20 юли 2019

ЧЕСТИТ ИЛИНДЕН !
Църквата Св.Пророк Илия в Свищов

                                 Надпис над страния вход на западната фасада               сн. Т.Рисемова
Църквата е била изгорена от руската армия на Кръстовден 14/27 септември 1810г.

Възстановена е през 1835г.

Църквата е обновена и осветена на 22 юни 1835г. по волята (разрешението - б.м. Л.Т.) на султан Махмуд и Иларион - Архиепископ Търновски и Свищовски и жителите на град Свищов.                                                   Надпис над входа на северната фасада              Сн.Т.Рисемова
Сн.Т.РисемоваСпомен за участник в Илинденското въстание през 1903г. 


ЗАБРАВЕНИТЕ: 

ХРИСТО ТОШЕВ - ХУДОЖНИК И КОМИТА

http://toshev.blogspot.bg/2017/03/blog-post_26.html
19 юли 2019

Правата на българите в Сърбия : Комитетът на Министрите отговори на български депутат в ПАСЕ
Комитетът на Министрите е върховният орган на Съвета на Европа, в който заседават Министрите на външните работи на 47-те страни-членки на организацията, а когато те отсъстват вместо тях решенията се вземат от упълномощените посланици на страните, които са постоянни представители на съответните държави към Съвета на Европа.

Депутатите в ПАСЕ могат да задават устни и писмени въпроси на Комитета на Министрите, който приема на свое заседание отговор на съответното питане.


Народният представител Красимир Богданов (ВМРО), който е и Заместник-ръководител на българската делегация в ПАСЕ, внесе през януари т.г. писмен въпрос към Комитета на Министрите на Съвета на Европа свързан с правата на българското национално малцинство в Сърбия, на който получи отговор.
Ето документите по темата:


Зададеният въпрос на български език :

Неофициален превод!

Документ  14793
 
08 януари 2019г.

Натиск оказан от Сръбската Прогресивна партия в изборите за Национален съвет на Българите в Сърбия на 4 ноември 2018г. и силово наложено оттегляне на листата на
"Съединение на българите в Сърбия".

Писмен въпрос № 736 към Комитета на Министрите

от Красимир Богданов, България,
Група на Европейските консерватори

Г-н Богданов


Пита Комитета на Министрите,

В светлината на неотдавнашната намеса на Сръбската прогресивна партия в изборите за Национален съвет на българите в Сърбия и нейният натиск за оттегляне на листата на "Съединение на българите в Сърбия", какви мерки ще предприеме Комитетът на Министрите пред сръбските власти за да гарантира свободното функциониране на Националния съвет на българите в Сърбия и на Българското национално малцинство като цяло?


 

Неофициален превод!

Документ 14953

18 юли 2019г.
Натиск оказан от Сръбската Прогресивна партия в изборите за Национален съвет на Българите в Сърбия на 4 ноември 2018г. и силово наложено оттегляне на листата на "Съединение на българите в Сърбия"

Отговор на Комитета на Министрите на писмен въпрос :

Писмен въпрос № 736 (Документ 14793/2018)

Отговорът е приет на 1351 bis заседание на Комитета на постоянните представители на 10 юли 2019г.

1.     Комитетът на Министрите припомня, че Сърбия е страна по ключови договори на Съвета на Европа отнасящи се до малцинствата, Рамковата Конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните и малцинствените езици. 

2.     Комитетът  на Министрите заедно с Консултативния комитет извършва мониторинг на прилагането на първия от тези интрументи в Сърбия за да гарантира, че неговите стандарти се прилагат ефективно. По този начин е в състояние да оцени постигнатия прогрес по отношения на малцинствата там, а също така и да идентифицира проблеми и предизвикателства.
 

3.     В следващият мониторингов преглед по отношение на Сърбия съгласно Рамковата Конвенция – който сега  вече е в ход, Комитетът на Министрите ще продължи да оценява ситуацията в тази страна и правейки това, ще вземе предвид всички  информации по въпроса, с които разполага, включително  по отношение на функционирането на системата за представителството  на националните малцинства.  Reply to Written question

Pressure imposed by the Serbian Progressive Party in the elections for the National Council of Bulgarians in Serbia on 4 November 2018 and forced withdrawal of the list "Unification of the Bulgarians in Serbia"
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28101&lang=en

 Зададеният въпрос може да се види на английски език тук :
Question from Mr Krasimir BOGDANOV, Bulgaria, EC

 

 Pressions exercées par le Parti progressiste serbe lors des élections du Conseil national des Bulgares de Serbie du 4 novembre 2018 et retrait forcé de la liste «Unification des Bulgares de Serbie» Зададеният въпрос може да се види на френски език тук :
 

Question de M. Krasimir BOGDANOV, Bulgarie, CE


 
 
Свързана тема :


Писмен въпрос до Комитета на Министрите относно спазването на човешките права на българското национално малцинство в Сърбия.

Док. 12935/14 май 2012г.

 
Неофициален превод!
Документ 12935


14 май 2012г.СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В СЪРБИЯПисмен въпрос № 616 към Комитета на Министрите


От г-н Лъчезар Тошев, България, Група на Европейската Народна Партия 


Г-н Тошев,Пита Комитета на Министрите : 

Какви специални стъпки ще предприеме Комитета на Министрите за да гарантира богослужението на майчин език, на българското национално малцинство в Република Сърбия, както това е направено за румънското етническо малцинство там.   


Устен въпрос към Комитета на Министрите по тази тема - зададен преди приемането на писмения отговор.


(Бележка : Задаването на този устен въпрос в пленарната зала, целеше популяризиране на темата пред присъстващите посланици на страните0-членки, които присъстваха на парламентарния контрол на ПАСЕ над Комитета на Министрите. Така те щяха да имат известна допълнителна представа за въпроса, зададен писмено, чийто отговор им предстоеше да гласуват. За целта съм използвал възможността, която дава процедурата и не съм очаквал в този момент да получа отговор по същество, при този въпрос. Отговорът дойде по-късно в писмен вид.)

 


 

                                                          2012 ORDINARY SESSION

________________________

(Third part)

REPORT

Twenty-first Sitting

Tuesday 26 June 2012 at 10 a.m. 

(….) 

4. Communication from the Committee of Ministers to the Parliamentary Assembly, presented by Mr Edmond Haxhinasto, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Albania, Chairperson of the Committee of Ministers  
THE PRESIDENT (Translation) – We now come to the communication from Mr Edmond Haxhinasto, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Albania and Chairperson of the Committee of Ministers. After his speech Mr Haxhinasto will reply to questions from members of the Assembly.

(….) 
 
THE PRESIDENT (Translation) – The next question is from Mr Toshev.

Mr TOSHEV (Bulgaria) – After the First World War, the 1919 Treaty of Neuilly gave part of the territory of the Kingdom of Bulgaria to the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, later known as Yugoslavia. Since then, the Bulgarian national minority in Serbia has been officially recognised. My question to you and to the Committee of Ministers is about the implementation of the human and socio-economic rights of the Bulgarian national minority in Serbia. Are you bearing in mind the fact that a number of complaints have come from those people and what commitment can the Committee of Ministers give in this respect?

THE PRESIDENT (Translation) – Thank you. Would you like to answer that question, Mr Haxhinasto?

Mr HAXHINASTO – The Committee of Ministers takes note of the written question from this honourable member of the Assembly. In accordance with applicable procedure, the Committee held a discussion on it during its meeting on 13 June. In the light of that discussion, a draft reply will be prepared for consideration by the Committee soon. You will, of course, get a reply to the question in writing. I can make no further statement until the Committee has expressed itself.

THE PRESIDENT (Translation) – Thank you. The next question is from Ms Bourzai.

Неофициален превод! 

 


РЕДОВНА СЕСИЯ НА ПАСЕ ЗА 2012г.


Трета част 


Двадесет и първо заседание

26 юни 2012г., 10 часа сутринта. 


()

 


4. Комуникация на Комитета на Министрите към Парламентарната Асамблея, представена от Г-н Едмон Хаджинасто, Вицепремиер и  Министър на външните работи на Албания и Председател на Комитета на Министрите. 

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПАСЕ : 

Сега ние ще пристъпим към Комуникация на Комитета на Министрите към Парламентарната Асамблея, представена от Г-н Едмон Хаджинасто, Вицепремиер и  Министър на външните работи на Албания и Председател на Комитета на Министрите. След неговата реч, Г-н Хаджинасто ще отговори на въпроси на депутати. 

() 

ПРЕЗИДЕНТЪТ: 

Следващият въпрос е от г-н Тошев 

Г-н Тошев (България) 

След първата световна война, Договора от Ньой от 1919г. предаде част от територията на Царство България на Кралството на сърби, хървати и словенци, по-късно известно като Югославия. От тогава българското национално малцинство в Сърбия е официално признато. 
Моят въпрос към Вас и към Комитета на Министрите относно човешките права и социално-икономическите права на българското национално малцинство в Сърбия.
Вземате ли предвид факта, че голям брой жалби дойдоха от тези хора и какъв ангажимент ще поеме Комитета на Министрите в това отношение? 

ПРЕЗИДЕНТЪТ: 

Благодаря!  Желаете ли да отговорите на въпроса г-н Хаджинасто? 

Г-н ХАДЖИНАСТО :   

Комитетът на Министрите отбеляза писменият въпрос зададен от този почитаем член на Асамблеята. В съответствие с прилаганата процедура, Комитетът проведе дискусия по темата на 13 юни. В резултат от тази дискусия беше изготвен проект за отговор, който ще бъде разгледан от Комитета скоро.

Разбира се, Вие ще получите отговора на Комитета на Министрите в писмен вид. Не мога да правя  повече изявления по въпроса, докато Комитета на се произнесе. 

ПРЕЗИДЕНТЪТ: 

Благодаря! Следващият въпрос е от г-жа Бурзай.

()

 
  Писмен отговор на Комитета на Министрите на зададения писмен въпрос


 Док. 13100 / 21 януари 2013г.Неофициален превод! 
 
Документ 13100
 
21 януари 2013г.
 
СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В СЪРБИЯ
 

Отговор на писмен въпрос № 616 ( Документ 12935 )

Комитет на Министрите

 
Приет на 1159-тото заседание на Комитета на постоянните представители, 16 януари 2013г.
 
 
1.     В отговор на писмен въпрос № 616 Комитетът на Министрите припомня, че правото на вероизповедание е защитено като от Чл. 9 на Европейската Конвенция за защита правата на човека , така и от Чл. 8 на Рамковата Конвенция за защита на националните малцинства.
2.     Комитетът подчертава, че въпросът за езика на който се провежда богослужението е по-скоро въпрос на религиозната институция, отколкото на държавата, която има задължението първо и най-важно да осигури на съответното вероизповедание - на практика, ползването на свободите и основно свободата на учредяване и необходимото признаване – в т.ч. като юридическо лице .
3.     В своето становище по втория мониторингов цикъл на Рамковата Конвенция - по отношение на Сърбия, прието на 19 март 2009г. Консултативният комитет към Рамковата Конвенция направи следната препоръка :
„ 147. Консултативният комитет изисква от сръбските власти да дадат гаранции, че правата  на лицата принадлежащи към религиозни институции да основават религиозни институции, организации и сдружения, се спазват напълно – както в законите, така и в прилагането им. Това изисква отстраняването на всякакви изисквания, които преминават отвъд изискванията на чл. 9, параграф 2 на Европейската Конвенция за защита правата на човека, както това е интерпретирано от Европейския съд по правата на човека.
 
4.     „ 148. Консултативния комитет изисква от сръбските власти, да гарантират че няма неоправдани ограничения за лицата принадлежащи към национални малцинства, да практикуват своята религия публично или в  частни кръгове, сами ли в общност с други.“

 

 
5.     В този смисъл са и отправените препоръки от Европесйката Комисия за предотвратяване на расизма  и нетолерантността (ECRI).
 
6.     Комитетът на Министрите с внимание ще следи, предприетите от сръбските власти действия в отговор на тези препоръки.
 
 
 

 
 
 
 

 
17 юли 2019

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ИЗБРАНЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА МАНДАТА 2019-2024г.  

Е ИЗБРАНА

ГЕРМАНСКИЯТ ВОЕНЕН МИНИСТЪР

 Г-ЖА УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН


НОВАТА ЖЕЛЯЗНА ЛЕЙДИ 

НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПАЧРЕЗ ТОЗИ ИЗБОР 

ЕВРОПЕЙСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ
ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ

ОТНОВО ПОЕМА 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО НА ЕВРОДЕПУТАТИТЕ : 


Гласове "За" г-жа Урсула фон дер Лейен ... 383 
Гласове "Против" ....................................... 327
Гласове "Въздържали се" ..........................   22НА ДОБЪР ЧАС!

16 юли 2019

ПАМЕТ ЗА СТЕФАН СТАМБОЛОВ 
 
 
Марш
 

Не щеме ний богатство,
не щеме ни пари,
искаме свобода
с човешки правдини.

*

Напред, напред,
на бой да вървим!
Доста сме стоели,
стига да търпим!

*

Доста сме лежали
в робски пелени,
време е да станем
свободни хора ний.

*

Напред, напред,
на бой да вървим!
Доста сме стоели,
стига да търпим!

 

 
 
 
Возвание
 
Ей, народ поробен,
Що си тъй заспал?
Ил живот свободен
теб не ти е мил?
     Дойде време, дойде час
     иго да строшим.
     Хайде, хайде, хайде,
     на бой давървим,
     стига, стига толкоз
     в Влашко да стоим!
 
Паши, чорбаджии,
заптии, кадии,
келяви султани кръвта ни пият.
     Дойде време,дойде час
     да им отмъстим!
     Хайде...и пр.
 
От гърци-владици
ти се оттърва.
Но мръсни турци
вирнали глава,
чернят ти живота,
тъпчат ти честта.
     Дойде време, дойде час
     да им отмъстим!
     Хайде...и пр.
Ха, народ поробен,
подигай глава!
Да станеш свободен,
да смажеш врага!
Дойде време, дойде час,
хайде... и пр.
 
     Че като надвиеш
     твоя заклет враг,
     ти ще придобиеш
     нов, честит живот,
     пълен със свобода,
     пълен с добрина.
 
Дойде време, дойде час
иго да строшим!
Хайде, хайде, хайде,
на бой да вървим,
стига, стига толкоз
робство да търпим!
 
Търново, юний 1873 г.

 

 
 

 
 

СВЪРЗАНИ ТЕМИ :

НЕПРОИЗНЕСЕНАТА, НО ПУБЛИКУВАНА РЕЧ НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ СРЕЩУ "ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА" НА Д-Р КОНСТАНТИН СТОИЛОВ

 
СТЕФАН СТАМБОЛОВ - СВИЩОВСКИ ЗЕТ
 
Драган ЦАНКОВ