем в кавички с продажбата, пак в кавички, втори път, защото това е подаряване, тъй като ние пари няма да получим, но интересното е, че по този начин България вече няма да има наша собственост реактори и ако искаме да имаме ядрена енергетика, разбира се, да си купим хубави евро-атлантически американски реактори.
Цялото това нещо, прикрито с подписани документи за конфиденциалност и никой да няма право да казва нищо, довежда до мисълта, че инструктаж е имало и никой не трябва да коментира какво и как е било казано. Факт е обаче, че веднага след това се вкарват неща от българската енергетика с подписите на джентълмена Добрев, джентълмена Кирил Петков и джентълмена Ивайло Мирчев, който до вчера громеше другите джентълмени от ГЕРБ, но сега вече подписът му седи заедно с джентълмените от ГЕРБ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Има ли трета реплика?
Заповядайте.


ЙОРДАН ТОДОРОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Госпожо Михайлова, искам да допълня, че в близкото минало имаше оценка и на сумата, нужна за довършване на АЕЦ „Белене“ с вече закупените руски реактори, която сума беше около 9 млрд. лв. За 9 млрд. лв. щяхме да получим два реактора с инсталирана мощност 1000 мегавата всеки, дори нека закръглим сумата на 10 милиарда, или на 12 млрд. лв. Отново се получават по 5 – 6 млрд. лв. за всеки 1000 мегаватов реактор на площадката на АЕЦ „Белене“. Срещу тези 5 – 6 млрд. лв. стои алтернативата: 30 млрд. лв. за реакторите на „Уестингхаус“ – единия, които са със същата инсталирана мощност и експлоатационен живот и идентична технология в ядрената част на реактора.
Повтарям двете алтернативи: първата е 10 – 12 милиарда, за да довършим работеща 2000 мегаватова централа с руските реактори, и 60 млрд. лв. с реактори на „Уестингхаус“. Казвайки тези цифри, следва да се замислим, че интерес обслужва управляващата ни коалиция. С това свое решение как следва да се определи то – като държавническа постъпка, или като национално предателство? Благодаря Ви.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Тодоров.
За дуплика, госпожо Михайлова? Ще вземете ли дуплика?
Имате думата.


ИСКРА МИХАЙЛОВА (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, госпожо Председател.
Госпожо Петкова, аз и вчера в Комисията Ви слушах. Тогава, заради продължителния дебат не Ви коментирах това изказване. Да, зная, че още по Ваше време е разработвана такава стратегия и тя е на сайта на Министерството, но тя е Проект и не е приемана от Народното събрание.
Всъщност, както на Вас много добре е известно, в Закона за енергетиката Народното събрание приема Стратегия за устойчиво и енергийно развитие на Република България по предложение на Министерския съвет, която Стратегия определя енергийното развитие на държавата. Към момента актуален действащ такъв документ няма, има Проект на такъв документ, който Вие някога сте изготвили. Той, така или иначе, не е приет и не съществува.
По отношение на Интегрирания план за енергетика и климат. Той е толкова меродавен, че в момента се налага ние с Проекта на решение от Народното събрание от месец декември, с който искахме предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост да изправяме една грешка, тъй като в този план за възстановяване и устойчивост с погазване на въпросния Интегриран план са заложени съвсем други цифри по отношение на закриването на въгледобива в България, и ние с Решение на Народното събрание за пореден път трябваше да поправяме тази грешка, защото в Интегрирания план пише нещо съвсем различно, тоест и той не се взима под внимание.
Тоест тук тезата на ВЪЗРАЖДАНЕ е следната: да, ние имаме проекти на някакви документи, имаме намерения, поставени назад във времето, които са за развитие на ядрената енергетика, на въгледобива, на запазване на енергийната стабилност на държавата и това да продължим да бъдем енергиен лидер, какъвто сме били през годините, само че на практика с редица решения, и отношенията, които показват редица правителства, народни събрания, това не само не се случва, а се случва точно обратното.
И ние, без да коментирам дори към момента дали едно решение е добро, или лошо, с това действие на парче, което и Народното събрание, и Министерският съвет правят, ние си обричаме енергетиката на неустойчиво развитие. Нещо, което нас от ВЪЗРАЖДАНЕ изключително много ни притеснява и като отговорни политици смятаме, че една държава трябва да се движи с план, със сигурност, особено в такъв важен сектор, какъвто е енергетиката.
И аз се надявам напред във времето ние да намерим достатъчно много разумни хора от различните политически групи, както се е случвало и преди в Комисията по енергетика, за да настояваме възможно най-скоро да се получи тази енергийна стратегия и да не се правят такива постъпления на парче. Към конкретния Проект на решение, който дебатираме в момента, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме категорични, че това ощетява българския национален интерес и ние няма как да го подкрепим по този начин внесено. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА:
Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
За изказване – господин Стойнев.
Има ли други желаещи за изказвания? 


ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина в момента ситуацията е абсурдна и хубаво би било министърът на енергетиката да дойде в залата. Само че вчера колегата Таслаков зададе въпрос и стана ясно, че министърът на енергетиката въобще не е водил никакви разговори, въобще не е разговарял и дори може би не познава своя колега от Украйна, а че единствените разговори са в областта на ядрената наука и евентуално да се подписва някакъв меморандум. Така че хубаво би било този министър да дойде и да обясни как той вижда така дадения му мандат за преговори, което е втора абсурдна ситуация.
Между другото, в българския парламент в сферата на енергетиката това трябва да се прекрати. Ние де факто управляваме това министерство – говоря парламентът. То не бе един проект какво гориво да се използва, то не бе втори проект каква технология да се използва, сега трети проект с кого може да се преговаря и с кого не може да се преговоря. В крайна сметка всеки един министър има правото да ръководи това министерство и трябва да има съответната свобода, само че ние решаваме да налагаме волята си, така че този човек наистина да преговаря с хора, които не познава, и въобще никой до момента, или този министър, не е преговарял и не знае какъв е евентуалният интерес на украинската страна.
Четвърти абсурд: държава във война. Държава, която воюва, където всеки ден падат бомби, ракети, изведнъж, видите ли, ще купи ядрено оборудване за своята си централа, която не е достроила. Ама как ще я строи тази централа, кога ще стане?! И ние тук сега, веднага, на юруш – от днес за утре, трябва да вземем това съдбоносно решение за Украйна да ѝ предоставим някакво оборудване, което, разбира се, че е на доста завишена цена, пардон, занижена. Казвам занижена, защото тук се правят сметки за преди 10 г. или 15 г., сега изведнъж на една такава цена… едва ли не като някакъв подарък.
Но най-важният въпрос – и тук трябва да е ясно на всички, да не се правим – какво се цели. Уважаеми дами и господа народни представители, основната цел на този Проект на решение е да се закрие Проектът „Белене“. И нека да си го кажем! Защото това е действието, което се предприема, мечтата на десните, които не направиха нито един проект, който да е в полза на страната, само, видите ли, защото технологията не отговаряла на техните разбирания. Нещо, което е смешно за всяка една цивилизована европейска държава. Само защото технологията е била, примерно, руска, този проект не трябва и не може да бъде изграден на територията на България. Наистина няма друга такава държава!
Само че, уважаеми дами и господа, активите в „Белене“ не са милиард и двеста, а са два милиарда и половина. Тоест ние казваме на българските данъкоплатци изведнъж, защото така решихме, спираме този проект и тези пари Ви ги вземаме, загробваме ги, сега отново нека да стане гьол. Единствената лицензирана площадка в света, която имаме, е на българска територия! Но понеже България е много богата държава, и понеже ние произвеждаме ядрено оборудване в кавички, та се налага, забележете, за втори път България да продава ядрено оборудване! Аз мисля, че по-голям куриоз надали има.
И може би ние трябва да влезем, и може би ще бъде срам за всеки един от тук присъстващите в залата, защото ние де факто спираме развитието на нашата ядрена енергетика и на един проект, който наистина е минал, който е готов, който можеше да бъде осъществен, ако правителството на ГЕРБ не го беше спрял. Ако правителството на ГЕРБ не беше спряло и „Бургас – Александруполис“, тази връзка можеше да бъде реверсивна и България да получава петрол, без да се чудим как ще минава този петрол през Босфора, без да се чака с дни и това щеше да бъде в полза на българската икономика. Ако не беше правителството на ГЕРБ, сега най-вероятно щяхме да имаме и VII блок и да не се притесняваме дали можем да правим диверсификация на ядреното гориво, дали то ще отговаря на руската технология, дали няма да има опасност, кога ще го видим лицензирано, само че и този проект беше спрян. Въобще ние сме царе да спираме готови проекти. Ние сме царе да спираме – говоря от страна на ГЕРБ, и разбира се, на десните – нямате един проект, който Вие нещо да сте направили, обаче всичките проекти ги спирате.
Защо? Защото, видите ли, евентуално технологията не отговаряла на западната. Напротив, отговаря и отговаря, защото е лицензирана – това ще Ви го каже и Международната агенция за атомна енергия.
Друг парадокс – затваряме си базовите мощности с лекота. Видяхме – служебният кабинет не направи абсолютно нищо за запазване на въглищните централи!
Така ли е, Искра (към народния представител Искра Михайлова)? Така е.
Нищо не направиха! И видяхме какво се случва. Може би 2030 г., ако цените на емисиите сега са 100 евро и продължават да растат, България изведнъж остава без базови мощности. Балансираме единствено с вода. Вода обаче дали ще има, дали няма да има – това си е божа работа.
Да, фотоволтаици, перки – хубаво е, само че това не са базови мощности. И вместо ние да имаме дългосрочна визия, стратегия как да направим първи проект, втори проект, защото наистина България има нужда от ядрени мощности; защото както може да има VII блок, за да не режем, а ние 2035 – 2036 г. АЕЦ „Козлодуй“, уважаеми дами и господа народни представители, трябва да започваме да го режем на скрап, и това е истината, хайде, да стане до 2040-а; сега както и руснаците няма как да ни помогнат с удължаването на двата блока, ще ги нарежем и на скрап; „Белене“ с това решение, което ще вземете днес, прекратяваме и този проект и България остава… 


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): „Уестингхаус“!


ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …без проекти! Или да дойдат някои отново да започнем да се развиваме като една слабо цивилизована държава! Язък за това, което беше постигнато през годините! Язък за това, което се направи през последните 40-50-60 години, когато страната стана енергиен център на Балканите! Но сега виждаме, че всичко правим гордо, така че съседна Турция да ни измести от картата.
Следователно, понеже виждаме, че подобно решение, което само по себе си – да дадем мандат министърът да преговаря – това е пълна глупост, защото в крайна сметка министърът свободно може да си преговаря, ако, разбира се, има интерес.
Само че, забележете, интересът не е толкова за цялото това ядрено оборудване, защото там липсват и турбини, електронни системи, липсват системи за контрол – истината е, че ги интересуват парогенераторите. Дали обаче имаме 8 парогенератора, това никой не може да ни каже. Не знам, може би тук колегите, които са управлявали, да кажат точно какво е налично на площадката, но би трябвало за парите, които сме дали до момента, да имаме точно тези парогенератори. Това е големият интерес!
И вместо ние да си гледаме нашия интерес при вече площадка, която е лицензирана от Международната агенция за атомна енергия – няма никаква друга такава площадка, и да мислим как да градим и да помагаме на българската индустрия с оглед развитието на новите технологии, с оглед на това, което ни очаква, и с оглед цената на емисиите, ние де факто разпродаваме, даваме, може и да подаряваме, но за мен лично това е едно срамно действие.
Затова предлагам тази точка въобще да не се гледа. Ние от БСП, разбира се, ще гласуваме против! Нищо не налага такава спешност и такова бързане. Нека да свърши войната, нека да има готовност, нека да видим кой какво смята да инвестира, но в крайна сметка ние да си подаряваме оборудването на една държава във война, а може би ще трябва да им го пазим, докато войната приключи, за мен лично е смешно действие, не отговаря на това, за което сме изпратени тук, на този български парламент и считам, че в момента наистина се подиграваме с хората! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Има ли реплики към изказването на господин Стойнев?
Господин Рибарски, имате думата.


РАДОСЛАВ РИБАРСКИ (ПП-ДБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нищо готово няма в Проекта „АЕЦ „Белене“. Идеята за този проект стартира в началото на 80-те години – инженеринг, поръчка на оборудване, което е за други блокове, което оборудване вече също е продадено. Тези два реактора реално се възлагат по допълнително споразумение и не са част от основен договор, който е за изграждане в цялост на централата.
Но ние в миналото Народно събрание трябваше да разгледаме една визия на служебния министър Росен Христов, която тогава голяма част от седящите тук подкрепиха, а именно ВЪЗРАЖДАНЕ, ДПС, БСП, ГЕРБ. Тази визия предполагаше изграждане на нови ядрени мощности през 2035 г. Така че 10 – 12 години отсега и едно оборудване, което сме купили и е поръчано преди толкова, значи ние ще трябва да вложим в един бъдещ нов проект оборудване на над 20 години. Да, това оборудване може би също ще е годно тогава, но както спомена и колегата Стойнев, трябва да гледаме към новите технологии.
Ние предложихме и разглеждане на варианта за малки модулни реактори, които сега, да, не са все още технологично доказани, но може би след 5 – 6 години ще са налични и ще трябва да разгледаме и тази технология. Вече Румъния е заявила интерес към 6 такива реактора. В момента се разправяме за нещо, което всяка година струва милиони за охрана и консервация на държавата. Многократните опити този проект да стартира и да бъде довършен не водят до абсолютно нищо.
Така че ние днес обсъждаме решение за водене на преговори и обвиненията, че някой е продал нещо, за мен са неоснователни. Записахме и в решението, че ще се докладва прогресът по тези преговори, и отново ще седнем да видим какво се постига като договорка. Благодаря. (Реплики между народни представители от ВЪЗРАЖДАНЕ и народния представител Радослав Рибарски.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Рибарски.
Има ли желаещи за втора реплика? Не виждам.
Имате ли желание за дуплика, господин Стойнев? Няма.
За изказване?
Госпожо Митова, заповядайте. (Продължаващи реплики между народни представители от ВЪЗРАЖДАНЕ и народния представител Радослав Рибарски.)
Моля за тишина в залата! Господин Ганев, имате възможност да дебатирате извън залата.


ПАВЕЛА МИТОВА (ИТН): Благодаря, госпожо Председател.
От „Има Такъв Народ“ ние ще подкрепим този проект за решение, като считаме за целесъобразно да се проведат преговори с цел продажбата на оборудването на АЕЦ „Белене“, предвид геополитическата обстановка и факта, че вероятно страната ни няма да може да реализира Проекта „Белене“, отчитайки и високите разходи за съхранение и консервиране на площадката и оборудването на АЕЦ „Белене“ на година.
За нас е важно да се направи подробен инвентарен опис на наличното имущество на АЕЦ „Белене“. (Продължаващи реплики между народни представители от ВЪЗРАЖДАНЕ и народния представител Радослав Рибарски.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Може ли за секунда?
Господин Ганев! Господин Рибарски, Вие, докато говорихте, Ви слушаха – имайте уважение. (Реплика от народния представител Костадин Костадинов.)
Продължете, госпожо Митова, благодаря.


ПАВЕЛА МИТОВА: Аз Ви благодаря.
За нас е важно да се направи подробен инвентарен опис на наличното имущество на АЕЦ „Белене“ и да се гарантира, че при евентуална продажба на оборудването резервните части във връзка с плановите годишни ремонти на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъдат подсигурени.
Предвид афинитета на действащия ни министър на финансите да иззема всички налични средства в сектор „Енергетика“, като си въобразява, че личните му пристрастия към газопроводи индиректно го превръщат в някакъв сорт на енергетик, от „Има Такъв Народ“ сме силно притеснени за бъдещото разходване на възможните хипотетични средства, които ще постъпят в НЕК. Поради тази причина искаме да подсигурим, че тези средства ще останат на разположение за изграждането на нови ядрени мощности. Надявам се, че всички бихте подкрепили подобно решение, което да гарантира до известна степен развитието на ядрената ни енергетика, и Ви призовавам още отсега да го изработим заедно. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, госпожо Митова.
Има ли реплики към изказването на Павела Митова?
Заповядайте, господин Йорданов.


ТОШКО ЙОРДАНОВ (ИТН): Благодаря, госпожо Председател.
Госпожо Митова, ще Ви помоля да го кажете в малко по-прав текст. Тоест Вашето предложение, ако правилно съм Ви разбрал, което ние ще подкрепим, е: когато и ако това оборудване бъде продадено за сумата, за която е купено минимум, тези пари да не може Асен Василев да си ги наслага в бюджета и да си прави 3% дефицит, 2 или 4%, въобще да ги харчи както си иска, а да бъдат целево насочени за закупуване на нови ядрени мощности за разширяване на ядрената ни централа в Козлодуй.
Само да вметна, ние от „Има Такъв Народ“ сме за разширяване на ядрените ни мощности, но смятаме, че това е много по-изгодно да се случи в Козлодуй, където има и площадка, и инфраструктура, и всичко необходимо. Тоест правилно ли разбрах: да не може финансовият министър, който обича да цапцаросва парите на държавата неясно къде, да не може да го направи и заедно парламентарните групи да изработим решение, с което парламентът да задължи министъра, тъй като той иначе прави каквото си иска?


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА:
Благодаря Ви, господин Йорданов.
Втора реплика?
Господин Добрев, имате думата.


ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ-СДС): Госпожо Митова, и аз съм съгласен с Вас за това, че в Народното събрание трябва да гарантираме, че тези средства няма да бъдат източени от енергетиката и изхарчени за други цели, така както се правят опити в последните няколко седмици.
Причината, поради която Ви репликирам, е, че като изготвим това решение, трябва да намерим начин да спасим и този един милиард, който засега не може да го вземе финансовият министър, но продължава много да иска да го прибере в бюджета и да го изхарчи за нещо друго. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Добрев. С картата на госпожа Атанасова се изказахте – няма нищо. (Смях.)
Има ли друга реплика? Не виждам.
Заповядайте, госпожо Митова, за дуплика.


ПАВЕЛА МИТОВА (ИТН): Да, господин Йорданов, точно това имам предвид. Смятам, че българското народно представителство трябва да гарантира по някакъв начин, че тези средства няма да бъдат иззети от финансовия ни министър, който в последно време е решил да коригира и вече приключени годишни одити на Българския енергиен холдинг, което е в разрез с Търговския закон. Но тъй като знаем за неговия афинитет да извършва законни или незаконни неща, особено по отношение на българската енергетика, това не ме учудва. За сметка на това, че ще направя всичко възможно, така че да подкрепим господин Добрев в неговата битка, която е и наша такава (единични ръкопляскания от ПП-ДБ), тези средства да не бъдат иззети от Българския енергиен холдинг.
Държа да Ви напомня също така, че т. 1 в Програмата на „Продължаваме Промяната“ е ликвидирането на Българския енергиен холдинг, което считам за нецелесъобразно. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви за дупликата, госпожо Митова.
Следващото изказване – господин Аталай, имате думата.


РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз съм с моята карта – поне засега мисля, че е така.
Уважаеми колеги, ще се опитам да върнем темата на точката от дневния ред. Колеги, на всички ни е ясно, че според Закона за енергетиката, в чл. 4, ал. 1 министърът на енергетиката отговаря за политиката в енергетиката. Тук възниква въпросът: защо днес в Народното събрание разглеждаме едно решение, което точно и ясно е оформено и е подписано от представителите на ГЕРБ, ДПС, макар че…


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): ДБ и ПП.


РАМАДАН АТАЛАЙ: Не, ДБ са водили преговори със служебните министерства. Сега водят разговорите в социалните мрежи – те не са тук засега. (Смях от ВЪЗРАЖДАНЕ.)
Колеги, не правим нищо по-различно от всичко това, което се е случвало в този парламент от предишните парламенти.
Обръщам се към господин Стойнев, защото той казва: защо ние, парламентът, се ангажираме с този проблем. Ангажираме се, защото проблемът е и обществено значим, и е един проблем, който върви от 1981 г., един проблем, по който всички политически формации, които са от 1990 г. досега, са взимали отношение – къде правилно, къде неправилно. От гледна точка на това. От 2005-а, 2004 г. Вие знаете, че е взето решение за възстановяване – от 1981 г. мораториумът, който е направен, върху строителството на „Белене“.
„Движението за права и свободи“ сме против ядрената енергетика по принцип, но ние сме направили, колеги, всичко възможно в интерес на държавата, в определени моменти, когато е трябвало да замълчим, за да може да се вземат онези важни решения за страната. За това, че „Българската социалистическа партия“, в лицето на тогавашните министри и министър-председателя, да не ги изброявам наред, не посмяха да сключат договор, който трябваше да довърши строителството на двата блока в „Белене“ 2018 – 2019 г., за да не спорим днес кой е спрял следващите действия, които са направени от ГЕРБ, защото и ГЕРБ имат съответната вина – не продължиха онова, което не направи господин Сергей Станишев, за да може да имаме онези блокове, които са необходими, още повече бяха необходими и по време на енергийната криза, и днес тук, когато заявяваме на тази трибуна всички в апломб, намираме грешките на другите, намираме грешките на ГЕРБ, намираме грешките в социалните мрежи и така нататък.
И сега, колеги, в момента се опитваме, Народното събрание, да сме в полза на това правителство, особено на министъра, да му дадем възможност да седне на масата да водят преговори, забележете, нито го задължаваме, нито му казваме какво да направи с това оборудване – да не го подари непременно на една държава, която в момента наистина е във война, не пише никъде, че го подаряваме. Казваме: това, което в момента се намира на площадката на „Белене“, оборудването, което е консервирано и благодарение на нашите експерти, специалисти е запазено в това състояние, което може да предявим за продажба, или министърът да са ангажира да води разговори, и то още веднъж Ви казвам, не е казано да продава на тази цена, на която ние сме купили, защото сигурно ще има отчетена инфлацията, сигурно ще се съобразят и с други ценови условия.
В края на краищата…


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): Друг път!


РАМАДАН АТАЛАЙ: За другия път оставете това за колелото – татко ще ми купи колело, ама друг път.
Ние говорим за сега, колеги. За сега Ви казвам – ние даваме възможност на министъра да седне да преговаря за това оборудване, което няма да влезе в експлоатация още дълги години.
Вчера господин Мартин Димитров каза, че войната те няма я да спрат още дълги години. Това означава, че още дълги години това оборудване няма да се ползва. Защо, когато има сега един-единствен, на когото му трябва това оборудване, и има една държава България, където има това оборудване, което няма да ни трябва, да не дадем възможност на министъра да излезе на пазара, на пазарен принцип да търси възможности да се продаде това оборудване, което е тук? А какво оборудване имаме тук, не е наша работа, на народните представители – дали са четири парогенератора, дали са осем, оттам дали има още поръчано… Даже имаме и поръчани, за 46 млн., платено и недоставено още оборудване, но нека да се постави на масата да се обсъжда. Даже и няма най-основното нещо, което – нали, на масата, като се седне, тъй наречените образци за свидетели, или онова оборудване, което да замери постоянно в какво състояние се намира оболочката в цялостното състояние. И това го нямаме. Сега да го поръчаме, да го произвеждат и да дойде, и наново да тръгнете да го монтирате това нещо, няма как да стане.
И тук накратко Ви казвам: колеги, проблемът не е в това, че ще натоварим министъра на енергетиката със задача да продаде онова оборудване, което не ни е необходимо. Проблемът е, че не си свършиха предишните управляващи задачата днес да имаме балансиращи мощности, господин Драгомир Стойнев, за да знаем, че имаме два ядрени блока, които в момента ще са ни необходими.
Още нещо, госпожа Петкова вчера казва: ами вижте Плана за климата и енергетиката и ще видите там какво пише. Снощи нямах време да погледна.
Да Ви кажа, госпожо Петкова, там мисля, че пише два ядрени блока ще строим. След това има една стратегия, която пуснахте, казахте, че ще строим един ядрен блок, а даже отгоре на това господин Борисов тук излезе и каза, че ще имаме и парагенератор. (Реплики от народния представител Теменужка Петкова.)
Не, не, след това излязохте и казахте, че още един ядрен блок ще строите. Вие от ГЕРБ сте в състояние всеки ден да понаждате отгоре нещо и да махате по две неща преди това. Да. И сега се оказва че нямаме стратегия, въз основа на която да работи българската енергетика. Няма министърът на какво да се уповава, тъй като той отговаря за енергетиката, нека наистина – вчера с удоволствие подкрепихме, не ми харесва думата мораториум, тук не съм върху мораториума, да видим какво правим и с мариците, с цялостното състояние на въгледобива, защото това, с което натоварихме предишната правителство, в социалните мрежи никъде не видях, това, с което ги натоварихме, с онова решение да се намалят парите за батериите, да се разпределят за построяване на нови иновативни технологии…
А знаете ли, че от няколко дена господин Асен Василев е пуснал едно скрито писмо, в синдикатите го има, предлагат наново батериите да се построят, наново да бъдат закрити въглищните централи, а Народното събрание нищо не знае. И то ще закриваме селективно – ще закриваме онези, които не са ни приятни, не са ни интересни, а 750 милиона са оставени за батериите. А искахме да дадем около 400 милиона за развитието на електроенергийната система, господин Добрев. Нали така беше? Вие запознати ли сте с този документ?

 (Реплика от народния представител Делян Добрев.)


РАМАДАН АТАЛАЙ: За това става въпрос, колеги.
Или ако ще говорим изобщо за енергетиката, трябва да се знае, че това решение е едно полезно решение, което днес не би трябвало никой да е против, да дадем възможност на министъра на енергетиката да води съответните разговори в интерес на държавата на пазарен принцип. И същевременно, разбира се, има още една точка, която вчера аз припознах, министърът да дойде и да ни запознае тук, след като са взети решения на пазарен принцип.
И точката, господин Стойнев, е наистина за спиране наново възстановеното решение за работа на площадката „Белене“. Аз смятам, че тези хора от „Белене“ и тези, които навремето са лицензирали тази площадка и са положили голям труд, вече им дойде до гуша да се занимаваме с техните проблеми. Ние трябва да вземем решение за стратегията и да кажем каква енергетика ще има България – какви ще са базовите мощности, дали ще са на газ, дали ще е ядрена енергетика. Защото това, което преди всички „Зелени“ не можехме да ги спрем тук – бяха против ядрената енергетика, сега сте се скрили по последните редици и даже заедно с европейските лидери ядрената енергетика я приравнявате на зелена енергия. Това се казва работене на парче. Това е принципът на ГЕРБ. Това е принципът на българските политици.
И затова моята молба е решението, с допълненията които са направени, това, което ни е предложено, ще Ви помоля да подкрепим всички, за да може да тръгнем отнякъде, да развържем онази част, застоялата част от оборудването, което не е необходимо и не може да се ползва в сега работещите блокове, или пък онова оборудване, което ще трябва и може да се ползва в централите, да остане в България, а да продадем онова, което никога няма да влезе в употреба, докато има тази геополитическа ситуация в света. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
Жечо Станков – реплика.


ЖЕЧО СТАНКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Господин Аталай, репликата ми е насочена към Вас. Ще Ви изчакам да заемете Вашето място.
В първата част на изказването Вие упоменахте чл. 4 от Закона за енергетиката, но преди да стигнете до чл. 4, че в крайна сметка енергийната политика на страната се осъществява чрез министър на енергетиката, по-важно е какво пише в чл. 3, а именно, че: „държавната политика в енергетиката се осъществява чрез Народно събрание и Министерския съвет“. Така че това решение, което днес ще вземем, е важно, и най-вероятно ще бъдат две решения – това, за да дадем мандат и след като приключват преговорите да дадем решение в каква посока да приключат съответните преговори.
В тази връзка Вие бяхте прав, че в крайна сметка се намираме в добра ситуация, нещо, което не се продава всеки ден и не се търси всеки ден на пазара, да имаме уникалната възможност някой да се нуждае именно от реактори, с които ние разполагаме.
Обръщам се обаче в репликата си към Вас, че в сектор „Енергетика“ – политиката, свързана с ядрената енергетика, ГЕРБ винаги е била последователна в действията си както в Плана „Енергетика – климат“ е заложено два ядрени реактора, които ще допълнят съществуващите, които, между другото, Вие споменахте колегата Стойнев, неговото изказване, където пък той наблегна на момента, че реакторите ще бъдат скоро затворени, изрично в Плана „Енергетика – климат“, в енергийния баланс е заложено, че двата реактора – и пети, и шести, ще работят съответно до 2047-а, 2049 г., след като са извършени всички процедури и е доказано, че оттук нататък за поне още три десетилетия тези реактори могат да работят след това удължение, което вече е направено.
Така че, господин Стойнев, това е. Можете да се запознаете с тази информация и при колегите от Регулатора, че няма да има проблеми. Двата реактора, включително и в енергийния баланс на страната, са заложени до 2047-а, 2049 г. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
През това време обаче, господин Аталай, държавата не трябва да спира да насочва всичките си усилия за изграждане съответно на VII блок на АЕЦ „Козлодуй“, така че на лицензираната площадка там, където съществува инфраструктура, да направим всички необходими действия, като естествено подкрепям действията по това парите да бъдат съхранени и това, което преждеговорившите господин Добрев и госпожа Митова споменаха, че средства трябва да останат в енергетиката, а не да изтичат в по-неведоми пътища. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ:
Има ли друга реплика?
Господин Аталай, за дуплика.


РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Да, колега, аз няма как да не се съглася, че сте последователни. Разбира се, че е така. Дълги години в енергетиката с Вас съм работил – и с госпожа Петкова, и с господин Добрев, и с господин Драгомир Стойнев. Вашата последователност – не искам да я изредя, не искам да го кажа, че първия път беше гьол, след това от гьола минахме на блокове, след това взехме решение, че ще построим един блок, оказа се, че няма да е един блок. Тази последователност ми е ясна. А не искам да кажа, че господин Драгомир Стойнев пък подписа за строителството на VII блок в АЕЦ „Козлодуй“. И това не искам да го кажа.
Но искам да взема отношение за средствата, които отделихме за енергетиката. Това е може би най-важната част.
Първото, което е по време на кризата, мисля, че Народното събрание направихме онова, което беше необходимо за да останат средства, за да може да се инвестират в енергетиката. Днес господин Асен Василев дойде и без да се притеснява, посегна и иска всеки момент да взема онези средства, които бяха в енергетиката, за да може енергетиката да стъпи на крака. Сега отчитам, че сте напълно прав да запишем в това решение, че тези пари, които ще се вземат, след като се продадат, някога като се продадат, тези пари също да останат в енергетиката. Още повече трябва да обърнем внимание, че по време на предишното управление на господин Асен Василев енергетиката се управляваше от него, а господин Николов беше само човекът, който подписваше документите. Дано този министър да не го обърнем в същата тази ситуация, защото писмото, което е пуснато за преговорите, за промяната в Плана за възстановяване и усъвършенстване, онова, което ние искахме като решение и това, което в момента е пуснато, е точно противоположното и е в интерес на господин Василев.
Още веднъж ще Ви помоля „Да, България“ да не се притесняват, че не са основните участници в това и чакаха до последно дали да го подпишат това предложение или не и да се съобразяват дали имат стъклена вата някъде, или нямат.


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): Само Мирчев каза, че той го е подписал.


РАМАДАН АТАЛАЙ: По-добре е да подкрепят това решение, дори и без да се изказват, защото ще ни подразнят по някакъв начин. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Аталай.
Други изказвания?
Господин Димитров, заповядайте.


МАРТИН ДИМИТРОВ (ПП-ДБ):
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Какво правим днес? Даваме мандат на министъра на енергетиката да проведе преговори и след тези преговори ще има отделно гласуване, отделен дебат в Комисията по енергетика, отделно решение, дами и господа, в пленарната зала.
Защо трябва да вземем това решение? Защото, ако не го вземем, важи последното решение от 2028 г., инициирано от ГЕРБ, което… именно те търсеха от 2018 г. досега, колегите от ГЕРБ, стратегически инвеститор за Белене. Да Ви кажа какъв е резултатът. Аз им го казах още 2018 г. и преди това, но те ми казаха, че не съм прав, не намериха нито един желаещ. Но ми обясниха и в личен разговор, и пред медиите, че ковидът бил виновен за това.
Аз си задавам въпроса при тези рекордни цени на тока в този период защо, ако е толкова изгоден проектът Белене, не намерихте, колеги, нито един стратегически инвеститор, а преди тях, който и да е подписал, който да се е ангажирал, който да е готов да инвестира и така нататък.


СТОЯН ТАСЛАКОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): То трудно се намира.


МАРТИН ДИМИТРОВ: Не е интересът – интересът е ясно. Инвеститорът е, колеги, някой, който е готов да си вложи парите и да си рискува, а инвеститор не е този, който е готов да вземе пари по този проект. Значи инвеститор е този, който си влага парите и ги рискува.
Преди това БСП десетина години търсеха инвеститор. Намериха един германски. Той се отказа и не се е връщал оттогава. Други няма за тези десет години. Много интересен е въпросът, че управлението на БСП 2005 – 2009 г., както правилно каза тук един колега, можеха да подпишат окончателен договор за Белене, да приключат въпроса, но не подписаха – не подписаха, а само поръчаха оборудване, защото им беше ясно, че проектът има редица проблеми.
Честно казано, пред Вас винаги съм разсъждавал по следния прагматичен начин – ако на България са необходими допълнителни ядрени мощности, очевидно е, че е по-изгодно да направим допълнителен блок в Козлодуй, отколкото да се прави на гола поляна от началото ядрена централа.
Ходихме с колегите от Енергийната комисия тогава в АЕЦ „Козлодуй“. Само далекопроводите да се направят до Белене, колеги, струва един милиард лева, защото ги няма, а в Козлодуй цялата АЕЦ „Козлодуй“, цялата тази инфраструктура е изградена и съществува. И специалистите са там, и помощните сгради са там, и далекопроводите са там.
Искам обаче, предвид многото земетресения, които се случиха в последните месеци, да Ви обърна внимание, че има доклад на БАН от 1990 г. и понеже има колеги в залата, които не вярват на евроатлантиците, този доклад е точно за Вас. Там пише така: „че според указанията на Съветския съюз – на Съветския съюз, това е на страница 398, площадки с инженерно-геоложки условия като при Белене са неблагоприятни, неблагоприятни за строителство на атомни централи“. Това пише в доклада на БАН от 1990 г. според указанията на Съветския съюз.
Колегите от ГЕРБ да имат предвид, че в решението от 2012 г. за прекратяване на Проекта „Белене“ една от клаузите, които сте гласували всички Вие, колеги, е, че споделя опасението от сеизмичен риск на площадката „Белене“ особено след ядрената катастрофа във Фокушима. Всички от ГЕРБ това сте го гласували – да знаете. Това го казвам във връзка с някои спорове, които имаме с Вас. Така че, колеги, ние сме имали винаги целия избор – дали да направим допълнителни блокове в АЕЦ „Козлодуй“, което е по-сигурно като площадка от сеизмична гледна точка с една степен, казват специалистите след множество разговори – по-сигурно с една степен, освен това голяма част от инфраструктурата в АЕЦ „Козлодуй“ е изградена, или да се започне на гола поляна. Никога не съм разбирал това желание да се започне да се строи ядрена централа на гола поляна, при положение че винаги сме имали Козлодуй. Никога не съм го разбирал. Това има някакви корени осемдесетте години. Има колеги тук, които може би имат спомени от този период, но това икономически никога не е било изгодно и прагматично.
Другият важен въпрос, който не беше казан в тази зала е, че на директен въпрос към Европейската комисия тя разглежда Белене в сегашния му вид като нов проект, което означава, че всички документи, включително ОВОС, направени по стария проект, ако някой би тръгнал да го реализира в момента, трябва да се направят отначало.
Точният цитат от вчера на заседанието е, че „ние не знаем колко дълго ще продължи войната. Не знаем отделно колко ще бъдат санкциите срещу Руската федерация“.
При това положение какво правим, колеги, с това оборудване? Вчера на Енергийната комисия колегите обясняваха – щели да построят ядрена централа. Ама как да стане това? С какви специалисти? С какво финансиране? Кой ще Ви я финансира, колеги? Кой би финансирал такава ядрена централа? Кой ще я финансира?


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): Китай и Индия.


МАРТИН ДИМИТРОВ:
Няма кой да я финансира. Няма ги необходимите специалисти.


КОСТАДИН КОСТАДИНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): А кой?


МАРТИН ДИМИТРОВ: Ако бъде пропуснат този момент сега, в който има кандидат за покупка на това оборудване, утре няма да има кандидат. Утре няма да има кандидат, затова този момент не трябва да бъде пропускан и тези преговори трябва да бъдат проведени, защото това е последната възможност явно за реализация на това оборудване, така че загубите за България да бъдат минимизирани.
В разговорите, които съм имал с различни икономисти, никой не е могъл да покаже точна сметка, с която построяването на допълнителен блок в АЕЦ „Козлодуй“ да не е много по-изгодно от това да строиш на гола поляна, в нищото нова ядрена централа. Така че този прагматизъм и рационалното отношение по темата е изключително важно. Призовавам Ви да подкрепим Проекта на решение днес, а след като министърът на енергетиката дойде в тази зала с приключили преговори и предложение, вече можем да вземем нашето окончателно решение. Но няма причина, Вие не искате дори да разберем дали има възможност такива преговори да се проведат и да са успешни. Вие казвате да ги спрем отсега да не би да има конкретно предложение. Това би било сериозна грешка. Така че, колеги, да подкрепим – това е умният подход, това е прагматичният подход. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ:
Реплика има ли?


КОСТАДИН КОСТАДИНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): Само че къде е анализът? Нали много анализи имате? Къде е анализът?


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Господин Първанов –първа реплика.
Господин Стойнев – втора.
Румен Христов – трета.


ИВЕЛИН ПЪРВАНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Димитров, по стечение на обстоятелствата аз съм от Белене. Мога да Ви кажа, че там е най-безопасната от сеизмична гледна точка площадка. Ако си бяхте научили урока, поне да бяхте да отишли на терен, щяхте да видите, че там не е гола поляна, а има изграден цял комплекс и никой специалист няма да държи два реактора на гола поляна. Тази мантра, която я повтаряте от Вашите седесарски уроци вече 43 години, че нямало да има полза и че нямало да има инвеститори. Кой е инвеститорът в Турция? Кой е инвеститорът в Чехия? Кой е инвеститорът в Латвия? Държавата, защото държавата печели най-много. Евтината електроенергия е от полза за държавата. Тя изпълнява и социален елемент. Така че недейте да гледате някакъв отчет от 1990 г. През две-три години нашите мили съседи постоянно ни подливат вода и ни изпращат инспекция от Европейския съюз и всеки път инспекцията казва едно и също нещо. Стрестестовете, които минава теренът при Белене, са благоприятни. Няма опасност от никаква сеизмична активност там.
Мога да Ви кажа още нещо – аз си спомням земетресението във Вранча, при което загинаха хора в Свищов, в Белене разрушения нямаше.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Господин Стойнев.


ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България):
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, тази последователност на десните колко лоша е площадката – наистина веднъж завинаги трябва да сложите край на тези спекулации. Понеже бях сигурен, че ще го кажете това нещо, се подготвих. Първите изследвания на тектонските характеристики и на сеизмичността на площадката са седемдесетте – осемдесетте години, които започват наистина да казват, че тази площадка е годна. 1981 – 1986 г. се правят детайлни проучвания – съветската технология, и показват, че площадката е годна за разполагане на АЕЦ.
Между другото, нищо, че е съветска технологията, аз не знам другаде тази технология да е сбъркала, защото няма нито една площадка, където със съветска технология да има някаква сеизмичност, а знаете къде стана проблемът. 1990 – 1995 г. нова оценка на тектонската обстановка по препоръките на Международната агенция за атомна енергия, разбира се, вече ставаме западна държава и трябва да ползваме тази. Хубаво – правим оценка, използват се най-модерните изследвания, и отхвърля наличието на активен разлом в непосредствена близост до площадката. 1999 г. се прави, колеги, още едно проучване, защото се сменя технологията на Международната агенция и какво казват: „Процесите на разломяване в изследваната зона са завършили преди около 660 хиляди години и оттогава регионът на площадката се счита за стабилен тектонски блок.“ Точка по въпроса.


КОСТАДИН КОСТАДИНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): Не може да бъде.


ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
Това е истината, господин Димитров, и спрете да спекулирате с Вашите измислени доклади. Благодаря Ви.


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ, от място): Ти го закопа направо. (Шум и реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Господин Христов, трета реплика.


РУМЕН ХРИСТОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, понеже чух пламенното изказване на господин Стойнев. Напомнете му, понеже Вие казахте за този доклад, че този доклад е по искане на около 30 – 35 депутати във Великото народното събрание от БСП. Не е от СДС – от БСП. Заключенията на Българската академия на науките, която включва целия си потенциал тогава, са, че това е разломна плоча, на която земетръсната честота или, как да кажа - не съм специалист в тази област, е много по-опасна, отколкото на Козлодуй.
Да, СДС - Вие, сте бил председател на СДС, винаги категорично сме били против изграждането на АЕЦ „Белене“, но ние не сме против ядрената енергетика и от тази гледна точка нека да бъдем разумни. Да отидем на площадката на Козлодуй, да сложим VII и VIII блок, засега говорим за VII, а може би и за VIII блок и да си решим проблема. Казахте и важна така причина – подвързващата инфраструктура, или подвеждаща инфраструктура, която струва сигурно повече от милиард, милиард и нещо, а площадката в Белене би могла да се полза за много други неща. Благодаря за вниманието, но обърнете внимание чия е инициативата за тази площадка.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви.
Дуплика, господин Димитров.


МАРТИН ДИМИТРОВ (ПП-ДБ): Уважаеми господин Председател, дами и господа! При БСП не трябва да се гледа какво говорят, а какво правят. Така че господин Драгомир Стойнев всъщност отива и преговаря за VII блок на Козлодуй, правилно, тоест Вие вземате правилното решение и сте новаторът в БСП. Показвате им, че не са били прави за Белене, отивате и преговаряте за VII блок на Козлодуй и стигате до споразумение. (Реплики.) Така че, господин Стойнев, Вие сте човекът в тази партия, заел правилната позиция.
Иначе аз Ви цитирах конкретен резултат от доклад, а Вие ми говорите общи приказки. (Шум и реплики.) Докладът на БАН, Докладът на БАН от 1990 г., на 398 страница казва, че: „съгласно указанията на Съветския съюз площадки с инженерно-геоложки условия като при Белене са неблагоприятни за строителство на атомни централи“.
Това е резултатът от този доклад и Вие много добре знаете кое е причина и сега ще Ви напомня нещо друго. Тогава БКП от този район – Свищовски, излиза с декларация да не се стои ядрена централа. Вашите, как да ги наречем, основатели от БКП тогава от района на Свищов се подписват и внасят декларация в Народното събрание да не се строи ядрена централа в този район.
Аз, колеги, искам да Ви върна към прагматизма и той е следният. Ако можеха да постоят тази ядрена централа – почнаха я през 80-те години, сега сме 2023 г. Не са успели за 45 години, колеги! Пробваха БСП, после колегите от ГЕРБ не ни слушаха и те пробваха, инвеститори търсиха, пробваха да строят. Служебните правителства на Радев и те пробваха да построят Белене.


АТАНАС АТАНАСОВ (ПП-ДБ, от място): И царят! 


МАРТИН ДИМИТРОВ: А, и царят, извинявайте, НДСВ забравих – те пък най-много искаха да построят Белене.
Четиридесет и пет години не успяха БСП, после ГЕРБ, НДСВ, три служебни правителства! Аз мисля, че след като за 45 години всички тези уважавани наши колеги, впрегнали всички свои усилия, целия си потенциал, не успяха, време е да сложим точката – явно няма да стане. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Димитров.
Господин Таслаков – за изказване, след него е господин Гуцанов. 


СТОЯН ТАСЛАКОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Председател, благодаря.
Какво се случва с това решение? Както стана ясно вчера от Енергийната комисия и това, което си говорихме, за пореден път се опитва да бъде заблудена българската общественост, че ние нямаме нужда от тези реактори, че нямаме специалисти, че няма кой да ни финансира. Даже преди малко колегата Димитров за момент ми заприлича на един друг персонаж, когато каза: кой ще ни даде пари? Но аз мисля, че политиците както преди, така и сега отново се опитват да излъжат българския народ. Както каза колегата Ивелин Първанов: кой инвестира в Чехия, кой инвестира в Турция?
Опитват се да ни убедят, че не ни трябва това оборудване, че е старо, макар че вчера стана ясно, че са чисто нови реакторите, в перфектно състояние, произведени през 2017 г.
Най-лошото е, че това решение се взима без никакъв предоставен анализ, оценка. Нито един специалист не се е произнесъл по темата. Вкаран от вчера за днес в дневния ред с извънредно заседание на Енергийната комисия едничката цел тук е, като дойде Зеленски, да му се подмажем, да му покажем, че имаме какво да му дадем, макар че както каза пък министърът вчера: „и с украинската страна никой не е говорил“, така че ние предлагаме нещо, което може и да не поискат.
Вчера председателят на Комисията господин Добрев сравни нашето оборудване с водна помпа на автомобила и съединител. Господин Добрев, не съм съгласен, по-скоро парогенераторите бих сравнил с двигателя на един автомобил, а изграждането на останалата част е просто едно купе, което всеки би трябвало да може, най-малкото една държава да може да си позволи да си построи.
Какъв е проблемът? Проблемът е, че няма никакъв анализ. Преди няколко месеца служебният министър ни предостави една визия, енергийна стратегия. Аз я донесох тук да я видите, да си я припомните. В този анализ трябваше да стъпи българската позиция, да можем да преговорим Плана за възстановяване и устойчивост, съответно да покажем на нашите европейски партньори, че ще строим ядрена енергетика, че имаме планове, имаме проекти, които да изградим, за да можем да забавим, докато те станат готови, да забавим затварянето на „Марица изток“ и Маришкия басейн.
Какво казваме днес? Продаваме си оборудването, ето тук, в този план първа точка е изграждането на два гигавата мощности на площадката в Белене?! Защо? Защото имаме готово оборудване и можем да си го позволим на цена приблизително от около 10 милиарда, тоест два реактора на 10 милиарда стойност.
Какво предлагате Вие? Да ги продадем за един милиард и да построим евентуално един допълнителен реактор в Козлодуй за 30 милиарда на два пъти по-ниска мощност от това.
Какво казваме и на европейските ни партньори? – Че тази стратегия е била измислица и ние няма да спазим това, което сме обещали, тоест няма да спасим, нямаме аргументи да спасим и Маришкия басейн. В един момент ще стигнем дотам, че няма да имаме ядрена енергетика, няма да имаме блокове в Белене, ще затворим Козлодуй, тъй като срокът ще изтече, а също така ще затворим въглищните централи, защото никой нищо не направи да спаси тази отрасъл в Старозагорско. И докъде ще стигнем? Ще оставим българския народ на свещи, не на батерии, защото батериите трябва да се зареждат отнякъде, ние ще оставим българския народ на свещи.
Четиринадесет години управляваха ГЕРБ и тяхната мантра беше да са лоялни до глупост на нашите европейски партньори. За пореден път ние сме лоялни до глупост и сме готови да си продадем чисто ново оборудване на някой, комуто едва ли трябва. Още повече в момента се води война.
Да обърнем една друга тема – за ядрената безопасност на Европа. В момента цяла Европа се притеснява дали няма да стане някой инцидент в Запорожие. А ние какво искаме? Да построим още една ядрена централа в Украйна! Ами, ако лошите руснаци бомбардират и нея, какво ще стане с европейския континент? Въобще някой замисля ли се за безопасността на Европа, или просто сме ги нарочили руснаците, че могат да правят такива неща?
Какво правим с тази стратегия, която ни беше представена преди няколко месеца? Хвърляме в коша?! Хубава или лоша, това е стратегия, за нея има анализи. А вие нямате нищо – Вие вкарвате едно решение от вчера за днес, за да се подмажете на украинеца. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ВЪЗРАЖДАНЕ.) 


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ:
Благодаря Ви, господин Таслаков.
Реплика? 


ЙОРДАН ТОДОРОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Таслаков, ще си позволя да Ви прочета заключението от доклад на Министерството на енергетиката от 2018 г., когато министър е госпожа Теменужка Петкова, което гласи, че икономически най-целесъобразен е вариантът АЕЦ „Белене“ да бъде завършен с руски ядрени реактори, като българската държава дори има избор – дали да го направи самостоятелно, или съвместно със стратегически инвеститори.
Ще си позволя да припомня и думите на тогавашния министър на енергетиката госпожата Теменужка Петкова, цитирам: „Продажбата на реакторите ще бъде на цената на старо желязо.“ Ние сме напълно съгласни с това мнение – на такава цена ще бъдат продадени.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Друга реплика има ли? Няма.
Дуплика – господин Таслаков.


СТОЯН ТАСЛАКОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, господин Тодоров, за репликата.
Разбира се, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ работим професионално и за нас е изключително важно да взимаме решения на база на анализи, които в момента нямаме. Ако един ден българският народ ни гласува доверие да управляваме тази държава, обещаваме, че за всяко едно решение ще правим предварителен анализ и какви са настроенията на българския народ – нещо, което до момента никой не е правил.
Господин Димитров е завършил икономика. Когато сте завършил, господин Димитров, икономика, Вас не ви ли учиха, че за да се взимат решения, първо трябва да има анализи. Аз не съм икономист, аз съм завършил управление и винаги когато управлявам и съм управлявал структури, съм спазвал това правило. Смятам, че колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ са единствените в момента, които подхождат държавно отговорно към това.
Съжалявам, че тук големите експерти от вносителите от ГЕРБ, „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и ДПС не успяха, по-скоро не пожелаха да ми направят реплика и да оборят това, което казах. Мисля, че причината е, защото просто няма какво повече да кажат. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Таслаков.
Теменужка Петкова – за лично обяснение.


ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Правя лично обяснение по повод цитатите тук на колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ. Искам само да отворя една скоба и да кажа, че всички решения, които са взимани във връзка с проекта АЕЦ „Белене“ след невъзможността той да бъде реализиран преди това, са били в резултат на решение на българския парламент. Ние сме изготвяли поредица от анализи, в които сме правили различни модели за това как може да се използва това оборудване. Моделите са били свързани и с това, че оборудването може да бъде продадено, че може да бъде поставено на VII и VIII блок на АЕЦ „Козлодуй“, за това, че може да се търси друго партньорство, и сме стигнали до извода, че е най-добре да се опита да се направи процедура за избор на стратегически инвеститор, да се изгради проектът на пазарен принцип, без държавна гаранция и без каквито и да било привилегии и договори за изкупуване на електрическа енергия.
Всяко едно решение по отношение на този проект е след решение на българския парламент. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, госпожо Петкова.
Господин Гуцанов – за изказване.


БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! За един ден, уважаеми управляващи от мнозинството, успяхте да продадете и да предадете цялата държава. Цинично е това, което правите, уважаеми колеги, и не знам дали го осъзнавате.
Енергетиката е останала последният отрасъл в икономиката, който работи и, да, благодарение на нашата партия тази държава от изостанала държава успя да стане водеща държава в областта на енергетиката, уважаеми колеги от мнозинството, ако не сте го разбрали.
Тридесет и четири години благодарение на това, че е била изградена стабилно, не можете да я разрушите. Но, да, може би днешният ден е този, в който ще сложите точка и на тази част от страната ни, защото за 34 години нищо не можахте да построите.
И още нещо, БСП събрахме 780 хиляди подписа – референдум за спасяването на Белене, и Вие се подиграхте тогава като управляващи, уважаеми господа от ГЕРБ, и не беше проведен този референдум, за да се стигне до тази точка днес, да говорите, че това оборудване може да бъде ползвано на друга площадка.
Извинявайте, но това е такава нелепост, която коментирате, че не знам с какво граничи. Помните ли, че ни се наложи да разрушим част от площадката, защото се купи ново оборудване? Това оборудване за кого ще бъде ползвано и как ще бъде ползвано?
На следващо място. Украйна може да го ползва, но България не може да го ползва. Украйна, която е във война с Русия, може да изгради такива мощности, а ние не можем – е, що за глупост е това нещо, което коментирате?
На следващо място. Три са основните причини, поради които искате това да го направите.
Първата, която колегата Драгомир Стойнев каза, че Вие окончателно искате да сложите точка на Проекта „Белене“ и да не може никой, който дойде да управлява след Вас, слава богу, спазвайки националните интереси, да не може да върне отново централата „Белене“.
На второ място, искате да отворите възможността за новите технологии на „Уестингхаус“, за „Ей Пи 1000“. Нямаме нищо против да има такива технологии и нека те да бъдат прилагани, но каква е стойността на тези технологии? Около 30 млрд. долара срещу 10 млрд. евро за „Белене“ и да виждате някаква разлика? Три пъти. Кой ще го плати това нещо? Отново българският данъкоплатец, но това Вас не Ви интересува. Вас Ви интересува единствено и само да сте сложили наколенките пред този, пред когото трябва.
На следващо място. Има ли тази технология някъде да работи в момента в света? Не, няма. Искате да превърнете България в експериментално поле ли? За колегите, които толкова много се интересуваха за стабилността на Белене, между другото, една реплика – Козлодуй също е лицензирана, аз не знам на какъв език се говори тук.
Третото нещо, също беше загатнато в дискусията. Има ли липса на около 300 милиона от доставки на оборудване за Белене? Да, има липса. България, след като загуби арбитражното дело, поради това че шест месеца министърът на енергетиката тогава не уведоми руската страна и бяхме осъдени на арбитражно дело, част от оборудването е в Белене, но коя част е там? Коментира се, че за около 300 милиона няма такова оборудване. Искате ли да заметете следите с това, което правите сега? Да, разбира се, че искате, за да няма възможности за въпроси, отговори и намеса на органите, които трябва да се произнесат по тези случаи.
Надявам се, че това национално предателство днес наистина няма да се извърши – поне тази точка, първата мина. Имайте някаква отговорност за страната си, за децата си, защото ние сме български народни представители, не сме на друга държава, ако не сте го разбрали. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ:
Има ли реплика? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Петкова.


ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много неща се казаха във връзка с Проекта АЕЦ „Белене“, защо той не е станал факт, защо стигаме до това да взимаме решение за продажба на оборудването за АЕЦ „Белене“.
Искам да направя една съвсем кратка ретроспекция, за да видим каква е наистина причината, за да не се състои този проект. Много е лесно от тази трибуна да се говорят едни високопарни слова, но когато фактите показват нещо съвсем различно, е хубаво да се вгледаме и в тях.
Първо. На 29 ноември 2006 г. е подписано едно споразумение между Националната електрическа компания и „Атомстройекспорт“. Това споразумение е подписано след проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за строителство на АЕЦ „Белене“. За такъв изпълнител е избрана руската компания „Атомстройекспорт“. Договор след проведената обществена поръчка няма подписан. Това споразумение от месец ноември 2006 г. се подписва с уговорката, че преговорите ще продължат с цел да се подпише един бъдещ договор. Уважаеми колеги, такъв договор никога не е подписан и той не е подписан, защото не е договорена една от основните компоненти от този договор, а именно, цената – ескалацията на цената, защото такива дългосрочни проекти имат един много важен елемент и той се нарича „ескалация на цената“. Каква ще бъде цената при завършването на този проект? Ами така и не сте успели, уважаеми колеги, да договорите тази цена и такъв договор не е подписан.
Това, разбира се, не е попречило на 5 ноември 2008 г. да се подпише едно Допълнение № 5, с което е поръчано оборудването с дълъг цикъл на производство. И когато колегите отляво казват: “Какво е доставено“, ами, колеги, доставено е това, което сте поръчали на 5 ноември 2008 г., и това, което платихме. Това е доставено и то стои на площадката на АЕЦ „Белене“. Така че няма нещо, което Вие да сте поръчали през 2008 г., да е произведено от руската страна и то да не е доставено и платено. Има подробни документи, има описи на всички тези неща, приемане, предаване и така нататък.
Ще се върна и през 2007 г., когато е продадено така нареченото старо оборудване за предишния проект „АЕЦ „Белене“. Колеги, тогава сте го продали това оборудване през 2007 г. на цена, която е с близо 90 млн. евро по-ниска от цената, която сме платили. Как да се случи Проектът АЕЦ „Белене“ след всички тези действия?
През 2009 г. стратегическият инвеститор – немската компания RWE, се оттегля от Проекта и тогава Проектът няма как да се случи без стратегическия инвеститор очевидно, оттегля се с мотив, че Националната електрическа компания не е подписала договор, няма сключен договор между изпълнителя и възложителя. Ето затова Проектът АЕЦ „Белене“ не можа да се реализира. Впоследствие започва арбитража между НЕК и „Атомстройекспорт“, от 2011 г. до 2015 г. тече този арбитраж и на 14 юни 2016 г. излезе Решението на Международния търговски арбитраж, Националната електрическа компания беше осъдена и платихме 1 млрд. 176 млн. лв., или 601 млн. евро. Ето това е историята.
Направихме всичко възможно, за да можем да използваме това оборудване. След решение на българския парламент беше проведена процедура за избор на стратегически инвеститор. Подадоха заявления 13 компании, а 5 от тях бяха включени в кратката листа, те потвърдиха участието си, че ще подадат обвързващи оферти, започна пандемията от COVID-19 и процедурата на практика беше преустановена.
След войната в Украйна Проектът АЕЦ „Белене“ няма как да бъде реализиран в България. Колеги, моят апел към Вас е, подкрепете това решение, то е в интерес на нашия национален интерес. Сигурна съм, че министърът на енергетиката и неговият екип ще направят всичко възможно, за да защитят нашия национален интерес. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря.
Реплика има ли? Няма.
Други изказвания?
Господин Свиленски, заповядайте.


ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, изслушах дебата, тъй като наистина мислех, че ще чуя поне един аргумент защо тези руски реактори да ги даваме на Украйна. Какво е това издевателство върху тази държава, което правите днес, цял ден, и сега продължавате или ще го направите.
Да предположим, че всичко това, което казвате, е вярно, че България няма нужда, че там е най-земетръсната зона, че не трябва да се строи, че България няма нужда от атомна енергетиката и изпращате тези руски реактори в Украйна. Там кой ще ги монтира тези реактори, с чии инженери, с какво гориво ще работят, с какви резервни части ще работят? Давате ли си сметка какво лицемерно поведение отново демонстрирате към тези хора в Украйна? Смятате ли, че това ще се случи? Кой ви каза на Вас, че може една площадка, започната по един проект да бъде завършена с други реактори? Господин Добрев знае много добре, когато се лицензира една площадка, тя се лицензира съответно с реакторите, които трябва да бъдат поставени. Тези реактори са за „Белене“ те не са за Украйна. Как точно ще се случи? Оставам настрана цената – дали е по-ниска, дали е по-висока, колко струва?
Уважаеми български граждани, тези народни представители, които днес ще гласуват това решение, тяхното действие граничи с национално предателство, защото 800 хиляди български граждани, заявиха желание за развитие на атомната енергетика в Белене, не в Козлодуй. Тези народни представители, които сега ще натиснат бутона за ликвидирането на тези два блока, ще направят национално предателство спрямо собствения си народ.
Колеги, осъзнайте се и се спрете. Зеленски пристигна, няма да си отиде, тук е. Виждам, че ръководството на цяла парламентарна група го няма, виждам, че и част от ръководството на ГЕРБ ги няма, ДПС ги няма, тоест всички те вероятно са на среща със Зеленски. Той е тук, няма да си отиде и без да вземем това решение. Нека поне да не ставаме за смях пред българските граждани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Напомням на парламентарните групи да следят времето, което имат, защото то вече беше удължено.
Има ли реплики към господин Свиленски? Не виждам.
За следващо изказване – господин Ганев, имате думата.
ВЪЗРАЖДАНЕ има 7 минути.


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ):
Госпожо Председател, ретроспекцията на това правителство, което беше създадено с конкретни цели и на което беше дадена възможност да се шири, да деребейства и да краде, разбира се, трябваше да изпълни конкретни ангажименти, свързани с геополитическите интереси на Съединените щати. Затова евро-атлантическото мнозинство ясно и точно пое и изпълнява стриктно всичко това, което имаме към днешна дата – изпращане на оръжие, тежко въоръжение, изпразване на запасите със снаряди, както стана ясно само преди един час, след което продажба ще последва в момента на двата ни български атомни реактора, след което ще последва и това, за което всички знаем, накъде се бута страната – да участва активно във военния конфликт, разбира се, потъпкване на международните договори, които има България по отношение на това, да няма чужди кораби и чужди военноморски бази в нашата акватория.
Цялото това нещо е направено с ясното и точно съзнание, че тези партии, които ще подкрепят правителството, а в случая – ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, ДПС, ще имат тежки политически последици, но това нещо не е притеснително, на „Козяк“ няма никакъв проблем, така както създадоха за няколко месеца нещо, което е коалиция на добрите сили, така по същия начин ще си създадат ново, не е нещо изненадващо за българската политическа фауна, защото е точно това. Влизат едни еднодневки, после изчезват, но са изпълнили определени задачи. 


В момента имаме ясно и точно обяснение как ще продадем според това, което е предложено като документ, на документ обаче. По същия документ, по който България дава назад през годините заеми на Ирак и Либия и по същия начин, по който България впоследствие опрости тези пари, които имаме да си вземаме. Така ние по документи ще продадем нещо на цена от 2008 г., произведено през 2017 г., де факто ще го подарим, защото няма да получим нищо, абсолютно нищо. В страна като Украйна, която по официални данни към края на миналата година има над 100 милиарда дълг, а в момента по официални данни над 150 или 170, то е вече много плаващо колко е точно, ние да слушаме от тази трибуна и някой да обяснява, че ще направят така, че да си получим парите, извинявайте, но за пореден път обиждате интелекта на българския народ. Това можете да го вярвате всички евроатлантици, но съм сигурен, че дори и Вие не го вярвате, защото добрите джентълмени, не коалиционни партньори, а джентълмени, които внасят това предложение в залата, са ясни и точни – от ГЕРБ – Добрев, от ДБ – Мирчев, яростен противник, разбира се, на ГЕРБ, джентълменът Кирил Петков, и от ДПС там вече не знам кой подписвал, кой не подписвал. Така или иначе, всички са в кюпа, разбира се, за мое съжаление, и ИТН се включиха в цялото това нещо, но както и да е.
В момента имаме нещо, което се обяснява колко е добро за България, като унищожим нашите български блокове, а в същото време за всички тези, които обясняват, че трябва да вземем решение без анализ, начело с Мартин Димитров, който тук къса ризи, къса си обувките да обяснява как нищо не трябва да правим без анализ, но в момента не иска анализ. И ще Ви кажа защо не иска този икономист енергетик, или както искате го наречете, по простотата причина, че ето сега, ако си отвори лаптопчето, може да види френски реактори, един брой, със същите показатели, каквито са българските, които ще подарим, струват 40 млрд. долара.
Нали не си въобразявате, че американските, които ще вземете, само след месеци най-вероятно, ще струват по-евтино. И точно заради това лицето Димитров не иска анализ, защото така му е угодно, защото по същия начин и Мирчев така му е угодно, защото по същия начин, всички тези евроатлантици са склонни да направят всичко, което им е поискано, за да може да са част от управляващата шайка. Такива сте, факт е, управляващи сте, но докога, е един друг въпрос? Колкото и да бягате, в един момент ще се самоунищожите, защото, ако смятате, че ще надиграете такива играчи, каквито са ГЕРБ, и като изперете Борисов, както вече го направихте, нещо ще спечелите – напротив, ще Ви изядат с парцалите и ще Ви изплюят. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Има ли реплики към изказването на господин Ганев?
Имате думата, господин Георгиев.
Ще Ви напомня времето: ГЕРБ-СДС – 29 мин.; „Продължаваме Промяната – Демократична България“ – 27 мин.; ДПС – 12 мин.; „Има Такъв Народ“ – 9 мин.; независимите – 5 мин.; ВЪЗРАЖДАНЕ имат 2 мин.


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Ганев, трябваше по-ясно да кажете, че това решение е плод на масиран външнополитически натиск, осъществено от посолствотó и съгласуван с посолстватá, както чухме от записа на „Продължаваме Промяната“. Няма съмнение, че посолствотó е управляващото де факто в България американско посолство.
Също така вчера на Енергийна комисия господин Мирчев призна, че Украйна е плащала по време на тяхното съвместно управление с БСП 5 милиарда за доставките на оръжия. Това също може да коментирате.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА:
Благодаря, господин Георгиев.
Има ли друга реплика? Не виждам.
Господин Ганев – за дуплика.


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Когато ни управляваха Кирил Петков, Корнелия Нинова, ИТН и ДБ към онази дата, се изнасяха всякакъв вид военна техника за Полша и за Румъния. Всички знаем къде отиваха. Отричаше се, че това отива за Украйна. В крайна сметка вчера коалиционният партньор към онази дата на БСП – Мирчев, заяви на Комисия, че това е ставало директно и украинците са ни плащали. Не знам кой точно е лъгал – той ли вчера излъга, или Корнелия Нинова, или пък поредица след това министри на икономиката, които отричаха, че това нещо е ставало, но е факт, че вчера това нещо беше казано съвсем официално.
Фактите обаче са други – че ние вече няма да продаваме абсолютно нищо като оръжие, ние подаряваме. Нещо повече, Тагарев – лицето, което е назначено да заема поста военен министър, смята да подарява не само оръжие, ами смята да подарява и ПВО системи. Тези системи, които пазят София, и тези системи, които пазят и атомната ни действаща централа в момента. Това са фактите. Това имаме като намерения. Твърдото мнозинство, което седи и крепи това правителство, това ще изпълнява. За сметка на това те пък имат индулгенция, че няма да бъдат включвани нови знакови техни лица в списъка „Магнитски“, ще бъдат оставени да деребействат на местна почва, ще бъдат оставени да крадат и да си прокарват всички тези неща. Така, както се случва от членството ни в Европейския съюз, поредица правителства бяха оставени да правят каквито и да било схеми с източване на европейски средства, само и само да си изпълняват определени политики и общностни интереси.
Към днешна дата нищо различно не се случва. Най-лошото и най-трагичното е, че имаме война на няколкостотин километра от България и това евро-атлантическо мнозинство иска активно да ни вкара в нея. Фактът, че оръжие сме продавали през последната една година, и това няма как да се скрие, такива са цифрите, но е факт, че поне не сме правили тези национални предателства, които ги имаме към момента. В днешна дата едно приехме, предстои просто да се приеме в момента, въпрос на няколко минути ли, половин час, преди да дойде Зеленски тук, да се обясни как това нещо ще се скрие, как ще се обясни и как ние просто ще продадем – продадем нещо и няма да вземем никога срещу него пари. А и да вземем, парите са на цена от 2008 г. Каква е стойността?! А кой ще използва транспортни разходи, кой цялото това нещо ще го транспортира до Украйна и кой ще плати цената? Мога да очаквам и ще Ви кажа: според мен това ще направи българският народ и българският бюджет.
Точно заради това ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не само че няма да подкрепим това позорно решение, но искрено ще работим за заминаването си на това решение, нови избори и следващият парламент да предотврати това национално предателство.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Ганев.
Господин Мирчев, имате думата за лично обяснение.


ИВАЙЛО МИРЧЕВ (ПП-ДБ): Благодаря, госпожо Председател.
Аз ще бъда много бърз. Обаче, ако позволите, госпожо Председател, и към Вас – да я караме по темата, защото си говорим в момента за Белене и за ядрено оборудване, обаче преминахме на оръжие и на какво ли още не.
Иначе, господин Ганев, спрете да плашите хората, че ще влезем във война. (Реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ.) България изнася оръжие, и то огромни количества оръжие (шум и реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ), и по никакъв начин не е влязла във война, и няма и да влезе във война. И в тази връзка имате много странна синергия с президента Радев.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Господин Мирчев.


ИВАЙЛО МИРЧЕВ: И президентът Радев плаши, че ще влезем във война (шум и реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ), и Вие плашите, че ще влезем във война, ако изнасяме оръжие.
Лъжете и за ПВО системите. България не е продавала и не е дарявала ПВО системи на Украйна. България е продавала боеприпаси и въоръжение на Украйна, но единственият подарък като военна помощ, който България е направила, е за под 20 млн. лв. при продажби за 5 милиарда. Тоест Украйна се явява един много сериозен инвеститор в България в последните 18 месеца (шум и реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ) и Вие трябва да уважавате такива инвеститори. Благодаря Ви. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА:
Господин Мирчев, разбирам желанието Ви да направите изказване във формата на лично обяснение. Просто не беше нужно, а и разговорът от място…
Слушам Ви процедурата, господин Костадинов, заповядайте.


КОСТАДИН КОСТАДИНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ)
: Госпожо Кирова, ние станахме свидетели на изказване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА:
Направих току-що забележка.


КОСТАДИН КОСТАДИНОВ: Да. Само ако може да го оформите все пак като изказване, за да му вземем реплика, иначе просто не е коректно. Излиза, говори нещо със съвсем друг мотив и ако ние искаме да отговорим, защото пак бяха казани несвързани неща типично по крушарски, така че нека…


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Може да бъде оформено като изказване. Оформете го като изказване, ако обичате.


КОСТАДИН КОСТАДИНОВ:
Добре, благодаря. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Вече е оформено като изказване, така че, ако има желаещи да направят реплика на господин Мирчев, имате възможност.
Господин Ганев, обаче имате 27 секунди, заповядайте. (Реплика от ВЪЗРАЖДАНЕ: „1 минута и 27.“)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Една минута.


ЦОНЧО ГАНЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Мирчев, аз не мога да разбера Вие ли за пореден път лъжете – съмнявам се, че лъжете, Вие сте доблестен, добър демократ никога не лъже и не подвежда хората, или лицето Тагаренко лъже, че има намерение да дарява българските ПВО системи? Един от двама Ви лъже.
А и не мога да разбера по същия начин отново, ето, сега от трибуната обяснявахте, че като е била министър госпожа Нинова, е изпращала оръжие, обяснявате, че Украйна ни е плащала пари, Вие отново лъжете брутално от тази трибуна или госпожа Нинова лъже? Не знам! Не знам, наистина аз се съмнявам дълбоко във Вашата теория, че не лъжете.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Има ли други реплики към изказването на господин Мирчев? Не виждам такива.
Господин Мирчев, дуплика ще вземете ли?


ИВАЙЛО МИРЧЕВ (ПП-ДБ, от място): Аз не разбрах какво иска.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Разбрах Ви.
Преминаваме към следващото изказване на господин Стефанов, имате думата, след което за изказване е записан господин Делян Добрев и мисля, че с това приключваме записаните за изказвания.


ВАСИЛ СТЕФАНОВ (ПП-ДБ): Благодаря, госпожо Председател.
Ние доста се отклонихме от текста на Проекта на решение. Аз ще се опитам да върна дебата там, където му е мястото, именно по текстовете на този ненормативен акт – Решение на Народното събрание, който обаче има правнообвързващо действие към органите на изпълнителната власт. Еq какво обвързваме всъщност министъра на енергетиката – да проведе преговори. Това е първото нещо. Не да продаде, не да договаря продажбата на национален интерес или каквото и да било друго, каквито внушения днес се направиха, а да проведе преговори. И на второ място, не просто да проведе преговори, а да информира обществеността и Народното събрание за проведените преговори. Това е в точка четвърта, която вчера добавихме.
На следващо място, искам да засегна темата с цената. Тя е фиксирана на малко над 601 млн. евро, което вече е платеното от българската държава, но не може без ново решение в тази посока да се намали тази стойност, тоест цената не е фиксирана.
На следващо място, ядрената енергетика всъщност не спира. Даже напротив, за блок VII има сключен FEED – Front End Engineering Design – договор през месец април от „Козлодуй – Нови мощности“. По повод на тези мощности в момента, които ние притежаваме, интерес от украинска страна е проявен и заявен още през времето на служебния кабинет, само че дали от господин Росен Христов, дали от Гълъб Донев, дали от някой друг, този интерес е отбит. Премиерът Денков тази сутрин даже каза, че още от първите дни на управлението му този преговорен процес е подновен.
И накрая, Проектът на решение не е ограничителен, тоест министърът може да преговаря с когото си поиска, но интерес и потенциален купувач в тази ситуация за точно тази мощност единствено и само може да бъде Украйна, както и в мотивите към решението е посочено. Това е съвсем накратко. Не продаваме нищо с това решение, колеги. Благодаря. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Стефанов.
Има ли реплики?
Заповядайте за реплика, господин Сабрутев.


ВЕНКО САБРУТЕВ (ПП-ДБ): Благодаря, госпожо Председателстващ.
Господин Стефанов, благодаря за това, че върнахте дебата там, където му е мястото, а именно че разглеждаме Проект на решение, с което даваме възможност на нашия министър на енергетиката да проведе преговори. Преговори за продажба на какво? Много лъжи се изказаха от тази трибуна в последните час-час и половина. България няма цели реактори, готови, които да станат работещи атомни централи. Това е много важно да се знае. Няма как да се превърнат в това, което наричаме като АЕЦ „Козлодуй“, нови блокове или „Белене“.
Тук ще се опитам да направя и кратка реплика към господин Гуцанов, който каза национално предателство за „Белене“, че било това. Ако БСП искаше да превърне тези реактори в реално работеща централа, щеше да постъпи както Унгария с изграждането на тяхната АЕЦ „Пакш“. Това е подходът, с цялостно решение, а не половинчато поръчване на някакво оборудване. Благодаря. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА:
Благодаря, господин Сабрутев.
Има ли други реплики? Не виждам.
Дуплика няма господин Стефанов.

 БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ (БСП за България, от място): Лично обяснение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Къде Ви засегнаха, господин Гуцанов?
Имате думата за лично обяснение, само че БСП няма повече време. (Шум и реплики.) Заповядайте. (Шум и реплики.) 


РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Личното обяснение не влиза във времето.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Заповядайте. 


БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:
Научете Правилника, уважаеми колеги.
Уважаема госпожо Председател! Господин Сабрутев, именно нашата партия е изградила АЕЦ „Козлодуй“. Извинявайте много, но няколко пъти коментирахме и говорихме, че благодарение именно на нас я има тази енергетика, която не Вие, защото Вие сте отскоро, но полагате много усилия да разбиете държавата. 34 години се краде и се разграбва.
Да, същото, положихме и основите на „Белене“. За жалост, не можем да съберем нужното мнозинство това да се случи, защото отново се намесват различни други партии, които не искат България да бъде силна енергийна държава.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА:
За изказване – господин Георгиев.
Господин Добрев Ви отстъпва реда си, имате обаче ограничено време. Заповядайте. (Реплика.)
Отказвате се от изказването.


Заповядайте, господин Добрев.


ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ-СДС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз слушах много внимателно дебата през цялото време и се опитах да намеря аргументи защо част от депутатите в тази пленарна зала от две групи – от БСП и от ВЪЗРАЖДАНЕ, ще гласуват против или ще се въздържат за това решение. Не намерих някакви резонни аргументи. Говорихте през цялото време едва ли не, че това е някакво геополитическо решение. На мен всъщност ми се струва, че Вашата позиция е геополитическа, а не нашата. Нашата е чисто прагматична. България е дала милиард и 200 милиона за оборудване, което не може да използва. Това оборудване стои на една площадка и за него всяка година плащаме по няколко милиона, за да го съхраняваме, да го пазим, да го поддържаме и така нататък, без никаква перспектива с това оборудване нещо да се случи. Знаете ли защо? Защото този проект е руски.
След началото на войната в Украйна никакъв такъв подобен руски проект в Европа няма как да се случи заради санкциите, заради ограниченията, заради невъзможността да бъде финансиран. Няма международна финансова институция, която да финансира руски проект на територията на Европа. Няма застрахователна компания, която би застраховала един такъв проект също. Чуха се и някои манипулации за това как, видите ли, ние си имаме реактори, нашите реактори що да си ги даваме, ами да не си ги направим.
Пак искам да обърна внимание, колеги, и да се разбере много ясно. Стойността на това оборудване с дълъг цикъл на производство, което е единственото, което имаме, и единственото, което сме поръчали на руснаците, е 600 млн. евро – 601 млн. евро. Оценката на RV, оценката на HSBC за проекта „Белене“ още към 2012 г., тоест по онези цени, беше за 10,35 милиарда евро. Тоест, Вие разбирате ли, че ние имаме оборудване за 600 милиона, а стойността по онези оценки е 10 милиарда, тоест ние имаме 6% от централа. Ние нямаме централа, ние имаме 6% от централа.
Тук се чуха спекулации, че ние си имаме двигателите, дайте още малко да се напънем, да си купим едно купе и ще имаме цяла кола. Не става така, защото ние нямаме двигател. Ние имаме 6% от тази кола или ние имаме парогенераторите, може да ги наречем радиатора на колата, имаме радиатора на колата, имаме и един съединител, тоест от един съединител и един радиатор на лада, ние искаме да направим цяла лада. Ами не можем, защото няма и части за лада, разбирате ли, защото вече никой не купува лада.


Втората манипулация беше, че едва ли не тази лада струва много по-евтино от аудито, което ние искаме да си купим. Всъщност, колеги, ще Ви разочаровам. Тази лада всъщност е на цената – тя, че е лада, е лада, VVER 1000 реактори с руска технология три плюс в сравнение с AP 1000 на „Уестингхаус“, тоест това е лада, сравнена с, да кажем, ауди. Обаче, знаете ли какъв е проблемът? Ладата не е на цената на лада, ладата е на цената на фолксваген например, тоест разликата в стойността на руския проект и на стойността на AP 1000 – да, AP 1000 ще бъде малко по-скъп, но разликата ще бъде като между фолксваген и ауди, а всъщност ще платим фолксваген, пък ще получим лада, дори и това да беше възможно, тоест дори и да намерим частите около радиатора и съединителя, с които да направим цяла лада, тази лада ще ни излезе на стойността на фолксваген, тоест през цялото време не чух нито един аргумент.
Следващата спекулация беше, че нямали да платят. Вчера Ви предложихме, колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, ако само това Ви притеснява, да запишем още една точка в Проекта на решение, което да казва, че могат да вземат оборудването само след като платят изцяло. Обаче Вие, като чухте, че сме съгласни и това да заложим, защото не е целта някой да не си плати, целта е ние да си вземем парите – поне част от вложените пари в проекта „Белене“, и имаме уникална възможност да направим точно това, предложихме Ви да я впишем тази точка и Вие, като разбрахте, че сме готови да я впишем, си оттеглихте предложението и ние не я вписахме. Така че това, че някой ще подари оборудване, че някой нещо няма да плати, е изключено.
Намираме се в уникална ситуация, имаме уникален шанс да сме единствената държава в света, която има, по моя пример, радиатор и съединител от лада и в същото време Украйна да има цяла лада, без радиатор и съединител и да иска да купи от нас оборудването, което ние имаме и не ни трябва. Защото, ако ние не успеем да го продадем като оборудване, ще трябва, както някой каза, да го продадем за старо желязо за многократно, вероятно стотици пъти по-малка цена. Защо да не се възползваме от тази възможност, защо да не упълномощим министъра на енергетиката да се опита да продаде това оборудване на украинската страна? Казвам „продаде“ и казвам, че тук в нашите мотиви няма никакви геополитически причини. Нашите причини са прагматични, нашите мотиви са прагматични. Искаме да спасим поне част от похарченото в проекта „Белене“, който проект „Белене“ вече няма никакъв шанс да се случи.
От тази гледна точка, колеги, се надявам залата да подкрепи с голямо мнозинство този проект на решение и да дадем възможност да се защити националният интерес. Разбирам колегите от две парламентарни групи, които поради геополитически причини според мен няма да го подкрепят. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
Реплики?
Имате възможност за кратка реплика, госпожо Михайлова, като се съобразите с оставащото Ви време.


ИСКРА МИХАЙЛОВА (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Добрев, не бяхте коректен в изказването си. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ във вчерашната дискусия в Енергийната комисия нямаше как да се включваме в написване на Проекта на решение на Вашата коалиция с „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и ДПС. Нямаше как, но ние изказахме своите опасения. Една част от тях Вие припознахте, друга не припознахте. Както господин Аталай припозна нашето предложение, нашите опасения, че няма да има доклад в този проект на решение към Народното събрание, той го припозна и го направи от името на Вашата коалиция, която пише този проект на решение. А Вие не припознахте това, за което ставаше въпрос, по отношение на финансирането, по някакви Ваши причини. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло. Реплики: „Времето, времето!“)


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Времето, госпожо Михайлова.


ИСКРА МИХАЙЛОВА: Така че бъдете коректен и кажете, че една част от нашите опасения Вие припознахте, една част не припознахте.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Има ли други реплики, преди да дам възможност на господин Добрев за дуплика? Не виждам желаещи.
Господин Добрев, имате възможност за дуплика. (Силен шум.)
Моля за тишина в залата.
Колеги, нека да се изслушваме, нека да чуем какво ще ни каже господин Добрев в отговор на репликата на госпожа Михайлова.


ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ-СДС): Госпожо Михайлова, в интерес на истината съм съгласен с Вас. Вие имахте две предложения – едно от Вашите предложения беше припознато от господин Рамадан Аталай и то бе включено в Проекта на решение, което ние имаме.
Сега според мен не е коректно и е късно да включваме още точки, поне да ги бяхме огледали в Енергийна комисия, затова няма да предложа такава редакция, но предполагам, че министърът ни слуша, въпреки че не е тук, а ако не ни е чул, ние пък ще му го кажем специално на следващата комисия, на която го извикаме за блицконтрол, че изразяваме воля в неговите преговори да запише в договора, който ще подпише, че не може да бъде изнасяно оборудването, преди да бъде изцяло платено.
Освен това, знаете, че ние записахме по Ваше предложение точка, преди да подпишат каквото и да било, да ни докладват, тоест министърът няма автоматично право да се споразумее и да подпише и да се приключи темата, без Народното събрание да даде своята санкция и това е по ваше предложение, което попадна в Проекта на решение. Още веднъж искам да обърна внимание, че се намираме в уникална ситуация, в която имаме възможност – дано това се случи, да си възстановим изцяло средствата, платени за оборудването за „Белене“, защото в Проекта на решение е записана сумата и в евро, и в лева за плащане изцяло на оборудването, така както сме го платили. Дали е скъпо, дали е евтино, по какви цени – знаете, че в Решението е записано, че това е минималната цена, на която ние ще продадем оборудването. Възможно е министърът да постигне и по-висока цена, но това е минималната, тоест ние гарантираме, че България ще си върне онези средства, които заради Споразумение, всъщност Допълнение № 5 към едно споразумение от 2007 г., колегите от Тройната коалиция поръчаха една кошница с оборудване, съответно въпросните радиатор и съединител, и ние през 2015 – 2016 г. се наложи да ги платим.

 В интерес на фактите искам да кажа, че тези реактори и парогенератори не са произведени 2017 г., а ни бяха доставени 2017 г. Те бяха произведени в периода 2010 – 2014 г., тоест да се твърди, че оборудването е чисто ново, някак си не е сериозно. 

Да – не е използвано, да – съхранявано е както трябва, да – към него няма никакви забележки, но това е оборудване на 10 години. 


А нов проект „Белене“, ако изключим руската технология, е различен проект, който да ползва този радиатор и този съединител и означава, колеги, 30 години от днешния ден. Ами то десет години ще бъде проектирано само – с различно оборудване, защото, първо, трябва да се направи проект, после Вие бяхте прави, че тоя проект трябва да се лицензира от АЯР, площадката трябва да се лицензира наново, а на АЯР ще им отнеме сигурно пет-шест години да издадат лицензиите. 

Да не говорим, че такъв проект не съществува никъде в света – такова хибридно чудо на руския радиатор и съединител с някакви други компоненти просто не съществува в света и самото изграждане вероятно ще отнеме 20 години. И накрая този Франкенщайн, този хибрид ще ни излезе – ще е някаква лада, която ще ни излезе на цената на фолксваген, пак го казвам, вместо да си поръчаме направо ауди и да намерим парите да го платим. А парите, с които ще платим аудито, ще бъдат приходите от това оборудване, както и, разбира се, дивидентите, които няма да позволим на финансовия министър да вземе от БЕХ. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
Има ли други изказвания, несъдържащи продуктово позициониране? Не виждам.
Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване.


Ще подложа на гласуване Проект на решение за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване предназначено за проекта АЕЦ „Белене“,
№ 49-354-02-66, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 4 юли 2023 г.


Моля, режим на гласуване.
Гласували 212 народни представители: за 155, против 57, въздържали се няма.
Предложението е прието.