10 юни 2024

НАБЛЮДАТЕЛИТЕ ОТ ПАСЕ: Въпреки свободното и конкурентно гласуване, изборите в България бяха белязани от умора на избирателите и рекордно ниска избирателна активност

 


 

 

Предсрочните парламентарни и европейски избори, които се проведоха едновременно на 9 юни в България, бяха свободни и конкурентни и предложиха на избирателите плуралистичен избор. 

 

Въпреки че изборните процедури бяха добре управлявани, избирателната активност отразяваше значителна липса на ентусиазъм, като в националните избори участваха по-малко от една трета от избирателите.

 

Това показва нарастваща умора на избирателите и скептицизъм по отношение на политическите промени, заключи делегация от наблюдатели от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

 

Единадесетчленната делегация, ръководена от Олексий Гончаренко (Украйна, ЕК/ДА), наблюдава предсрочните парламентарни избори в продължение на четири дни, като пет екипа бяха разположени в София, Пловдив, Благоевград, Кюстендил, Плевен, Перник и Брезник.  

 

Пълният доклад за наблюдението ще бъде представен на пленарната сесия на ПАСЕ през октомври 2024 г.

 

"Всички скорошни избори в България бяха професионално организирани и добре проведени", каза г-н Гончаренко. "Като оставим настрана дребните нередности и техническите проблеми с машините за гласуване, тези избори не бяха изключение. Едновременно провежданите европейски избори не представляваха съществено предизвикателство. Въпреки това българските избиратели са изтощени от това, че са призовани да гласуват за шести път в рамките на три години, което води до разочарование от управлението на страната. Недоверието в основните политически актьори и несигурните перспективи за политическа стабилност рискуват да тласнат избирателите към крайности. Ето защо новоизбраният парламент трябва да се стреми да си върне доверието на избирателите и да ги ангажира отново."

 

Конституционната реформа от декември 2023 г., която, наред с другото, предостави на гражданите с двойно гражданство правото да бъдат избирани за депутати и министри, е добре дошло развитие в съответствие с предишни препоръки на Венецианската комисия и на БДИПЧ към ОССЕ.

 

Въпреки това някои други отдавнашни препоръки, особено по отношение на избирателните права на лицата, които са под съдебна забрана или изтърпяват присъда лишаване от свобода, остават нерешени.

 

Делегацията на ПАСЕ е особено обезпокоена от продължаващите проблеми с купуването на гласове и корпоративния и контролиран вот - както явни, така и скрити, твърдения за които бяха често повдигани от събеседниците и потвърдени от служебния министър на вътрешните работи. Тези въпроси се нуждаят от задълбочено разследване, за да се възстанови общественото доверие.

 

Тонът на кампаниите, както онлайн, така и офлайн, беше предимно негативен и не се подобри през периода на парламентарната кампания. Делегацията на ПАСЕ беше информирана и за редица съдебни производства за злоупотреба с основание клевета и повтаря своята отдавнашна препоръка за приемане на нови законодателни мерки за защита на журналистите.

 

В деня на изборите избирателите изглеждаха запознати с процедурите за гласуване, като избираха между хартиени бюлетини и машини за гласуване. Значителен брой избиратели предпочетоха хартиените бюлетини. Процесът в избирателната секция беше донякъде бюрократичен, включващ множество печати и проверки на самоличността. Въпреки професионализма на членовете на районните избирателни комисии, това вероятно би довело до забавяния и дълги опашки, ако участието беше по-голямо.

 

Тайната на гласуването не беше напълно гарантирана. 

 

Прозрачността на машинно отпечатаните бюлетини позволяваше на другите да видят подадените гласове. 

 

Делегацията на ПАСЕ призовава новите български власти да преосмислят използваната понастоящем система за електронно гласуване, за да гарантират нейната надеждност, като същевременно използват по най-добрия начин съвременните технологии. 

 

Макар да е ясно, че ИКТ технологиите сами по себе си не могат да възстановят доверието на българите в изборния процес или да изкоренят корупционните практики, все пак, ако бъдат съчетани със законови гаранции и прозрачни изборни практики, те биха могли постепенно да повишат доверието на избирателите.

 

 

 


 

 ОТ САЙТА НА ПАСЕ :
https://pace.coe.int/en/news/9502/despite-free-and-competitive-voting-bulgaria-s-elections-marred-by-voter-fatigue-record-low-turnout

 

The 9 June simultaneous early parliamentary and European elections in Bulgaria were free and competitive, offering voters a pluralistic range of choices. While the electoral procedures were well-managed, voter turnout reflected a significant lack of enthusiasm, with less than a third of voters participating in the national elections. This indicates a growing voter fatigue and skepticism about political change, a delegation of observers from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) has concluded.

The eleven-member delegation, led by Oleksii Goncharenko (Ukraine, EC/DA), observed the early parliamentary elections over four days, with five teams deployed in Sofia, Plovdiv, Blagoevgrad, Kyustendil, Pleven, Pernik and Breznik. A full report on the observation will be presented to the PACE plenary session in October 2024.

"All recent elections in Bulgaria have been professionally organised and well-implemented,” said Mr Goncharenko. “Minor irregularities and technical problems with the voting machines aside, these elections were no exception. The simultaneous European elections did not pose significant challenges. However, the Bulgarian electorate is exhausted from being called to vote for the sixth time in three years, leading to disillusionment with the country's governance. Mistrust in the main political actors and uncertain prospects for political stability risk pushing voters towards extremes. The newly elected parliament must therefore strive to regain the electorate's trust and re-engage with them.”

The constitutional reform in December 2023, which inter alia granted citizens with dual citizenship the right to be elected as MPs and ministers, is a welcome development in line with previous recommendations from the Venice Commission and the OSCE ODIHR. However, some other long-standing recommendations, particularly regarding the voting rights of individuals under judicial interdiction or serving prison sentences, remain unaddressed.

The PACE delegation is particularly concerned about persistent issues of vote-buying and corporate and controlled vote – both explicit and implicit, allegations of which were frequently raised by interlocutors and confirmed by the caretaker Minister of Interior. These issues need thorough investigation to restore public trust.

The tone of the campaigns, both online and offline, was predominantly negative and did not improve during the parliamentary campaign period. The PACE delegation was also informed of a number of abusive court proceedings on defamation grounds and reiterates its long-standing recommendation to adopt new legislative measures for the protection of journalists.

On Election Day, voters seemed familiar with the voting procedures, choosing between paper ballots and voting machines. A significant number of voters preferred paper ballots. The process in the polling station was somewhat bureaucratic, involving multiple stamps and identification checks. Despite the professionalism of the members of the Precinct Election Commissions, this would probably lead to delays and long queues if participation was higher.

The secrecy of the vote was not fully guaranteed. The transparency of machine-printed ballots allowed others to potentially see the votes cast. The PACE delegation calls on the new Bulgarian authorities to rethink the current system of electronic voting in use to secure its reliability while making the best use of modern technologies. Whereas it is clear that ICT technologies alone cannot restore Bulgarians’ trust in the electoral process or uproot corruptive practices, nevertheless if coupled with legal safeguards and transparent electoral practices, they could gradually boost voter confidence.

***

The head of the delegation, Oleksii Goncharenko, will give a press briefing at 13h local time today. To attend or for further details, please contact Ivi-Triin Odrats on +33 6 62 46 29 79.