24 юни 2021

ДЕПУТАТИ ОТ ПАСЕ СЕ ВКЛЮЧИХА В БЪЛГАРСКА ИНИЦИАТИВА ЗА РУСКИТЕ "ТРОФЕЙНИ" АРХИВИ

Днес на сайта на ПАСЕ беше публикувано предложение за Резолюция на Асамблеята инициирано от Ръководителя на българската делегация в ПАСЕ г-н Димитър Главчев и българските депутати от ГЕРБ г-жа Милена Дамянова и г-жа Ивелина Василева. 

    

Димитър Главчев

 

Предложението е подкрепено от общо 20 членове на ПАСЕ от България, Швеция, Украйна, Румъния, Литва, Сърбия, Република Северна Македония, Испания, Полша и Италия. 

Подписалите са членове на три от политическите фракции в ПАСЕ - ЕНП/Християндемократи, Европейски консерватори и Групата на либералите и демократите в Европа.

 

Сред подписалите е и Председателят на Групата на ЕНП в ПАСЕ г-н Александер Почи, както и Ръководителят на делегацията на Швеция г-жа Боряна Оберг, която е българка по произход.

 

С тази инициатива г-н Главчев и подписалите с него депутати, разширяват пробива по темата, след постигнатия отговор от Комитета на Министрите на Съвета на Европа по същата тема, получен по-рано тази година - на 8 април 2021г. 

 


 

 

Док. 15328

24 юни 2021г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКА № R(2000)13 НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ И ДОСТЪПЪТ ДО „ТРОФЕЙНИТЕ“ АРХИВИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

 

Предложение за Резолюция

Внесено от Г-н Димитър Главчев и други членове на Асамблеята

 Това предложение не е дискутирано от Асамблеята и ангажира само тези, които са го подписали.

Два писмени въпроса бяха внесени от членове на Парламентарната Асамблея за Руските „Трофейни“ архиви (писмени въпроси № 644

No. 644, Doc. 13310 и № 754 Written question no. 754 (Doc. 15148) of 26 September 2013 и отговор от Комитета на Министрите от 8 април 2021г. ).

В становището си № 193 (1996) ( Opinion 193 (1996) ) относно молбата на Русия за членство в Съвета на Европа Парламентарната Асамблея заявява, че:

  • Парламентарната Асамблея отбелязва, че Руската федерация споделя напълно нейното разбиране и тълкуване на поетите ангажименти, както те са изложени в параграф 7 и възнамерява:
  • (...) да договори претенциите за връщане на културна собственост на други европейски държави на принципа ad hoc, като се прави разграничение между видовете имущество (архиви, произведения на изкуството, сгради и пр.) и видовете собственост (държавна, частна или институционална);
  • (...) да уреди бързо всички въпроси, свързани с връщане на имущество, изискано от държави-членки на Съвета на Европа, особено архивите, прехвърлени в Москва през 1945 г.

Постоянната комисия по Култура, Наследство и Ландшафт (CDCPP) трябва да проведе изследване относно прилагането на Препоръка № R (2000)13 (Recommendation No. R(2000)13  ) на Комитета на Министрите от страните-членки.

Асамблеята – в съответствие със всичко това, изисква от властите на Руската Федерация без забавяне да осигурят свободен достъп до тези „Трофейни“ архиви за всички учени, студенти и други граждани и по-специално за тези от засегнатите страни.

 

Подписали :

Главчев, Димитър, България, ЕНП/ХД

Оберг, Боряна, Швеция, ЕНП/ХД

Билозир, Лариса, Украйна, ЕНП/ХД

Кристиансон, Александер, Швеция, ЕК/ДА

Цсома, Ботонд, Румъния, ЕНП/ХД

Дамянова, Милена, България, ЕНП/ХД

Хорга, Мария-Габриела, Румъния, ЕНП/ХД

Камелчук, Юрий, Украйна, ЕНП/ХД

Ковач, Елвира, Сърбия, ЕНП/ХД

Кравчук, Йевелина, Украйна, АЛДЕ

Лейте, Кармен, Испания, ЕНП/ХД

Мезенцева, Мария, Украйна, ЕНП/ХД

Николоски, Александар, Република Северна Македония, ЕНП/ХД

Почи, Александер, Полша, ЕНП/ХД (Председател на групата на ЕНП/ХД)

Полидори, Катя, Италия, ЕНП/ХД

Василева, Ивелина, България, ЕНП/ХД

Власенко, Серхий, Украйна, ЕНП/ХД

Яшко, Йелизавета, Украйна, ЕНП/ХД

Зингерис, Емануелис, Литва, ЕНП/ХД

 ...................................................................................................................

Съкращения на имената на  политическите фракции в ПАСЕ

 

АЛДЕ – Алианс на либерали и демократи за Европа

ЕК/ДА – Европейски консерватори и Демократичен Алианс

ЕНП/ХД – Група на Европейската Народна Партия/Християндемократи

 

 


 

 

 


 

 

Implementation of Recommendation No. R(2000)13 of the Committee of Ministers and the access of "Trophy" archives of the Russian Federation

Motion for a resolution | Doc. 15328 | 24 June 2021

Link: https://pace.coe.int/en/files/29356/html

Signatories:

Mr Dimitar GLAVCHEV, Bulgaria, EPP/CD ; Ms Boriana ÅBERG, Sweden, EPP/CD ; Ms Larysa BILOZIR, Ukraine, EPP/CD ; Mr Alexander CHRISTIANSSON, Sweden, EC/DA ; Mr Botond CSOMA, Romania, EPP/CD ; Ms Milena DAMYANOVA, Bulgaria, EPP/CD ; Ms Maria-Gabriela HORGA, Romania, EPP/CD ; Mr Yuriy KAMELCHUK, Ukraine, EPP/CD ; Ms Elvira KOVÁCS, Serbia, EPP/CD ; Ms Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine, ALDE ; Ms Carmen LEYTE, Spain, EPP/CD ; Ms Mariia MEZENTSEVA, Ukraine, EPP/CD ; Mr Aleksandar NIKOLOSKI, North Macedonia, EPP/CD ; Mr Aleksander POCIEJ, Poland, EPP/CD ; Ms Catia POLIDORI, Italy, EPP/CD ; Ms Ivelina VASSILEVA, Bulgaria, EPP/CD ; Mr Sergiy VLASENKO, Ukraine, EPP/CD ; Mr Markus WIECHEL, Sweden, EC/DA ; Ms Yelyzaveta YASKO, Ukraine, EPP/CD ; Mr Emanuelis ZINGERIS, Lithuania, EPP/CD

 

This motion has not been discussed in the Assembly and commits only those who have signed it.

 

Two written questions have been tabled by members of the Parliamentary Assembly on Russian “Trophy” archives (written questions No. 644 and No. 754 and reply by the Committee of Ministers of 8 April 2021).

In its Opinion 193 (1996) on the application by Russian Federation for membership of the Council of Europe, the Assembly notes that:

“the Russian Federation shares fully its understanding and interpretation of commitments entered into as spelt out in paragraph 7, and intends:

  • (...) to negotiate claims for the return of cultural property to other European countries on an ad hoc basis that differentiates between types of property (archives, works of art, buildings, etc.) and of ownership (public, private or institutional);
  • (...) to settle rapidly all issues related to the return of property claimed by Council of Europe member States, in particular the archives transferred to Moscow in 1945.”

The Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP) should conduct a study of the implementation of Recommendation No. R(2000)13 of the Committee of Ministers by member States.

The Assembly therefore asks the authorities of Russian Federation to grant free access without delay to these “Trophy” archives for all scientists, students and other citizens and particularly for those from the member States concerned.

 

 

Mise en œuvre de la Recommandation n° R(2000)13 du Comité des Ministres et accès aux archives «Trophées» de la Fédération de Russie

Proposition de résolution | Doc. 15328 | 24 juin 2021

Link: https://pace.coe.int/fr/files/29356/html

Signataires :

M. Dimitar GLAVCHEV, Bulgarie, PPE/DC ; Mme Boriana ÅBERG, Suède, PPE/DC ; Mme Larysa BILOZIR, Ukraine, PPE/DC ; M. Alexander CHRISTIANSSON, Suède, CE/AD ; M. Botond CSOMA, Roumanie, PPE/DC ; Mme Milena DAMYANOVA, Bulgarie, PPE/DC ; Mme Maria-Gabriela HORGA, Roumanie, PPE/DC ; M. Yuriy KAMELCHUK, Ukraine, PPE/DC ; Mme Elvira KOVÁCS, Serbie, PPE/DC ; Mme Yevheniia KRAVCHUK, Ukraine, ADLE ; Mme Carmen LEYTE, Espagne, PPE/DC ; Mme Mariia MEZENTSEVA, Ukraine, PPE/DC ; M. Aleksandar NIKOLOSKI, Macédoine du Nord, PPE/DC ; M. Aleksander POCIEJ, Pologne, PPE/DC ; Mme Catia POLIDORI, Italie, PPE/DC ; Mme Ivelina VASSILEVA, Bulgarie, PPE/DC ; M. Sergiy VLASENKO, Ukraine, PPE/DC ; M. Markus WIECHEL, Suède, CE/AD ; Mme Yelyzaveta YASKO, Ukraine, PPE/DC ; M. Emanuelis ZINGERIS, Lituanie, PPE/DC

 

Cette proposition n'a pas été examinée par l'Assemblée et n'engage que ses signataires. 

 

Deux questions écrites ont été déposées par des membres de l'Assemblée parlementaire sur les archives «Trophées» russes (questions écrites n° 644 et n° 754 et réponse du Comité des Ministres du 8 avril 2021).

Dans son Avis 193 (1996) relatif à la demande d'adhésion de la Fédération de Russie au Conseil de l'Europe, l'Assemblée prend note:

«que la Fédération de Russie partage pleinement sa conception et son interprétation des engagements contractés, tels qu'énoncés au paragraphe 7, et qu’elle a l'intention:

  • (...) de négocier les demandes de restitution de biens culturels à d'autres pays européens sur une base ad hoc qui permettrait de distinguer les différentes catégories de biens (archives, œuvres d'art, bâtiments, etc.) et de propriétaire (public, privé ou institutionnel);
  • (...) de régler rapidement toutes les questions relatives à la restitution de biens réclamés par des États membres du Conseil de l'Europe, et notamment les archives transférées à Moscou en 1945».

Le Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage (CDPATEP) devrait mener une étude sur la mise en œuvre de la Recommandation n° R(2000)13 du Comité des Ministres par les États membres.

L’Assemblée demande en conséquence aux autorités de la Fédération de Russie d'accorder sans délai le libre accès à ces archives «Trophées» à tous les scientifiques, étudiants et autres citoyens, et en particulier à ceux des États membres concernés.

;

 

Свързани теми :

 

ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ "УРЕДИ" РУСИЯ С МОНИТОРИНГ ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА АРХИВИТЕ

https://toshev.blogspot.com/2021/04/blog-post_12.html

 

 

ВЪПРОСЪТ ЗА ДОСТЪП ДО Т.НАР. ТРОФЕЙНИ АРХИВИ ЗАГРАБЕНИ ОТ ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ - ЗА ВТОРИ ПЪТ ПОСТАВЕН В ПАСЕ.

http://luchezar-toshev.blogspot.com/2020/09/blog-post.html

 

 

Русия и българските "трофейни архиви"

Разговор на Г. Папакочев с Л. Тошев

http://toshev.blogspot.bg/2013/10/blog-post.html

 

От сайта на БНР-Хоризонт: Казусът със заграбените от Червената армия трофейни архиви е в застой

http://luchezar-toshev.blogspot.com/2020/10/blog-post_27.html

 

 

Последна инициатива в ПАСЕ -

Внесен писмен въпрос до Комитета на Министрите, представляващ правителствата на 47-те държави-членки

http://toshev.blogspot.bg/2013/09/47.html

 

Русия и българските "трофейни архиви"

Разговор на Г. Папакочев с Л. Тошев

http://toshev.blogspot.bg/2013/10/blog-post.html

 

 Христо Христов :

 Има ли още български архиви, заграбени от Кремъл

http://desebg.com/2011-01-12-14-11-34/1469-2013-10-06-14-47-37