27 май 2017

Аспарух Панов: 25 години от приемането на България в Съвета на Европа
Аспарух Панов: 25 години от приемането на България в Съвета на Европа
07.05.2017

След като вече отбелязахме 10 години от членството на България в ЕС и 90 години от учредителното събрание на Българската секция на Паневропейския съюз, това е третата юбилейна годишнина с огромно значение за проевропейската ни външна политика.

Съветът на Европа е основан от десет държави на 5 май 1949 г. в Страсбург като първата европейска организация от държави след Втората световна война. На 13 юли 1950 г. към него се присъединява и ФРГ.

Основната цел на проекта е посветена на развитието и съхранението на принципите на правовите държави в Европа. В продължение на 40 години Съветът на Европа по разбираеми причини е ориентиран към Западна Европа. След падането на Берлинската стена, сътрудничеството с реформиращите се държави от Централна и Източна Европа и приобщаването им към организацията се превръща в политически приоритет.Погледнато от дистанцията на времето, членството ни в Съвета на Европа бе първият ни сериозен външнополитически успех след 1989 г. България бе третата по ред бивша комунистическа държава, приета още през 1992 г. в тази толкова авторитетна международна организация, непосредствено след Унгария (1990) и Полша (1991). Без съмнение това бе изключително висока оценка за коренната промяна във външната ни политика и за излизането ни от дълбоката международна изолация, в която се намирахме по време на комунистическия режим.

Първите нови страни членки след нас – Естония, Литва, Словения, Словакия, Чешката република и Румъния бяха приети през 1993 г. Тази политика на присъединяване се възприе като началото на оформянето на нова посткомунистическа Европа. Като погледнем, че днес страните-членки са вече 47, можем спокойно да кажем, че ако за ЕС успяхме да хванем последния влак, то за Съвета на Европа успяхме да се качим още в първия…
Аспарух Панов поздравява Хелмут Кол в ПАСЕ

Анализирайки високите политически изисквания за членство в Съвета на Европа, свързани с политическия плурализъм, с провеждането на свободни многопартийни избори, с гарантирането и спазването на човешките права, с осигуряването на свободата и независимостта на медиите и с привеждането на вътрешното законодателство към европейските стандарти, няма никакво съмнение, че основната заслуга за членството ни бе на Съюза на демократичните сили.

СДС не само спечели парламентарните избори през 1991 г. и президентските – през 1992 г., но успя да впечатли международната общност с модерната си проевропейска политика.

Още в началото на 1992 г. по предложение на правителството на СДС бе създаден координационен съвет по участието на България в дейността на Съвета на Европа, в който членове координатори бяха представители на всички заинтересовани институции.

Аспарух Панов - Ръководител на българската делегация в ПАСЕ  по време на  дебатите в Асамблеята по приемането на България в Съвета на Европа


Веднага след приемането ни през май бе приета и национална програма за участието на страната ни в дейността на организацията.
Всяка година тази програма се актуализираше и приемаше отново от правителството.

У нас непрекъснато се провеждаха експертни срещи, семинари и кръгли маси по различни проблеми. Особено важни бяха въпросите по привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Европейската конвенция за правата на човека, която 36-то Народно събрание ратифицира на 31 юли 1992 г.

Тъй като имах високата чест да бъда първият ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), сигурно ще бъда пристрастен в оценките си, но според мен най-голямо политическо значение от всички структури на Съвета на Европа има(ше) точно ПАСЕ.
В нея дискусиите и обмяната на мнения са напълно свободни и не страдат от условностите на дипломацията. Тук всеки депутат се представя преди всичко със своите политически възгледи, а след това с националната си принадлежност.

В ПАСЕ работят заедно депутати, които могат да бъдат и управляващи, и опозиция в собствените си страни и никой не ги задължава да защитават действията на правителствата, които управляват в момента. Както във всеки парламент, така и тук основната дейност се осъществява в политическите групи (през 1992 г. те бяха 5 – християндемократи, консерватори, социалисти, либерали и обединени леви) и в голям брой постоянни и временни комисии и подкомисии.

Правомощията на ПАСЕ да разследва, препоръчва и консултира имат значителна тежест в контекста на цялата европейска политика. Европейският парламент и Европейският съюз като цяло, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и други международни институции често се позовават на данните, резолюциите и препоръките за общоевропейски конвенции на ПАСЕ, особено в областта на човешките права, на правното и културно сътрудничество.


Едни от най-важните теми, по които работехме през 1992 – 1994 г., бяха положението на Балканите и войната в бивша Югославия, проблемите на ембаргото срещу Сърбия и Черна гора, усъвършенстването на механизма на контрол върху спазването на конвенцията за човешките права, сигурността на атомните електроцентрали в бившите комунистически страни, парламентарния контрол върху Европейската банка за възстановяване и развитие, необходимите промени в статута на Съвета на Европа, както и приемането на нови страни членки на организацията.

Голямо постижение за нас бе признаването на Македония от Съвета на Европа чрез даването ѝ на статут на специален гост.

Не без гордост искам да обърна внимание на високата оценка за българската балканска политика през тези първи години на прехода.
Политика, която в повечето случаи бе далеч по-европейска от тази на нашите съседи. И това съвсем не бе случайно. Само няколко години след приемането ни в Съвета на Европа, ние вече бяхме политически конкурентноспособни на нашите колеги от старите страни членки.Макар и нова политическа сила, СДС бе разбрал простата истина, че мажоритарният елемент в политиката не се определя от избирателната система, а от качествата на личностите в политическите партии. В Съвета на Европа бяха изпратени не „заслужили“ партийни активисти, а нестандартни, качествени, компетентни и изявени личности, споделящи европейските ценности. Такива личности бяха и двамата мои колеги от СДС, членове на българската делегация в ПАСЕ от 36-то НС – Лъчезар Тошев и Васил Гоцев.

Депутатите в ПАСЕ от СДС - Л.Тошев, Н.Михайлова и В.Гоцев, 1995г.


С ентусиазма си, с който защитаваха каузата на българската демокрация, с авторитетното си професионално участие в специализираните комисии и с пристрастието си към новата ни европейска политика, те представяха успешно не само новото политическо лице на България, но и превъзходството си над „професионалистите“ от съветските дипломатически школи.

Лъчезар Тошев подарява книга за българската природа на Н.В. Краля на Белгия Алберт II. До него е Лени Фишер - Президент на ПАСЕ и Луи Юнг - бивш президент на ПАСЕ и председател на фондация Робер Шуман


След края на мандата нз 36-то НС, само Лъчезар Тошев остана верен на Съвета на Европа. Той имаше дългогодишна парламентарна кариера, която премина през 6 народни събрания – от 36-то до 41-то и бе член на ПАСЕ от 1992 до 2005 г. и 2009-2013г., като от 1998 до 2000 г. бе неин Вицепрезидент, от 1997 до 2001 г. – ръководител на българската делегация.

През 2006 г. е награден с медал „За заслуги“ на ПАСЕ и получава статут на почетно асоцииран член на Асамблеята.

Тук е мястото да изразя и огромното си уважение към Светлозар Раев (1927– 2008 г.).

През 1992 г. той става първият български посланик към Съвета на Европа, на който пост остава до края на 1998 г., като играе важна роля при първото ротационно българско председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа през 1994 г.Убеден демократ и творческа личност с огромна ерудиция и култура, Светлозар Раев остава в историята на Съвета на Европа със своята инициатива от 1992 г. „Права и отговорности“, за чието успешно реализиране работи в продължение на много години.

Светлозар Раев, като председател на Комитета на Министрите посреща Н.В. Кралица Елизабет II в Съвета на Европа


На 7 май 1999 г. в Будапеща, Комитетът на Министрите приема „Декларация и Програма за обучение в демократично гражданство основано на правата и отговорностите на гражданите“, а през 2010 г. Съветът на Европа приема Харта за образованието в демократично гражданство и образованието за човешки права.

Благодарение на Светлозар Раев, цялостният процес, довел до приемането на тези значими европейски документи става известен като „българската инициатива“.
Споделям всички тези факти от първите години на членство ни, защото за огромно съжаление се оказва, че много хора, най-вече младите, но дори и известни политици, и журналисти не познават дейността на Съвета на Европа.

Като че ли никой не се интересува от т.нар. „Голяма Европа“ с 47 страни членки, която работи за европейската интеграция в областта на законността, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество.

Стига се дори до там, че често изобщо не се знае, че Съветът на Европа не е институция на Европейския съюз, че Съветът на Европа, Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз са три различни структури.


Да, наистина Съветът на Европа няма оперативни програми за европейско финансиране, няма еврозона и Шенгенско пространство и не извършва законодателна дейност, но създава и разработва редица харти, стандарти и конвенции с ключово политическо значение, които сериозно подпомагат сътрудничеството между европейските държави.

Неговите най-важни институции – Европейският съд по правата на човека, прилагащ на практика Европейската конвенция за правата на човека и Съветът на европейската фармакопея, който поставя стандартите за фармацевтичните продукти в Европа, имат огромно практическо значение.


Церемонията по даряване на бюста на Димитър Пешев на Съвета на Европа, 25.01.2000г. (на снимката от дясно наляво : Лъчезар Тошев - Ръководител на българската делегация в ПАСЕ, Йордан Соколов - Председател на Народното събрание, лорд Ръсел Джонстън -Президент на ПАСЕ, Рони Мило - ръководител на делегацията-наблюдател на Израел, Ханс Крюгер - Заместник Генерален секретар на Съвета на Европа)

Да не пропускаме и огромната ключова роля на Европейската комисия за демокрация чрез право, т.нар. Венецианска комисия, консултативен орган по конституционно право на Съвета на Европа, създадена през 1990 г. Макар и твърде недостатъчни, положителните промени в българската правораздавателна система, се дължат до голяма степен и на нейните препоръки през годините на прехода.

В момента член на Венецианската комисия от българска страна е конституционният съдия Филип Димитров, първият министър-председател от СДС, при чието правителство станахме членове на Съвета на Европа.

Учудващо е, че много важни и позитивни за България събития, свързани с дейността ни в Съвета на Европа (като например наскоро приключилото второ след 1994 г. българско ротационно председателство на Комитета на министрите или като подготовката за свикване на четвъртата среща на Съвета на Европа на най-високо равнище, която да обсъди конфликтната ситуация в Европа) се отразяват най-вече формално от официалните сайтове на ангажираните институции и на практика не предизвикват никакъв сериозен дискусионен интерес в най-четените медии и социалните мрежи.
Някои епизодични публикации и интервюта по БНР са сред малкото щастливи изключения.Д-р Джема Грозданова - Ръководител на българската делегация в ПАСЕ в 41-то, 43-то  и 44-то Народно събрание (на снимката : реч при откриването на изложбата в Съвета на Европа  посветена на проф. Иван Шишманов, 26 юни 2012г.)


Много бих желал тази юбилейна годишнина от приемането ни в Съвета на Европа да събуди публичния интерес към едни по-широки и по-европейски оценки и анализи на авторитетното ни участие в тази най-стара общоевропейска политическа институция.

Най-малкото, натрупаният огромен политически и експертен капитал и опит от 25-годишната ни активна дейност в органите и институциите на Съвета на Европа би могъл да бъде успешно използван в информационната, медийна и експертна подготовка за 2018 г., когато България за пръв път ще поеме ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз.

Стига да проявим необходимите политическа култура и институционален капацитет, за да го направим.

 /БГНЕС
---------------
Аспарух Панов е български политик. Депутат е в ХХХVІ Народно събрание и ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). От 1994 до 1996 г. е вицепрезидент на Либералния интернационал. От 1998 г. до 2013 г. работи в германската политическа фондация "Фридрих Науман" по проекти за България, Македония и Южен Кавказ. Член на УС на Българо-германския форум. Автор е на 4 книги и голям брой публицистични материали. Анализът е написан специално за Агенция БГНЕС


СВЪРЗАНИ ТЕМИ НА ТОЗИ БЛОГ : 
  


25 ГОДИНИ ОТ ДЕБАТИТЕ И ГЛАСУВАНЕТО В ПАСЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ

НОВА БЪЛГАРСКА ИНИЦИАТИВА В ПАСЕ

От блога на Аспарух Панов : България в Съвета на Европа. Предизвикани размислиВ защита на българщината

http://luchezar-toshev.blogspot.bg/2007/04/blog-post_17.htmlИдва ли краят на анклавите от имигранти на Стария континент 
ПАСЕ се връща към предложение на Лъчезар Тошев за радикална промяна на европейския обществен модел
Ръководители на българската делегация в 
ПАСЕ :

Аспарух Панов  1992-1994 (СДС)
Филип Боков 1995-1996 (БСП)
Лъчезар Тошев  1997-2001 (СДС)
Юнал Лютфи 2001-2009 (ДПС)
Живко Тодоров 2009-2011 (ГЕРБ)
Джема Грозданова 2011-2013 (ГЕРБ)
Янаки Стоилов 2013-2014 (БСП)
Джема Грозданова 2014 -  (ГЕРБ)
Докладчици на ПАСЕ от българската делегация – по азбучен ред на имената :
NB (Доклад в ПАСЕ е проект за решение – резолюция  и/или  препоръка и мотиви  или становище по доклад на друга комисия – т.е. втори доклад. Становище е и доклад по искане на Комитета на Министрите за приемане на страна за член на организацията. Информационен доклад е обзор по даден въпрос, без предложен документ за решение)

Alexander ARABADJIEV
 • Human rights of members of the armed forces,  Report, 2006 - Second part-session
 • Role of the public prosecutor in a democratic society governed by the rule of law,  Report, 2003 - Spring meeting
Ivan Nikolaev IVANOV
 • Environmentally induced migration and displacement: a 21st-century challenge, Committee Opinion , 2009 - First part-session
 • Peril of using energy supply as an instrument of political pressure, Committee Opinion, 2007 - First part-session
 • Technological strategies for the reconstruction and economic development of south-eastern Europe, Report, 2001 - First part-session
 • Economic reconstruction and renewal in South-Eastern Europe following the Kosovo conflict, Committee Opinion, 1999 - Fourth part-session
 • Sustainable development in the Mediterranean and Black Sea basins, Committee Opinion , 1998 - First part-session

Valeri JABLIANOV
 • Draft Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events, 2015
Evguenia JIVKOVA
 • The functioning of democratic institutions in Azerbaijan, Report , Evguenia  Jivkova- Andres HERKEL, 2008 - Third part-session
Evgeni KIRILOV
 • The Third Summit, Committee Opinion , 2005 - First part-session
 • Honouring of obligations and commitments by Georgia, Report , Mátyás EÖRSI- Evgeni KIRILOV,2005 - First part-session
 • Strengthening of democratic institutions in Bosnia and Herzegovina, Report , 2004 - Third part-session
 • Functioning of democratic institutions in Georgia, Report, Mátyás EÖRSI- Evgeni KIRILOV, 2004 - First part-session
 • Implementation of the economic aspects of the Stability Pact for South-eastern Europe, Report, 2001 - First part-session
 • Economic reconstruction and renewal in south-eastern Europe following the Kosovo conflict, Report , Nikola OBULJEN- Evgeni KIRILOV, 1999 - Fourth part-session,
 • Need for intensified economic co-operation among the countries of South-Eastern Europe, Report, Michael LIAPIS - Evgeni KIRILOV1999 - Second part-session
Milena MILOTINOVA
 • Challenges facing the European audiovisual sector, Report , 2004 - September Standing Committee
 • Family mediation and equality of the sexes, Committee Opinion , 2003 - November Standing Committee
Asparoukh PANOV
 • Vietnamese migrants and asylum-seekers in Hong Kong ("boat people"), Committee Opinion, 1993 - 44th Session - Fifth part
Gueorgui PIRINSKI
 • Economic consequences and problems for neighbouring countries arising from the implementation of United Nations sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), Report , 1994 - First part-session
Elena POPTODOROVA
 • Cultural situation in Kosovo, Report, 2001 - Second part-session
 • Cultural situation in Kosovo, Information report, 2001 - First part-session
 • Action plan for the children of Kosovo, Report, 2000 - Second part-session
Maria STOYANOVA
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the state of transition in central and eastern Europe, Report, 2001 - Third part-session
 • Honouring of obligations and commitments by Croatia, Report , 2000 - Fourth part-session
 • Honouring of obligations and commitments by Croatia, Report , 1999 - Second part-session
Latchezar TOSHEV
 • A new parliamentary effort to create a stability pact in the South Caucasus, Information report, 18-02-2013
 • Living together in 21st-century Europe: follow-up to the report of the Group of Eminent Persons of the Council of Europe, Report , 2011 - Third part-session
 • The religious dimension of intercultural dialogue, Committee Opinion, 2011 - Second part-session
 • Military waste and the environment, Report , 2010 - November Standing Committee
 • Parliamentary contribution to the implementation of the Stability Pact in South-East Europe, Report, 2004 - November Standing Committee
 • Transboundary water basins in Europe, Report , 2004 - Third part-session
 • Bio-terrorism: a serious threat for citizens’ health, Committee Opinion , 2004 - March Standing Committee
 • Preferential treatment of national minorities by the kin-state: the case of the Hungarian law of 19 June 2001 on Hungarians living in neighbouring countries ("Magyars"), Committee Opinion , 2003 - Third part-session
 • Parliamentary scrutiny of international institutions, Report , 2002 - Third part-session
 • Interparliamentary co-operation in the Mediterranean and Black Sea basins (6th Conference on Mediterranean and Black Sea basins – Varna, Bulgaria, 19-21 October 2000), Report,  2001 - First part-session
 • Amelioration of disadvantaged urban areas, Report, 2000 - Fourth part-session

 • Application by Latvia for membership of the Council of Europe, Opinion on the request by the Committee of Ministers, 1995 - First part-session

Borislav VELIKOV
 • Management of water resources in Europe, Report,  2004 - Third part-session