28 април 2017

НОВА БЪЛГАРСКА ИНИЦИАТИВА В ПАСЕ
Д-р Джема Грозданова - Ръководител на българската делегация в ПАСЕ инициира проект за Препоръка към Комитета на МинистритеСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА АРХИТЕКТУРА

Проект за препоръка

Внесен от Джема Грозданова ( България, ЕНП/ХД) и други членове на Асамблеята

Документ 14316
3 май 2017г.

                                                                                                                Неофициален превод!
Парламентарната Асамблея,

Вземайки предвид своята Софийска Декларация от 27 ноември 2015г. и подкрепата от видни европейски лидери за призива за свикване на Четвърта среща на Съвета на Европа на най-високо ниво ;
Препотвърждавайки своята позиция изразена в Препоръка 1567/2002 за парламентарен контрол върху международните институции, целяща да направи европейските институции по-отговорни, така че гражданите на Европа да ги възприемат като свои собствени представители;
Проследявайки с интерес дебатите за бъдещето на Европейския съюз инициирани от Президента на Европейската Комисия   и идеите на европейските лидери по същата тема;
Подчертавайки, че независимо от разликата в членството на Съвета на Европа и на Европейския съюз и двете организации са посветили своите дейности да защитават еднакви ценности и по-специално на изграждането на Обединена Европа на основата на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, като зона с граници между националните държави, но без разделителни линии;
Подчертавайки, че Съветът на Европа е уникален форум, където страните-членки на ЕС и европейските страни, които не членуват в ЕС са в диалог и сътрудничество основани на общи ценности и принципи;
Призовава Комитета на Министрите да организира заедно с ПАСЕ и с Европейския Парламент дискусия относно бъдещето на Европа и ролята на Съвета на Европа в рамките на Европейската политическа архитектура, която да се проведе преди Четвъртата среща на най-високо равнище.
Подписали:
 
Джема ГРОЗДАНОВА (ЕНП, България)

Теодора БАКОЯНИС (ЕНП, Гърция)

Моника БАРТОШ (ЕНП, Унгария)

Тобиас БИЛСТРЬОМ (ЕНП, Швеция)

Марко ГАТИ (ЕНП, Сан Марино)

Валериу ГИЛЕЧИ (ЕНП, Молдова)

Милена ДАМЯНОВА(ЕНП, България)

Валери ЖАБЛЯНОВ (Социалист, България)

Джейхан ИБРЯМОВ (АЛДЕ, България)

Даниел КИРИЛОВ (ЕНП, България)

Едуард КЬОК (ЕНП, Австрия)

Филипо ЛОМБАРДИ (ЕНП, Швейцария)

Жолт НЕМЕТ (ЕНП, Унгария)

Боряна ОБЕРГ (ЕНП, Швеция)

Джозеф ОРЕЙЛИ (ЕНП, Ирландия)

Лиляна ПАЛИХОВИЧИ (ЕНП, Молдова)

Жорди РОКА (ЕНП, Испания)

Адайо СИЛВА (ЕНП, Португалия)

Самвел ФАРМАНИАН (ЕНП, Армения)

Хамид ХАМИД (АЛДЕ, България)


  
COUNCIL OF EUROPE IN THE EUROPEAN POLITICAL ARCHITECTURE

MOTION FOR A RECOMMENDATION

Doc. 14316
03 May 2017

Tabled by Dzhema Grozdanova (Bulgaria, EPP /CD) and other members of the Assembly

  

The Parliamentary Assembly, 

Taking into account its Sofia Declaration of 27th of November 2015 and the support by eminent European Leaders for the call for the assembling the Fourth Council of Europe Summit;

Reaffirming its position expressed in Recommendation 1567/2002 for a parliamentary scrutiny of international institutions aimed to give greater accountability of European institutions, so that the citizens of Europe to acknowledge them as their own representatives;

Following with interest the debates for the Future of the European Union initiated by the President of the European Commission and the ideas of European leaders on the same topic;

Stressing that despite the different membership of the Council of Europe and EU, both

Organizations dedicated their activities to promote the same values and especially to establish a United Europe based on Democracy, Human Rights and Rule of Law, as an area with boundaries between nation states, but without dividing lines; 

Underlining that the Council of Europe is a unique forum where the EU member-states and non-EU European states are in dialogue and cooperation based on common values and principles;

Calls upon the Committee of Ministers to organize together with PACE and the European Parliament a discussion about the Future of Europe and the Role of the Council of Europe within the European Political Architecture, which is to take place before the Fourth Summit.


Signed:

 
Dzhema GROZDANOVA (EPP/CD, Bulgaria)

Boriana ABERG (EPP/CD, Sweden)

Theodora BAKOYANNIS (EPP/CD,Greece)

Monika BARTOS (EPP/CD,Hungary)

Tobias BILLSTROEM (EPP/CD, Sweden)


Samvel FARMANYAN (EPP/CD, Armenia)


Marco GATTI (EPP/CD, San Marino)


Milena DAMYANOVA (EPP/CD, Bulgaria)

Valeriu GHILETCHI (EPP/CD,Moldova)

Dzheyhan IBRYAMOV (ALDE, Bulgaria)

Valeri JABLIANOV (SOC, Bulgaria)

Danail KIRILOV (EPP/CD, Bulgaria)

Eduard KOECK (EPP/CD, Austria)

Filippo LOMBARDI (EPP/CD, Suisse)

Hamid HAMID (ALDE, Bulgaria)

Zsolt NEMETH (EPP/CD,Hungary)

Joseph O’REILLY (EPP/CD, Ireland)

Liliana PALIHOVICI (EPP/CD, Moldova)

Jordi ROCA (EPP/CD, Spain)

Adao SILVA (EPP/CD, Portugal)
Линк към сайта на ПАСЕ, където документът е публикуван на 3 май 2017г.